หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล อำนวยการ
2 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล อำนวยการ
3 นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล อำนวยการ
4 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล อำนวยการ
5 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล อำนวยการ
6 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล อำนวยการ
7 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพป.สตูล อำนวยการ
8 นางอารี นกนวล ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ อำนวยการ
9 นางเสาวณี ศรีสุด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ อำนวยการ
10 นางดรุณี มะมิง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อำนวยการ
11 นางสุนีย์ รัตนฐากูร ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ อำนวยการ
12 นายเจษฎา โต๊ะปลัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อำนวยการ
13 นางกัลยาณี รณภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน อำนวยการ
14 นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล อำนวยการ
15 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน อำนวยการ
16 นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ อำนวยการ
17 นายปริญญา ดำเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู อำนวยการ
18 นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง อำนวยการ
19 นายปรีชา ดุลยการันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา อำนวยการ
20 นายอาหลี ลิมานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ อำนวยการ
21 นายจเร หิรัญสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสตอ อำนวยการ
22 นายรักชาติ ข้างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 3 อำนวยการ
23 นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตง อำนวยการ
24 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล อำนวยการ
25 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
26 นายสานนท์ สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
27 นางรำเพย สุทธินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
28 นายสำเริง อุ๋ยจ๋าย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
29 นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
30 ส.ต.อ.จรัญ หนูชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
31 นางปัณฑิตา ชะตารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
32 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
33 นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
34 นางสุวณี ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
35 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
36 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
37 นายสนาน สุวรรณละออง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
38 นายวิจิตต์ ช่วยพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
39 นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
40 นางสาวพนิดา บินต่วน ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
41 นายอาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
42 นายเพ็ญภาค สุวรรณจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
43 นางทิพย์ เทศอาเส็น ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
44 นายอะหมาดสุกรี มาลินี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
45 นางสาวสมศรี แก้วทองมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
46 นายสวัสดิ์ ไชยณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
47 นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
48 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
49 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
50 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
51 นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
52 นายธาตรี ยีปันจอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
53 นายสัมภาษณ์ ปลอดขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
54 นายอับดนรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
55 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เลขานุการ
56 นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล เลขานุการ
57 นางกัลยาณี รณภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เลขานุการ
58 นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เลขานุการ
59 นางรำเพย สุทธินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เลขานุการ
60 นายอับดนรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เลขานุการ
61 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เลขานุการ
62 นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เลขานุการ
63 นางพิกุล คำอุดม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.สตูล เลขานุการ
64 นางอัจฉริยา บัวแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.สตูล เลขานุการ
65 นางเมธาพร กั่วพาณิชย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.สตูล เลขานุการ
66 นางกัลยา พงศ์นฤเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สตูล เลขานุการ
67 นางปรีดา มานะกล้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สตูล เลขานุการ
68 นางสุนีย์ อาดำ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล เลขานุการ
69 นางสาววันทนีย์ ชูพิฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล เลขานุการ
70 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
71 นางเสาวณีย์ ศรีสุด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
