หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
2 000002 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000003 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
4 000004 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
5 000005 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000006 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000007 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
8 000008 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000009 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
10 000010 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
11 000011 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
12 000012 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
13 000013 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 000014 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
15 000198 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
16 000015 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
17 000016 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
18 000017 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
19 000018 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
20 000019 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
21 000170 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
22 000171 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
23 000172 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
24 000020 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
25 000021 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000022 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
27 000023 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
28 000024 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
29 000025 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
30 000199 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
31 000026 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
32 000027 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
33 000028 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
34 000029 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
35 000030 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
36 000200 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
37 000031 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
38 000032 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
39 000173 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
40 000174 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
41 000175 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
42 000033 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
43 000201 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
44 000036 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
45 000037 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
46 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
47 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
48 000181 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
49 000160 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
50 000161 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
51 000162 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
52 000163 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
53 000164 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
54 000165 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
55 000166 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
56 000167 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
57 000168 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
58 000169 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000039 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000040 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000041 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
4 000042 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
5 000182 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000183 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000184 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000046 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000047 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000048 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
4 000050 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
5 000051 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000052 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000053 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
8 000188 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
9 000189 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000190 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
11 000055 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
12 000056 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000034 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000035 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
3 000038 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
4 000191 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
5 000044 การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
6 000045 การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
7 000049 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
8 000194 การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000058 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000059 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
3 000060 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
4 000069 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000077 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000079 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
7 000070 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
8 000072 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000073 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
10 000074 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000075 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
12 000080 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
13 000081 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 000082 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
15 000084 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
16 000085 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
17 000086 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
18 000088 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
19 000089 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
20 000091 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
21 000092 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
22 000093 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
23 000094 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
24 000095 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
25 000096 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
26 000097 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
27 000098 การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
28 000100 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
29 000202 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
30 000101 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
31 000102 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
32 000103 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
33 000105 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
34 000106 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
35 000176 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
36 000177 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
37 000178 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
38 000108 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
39 000109 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
40 000110 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000147 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000148 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000149 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
4 000150 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
5 000151 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
6 000152 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000153 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000154 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
9 000155 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
10 000156 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000157 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
12 000158 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
13 000159 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 000054 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
15 000057 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
16 000066 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
17 000071 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
18 000076 การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
19 000078 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
20 000185 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
21 000083 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
22 000087 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
23 000090 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
24 000099 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
25 000104 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000107 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
27 000186 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
28 000111 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
29 000113 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
30 000115 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
31 000117 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
32 000120 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
33 000187 การแข่งขันการทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
34 000130 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
35 000131 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
36 000133 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
37 000134 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
38 000135 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
39 000136 การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
40 000137 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
41 000138 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
42 000140 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
43 000141 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
44 000142 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
45 000143 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
46 000144 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
47 000145 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
48 000146 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000112 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
2 000114 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
3 000119 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
4 000116 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000118 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
6 000192 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000193 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
8 000121 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
9 000122 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000123 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
11 000203 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
12 000195 การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
13 000196 การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
14 000124 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
15 000125 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
16 000127 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
17 000128 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
18 000129 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000061 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
2 000062 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
3 000063 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
4 000065 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
5 000067 การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
6 000068 การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 30 พ.ย. 542

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]