รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1. เด็กชายบุญเพลง  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวอาทิยา  ทองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 1. เด็กหญิงสโรชา  นฤพงศ์
 
1. นางสาวนิศาฤกษ์  วงศ์ชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงปานทิพย์  เชื้อช่วยชู
 
1. นางสาวนุชจรี  กลิ่นมณฑา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงฮาลิซ่า  เกปัน
 
1. นางพรทิพย์  ฮ่องสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ทับเที่ยง
 
1. นางไพเราะ  เกิดผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงนาตาชา  เตะปูยู
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  สาบหอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กหญิงอิสติยา  กอหลัง
 
1. นางบัณฑิตา  ชายแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กหญิงทาริกา  ชูสุวรรณ
 
1. นางประไพ  มุสิกพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงนุชรี  จันทสุวรรณรัตน์
 
1. นางเบญจพร  เพ็ชรมาลัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงบัวอินทร์  ศรีสะกูล
 
1. นางวลัยลักษณ์  จิตประพันธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงรุวัยดา  บูเก็ม
2. เด็กหญิงอลิษา  ยีระงู
 
1. นางสาวนูรียา  โต๊ะประดู่
2. นางยูไวเร๊าะ  ชำนาญเพาะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลาญาติ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พานิช
 
1. นางวลัยลักษณ์  จิตประพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสัน
 
1. นางสายใจ  ศรียาน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เจียระนัย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ฮะฮา
 
1. นางดวงกมล  โปดำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพญา 1. เด็กชายดารุดดีน  อาดตันตรา
2. เด็กชายวรวุฒิ   อุศมา
3. เด็กชายอาณัติ  เหมเทศ
 
1. นางปารีณา  หลงหัน
2. นายมูฮำหมาด  หมูดงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงสิซณี   เกปัน
2. เด็กหญิงอัชชีต้าอ์   มันเละ
3. เด็กหญิงฮุสนา  หลีเส็น
 
1. นางสาวอัซมา  มาลินี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงวัลภา  ดีนนุ้ย
2. เด็กชายศุภภกร  จิรนนท์ตระกูล
3. เด็กหญิงโชติแสง  ล่าสุวรรณ์
 
1. นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต
2. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   พรมนุ่น
2. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีอุดม
 
1. นางสาวอานิญา  ด่อล๊ะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงสุนีย์  เหมรา
2. เด็กหญิงสโรชา  ยาชำนาญ
 
1. นางอรุณี  ประมาณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เรืองสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ดอล๊ะ
 
1. นางนัฐญา  ไหมฉิม
2. นางมนลักษณ์  ศรียาเทพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ทองประสพ
2. เด็กหญิงนิรมล  จินตประชา
3. เด็กชายวศิน  สุขเกษม
 
1. นางอรุณี  เหล่ทองคำ
2. นางสาวอาซีบน  ขวัญทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกุลธิกานต์  เทศนอก
2. เด็กหญิงชาลิสา  เผือกสม
3. เด็กหญิงรัตติกาล  พันกาแด
 
1. นางฉวีวรรณ  ฮะอุรา
2. นางสาวสุนทรี  โกวิทยพิทยาการ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงนิศาชล  ติ้งโหยบ
2. เด็กหญิงอนุสรา  ตำภู
3. เด็กหญิงฮุซนี  สุขสาคร
 
1. นางสาวรอสีด๊ะ  บูเก็ม
2. นางอ้อมใจ  เหมสนิท
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธนภัทร  คมขำ
2. เด็กหญิงยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ
3. เด็กชายวิเศษพล  คำขวัญ
 
1. นางประไพ  คงยอด
2. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยาใจ  อินทะโณ
2. เด็กหญิงนิจารีย์  หมัดสะเด็น
3. เด็กหญิงสาลินี  สุวรรณกำพฤกษ์
 
1. นางสาวจันทนา  พลรักดี
2. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพ 1. เด็กหญิงมาริษา  ดำท่าคลอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หวันสู
3. เด็กหญิงอัสมา  ปีนัง
 
1. นางรัตนาวดี  หมีนพราน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงนัสญามีย์  ดำเต๊ะ
2. เด็กหญิงนาตาลี  ไมมะหาด
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยิ้มประเสริฐ
 
1. นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี
2. นางอรอนงค์  สุขเนียม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. นางสาวดวงกมล  ยิ่งหาญ
2. เด็กชายไกรศร  นวลศรี
 
1. นางจริญญา  อุสา
2. นางสาวอังคนาง  เหล็มเหม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จันทสะโร
2. เด็กชายปราเมศ  ฉิมเกื้อ
 
1. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กชายอรรถนนท์  เหล่าพัดมา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  บัวเชย
 
1. นายกิติพงษ์  แหน่งสกูล
2. นางแหมะโสม  เกษมสัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากละงู 1. เด็กชายปุระชัย  มีนจาด
2. เด็กชายรุชดี  อุรามา
 
1. นายอับดุลอาซีร์  ยาหมาย
2. นางอุไร  รักษาชนม์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายปลวัชร  ธิกำพล
2. เด็กชายอดิพงษ์  กรมเมือง
 
1. นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ
2. นายโกมล  ยุนุ้ย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายวรวัติ  จิตต์หลัง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ล่าเต๊ะ
 
1. นางสาวชาลิตา  ยาหมาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตง 1. เด็กชายพงศกร  ศรีบัวรอด
2. เด็กชายภาคภูมิ  สุทธิพงศ์
 
1. นางสาวรอดีย๊ะ  เวชสิทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชุมวงศ์
2. เด็กหญิงนัจฉรียา  บิลหมัด
3. เด็กหญิงมาริตา  เอาประธาน
4. เด็กหญิงอุมากร  จันทร์จุฬา
5. เด็กชายฮาดิษ  ธรรมรักษา
 
1. นางสาวบุศรอ  สะตี
2. นายสอหมาด  หลีมานัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงธราธิป  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงนะดา   หมาดแน้ง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   เหมปอง
4. เด็กหญิงศลิษา  หนูสุข
5. เด็กหญิงสุกัญญา   แกล้วกล้าหาญ
 
1. นางพิชานัน  ทวีกายุจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตง 1. เด็กหญิงกฤษฎี  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มณีสะอาด
3. เด็กชายพิสุทธิ์  ปลอดแก่นทอง
4. เด็กหญิงศิวริน  สุวรรณชาตรี
5. เด็กหญิงสุนิสา  แสงอรุณ
 
1. นางบาสีระ  เร๊ะนุ้ย
2. นางวิจิตร์ตรา  อย่างดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงจัสมิน  อิสแม
2. เด็กหญิงนัจญมา  เกษา
3. เด็กชายปิยะ  ปิอาตู
4. เด็กหญิงลัคนาภรณ์  โกมุท
5. เด็กชายเนาวัร  โอมณี
 
1. นายดุลยฤทธิ์  เฉี่ยหม่อง
2. นางศิราณี  ปิอาตู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจชื้น
2. เด็กหญิงจรวยพร  มนัส
3. เด็กชายชินวัตร  มุสิกะจินดา
4. เด็กชายธนากร  เรืองช่วย
5. เด็กชายอับดุลฟารุดดีน  มะแซ
 
1. นางมาริหยาม  เหมนะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงนูรีญา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงวริศรา  ติตะยานุกูล
3. เด็กหญิงอรดา  อิทธิสัน
4. เด็กหญิงอาภรณ์  ประคำศรี
5. เด็กหญิงอามินตรา  ซันสาบู
 
1. นางจริยา  อินตาฝา
2. นางมาดีฮะห์  สาดีน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงนีสรีน  ชัยธน
2. เด็กหญิงพจนารถ  สังวาระ
3. เด็กหญิงสุภิสรา  สายสุจริต
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ลิบัง
5. เด็กหญิงเรวดี  หวันตาหลา
 
1. นายรุสดี  รองตรัง
2. นายสมพร  เหมรา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ   บุตรไทย
2. เด็กหญิงศรุตา   เต๊ะปูยู
3. เด็กหญิงสายสุดา   หลังกอลอ
4. เด็กชายสุรินทร์   เหรียญนุ้ย
5. เด็กหญิงอินธิรา   หลังจิ
 
1. นางกชชิตา  สงขำ
2. นางสาวปัทมา  มาลินี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ดามปันนะ
2. เด็กชายถนอมศักดิ์  สดสี
3. เด็กชายทยากร  ขุนนุ้ย
4. เด็กชายธงชนะ  พูลภักดี
5. เด็กชายธนภูมิ  โต๊ะดิน
6. เด็กหญิงนฤมล  ณ สกุล
7. เด็กชายฟาฎอล  โต๊ะม๋อง
8. เด็กหญิงภัคจีรา  สงคราม
9. เด็กชายภูวนนท์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายราชศักดิ์์  เส้งแก้ว
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีวิรัตน์
12. เด็กหญิงวนิดา  โต๊ะลาวัล
13. เด็กหญิงศิวนาถ  อุดตึง
14. เด็กชายสามารถ  ตั้นส้ม
15. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญพามา
16. เด็กหญิงสุชาดา  ปิ่นสินไชย
17. เด็กหญิงอนุสรา  เกตสมาน
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูแก้ว
19. เด็กหญิงเกตกนก  ชมภู
20. เด็กหญิงเจนจิรา  สุปา
 
