หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-stn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางปิยะพิชญ์ จิตรหลังโรงเรียนบ้านขอนคลานประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะโรงเรียนบ้านวังพะเนียดกรรมการ
3. นางสุจิรา ตัมพวิสิฏฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา เอกทัตร์โรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชำนิธุระการโรงเรียนบ้านท่าหินกรรมการ
3. นางสาวสายันห์ สุดคงโรงเรียนบ้านบ่หินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ ณะนวลโรงเรียนบ้านท่าแลหลาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ชูนวลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
3. นางอารี สุรนันทะวงศ์โรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุรัตน์ โต๊ะเอียดโรงเรียนบ้านช่องไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา อุสมาโรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการ
3. นางจีรกานต์ ฝาหละเหย็บโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ จุลจรูญโรงเรียนบ้านเกาะอาดังกรรมการ
5. นางจุรีมาศ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ รอเกตโรงเรียนบ้านวังปริงประธานกรรมการ
2. นางสุมนรัตน์ มาสินธุ์โรงเรียนบ้านน้ำหรากรรมการ
3. นางกัลยาณี เวลาดีโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ช่วยชมโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ
5. นางประภาพรรณ หลีเยาว์โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายมิตร รักษะโบ๊ะโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ขันทองโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ชาชะโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอำไพ สุขจันทร์โรงเรียนบ้านควนประธานกรรมการ
2. นางฉันทิสา ยาบาโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นางกชชิตา สงขำโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา หลีเจริญโรงเรียนบ้านโกตากรรมการ
5. นางบัณฑิตา ชายแก้วโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวละเอียด มูลจันทร์โรงเรียนบ้านควนเกประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร มูสิกพันธ์โรงเรียนบ้านควนล่อนกรรมการ
3. นางณฐพร วงศ์เมฆโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการ
4. นางสาวซอฝียะ บิสลีมีนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
5. นางนันทพรรณ คงแข็งโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอิบรอเหม เพ็งไทรโรงเรียนบ้านเขาไครประธานกรรมการ
2. นางกรรภิรมย์ รัญเสวะโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
3. นางสาวออนอนงค์ มิตรารมย์โรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตร์ตรา อย่างดีโรงเรียนบ้านวังตงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา ตาเดอินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ หวันสูโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
4. นายครรชิต เอกจิตต์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายสุพล จินตเมฆาโรงเรียนผังปาล์ม 3ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนารถ เส้งตุกโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางกฤติยา ทองส่งโสมโรงเรียนบ้านขอนคลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิกา ยีมัสซาโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังประธานกรรมการ
2. นางสาวมายาวี เหร็บราเย็นโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
3. นายอนิรุทร์ โทบุรีโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1 ป.1-ป.3
1. นางพรรณี บินรินทร์โรงเรียนบ้านเกาะยวนประธานกรรมการ
2. นางสาวติมะเหรียม เกษตรกาลาม์โรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เบญญคุปต์โรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการ
4. นางสุพิศ ระสิตานนท์โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
5. นางสาวยามีลา หลังปูเต๊ะโรงเรียนบ้านเกตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.2 ป.1-ป.3
1. นางพรรณี บินรินทร์โรงเรียนบ้านเกาะยวนประธานกรรมการ
2. นางสาวติมะเหรียม เกษตรกาลาม์โรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เบญญคุปต์โรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการ
4. นางสุพิศ ระสิตานนท์โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
5. นางสาวยามีลา หลังปูเต๊ะโรงเรียนบ้านเกตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4 ป.4-ป.6
1. นางสาวละเอียด มูลจันทร์โรงเรียนบ้านควนเกประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร มูสิกพันธ์โรงเรียนบ้านควนล่อนกรรมการ
3. นางณฐพร วงศ์เมฆโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการ
4. นางสาวซอฝียะ บิสลีมีนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
5. นางนันทพรรณ คงแข็งโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.5 ป.4-ป.6
1. นางอำไพ สุขจันทร์โรงเรียนบ้านควนประธานกรรมการ
2. นางฉันทิสา ยาบาโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นางกชชิตา สงขำโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา หลีเจริญโรงเรียนบ้านโกตากรรมการ
5. นางบัณฑิตา ชายแก้วโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.1 ป.1-ป.3
1. นายสุรัตน์ โต๊ะเอียดโรงเรียนบ้านช่องไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา อุสมาโรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการ
3. นางจีรกานต์ ฝาหละเหย็บโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ จุลจรูญโรงเรียนบ้านเกาะอาดังกรรมการ
5. นางจุรีมาศ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.2 ป.1-ป.3
1. นางสับเปี๊ยะ ละใบเด็นโรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกา ชูละเอียดโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการ
3. นางวรรณา แกสมานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
4. นางกฤษณา ชาสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฮ่องสกุลโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.4 ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ รอเกตโรงเรียนบ้านวังปริงประธานกรรมการ
2. นางสุมนรัตน์ มาสินธุ์โรงเรียนบ้านน้ำหรากรรมการ
3. นางกัลยาณี เวลาดีโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ช่วยชมโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ
5. นางประภาพรรณ หลีเยาว์โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.5 ป.4-ป.6
1. นางสับเปี๊ยะ ละใบเด็นโรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกา ชูละเอียดโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการ
3. นางวรรณา แกสมานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
