ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ สุธัญญา เวชรังษี 0828301596 ยัง
2. สพป. กระบี่ เขต 1 นางภัทชรี คีรินทร์ 0815378472 พร้อมโอน
3. สพป. ชุมพร เขต 1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236 พร้อมโอน
4. สพป. ชุมพร เขต 2 วิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ 0817970248 พร้อมโอน
5. สพป. ตรัง เขต 1 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929 พร้อมโอน
6. สพป. ตรัง เขต 2 นางสาวกชกร เถรว่อง 0913109979 พร้อมโอน
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นายเผชิญ อุปนันท์ 0895936603 พร้อมโอน
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 พร้อมโอน
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 นายอภัย ตรีเภรี 0825315396 พร้อมโอน
10. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ศุภรินทร์ เด่นดวง 0901758528 พร้อมโอน
11. สพป. นราธิวาส เขต 1 พร้อมโอน
12. สพป. นราธิวาส เขต 2 นายลาภวัต บุญธรรม 0869651917 พร้อมโอน
13. สพป. นราธิวาส เขต 3 พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 0818984426 พร้อมโอน
14. สพป. ปัตตานี เขต 1 ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ 0897336791 พร้อมโอน
15. สพป. ปัตตานี เขต 2 นายสมาน ปะสู 0874755504 พร้อมโอน
16. สพป. ปัตตานี เขต 3 นิธิรอน ภัทราธิกุล 0813384938 พร้อมโอน
17. สพป. พังงา เขต 1 นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์ 0818297596 พร้อมโอน
18. สพป. พัทลุง เขต 1 นางสุธัญญา เวชรังษี 0828301596 พร้อมโอน
19. สพป. พัทลุง เขต 2 วชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น 0892994771 พร้อมโอน
20. สพป. ภูเก็ต เขต 1 สุรางคนา เกียรติกุล , นางระเบียบ พรหมทอง 0814154189 , 089-46 พร้อมโอน
21. สพป. ยะลา เขต 1 นางศุภมาศ อาลี 0872852582 พร้อมโอน
22. สพป. ยะลา เขต 2 นางมุกดา ยะหริ่ง 0898726501 พร้อมโอน
23. สพป. ยะลา เขต 3 นางสาวภัทรียา เจ๊ะหะ 0824946423 พร้อมโอน
24. สพป. ระนอง เขต 1 นงลักษณ์ ทองบางหรง 0813261091 พร้อมโอน
25. สพป. สงขลา เขต 1 สุพิศ สงอุ่น 0815415733 พร้อมโอน
26. สพป. สงขลา เขต 2 พิรม บุญญคง 086-5972888 พร้อมโอน
27. สพป. สงขลา เขต 3 นางสาวศศิธร มากสร 0864751248 พร้อมโอน
28. สพป. สตูล เขต 1 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 พร้อมโอน
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางศิริพร นครพัฒน์ 084-0562744 พร้อมโอน
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสารภี เจริญรบ 0899497326 พร้อมโอน
31. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายสำเริง สุวรรณพงค์ 0861685522 พร้อมโอน
32. สพป.พัทลุง เขต 2 ยัง

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ยัง
2. สพม. เขต 11 ชุมพร นางสาวฐิติพร บุญษร 0881816041 พร้อมโอน
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 นางสาวฐิติพร บุญษร 0881816041 พร้อมโอน
4. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 นางสาวฐิติพร บุญษร 0881816041 พร้อมโอน
5. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 นางสาวฐิติพร บุญษร 0881816041 พร้อมโอน
6. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 พร้อมโอน
7. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433 พร้อมโอน
8. สพม. เขต 13 กระบี่ นายสุชีพ นวลอ่อน 0813265529 พร้อมโอน
9. สพม. เขต 13 ตรัง นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 0862780707 พร้อมโอน
10. สพม. เขต 14 ภูเก็ต นายธรรมนูญ แสวงวิทย์ 0819094377 พร้อมโอน
11. สพม. เขต 14 พังงา นายถาวร เวชจันทร์ 0866918508 พร้อมโอน
12. สพม. เขต 14 ระนอง นายสุทัศน์ ลักษณะวิลาศ 0856945342 พร้อมโอน
13. สพม. เขต 15 นราธิวาส นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ 087-4798838 พร้อมโอน
14. สพม. เขต 15 ปัตตานี นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ 087-4798838 พร้อมโอน
15. สพม. เขต 15 ยะลา นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ 087-4798838 โอนแล้ว
16. สพม.เขต 16 สงขลา - สตูล นางพรรษนันท์ ยศดำ 074 314522 พร้อมโอน
17. เตรียมความพร้อม สพม.พัทลุง ยัง
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ สุกัญญา ขาวเผือก 0869695205
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพป. กระบี่ เขต 1 8-10 ตุลาคม 2013
2 สพป. ระนอง เขต 1 20 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2556
3 สพป. สงขลา เขต 2 3-4 สิงหาคม 2556
4 สพม.เขต 16 สงขลา - สตูล 5-7 สิงหาคม 2556
5 สพป. ยะลา เขต 3 15-16 สิงหาคม 2556
6 สพม. เขต 15 นราธิวาส 17 สิงหาคม 2556
7 สพม. เขต 15 ปัตตานี 17 สิงหาคม 2556
8 สพม. เขต 13 ตรัง 21-23 สิงหาคม 2556
9 สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง 21-23 สิงหาคม 2556
10 สพป. ปัตตานี เขต 2 24 สิงหาคม 2556
11 สพม. เขต 11 ชุมพร 26-27 สิงหาคม 2556
12 สพป. สตูล เขต 1 28-30 สิงหาคม 2556
13 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 29-31 สิงหาคม 2556
14 สพม. เขต 15 ยะลา 1 กันยายน 2556
15 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 2-3 กันยายน 2556
16 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 2-13 กันยายน 2556
17 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 2-4 กันยายน 2556
18 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 3-6 กันยายน 2556
19 สพป. นราธิวาส เขต 3 4-6 กันยายน 2556
20 สพป. พัทลุง เขต 1 4-6 กันยายน 2556
21 สพป. นราธิวาส เขต 2 4-6 กันยายน 2556
22 สพป. ภูเก็ต เขต 1 7-15 กันยายน 2556
23 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 10-13 กันยายน 2556
24 สพป. ชุมพร เขต 2 16-20 กันยายน 2556
25 สพป. ตรัง เขต 2 18-20 กันยายน 2556
26 สพป. สงขลา เขต 1 21 กันยายน 2556
27 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 21-22 กันยายน 2556
28 สพป. ชุมพร เขต 1 23-26 กันยายน 2556
29 สพป. สงขลา เขต 3 23-25 กันยายน 2556
30 สพป. พังงา เขต 1 27-28 กันยายน 2556
31 สพป. ยะลา เขต 1 1-3 ตุลาคม 2556
32 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ 20-22 ธันวาคม 2556
33 สพป. พัทลุง เขต 2 15-17 กรกฎาคม 2557
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง
เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง
ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560)
กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 28
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 109
สัปดาห์ที่แล้ว 410
เดือนนี้ 874
เดือนที่แล้ว 1,272
ปีนี้ 874
ทั้งหมด 313,492