1. นางรุ่งรัตน์  ไชยบุญ
2. นางวรรณา  ทองสิวรรณ
3. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
4. นางอาหรอฝ๊ะ  ดลระหมาน
5. นางสาวโสภา  ภูมี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอน 1. เด็กหญิงจินห์วรา  นุ่มจันทร์
2. เด็กชายชนะชัย  เร๊ะหมีน
3. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทุ่งหว้า
4. เด็กชายธนพงษ์  สอเหลบ
5. เด็กชายธนากร  หมีนหา
6. เด็กชายธีรไนย  คงจันทร์
7. เด็กชายนนทนันท์  อาดำ
8. เด็กชายนภัสกร  โปหลง
9. เด็กหญิงมลิษา  ระเมาะ
10. เด็กหญิงลักษมี  ล่าหมาด
11. เด็กชายวิทวัส  มานะกล้า
12. เด็กชายวุฒิพงษ์  เจริญฤทธิ์
13. เด็กชายสันติชัย  เอียดรามา
14. เด็กชายสุทธิลักษณ์  จันทร์สุวรรณ
15. เด็กชายสุไลหมาน  สุหรน
16. เด็กชายอันดา  โกศัยพัฒน์
17. เด็กชายอัมหมาด  ศรีเสน
18. เด็กชายอารัญ  ระเมาะ
19. เด็กชายฮาฐิวัฒน์  อุ่นนุช
20. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ณ พัทลุง
 
1. นางทัศนีย์  แยบคาย
2. นายมังกร  พงศ์สุชาติ
3. นางอักษรทิพย์  องศารา
4. นายอินยัส  จิเหม
5. นางเตือนจิตต์  ปัญญาศิริ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 1. เด็กชายอัสฟา  ยะทิ้ง
 
1. นางสุกัญญา  บูชาร์ลี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม4 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางจีรกานต์  ฝาหละเหย็บ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. นางสาวรอกาย๊ะ  ลิมาน
 
1. นางสาวปวิณา  แสะหมูด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงพัชชรีพร  เพชรจำรัส
2. เด็กชายพิษณุวัชร์  รอดผุด
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แคล้วคลาด
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ชูเล่ง
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ  นุชสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริลดา  แสนโคตร
 
1. นางกาญจนา  บัวเนียว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 98.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชญานุช  ทองจับ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชูนวล
3. เด็กหญิงธนพร  แซ่อั้ง
4. เด็กหญิงนภัสสร  เพชรรักษ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองใบ
6. เด็กหญิงปาณิศา  เพชรรักษ์
7. เด็กหญิงภัทรศรี  หนูฤทธิ์
8. เด็กหญิงวาสนา  นวลจันทร์
9. เด็กหญิงศดานันท์  ตันติอาภรณ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมถวิล
 
1. นางจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวสมศรี  แก้วทองมา
3. นางไพเราะ  เกิดผล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทำชารี
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ไชยนาม
3. เด็กชายจตุรงค์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงจันทกานต์  ลิมานนท์
5. เด็กชายณัชพล  มหาวิจิตร
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  ขันธ์สาคร
7. เด็กหญิงปรียานุช  โอมเพียร
8. เด็กหญิงพนิดา  หลงจิ
9. เด็กหญิงพรเพ็ญ  แซ๋ซัว
10. เด็กหญิงพัทธมน  เพ็ชร์เอียด
11. เด็กหญิงมนทกานต์  ไชยงาม
12. เด็กหญิงสุกัญญา  อินกลับ
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เง่าผก
14. เด็กหญิงอรเทพิน  ขันธ์สาคร
15. เด็กหญิงอาริยา  รอดบัวศรี
 
1. นายอังสอหรี  และสุม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายซุลกีฟลี   เต๊ะปูยู
2. เด็กชายธัชรินทร์   ยานา
3. เด็กชายธีระศักดิ์   สายเส็น
4. เด็กชายฟัตฮุดดีน  เหะหมัด
5. เด็กชายมูฮำหมัด  ปูหัด
6. เด็กชายวายุ   ปูหัด
7. เด็กชายศุภฤกษ์   หมันสัน
8. เด็กชายอดิศักดิ์  มีการ
9. เด็กชายอภินันท์    ปูหัด
10. เด็กชายอภิเชษฐ์  หลงสาม๊ะ
11. เด็กชายอับดุลรอซี   ปูหัด
12. เด็กชายอาดำ   หลังกอลอ
13. เด็กชายอาทิตย์   ยีวา
14. เด็กชายอายูบ   บุตรไทย
15. เด็กชายอำพล   ดอล๊ะ
 
1. นางจันทพร  สาขะมุติ
2. นายมะรีดวน   เจ๊ะแต
3. นายสมชาย  สุวาหลำ
4. นายเสรี  โรจนรัตน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หลังโส๊ะ
2. เด็กหญิงฟาร์รานัท  อิดทิ้ง
3. เด็กชายอิทธิกร  แก้วทอง
 
1. นางสาวยุมอะ  มันตุเต๊ะ
2. นางรุสเซียนี  อ่อนละมุน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงปวีณา  อีนหมัน
2. นางสาวสุมาลี  อีนหมัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเชย
 
1. นายสุพิศ  สุขมาก
2. นางแหมะโสม  เกษมสัน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กชายกันตพร  พรมณี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมัครสมาน
 
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้ว 1. เด็กหญิงนัญญารัตน์  สมัน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญชู
 
1. นายนิโรชน์  หมีนพราน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กชายรอวีย์   ยะมะนอ
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1. เด็กหญิงซอบารียะฮ์  ปีไสย
 
1. นางมาลี  สมัน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายศุภเดช  เหมปันดัน
 