4. นางกฤษณา ชาสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฮ่องสกุลโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจิศรา ปันดีกาโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางชนินทร มะแอเคียนโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นางสาวสุดใจ ชายเกตุโรงเรียนบ้านบารายีกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสายใจ ศรียานโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ชอบแต่งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แยบคายโรงเรียนบ้านนาทอนกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคณิตา โอมณีโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา จางวางโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นางสาวอานิญา ด่อล๊ะโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสมมาตร ตำบันโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี กาญจาโนโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางสาวรออัน เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร ตำบันโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี กาญจาโนโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางสาวรออัน เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมมาตร ตำบันโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี กาญจาโนโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางสาวรออัน เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร ตำบันโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี กาญจาโนโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางสาวรออัน เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอาซีซัน ทองสีสันโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังประธานกรรมการ
2. นางสาววารินี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวมะลิ นาคสง่าโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
4. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอาซีซัน ทองสีสันโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังประธานกรรมการ
2. นางสาววารินี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวมะลิ นาคสง่าโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
4. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายมุสลาม เละสันโรงเรียนบ้านควนรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ จุลพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
4. นางนิตยา จิ้วจวบโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
5. นางสุพิชญา ทองทวีโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
6. นางสาววันนิสา หาหลีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
7. นางสาวไลลา บินโส๊ะโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
8. นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
9. นางแหมะโสม เกษมสันโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
10. นายมูฮำหมาด หมูดงามโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
11. นางจันทนา ชำนาญเวชโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
12. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
13. นางสาวนวลละออง ปิริยะโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการและเลขานุการ
14. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายมุสลาม เละสันโรงเรียนบ้านควนรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ จุลพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
4. นางนิตยา จิ้วจวบโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
5. นางสุพิชญา ทองทวีโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
6. นางสาววันนิสา หาหลีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
7. นางสาวไลลา บินโส๊ะโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
8. นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
9. นางแหมะโสม เกษมสันโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
10. นายมูฮำหมาด หมูดงามโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
11. นางจันทนา ชำนาญเวชโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
12. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
13. นางสาวนวลละออง ปิริยะโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการและเลขานุการ
14. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายมุสลาม เละสันโรงเรียนบ้านควนรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ จุลพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
4. นางนิตยา จิ้วจวบโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
5. นางสุพิชญา ทองทวีโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
6. นางสาววันนิสา หาหลีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
7. นางสาวไลลา บินโส๊ะโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
8. นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
9. นางแหมะโสม เกษมสันโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
10. นายมูฮำหมาด หมูดงามโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
11. นางจันทนา ชำนาญเวชโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
12. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
13. นางสาวนวลละออง ปิริยะโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการและเลขานุการ
14. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันเกม 24 ป.1-ป.3
1. นางไลลา ลายูโรงเรียนอนุบาลควนโดนประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ ชูนวลโรงเรียนอนุบาลสตูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุไลญา ทองสีสันโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
5. นางจันทร์จิรา หมันเร๊ะโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
6. นางพนารัตน์ มิ่งมากโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ หลีหาดโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดกรรมการ
8. นางวัลลัดดา สุขหรรษาโรงเรียนบ้านมะนังกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันเกม 24 ป.4-ป.6
1. นางไลลา ลายูโรงเรียนอนุบาลควนโดนประธานกรรมการ
2. นางวัลลัดดา สุขหรรษาโรงเรียนบ้านมะนังประธานกรรมการ
3. นายชัยยงค์ ชูนวลโรงเรียนอนุบาลสตูลรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุไลญา ทองสีสันโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
6. นางจันทร์จิรา หมันเร๊ะโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มิ่งมากโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
8. นายทวีศักดิ์ หลีหาดโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดกรรมการ
9. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3