72 นางทาริกา สังข์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
73 นางกัญจนา สมาคม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
74 นางอามีนา นิ่งเบบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
75 นางจิราพร ศรีคงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
76 นางสาวยุพิน สันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
77 นางกนกพร กันตวิชญ์วงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
78 นางสาวถนอม สงรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
79 นางสาวโสมสุดา พันกาแด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
80 นางสาวระรื่น บุญชัด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
81 นางพิชญ์มาศ ปะจู นิติกร สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
82 นาอดุลย์ หลีมานันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
83 นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
84 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
85 นายเจษฎา โต๊ะปลัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
86 นายสมปอง สังข์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
87 นางจิตพิสุทธิ์ คงชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
88 นางสาวประวี เถรแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
89 นางกรุณา กมลวรรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
90 นางจิตตรัตน์ ศรีสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
91 นางสาวเสอิ้น แก่นทอง นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
92 นางสุชดา สุขอนันต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
93 นางเนืองนิตย์ ดวงภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
94 นางสาวช่อผกา ชูเพ็ชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
95 นางนิรชา ส่งแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
96 นางพันทิพา บุญชัก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
97 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
98 นางอารี นกนวล ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
99 นางสาวภานุมาศ หนูราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
100 นางสาวระรื่น บุญชัด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
101 นางสาวโนรียา เพ็งไกร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
102 นายสุบิน เล่งเจ๊ะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
103 นางมาริหยำ มาลิกัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
104 นางสาวรุสลัน แซะอาหลี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
105 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฤติยาณี ติณโสภารัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
106 นางสาวฮามีด๊ะ กองบก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
107 นางสาวพนิดา ศิริสกุลอักษร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
108 นางจารุณี เด็นจิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
109 นางสุมาลี บุญรัศมี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน
110 ส.ต.อ.จรัญ หนูชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
111 นางปัณฑิณา ชะตารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
112 นางผุสดี ปิ่นทองพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
113 นายธีรพล หมาดกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
114 นายสมหวัง ทองหวั่น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
115 นางสาลินี หนูจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
116 นางรุ่งรัตน์ ไชยรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
117 นางสาวพจณิชา สำเร ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
118 นายไพรัช สวัสดี ช่างไม้ ชั้น 3 สพป.สตูล สถานที่และความปลอดภัย
119 นายสุจิน จิตต์หลัง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 สพป.สตูล สถานที่และความปลอดภัย
120 นายรอหมาน คงถิ่น ช่างไม้ ชั้น 3 สพป.สตูล สถานที่และความปลอดภัย
121 นายสมควร เจริญขวัญ ช่างไม้ ชั้น 2 สพป.สตูล สถานที่และความปลอดภัย
122 นายวินัย หมาดกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
123 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
124 นายสุริยา สนูบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว สถานที่และความปลอดภัย
125 นายณรงค์ โภชนาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงโป สถานที่และความปลอดภัย
126 นายอานัด สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สถานที่และความปลอดภัย
127 นางสาวสมศรี แก้วทองมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
128 นายสมชาย สุขจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
129 นายอิสมาแอน ดาแล่หมัน ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
130 นายชัยทัต ตันสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
131 นายเวียงชัย จวนสว่าง พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
132 นายอรุณ ด่อล๊ะ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
133 นายสถิตย์ สังข์ดุก พนักงานบริการโรงเรียนบ้านไทรงาม สถานที่และความปลอดภัย
134 นายล้วน กล้าแข็ง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สถานที่และความปลอดภัย
135 นายอาบูบากาก มาลียัน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว สถานที่และความปลอดภัย
136 นายสุรศักดิ์ อุเส็น พนักงานบริการโรงเรียนบ้านตันหยงโป สถานที่และความปลอดภัย
137 นายอิสหาด หลีหวัง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สถานที่และความปลอดภัย