1. นางสาวไลลา  ดาโอ๊ะ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปะดุกา
 
1. นางรัตติยา  หมู่เก็ม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  โอแก้ว
 
1. นางมาริหยาม  เหมนะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ล่าสุวรรณ์
 
1. นางสาวพจณิชา  สำเร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ถาวรมาศ
 
1. นางสาวอุภาพร  แก้วมณี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสงค์
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ยูโสะ
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  บูชาพันธ์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายอเนก  อนันทะกูล
2. เด็กชายเดชสิทธิ์  พูนประกอบ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญพงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยงหนู
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
2. นายศักดินนท์  รัฐสรรค์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงมาริสา  บิลหละ
 
1. นางสาวสุนิษา  ฮะฮา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กชายชำชุดดีน  หมาดตา
2. เด็กหญิงนุรฟิรฮานา  บาฮาซัน
3. เด็กชายมุสตอฟา  อุเส็น
 
1. นางจริยา  เรืองไชย
2. นางสุกัญญา  แนบเนียด
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายศราวุฒิ  เอาประธาน
2. เด็กชายอัลวา  บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงอาซาเราะ   สันหมุด
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หนูฤทธิ์
2. เด็กหญิงมาเรีย  ฤทธิ์โต
3. เด็กชายสุวิทย์  บุญช่วย
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
2. นายศักดินนท์  รัฐสรรค์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงตฤณสร  กงเซ้ง
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปราณสุข
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. นายสันติยา  ทองคำ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กหญิงสุภิญญา  ยีสะมัน
 
1. นางสุมาลี  ขุนเศษ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงมาตาฮารี  เกษม
 
1. นายธีระชัย  ทีปรักษพันธ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายนพรุจ  หมาดหมีน
 
1. นางสายใจ  ศรียาน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชลัญธร  สอนนอง
 
1. นางเพ็ญศรี  ปราณสุข
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. นายสันติยา  ทองคำ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสริมทรัพย์
 
1. นางสาวกุลนิดา  อำนาจเจริญ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. นายสันติยา  ทองคำ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. เด็กชายสฤษฎ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชณ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุลนิดา  อำนาจเจริญ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหอย
 
1. นางสาวปฏิมา  สองเมือง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม4 1. เด็กชายจักราวุธ  แสงเดช
 
1. นายชัชธรรม  คงทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. นายสันติยา  ทองคำ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชญาวีร์  เจริญฤทธิ์
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 1. เด็กหญิงสุวดี  หลงโสะ
 
1. นางจำเรียง  คงนวล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  การัตถา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หมาดหมีน
3. เด็กหญิงชิษณุชา  คำสี
4. เด็กหญิงฐิติชญา  สอและ
5. เด็กชายณัฐภัทร  หมาดหมีน
6. เด็กชายธนกร  บูสู
7. เด็กหญิงนัทธมน  บาโห้ย
8. เด็กชายนัทวุฒิ  มีนวัฒนกุล
9. เด็กชายอับดุลการีม  ติ้งสง่า
10. เด็กชายอัสนัย  เหมนะ
 
1. นายธีรวุฒิ  ชำนาญนา
2. นางนางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
3. นางสุปริญญา  ประยูรกาญจน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชญานิศ  วงศ์ไตรทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วนิชสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พิพิธภัณฑ์
4. เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิกุล
5. เด็กหญิงอันดา  เอกทัตร
6. เด็กหญิงเมขลา  จันทร์เมือง
 
1. นางดุษฎี  ตันสกุล
2. นางพรทิพย์  ฮ่องสกุล
3. นางสาวพันธ์พิไล  เกตตะพันธ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงจิตติพร  สุนทนนท์
2. เด็กหญิงซานิยาห์  หลังแดง
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อาลมาตร
4. เด็กหญิงภัควดี  หมีนแดง
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิสาลจิตตรัตน์
6. เด็กหญิงฮัซซูน่า  ขาวเชาะ
 
1. นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
2. นายชัยวัฒน์  ภักดีเจริญกุล
3. นายสุธรรม  สมนึก
 
97 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงจริญญา  ซื่อตรง
2. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  เหมปันดัน
3. เด็กชายนพณัติ  โกบปุเลา
4. เด็กหญิงปนัดดา  เหมปันดัน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ดอล๊ะ
6. เด็กชายภัทรพงศ์  หลังกอลอ
7. เด็กหญิงมนตนา  องศารา
8. เด็กหญิงรจนีย์  รักสัตย์
9. เด็กหญิงวรรณวรินทร์   เหมปันดัน
10. เด็กหญิงวริสา  ตาหมาด
11. เด็กหญิงศศิธิดา  ยาเล
12. เด็กหญิงสอริหะ  ปูหยัง
13. เด็กหญิงสัยนาบ   ประดิษฐ์
14. เด็กหญิงอณิศรา  มะแซ
15. เด็กชายอาณัติ  หะจิ
16. เด็กหญิงอิภิยากร   สร้อยนวล
 
