หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

000001 ภาษาไทย

1. 000272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 2. 000273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
3. 000274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 4. 000275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
5. 000276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 6. 000277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7. 000278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 8. 000279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
9. 000280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 10. 000281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

000002 คณิตศาสตร์

1. 000282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2. 000283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3. 000284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 4. 000285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
5. 000621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 6. 000622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
7. 000286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8. 000287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
9. 000288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10. 000289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

000003 วิทยาศาสตร์

1. 000290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2. 000291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3. 000292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4. 000293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5. 000294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6. 000295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7. 000296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 8. 000297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
9. 000298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10. 000299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11. 000325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12. 000326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
13. 000327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 14. 000328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2. 000301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3. 000302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 000303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 000304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 6. 000305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
7. 000306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 8. 000307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9. 000308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 10. 000309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
11. 000310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 12. 000311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 2. 000033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3. 000034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 4. 000035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

000006 ศิลปะ

1. 000043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2. 000044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
3. 000045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4. 000046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5. 000629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6. 000048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7. 000049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8. 000050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9. 000052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10. 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11. 000055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12. 000057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13. 000058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 14. 000116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
15. 000117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 16. 000065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
17. 000066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 18. 000067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
19. 000068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 20. 000069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
21. 000070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 22. 000071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
23. 000072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 24. 000087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
25. 000088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 26. 000094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
27. 000095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 28. 000098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
29. 000099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 30. 000105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
31. 000106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 32. 000109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
33. 000110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 34. 000120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
35. 000124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 36. 000128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 000129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 38. 000135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
39. 000136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40. 000138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41. 000139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42. 000140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43. 000141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44. 000156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45. 000157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46. 000158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47. 000159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48. 000611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
49. 000612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 50. 000613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
51. 000614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 52. 000160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
53. 000161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 54. 000270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
55. 000271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 56. 000258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
57. 000259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 58. 000260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
59. 000261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60. 000262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61. 000263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62. 000264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
63. 000265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64. 000266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
65. 000267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66. 000268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
67. 000269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2. 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3. 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4. 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5. 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6. 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
7. 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 8. 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
9. 000606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10. 000084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
11. 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12. 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13. 000623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 14. 000624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
15. 000609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 16. 000115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
17. 000610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 18. 000123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
19. 000040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 20. 000053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
21. 000635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 22. 000063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
23. 000064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 24. 000080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
25. 000089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 26. 000104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
27. 000634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 28. 000114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
29. 000121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30. 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
31. 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 32. 000134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
33. 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 34. 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
35. 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 36. 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
37. 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 38. 000627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
39. 000628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

000009 ภาษาต่างประเทศ

1. 000312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 2. 000313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
3. 000314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 4. 000315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
5. 000316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 6. 000317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
7. 000318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8. 000319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9. 000321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 10. 000322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
11. 000320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 12. 000323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13. 000324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 000329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15. 000601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 16. 000632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
17. 000633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2. 000192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 000198 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 4. 000199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
5. 000202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 6. 000203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
7. 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 8. 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
9. 000625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 10. 000626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
11. 000330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 12. 000331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
13. 000332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 14. 000333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
15. 000334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 16. 000335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
17. 000336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 18. 000337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
19. 000630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 20. 000631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

000016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 000148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2. 000149 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
3. 000615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 4. 000151 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
5. 000152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 6. 000616 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
7. 000154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 8. 000155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
9. 000164 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 10. 000165 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
11. 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 12. 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
13. 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 14. 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
15. 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 16. 000186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
17. 000187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

000017 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

1. 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2. 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
3. 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 4. 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
5. 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 6. 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
7. 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 8. 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
9. 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 10. 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
11. 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 12. 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

000018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 4. 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
5. 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

000019 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000248 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. 000251 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 000254 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 4. 000255 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
5. 000256 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 6. 000257 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

000020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 000238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 2. 000020 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
3. 000021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 4. 000022 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
5. 000025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 6. 000026 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
7. 000027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 8. 000028 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
9. 000029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 10. 000030 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
11. 000037 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 12. 000038 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
13. 000041 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 14. 000042 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
15. 000051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 16. 000059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
17. 000075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 18. 000078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
19. 000081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 20. 000090 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
21. 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 22. 000096 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
23. 000619 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 24. 000102 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

000021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000144 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. 000145 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 000146 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 4. 000147 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
5. 000617 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 6. 000162 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
7. 000167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 8. 000168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
9. 000172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 10. 000181 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
11. 000184 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 12. 000185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
13. 000188 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 14. 000189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
15. 000190 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 16. 000193 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
17. 000194 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 18. 000195 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
19. 000196 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 20. 000197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
21. 000618 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 22. 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
23. 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 24. 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
25. 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 26. 000208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
27. 000209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 28. 000212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
29. 000213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30. 000214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
31. 000217 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 32. 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
33. 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 34. 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
35. 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 36. 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
37. 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 38. 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
39. 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 40. 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
41. 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]