138 นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สถานที่และความปลอดภัย
139 นายอนุมัติ นุงอาหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ สถานที่และความปลอดภัย
140 นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่และความปลอดภัย
141 นายธาตรี ยีปันจอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
142 นายธานินทร์ สุขสง่า ครูโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
143 นางอรวรรณ หิมมา ครูโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
144 นายอดิศร ฮะอุรา ลูกจ้างโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
145 นายอับดุลรอศักดิ์ หาบยูโซ๊ะ ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
146 นายโดด รบบานา ช่างไม้ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สถานที่และความปลอดภัย
147 นายอาบีดี คงถิ่น ช่างไม้ 2 โรงเรียนบ้านทุ่ง สถานที่และความปลอดภัย
148 นายมูสา เถาวัลย์ ช่างไม้ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สถานที่และความปลอดภัย
149 นายมนัส จันทรวิเวช ช่างไม้ 2 โรงเรียนวัดหน้าเมือง สถานที่และความปลอดภัย
150 นางอุฬาลิน สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
151 ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านคลองขุด สถานที่และความปลอดภัย
152 นางสุกัญญา แนบเนียด ครูโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
153 นางสุดนวลปราง มากแสง ครูโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
154 นางอุไรวรรณ น้อยสำลี ครูโรงเรียนบ้านควน สถานที่และความปลอดภัย
155 นางดรุณี มะมิง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สตูล ปฏิคมและการต้อนรับ
156 นางจุรีรัตน์ แคยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเมือง ปฏิคมและการต้อนรับ
157 นางศศิธร เสริมวิทย์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค ปฏิคมและการต้อนรับ
158 นางทรงโฉม ขุนละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประดู่ ปฏิคมและการต้อนรับ
159 นางรัชนี ทองเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ปฏิคมและการต้อนรับ
160 นางประนอม หงษ์บิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล ปฏิคมและการต้อนรับ
161 นางสุภาวดี เรืองแก้ว นักจัดการทั่วไป สพป.สตูล ปฏิคมและการต้อนรับ
162 นางปรานี กิริยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สตูล ปฏิคมและการต้อนรับ
163 นางอินทิรา เพ็งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล ปฏิคมและการต้อนรับ
164 นางปัณฑิณา ชะตารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ปฏิคมและการต้อนรับ
165 นางกัลยา พงศ์นฤเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สตูล ปฏิคมและการต้อนรับ
166 นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองขุด ปฏิคมและการต้อนรับ
167 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล ฝ่ายพิธีการ
168 นายระเริง รัตนเกษร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฝ่ายพิธีการ
169 นายสุริยา สนูบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ฝ่ายพิธีการ
170 นายปรีชา หมีนคลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ฝ่ายพิธีการ
171 นางศิริกาญจน์ ดาวเรือง ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายพิธีการ
172 นางอภิรดี ทิพย์นรากุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ฝ่ายพิธีการ
173 นางสาวสายหนาบ มะสมัน ครูโรงเรียนบ้านกาลันยีตัน ฝ่ายพิธีการ
174 นางอรพินท์ แคยิหวา ครูโรงเรียนบ้านดูสน ฝ่ายพิธีการ
175 นางไลลา ลายู ครูโรงเรียนอนุบาลควนโดน ฝ่ายพิธีการ
176 นายสมนึก ศรีนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหรา ฝ่ายพิธีการ
177 นายสมนึก ศรีนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหรา ฝ่ายพิธีการ
178 นายปรีชา ดุลยการัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" ฝ่ายพิธีการ
179 นายงยุทธ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้ว ฝ่ายพิธีการ
180 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล ฝ่ายจัดนิทรรศการ
181 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
182 นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
183 นายปริญญา ดำเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู ฝ่ายจัดนิทรรศการ
184 นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง ฝ่ายจัดนิทรรศการ
185 นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตง ฝ่ายจัดนิทรรศการ
186 นายปรีชา ดุลยการันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" ฝ่ายจัดนิทรรศการ
187 นายจเร หิรัญสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสตอ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
188 นายอาหลี ลิมานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
189 นายรักชาติ ข้างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 3 ฝ่ายจัดนิทรรศการ
190 นายบัญญัติ รักษ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ปฐมพยาบาล
191 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ปฐมพยาบาล
192 นางวรรณี ศรีดนุเดช ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม ปฐมพยาบาล
193 นางสาวอลิศรา บัวเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม ปฐมพยาบาล
194 นางอัสสม๊ะ ฮะอุรา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.สตูล ปฐมพยาบาล
195 นางสุภา เหมนะห์ ครูโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ปฐมพยาบาล
196 เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนบ้านคลองขุด ปฐมพยาบาล
197 เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนอนุบาลสตูล ปฐมพยาบาล
198 เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนบ้านควน ปฐมพยาบาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]