1. นางกชชิตา  สงขำ
2. นางจันทพร  สาขะมุติ
3. นางสาวซอีด๊ะ  มะลาเฮง
4. นางสาวศรัญญา  สุวรรณเวหา
5. นางสาวสุนทรี   ณ นคร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีบุญชม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ปาดูลัง
3. เด็กหญิงซาเดี๊ยะ  หมาดเหยด
4. เด็กหญิงทัณฑิมา   ชาลุเด็น
5. เด็กชายนครินทร์  อยู่ดี
6. เด็กหญิงนัซเราะห์   เหมปันดัน
7. เด็กหญิงปนัดดา   เหมปันดัน
8. เด็กชายฟัตฮุดดีน  เหะหมัด
9. เด็กชายรัชกิจ  เหมปันดัน
10. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่ดี
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หลังกอลอ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อมัสยา
13. เด็กหญิงสุชาวดี   ดอล๊ะ
14. เด็กหญิงสุพัตรา  มีการ
15. เด็กหญิงสุภาวดี  หลงสาม๊ะ
16. เด็กหญิงอัญชลี  เหะหมัด
 
1. นางกชชิตา  สงขำ
2. นางจันทพร  สาขะมุติ
3. นางสาวซอีด๊ะ  มะลาเฮง
4. นางสาวศรัญญา  สุวรรณเวหา
5. นางสาวสุนทรี   ณ นคร
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพญา 1. เด็กชายดูอาร์  พรรณราย
2. เด็กชายธนวัฒน์  เสนสาย
3. เด็กชายฮัซซาน  หมานลุงู
 
1. นางดรุณี   ดินนุ้ย
2. นางนิตยา  มณีโส๊ะ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชูแก้ว
2. เด็กชายหทัย  แก้วเขียว
3. เด็กชายอรรถพล  ขุนศรี
 
1. นางจำเริญ  จันทร์จักษุ
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พิลาม
2. เด็กชายสุวโรจน์  พรมเมต
3. เด็กชายอรรถชัย  หอมขาว
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  หีมเกตุ
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์  เลื่อนจันทร์
3. เด็กชายอรรถพล  หีมเกตุ
 
1. นายศักดินนท์  รัฐสรรค์
2. นายสุริยา  ฤทธิ์โต
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชญานิศ  ส่งแสง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ชูนวล
3. เด็กหญิงพรศิริ  เซ่งขิม
4. เด็กหญิงสมิตานัน  ตาเดอิน
5. เด็กหญิงสิริกร  กะลิอ่ำ
6. เด็กหญิงแอลจิรา  วัฒนะ
 
1. นางรัชนี  เสมสม
2. นางสปีน๊ะ  หมีนพราน
3. นางสาวเกศรินทร์  อุเจ๊ะ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงศ์สอน
2. เด็กหญิงปริศนา  บัวเพชร์
3. เด็กชายพงษธร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางนงเยาว์  ชาญสมุทร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญยารัตน์  อิสสระ
3. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมตลอด
 
1. นายภิรมย์  พรุเพชรแก้ว
2. นางสุจิรา  สุวรรณกิจ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายธรรมนูญ  ปราบณรงค์
2. เด็กชายภัทรดนัย  ยูโส๊ะ
3. เด็กชายอัครพล  อินทรปาล
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  รัตนการ
2. นางสาวอากีมา  พันชู
3. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  ทับชุม
 
1. นางสาวยูนูดา  จงกลลาบาน
2. นางแหมะโสม  เกษมสัน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทรวงศ์
2. เด็กชายสนกิบหลี  เตาวะโต
3. เด็กหญิงสุริณี  ทิ้งปากถ้ำ
 
1. นายวารุทธิ์  ช่างเหล็ก
2. นายอาบีดีน  หลีเส็น
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงรัตนา  ยังสมัน
2. เด็กหญิงวนิดา  ยาติกุล
3. เด็กหญิงฮูดา  ทำนองนาค
 
1. นางจารึก  ทองเมือง
2. นางสาวอังสนา  หลงกาสา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงกันติชา  ณ วาโย
2. เด็กชายตนุภัทร  นะมะโน
 
1. นายวิชาญ  ประกอบชัยชนะ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ซุ่นเส้ง
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  โคมละ
3. เด็กหญิงอรวิสา  ชื่นช่วย
 
1. นายภิรมย์  พรุเพชรแก้ว
2. นางสุจิรา  สุวรรณกิจ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 1. เด็กหญิงธัญรดา  อ้นทุ่ย
2. เด็กหญิงวิภาพร  อุเส็น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองอยู่
 
1. นางสาวนิตยา  เต็มเปี่ยม
2. นางสาวพิธพร  นิโกบ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักสะโบ๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐศรินทร์  งะสมัน
3. เด็กหญิงอธิติยา  คชโยธี
 
1. นางมาลัยวัลย์  เหมรา
2. นางวรรณนิสา  จิตหลัง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  มณีหลำส๊ะ
2. เด็กหญิงพิยดา  สาแหล่หา
3. เด็กหญิงภาวิตา  จันทรักษ์
 