1. นางไลลา ลายูโรงเรียนอนุบาลควนโดนประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ ชูนวลโรงเรียนอนุบาลสตูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุไลญา ทองสีสันโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
5. นางจันทร์จิรา หมันเร๊ะโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
6. นางพนารัตน์ มิ่งมากโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ หลีหาดโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดกรรมการ
8. นางวัลลัดดา สุขหรรษาโรงเรียนบ้านมะนังกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.1-ป.3
1. นายดนันต์ มาลินีโรงเรียนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ตรีพันธ์โรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
3. นางฮัฟซะห์ เหมมุนโรงเรียนบ้านสาครกรรมการและเลขานุการ
4. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตูแวมะโรงเรียนบ้านเกาะยวนประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ บูสามารถโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3กรรมการ
3. นางสาวสุนี พันสกุลโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
4. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ปรึกษา
การแข่งขันท่องสูตรคูณ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ทิ้งน้ำรอบโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ
2. นางสาวรอสีย๊ะ นิลสกุลโรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
3. นางสาวโศภิษฐ์ ตันติวัฒนาโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการ
4. นางรำเพย สุทธินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยา นารีเปนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ เสกสรรค์โรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
3. นางจิราพร คำสงค์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
4. นางเรณู นาคเล็กโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
5. นางซัยนับ อัสนีย์โรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
6. นางสาวอามาลีนา มานะกล้าโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฮาสาน๊ะ สาและโรงเรียนอนุบาลควนโดนประธานกรรมการ
2. นางดุษมา เพชรศรีโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นางอุไร นาคสง่าโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นางบุศราวดี หนูเสือโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
5. นางสาวอัสมะ ลีมูสาโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
6. นางวรรณนิสา จิตหลังโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนุสรา ลำโปโรงเรียนบ้านตะโล๊ะใสประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ทุ่งหว้าโรงเรียนบ้านมะหงังกรรมการ
3. นายอับดุลอาซีร์ ยาหมายโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ปอหราโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปานรงค์โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ฮะอุราโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางตีก๊ะ ดำกระบี่โรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายยูโสบ เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
4. นางอ้อมใจ เหมสนิทโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
5. นางปิยะนุช สันง๊ะโรงเรียนผังปาล์ม 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพร คำขวัญโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเราะหมาน ตะวันโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางฮอดีย๊ะ อาดำโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
4. นางจริญญา อุสาโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทนา พลรักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40ประธานกรรมการ
2. นายสอาด มาลินีโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการ
3. นางรัตนาวดี หมีนพรานโรงเรียนบ้านท่าแพกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สารีฝีนโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ สุขเนียมโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางปริญญา ยีมะเร็บโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดกรรมการ
3. นางสาวสุุพัตร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
4. นางนิตยา อังศุกาญจนกุลโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุุวรรณา เทพแก้วโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ กาเส็มส๊ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเรณู นาคเล็กโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ปาละมานโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 20กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายโกมล ยุนุ้ยโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายฮาสัน ด่อล๊ะโรงเรียนบ้านเกาะยางกรรมการ
3. นายวิรัตน์ คลังข้องโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดกรรมการ
4. นางจิราพร อาแวโรงเรียนบ้านตะโล๊ะใสกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาสาน๊ะ สาและโรงเรียนอนุบาลควนโดนกรรมการ
3. นางเรณู นาคเล็กโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
4. นางนัฐญา ไหมฉิมโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอาลี วัฒนะโรงเรียนบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางวิยดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. นางอาติกะ หลังปูเต๊ะโรงเรียนบ้านกาลูบีกรรมการ
4. นางบุศราวดี หนูเสือโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
5. นางสุดา เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนาคพันธ์ ติงหวังโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นายพิพิธ บำรุงเมืองโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นายบริวัฒน์ ไหมขาวโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการ
4. นางหัทยา จุลสัตย์โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คลังข้องโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดกรรมการ
3. นางอ้อมใจ เหมสนิทโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
4. นางนิฟติมา หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ ชาตรีโรงเรียนบ้านนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายอับดลกาหรีม รอเกตโรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
3. นางนัฐญา ไหมฉิมโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางสาวมารียำ บิลาอาบูโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพรานโรงเรียนบ้านวังปริงประธานกรรมการ
2. นายฐานันดร์ อุสัยนีโรงเรียนบ้านเกตรีกรรมการ
3. นายอับดุลอาสีด สาดีนโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
4. นางอรุณี สังข์แก้วโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยฯกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอาซัน สาเมาะโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯประธานกรรมการ
2. นายอิสมาอีล สุวรรณกระวีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำกรรมการ
3. นางมาดีย๊ะ หลังเกตุโรงเรียนบ้านโตนปาหนันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบัดรียะ เลิศอริยะพงษ์กุลโรงเรียนอนุบาลควนโดนประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ รักษะโบ๊ะโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางปวีณา จักขุมณีโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม ใบหาดโรงเรียนบ้านควนประธานกรรมการ
2. นางสาวพาขวัญ สะเล่พรัดโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการ
3. นางสุณีย์ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาริหยาม เหมนะโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3ประธานกรรมการ
2. นางสุดา เหมนะโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3กรรมการ
3. นางยูรีย๊ะ บิสนุมโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการและเลขานุการ
4. นายอารีย์ ตาเอ็นโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เอ็มดูโรงเรียนบ้านตูแตหรำประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวดี หวันตาหลาโรงเรียนบ้านลาหงารองประธานกรรมการ
3. นายนพดล ดาเร๊ะหมีนโรงเรียนปากปิงกรรมการ
4. นางสาวกิติยา บูหมันโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายสุไลมาน ยังปากน้ำโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการและเลขานุการ
6. นายอารีย์ ตาเอ็นโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ โต๊ะหลีโรงเรียนบ้านเกตรีประธานกรรมการ
2. นายราเชด หมาดเต๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการ
3. นายปานูซี สาแมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
4. นายอารีย์ ตาเอ็นโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ปูปานโรงเรียนบ้านเกาะยวนประธานกรรมการ
2. นายนีสาด แคยีหวาโรงเรียนบ้านวังสายทองรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล รอเกตุโรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
4. นายชาตรี ศรีหาโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
5. นายอารีย์ องสาราโรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอำนวย ปูปานโรงเรียนบ้านเกาะยวนประธานกรรมการ
2. นายนีสาด แคยีหวาโรงเรียนบ้านวังสายทองรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล รอเกตุโรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
4. นายชาตรี ศรีหาโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
5. นายอารีย์ องสาราโรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสิกิริย้า สันหละโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ มุกดาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวกรรมการ
3. นางสาวสุจิรา นุกุลโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา หลงสาม๊ะโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดกรรมการ
3. นายสมพร เหมราโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางคัทลียา จิเบ็ญจ๊ะโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลมา เหมมันต์โรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
3. นางสะน๊ะ มัสตันโรงเรียนบ้านสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปกเกศ ทองเกื้อโรงเรียนวัดชมพูนิมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา เหล่ทองคำโรงเรียนบ้านกาเนะกรรมการ
3. นางบาสีระ เร๊ะนุ้ยโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธานิศ บินรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมบี หวังกุหลำโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการ
3. นางมิรันตี ภักดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวนิดา ศิริวัฒน์โรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางพรชนก แววสง่าโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
3. นายสมสิน แซ่เฮ้าโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจรูญศรี ประทีป ณ ถลางโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญถาวรโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นางอุไร บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ ยกชมโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มากจังหวัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายมานิตย์ ธีรชาติอนันต์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายชิต ฤทธิ์บูรณ์โรงเรียนผังปาล์ม 2ประธานกรรมการ
2. นายสมสิน แซ่เฮ้าโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญถาวรโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางณภสุ จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านเขาจีนประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ปราบยาวาโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นายเจริญ กุลนุวงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
4. นายดนัย ดาเระหมีนโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการ
5. นางสุจิตรา อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเจริญ กุลนุวงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางณภสุ จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการ
3. นางสุจิตรา อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
4. นายดนัย ดาเระหมีนโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการ
5. นายกฤษณะ ปราบยาวาโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ ชูเจริญโรงเรียนบ้านวังพระเคียนประธานกรรมการ
2. นายราเชต มูเก็มโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
3. นายเชล บิลลาติปชาโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ หลงหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูลประธานกรรมการ
2. นายฮัมดาน เบ็ญญโซฟโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
3. นายธีรยุทธ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางวรวรรณ กันหนองผือโรงเรียนบ้านปาเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ช่างสานโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ใจเพ็ชรโรงเรียนบ้านหัวกาหมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ หลีเส็นโรงเรียนบ้านปันจอร์ประธานกรรมการ
2. นายเหมะศักดิ์ หวันจิโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ ๔๙"กรรมการ
3. นายธวัช อินทร์ชูโรงเรียนบ้านวรรธนะสารกรรมการ
4. นายมะรีดวน เจ๊ะแตโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังรองประธานกรรมการ
3. นางกนกชล เกษมศิริกรโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
4. นางสาวพจณิชา สำเรโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
5. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังรองประธานกรรมการ
