หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-plg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวรรณา สยามพันธ์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางฉลวย หนูนุ่มครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางสุชิต ขุนยังครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณา สยามพันธ์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางฉลวย หนูนุ่มครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางสุชิต ขุนยังครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อัมพันธ์ศิริรัตน์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางฉมปราง ทองสังขพันธ์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางปทุุมพร ยอดไชยครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ อัมพันศิริรัตน์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางฉมปราง ทองสังขพันธ์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางปทุุมพร ยอดไชยครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประชา โชติรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ชูแก้วครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายภานุวัตร ขุนปราบครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประชา โชติรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ชูแก้วครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายภานุวัตร ขุนปราบครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ชัยมณีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสิริกานต์ บัวแก้วครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางนิตยา ขุนทิพย์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ชัยมณีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางพรทวี วิเวกอรุณครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางนิตยา ขุนทิพย์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ชัยมณีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางมรกต เดชชาญชัยครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางนิตยา ขุนทิพย์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสัน สุคะมะโนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ นาคดำครูวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสัน สุคะมะโนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางอำไพ เพียรเจริญครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสุริยา ตาเดอินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บุญวิสูตรครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายโสภณ สุคตะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิกร จันทร์ชูครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวันจักรี ศรีนวลครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายศานติชน วรรณเปรมครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอริสรา ทองสุขครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางฉลอง ชูฉิมครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายกำพล หล่อวิทยาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอริสรา ทองสุขครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางฉลอง ชูฉิมครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายกำพล หล่อวิทยาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกันยกร หนูขาวครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ คชเสนครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง กรรมการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกันยกร หนูขาวครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ คชเสนครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]