1. นางบุศรา  สำเร
2. นางผอบ  ราเหม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงนุรซาฟีกะห์   เด็นหมาน
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หลังกอลอ
3. เด็กหญิงสุวรรณา   ยาดำ
 
1. นางจันทพร  สาขะมุติ
2. นางสาวศรัญญา  สุวรรณเวหา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงนูรฮานา  ดวงตา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  คำอุดม
3. เด็กหญิงวรรษชล  เยี่ยมสาร
 
1. นางรัชนี  เสมสม
2. นางสปีน๊ะ   หมีนพราน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองพิจิตร์
2. เด็กหญิงภัสรา  ฐานิสุพงธิ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ดำมี
 
1. นางอรุณรัศมี  จิตประพันธ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายปวเรศ  นุตภูติพงศ์
2. เด็กชายอิรฟาน  สุขสง่า
 
1. นางมนิตย์  แช่มช้อย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กชายดรุณศักดิ์  นาฮุดา
2. นายอนุชา  ปรีชามารถ
 
1. นางสาวกรุณา  คงยก
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเก 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สันเกาะ
2. เด็กชายนุชา  ลางีตัน
 
1. นายซัครียา  หมาดบากา
2. นางสาวเจ๊ะอำร๊ะ  โดงกูล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กชายกัมพล  บัวเพ็ชร
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ปล้องใหม
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสุข
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. เด็กหญิงซารีน้า  สุระกำแหง
2. เด็กหญิงนิจินา  ราชภักดี
3. เด็กชายมัสซี  ปะดุกา
 
1. นางสาวมาเรียม  สตอหลง
2. นางสาวอังคนาง  เหล็มเหม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กชายจิตรกร  ศรีโพนดวน
2. เด็กชายธวัชชัย  เพ็ชรามา
 
1. นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน
2. นางอุไรวรรณ  ไค่นุ่นภา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กชายสราวุฒิ  สินจรูญศักดิ์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  วงษา
 
1. นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายอนันทพร  สานิง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  งานดี
 
1. นางมนิตย์  แช่มช้อย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงธวัลยา  หลีหาด
2. เด็กหญิงสิรามล  หินขวาง
 
1. นางจุรี  นราจิต
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. นายสิทธิชัย  ชูท้วม
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ไชยมล
 
1. นางอนิตตา  ปีมะสาร
2. นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 1. เด็กชายนะอีม  ยาดำ
2. เด็กชายอันดามัน  หลีจ้วน
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 1. เด็กหญิงซุลฟา  แวสู
 
1. นางสาวสายหนาบ  มะสมัน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 1. เด็กหญิงซุลฮา  แวสู
 
1. นางสาวสายหนาบ  มะสมัน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงกฤษฎาภร  สุริยา
 
1. นางสอฝีย๊ะ  มู่เก็ม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 1. เด็กชายธีรภัทร  เต๊ะสมัน
 
1. นางอามีนะฮ์  หนูยาหมาด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูสิกสง
 
1. MissWELLA MAY  SAPU-AY
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. นางสาวนัทริดา  ดอล๊ะ
 
1. นางสาวภัคนิธิ  ฮะยีบิลัง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงอัศรีนา  หลีเส็น
 
1. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แซ่เตีย
 
1. นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายดาวิษ  สถิติสังวร
 
1. นางสิริโฉม  ลือแมะ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงชนิสรา  เงินฉลาด
 
1. นางพนิตนาฎ  ยืนยง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ผาสุขขัน
2. เด็กหญิงณัฐสนีน  สตูล
3. เด็กชายพิชญุตม์  อุศมา
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ใจทน
5. เด็กชายไกรรัตน์  จิตต์หลัง
 
1. นางภูติรัชน์  บูสู
2. นางสอฝีย๊ะ  มู่เก็ม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กหญิงณัชชยา  ฐิตินันท์ศรกุล
 
1. นางกณิษฐรินทร์  สินศุภฤกษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 1. เด็กชายธีระรักษ์  รัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวสุจิตตรา  พุ่มแก้ว
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เชื้อพราหมณ์
2. เด็กหญิงมาลาตี  สารีปา
 
1. นางจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง
2. นางไพเราะ  เกิดผล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายปฏิมากร  บุญศิริ
2. เด็กหญิงปริญญา  สงสกุล
 
1. นางศิริพร  ดำกระบี่
2. นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุรุษ
2. เด็กหญิงนัชชา  ทับทอง
3. เด็กหญิงพัชริญา  อินทสุวรรณโณ
4. เด็กชายวรวุฒิ  ดำชู
5. เด็กชายสราวุฒิ  วรรณดี
6. เด็กชายอนุสรณ์  แดงแหม
 
1. นายชรินทร์  โกฎแสง
2. นายปราโมช  ย่องเซ่ง
3. นางอภิราม์  เพชรจำรัส
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กชายณรงค์เดช  ลัพกิตโร
2. เด็กชายนัฐพงษ์  อนันตณรงค์
3. เด็กชายปฏิญญา  จิตสวัสดิ์
4. เด็กชายปฏิพล  จิตสวัสดิ์
5. เด็กชายพีรากร  เวชสิทธิ์
6. เด็กชายอรรถพล  ข้องจิตร์
 
1. นายชรินทร์  โกฎแสง
2. นายปราโมช  ย่องเซ่ง
3. นางอภิราม์  เพชรจำรัส
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. เด็กชายกูอติพันธ์  ฮายู
2. เด็กชายชัยดี  ฮะยีตำมะลัง
3. เด็กชายชากีรีน  หมันยามีน
4. เด็กชายนัฐศรูญ  ฮะยีตำมะลัง
5. เด็กชายศรัญ  ปองแท้
6. เด็กชายสุจริต  หลีมัน
7. เด็กชายอรัญ  มะสมัน
8. เด็กชายอิบรอหีม  อำกมาตี
 
1. นางพัฒน์นรี  สุขกล่ำ
2. นายวรพล  ด้วงเอียด
3. นายอารี  เล็มโดย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายคัมภีร์  ชัยศักดิ์
2. เด็กชายตัซมีซี  หมาดงะ
3. เด็กหญิงตัรมีซี  หมาดง๊ะ
4. เด็กหญิงธนวรรณ  หลีหมาด
5. เด็กหญิงนีสรีน  ด่วนข้อง
6. เด็กหญิงมุทิตา  สาตัน
7. เด็กชายยะฟัร  หมาดง๊ะ
8. เด็กหญิงสุชาวดี  แสงหยัง
9. เด็กชายอธิวัฒน์  อังศุภาณิช
10. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตหลัง
 
1. นายรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข
2. นางสายใจ  ศรียาน
3. นายอาหลี  แดงงาม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายบาซิล  เกปัน
2. เด็กหญิงอัซนาอ์  หลงสมัน
3. เด็กชายอับดุลมุมิน  จิสวัสดิ์
 
1. นางละออ  ใจสมุทร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงณัฐริยา  นุเหร็ม
2. เด็กหญิงทัชมารีน  เกษม
3. เด็กชายนันทพงศ์  สังสัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายมะชานน  เหล่าโสด
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซะหมูด
2. เด็กหญิงซัลมา  หมันเพ็ง
3. เด็กหญิงนรากร  ชูแก้ว
 
1. นางธนัชญา  โอมณี
2. นางสายใจ  ศรียาน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงศศิณา  ทิ้งปากถ้ำ
2. เด็กหญิงอัสมา  มอลี
 
1. นางชนิสรา  ปันดีกา
2. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สนเส็ม
2. เด็กหญิงอัซนา  หมันใจดี
 
1. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารีณา  ทิ้งปากถ้ำ
2. เด็กหญิงอารียา  หนูชูสุข
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงพรพิมล  สอนเคน
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญเตี่ยว
 
1. นางสาวธนิธร  โภชนุกูล
2. นางสาวเกสรินทร์  อุเจะ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รักนิ่ม
2. เด็กหญิงเรนุมาศ  ชุมประเสริฐ
 
1. นางวรุณยุภา  กอและ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เพ็งไทร
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  หมาดโร้ย
 
1. นายชารีฟ  รอเกต
2. นายหร่อเฉด  นิยมเดชา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงณิฌาภัทร   มีนุ่น
 
1. นางสาวมะลิ  นาคสง่า
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  หวันโซ๊ะ
 
1. นายอภิสิทธิ์  โสยดี
 
159 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงชลดา  ตุกังหัน
 
1. นางสาวญาตาวี  ใบดี
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นจิต
2. เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราณรมย์
3. เด็กหญิงอมราพร  สู่สม
 
1. นางเบญจาภรณ์  ปิ่นแก้ว
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จัทภาโส
2. เด็กหญิงจิระอนงค์  หมื่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกณิกา  ภักดี
 
1. นางจินตนา  ฉิมมุสิก
2. นางปราณี  ชูเชิด
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงนดา  ยาหยาหมัน
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวมะลิ  นาคสง่า
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายธีรทัช  จิงจวบ
 
1. นางกัณฐิรัตน์   เกษา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายอิบรอเหม  นุ้ยไฉน
 
1. นางสุธีพร  บินหมัด
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงปวีณา  พรหมอักษร
 
1. นางสุวรรณา  พรุเพชรแก้ว
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1. เด็กชายวสวัสติ์  จุนณศักดิ์ศรี
 
1. นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กหญิงศริญญา  แสะหลี
 
1. นางสาววรรณรัตน์  จิ้วจวบ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงนิตทิวาณี  ยาดำ
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงสุริยาณี  นาปาเลน
 
1. นายภานุมาศ  พัตรา
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชูรอด
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เกตูแก้ว
3. เด็กชายฮัมหมาด  ดินเตบ
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  นุ้ยไฉน
2. เด็กชายสมมาตร  ราชเชียงษา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลสกุล
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ขวัญทอง
2. นายนพดล  ดาเร๊ะหมีน
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 1. เด็กชายนครินทร์  ขำนุรักษ์
2. เด็กชายอับดุลมาลิก  สาดีน
 
1. นายสมมาตร  ตำบัน
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กชายหวันมูฮำหมัด  อับดุลละ
2. เด็กชายอัสฮา  ปูเต๊ะ
 
1. นายวีระวัฒน์  แสงวิมาน
2. นางสาวสุมิตตรา  แสงวิมาน
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดฯ 1. เด็กชายจักรชัย  อุสมา
2. เด็กชายณัฐนันท์  สันหลี
 
1. นางปรีดา  หวันสมัน
2. นางมาริสา  รังสรรค์
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายกันตพงษ์  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงชนินาถ  เรืองหนู
 
1. นางจิราภรณ์  เกิดดำ
2. นางอารอบ  จินดารัตน์
 
177 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นใจเพื่อน
2. เด็กชายธนาธิป  ต้นหน
3. เด็กหญิงมารีน่า  เสดหลัง
4. เด็กหญิงวันทนา  แก้วเสนา
5. เด็กหญิงวัลภา  ทองใบ
6. เด็กชายศักดากร  วันเพ็ญ
7. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หลงหา
 
1. นางศิริพร   ไสยฉิม
2. นางสาวสุดา  ซะยานัย
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม4 1. เด็กหญิงสุนิดา  ดำฝ้าย
 
1. นางมาซีเต๊าะ  กิจบรรทัด
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวศิญากุล  สุขเสนา
 
1. นางเครือศรี  สวัสดี
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กชายอภิศักดิ์  สาเก็น
 
1. นางสาวชวาลี  แซะอาหลี
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 1. เด็กชายวิวัฒน์  ชูช่วย
 
1. นางสาวศิริววรรณ  ดำมุสิก
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายอิดติยารุดดีน  หลีหมาด
 
1. นางมิหน๊ะ  โอมณี
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กหญิงเจตปรียา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชุมฤทธิ์
2. เด็กหญิงฟิรเดาห์  สุวาหลำ
3. เด็กชายหัตศราดล   ทองคำ
4. เด็กหญิงอภารัตน์  รามไชย
5. เด็กชายอัสลาม  หวันตาหลา
 
1. นางหนึ่งหทัย  หลีนิ่ง
2. นางอาทิตยา   เล็งเจ๊ะ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กหญิงตอยยิบ๊ะ  หมาดง๊ะ
2. เด็กหญิงปารีณา  ยุนุ้ย
3. เด็กหญิงรจนี   ขุนนา
4. เด็กหญิงศาสดานี  ราโอบ
5. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมันบุตร
6. เด็กหญิงไหมยูหรี  หลงหา
 
1. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  สฤษฎีพีรพันธ์
3. นางสาวฮีดาย๊ะ  หะมิดง
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1. เด็กชายนัสรูน  อุเส็นยาง
2. เด็กชายสมศักดิ์   ตำแดสา
3. เด็กหญิงเมริซ้า  การมวย
 
1. นางยลาณี  วงศาชนัท
2. นางอลิษา  ศรีสุวรรณ์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพญา 1. เด็กชายวรชิต  นาคสง่า
2. เด็กชายสิทธิพร  นาคสง่า
3. เด็กชายเจ๊ะอาหลี  แดงเหม
 
1. นางดรุณี   ดินนุ้ย
2. นางนิตยา  มณีโส๊ะ
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายอนุสรณ์  นาคสง่า
2. เด็กชายอัซรีย์   ชัชวาลย์
3. เด็กชายอิสหาก  ขุนนา
 
1. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
2. นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดฯ 1. เด็กชายประเสริฐ   อ่อนนาลี
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญลาภ
3. เด็กหญิงอรทัย  บางเลี้ยง
 
1. นางกฤษณา  ชาสุวรรณ
2. นางสาวรุสนาณี  เดาะหล๊ะ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปุอุ่น
2. เด็กชายอานัส  ละอองพันธ์
 
1. นางคัดติญา  จิเบ็ญจะ
2. นายบาฮารูดิน  ยาโงะ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดฯ 1. เด็กชายนัตซี  เส็นหลีหมาด
2. เด็กชายยุทธนา  สุวาลัม
 
1. นางกฤษณา  ชาสุวรรณ
2. นางสาวรุสนาณี  เดาะหล๊ะ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงมายาวี  จูหวน
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  เพ็ชรมุณี
 
1. นายสมบูรณ์  สุวาหลำ
2. นางเครือศรี  สวัสดี
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม1 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตาดำ
2. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนมาก
3. เด็กชายประกฤติ  ขันธพาลี
 
1. นางสาวรอสีย๊ะ  นิลสกุล
2. นางสาวสุพัตร  เพ็ชรรัตน์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดฯ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ยีบิลัง
2. เด็กชายสิทธิพล  สอนคง
3. เด็กชายอภิชิต  ชายละ
 
1. นางกฤษณา  ชาสุวรรณ
2. นางสาวรุสนาณี  เดาะหล๊ะ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กหญิงวิจิตรา  กูหนัน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สละหมาด
3. เด็กชายฮาลิพ  โส๊ะประจิน
 
1. นางปรียาภรณ์  รื่นรมย์
2. นายสันติ  สุคะนุกมัง