3. นางกนกชล เกษมศิริกรโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
4. นางสาวพจณิชา สำเรโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
5. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังรองประธานกรรมการ
3. นางกนกชล เกษมศิริกรโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
4. นางสาวพจณิชา สำเรโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
5. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายรุ่งสาร แซะหมูดโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สวัสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1รองประธานกรรมการ
3. นายฮาโหรน สะหยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
4. นายบุญชู กาญจาโนโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
5. นางจินดา รอเกตุโรงเรียนบ้านแป-ระใต้กรรมการ
6. นางสาวจิตตรา เร๊ะนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรุ่งสาร แซะหมูดโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สวัสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1รองประธานกรรมการ
3. นายบุญชู กาญจาโนโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
4. นายฮาโหรน สะหยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
5. นางจินดา รอเกตุโรงเรียนบ้านแป-ระใต้กรรมการ
6. นางสาวจิตตรา เร๊ะนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรุ่งสาร แซะหมูดโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สวัวสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1รองประธานกรรมการ
3. นายบุญชู กาญจาโนโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
4. นายฮาโหรน สะหยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
5. นางจินดา รอเกตุโรงเรียนบ้านแป-ระใต้กรรมการ
6. นางสาวจิตตรา เร๊ะนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนแป-ระเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
4. นายเรวัฒน์ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
5. นายอารอบีซาน ปากบาราโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
6. นายยารูดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
4. นายเรวัฒน์ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
5. นายอารอบีซาน ปากบาราโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
6. นายยารูดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางอุบล เอี้ยวเล็กโรงเรียนบ้านเขาจีนรองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี หวังพุฒิโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
4. นางสาวเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
5. นางพรทิพย์ จันทรโรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลากรรมการ
6. นางสาวประภา แซ่จุ้งโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอุบล เอี้ยวเล็กโรงเรียนบ้านเขาจีนประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภา แซ่จุ้งโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
4. นางสาวเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
5. นางพรทิพย์ จันทรโรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลากรรมการ
6. นางสุมาลี หวังพุฒิโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา แซ่จุ้งโรงเรียนอนุบาลละงูรองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี หวังพุฒิโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
4. นางสาวเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
5. นางพรทิพย์ จันทรโรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลากรรมการ
6. นางอุบล เอี้ยวเล็กโรงเรียนบ้านเขาจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
4. นายเรวัฒน์ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
5. นายอารอบีซาน ปากบาราโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
6. นายยารูดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ฮะอาโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นายอับดลละห์ อาดำโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ฮะอาโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นายอับดลละห์ อาดำโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ฮะอาโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นายอับดลละห์ อาดำโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
3. นางโนระอีน ฮะยีบิลังโรงเรียนบ้านบูเกตยามูกรรมการ
4. นางสร้อย หวันเต๊ะโรงเรียนบ้านสาครกรรมการ
5. นางสาวฮัมเศาะ อุมารีโรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการ
6. นางมณี ศิธราชูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
3. นางมณี ศิธราชูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯประธานกรรมการ
2. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางมณี ศิธราชูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
4. นายพลากร ทองรุ่งโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
5. นายเสรี อโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
6. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
7. นายบารูดีน เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
8. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
4. นายพลากร ทองรุ่งโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
5. นายเสรี อุโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
6. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
7. นางมณี ศิธราชูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯประธานกรรมการ
2. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ารองประธานกรรมการ
3. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
4. นายพลากร ทองรุ่งโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
5. นายเสรี อุโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
6. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
7. นางมณี ศิธราชูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯรองประธานกรรมการ
3. นางมณี ศิธราชูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
4. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
5. นายพลากร ทองรุ่งโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
6. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
7. นายเสรี อุโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ทองมินโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นางยัสมี พันหวังโรงเรียนวัดหน้าเมืองกรรมการ
6. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
7. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ทองมินโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
5. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
6. นางยัสมี พันหวังโรงเรียนวัดหน้าเมืองกรรมการ
7. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ทองมินโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
4. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
5. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
6. นางยัสมี พันหวังโรงเรียนวัดหน้าเมืองกรรมการ
7. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ทองมินโรงเรียนบ้านบ่อหินรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
4. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
5. นายสัณห์ รังสรรคืโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
6. นางยัสมี พันหวังโรงเรียนวัดหน้าเมืองกรรมการ
7. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานประธานกรรมการ
2. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านเกาะอาดังกรรมการ
4. นายรัศมินต์ ยุนุ้ยโรงเรียนบ้านหัวควนกรรมการ
5. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
7. นางมณี ศิธราชูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
4. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
5. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นางบุญมาศ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดุษฎี ตันสกุลโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวประยูร สิทธิมากโรงเรียนบ้านป่าพนธ์กรรมการ
3. นางวรรณี หมีนหวังโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยวรรธน์ คงษ์สมณ์โรงเรียนบ้านบุโบยประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ เจนวัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ลาภบุญผลโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดุษฎี ตันสกุลโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ณ นครโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
3. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ณ นครโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
3. นางดุษฎี ตันสกุลโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปิยภาณี อุสมาโรงเรียนบ้านท่าแลหลาประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต สุวรรณรักษาโรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
3. นางสาลี อาหน่ายโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปิยภาณี อุสมาโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
2. นางเย็นจิต สุวรรณรักษาโรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
3. นางสาลี อาหน่ายโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจำเริญ จันทร์จักษุโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
2. นางนิตยา มณีโส๊ะโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
3. นางสาวรวีพรรณ นพภาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ สตูลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจำเริญ จันทร์จักษุโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
2. นางนิตยา มณีโส๊ะโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
3. นางสาวรวีพรรณ นพภาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ สตูลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสวน สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการ
2. นายอานิกูล เก้าเอี้ยนโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการ
3. นายมีชัย เชื้อชูช่วยโรงเรียนผังปาล์ม ๗กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรทิน บิลยะแมโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
2. นายสมชาย สวาหลำโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
3. นายอุสมา กาเจโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ภานุวัฒน์ภิญโญโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
2. นางสาวสายใจ ขุนล่ำโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร สวัสดีโรงเรียนบ้านสนกลางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมมาศ ชูช่วยโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
2. นางนัศรีน ตาเดอินโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เพียรเจริญโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ คชฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนากรรมการ
2. นางสาวสุจี จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการ
3. นางยุพิน เนียมนุ้ยโรงเรียนบ้านเกตรีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายซูอีด อัสนีย์โรงเรียนบ้านเกตรีประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร เจริญผลโรงเรียนบ้านกาเนะกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ใบหลีโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา แคยิหวาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
2. นายธนาวุธ เหมสลาหมาดโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการ
3. นายสมาน นิยมเดชาโรงเรียนบ้านบันนังปุเลากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรทิน บิลยะแมโรงเรียนบ้านทางงอประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน กาเจโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูกกรรมการ
3. นายวารุทธิ์ ช่างเหล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ บ้านควนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอารบี ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านควนสตอประธานกรรมการ
2. นายสิวกรณ์ กิจบรรทัดโรงเรียนบ้านมะนังกรรมการ
3. นายอุสมาน แคยิหวาโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ ประกอบชัยชนะโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นายอารุณ กองบกโรงเรียนอุบาลละงูกรรมการ
3. นางยุภา ดุลยาภรณ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุจิรา สุวรรณกิจโรงเรียนกลุ่ม ๕ ประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กลัดทองโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
3. นางสวาท บุญรัตน์โรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางกัญรภา อภิรเดชมนตรีโรงเรียนบ้านควนขันประธานกรรมการ
2. นางจิตติมาน์ บินการิมโรงเรียนบ้านสาครกรรมการ
3. นางสาวพิธพร นิโกบโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ หลีเส็นโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สายสุนีย์โรงเรียนบ้านสาครเหนือกรรมการ
3. นางศิวพร โขวัฒนกุลโรงเรียนบ้านปิใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางบีบีสัยมา โต๊ะยีโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นางสำอาง แก้วจินดาโรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะกรรมการ
3. นางมารศรี กุลทองโรงเรียนบ้านกาลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปรีดา องศาราโรงเรียนบ้านปากบางประธานกรรมการ
2. นางปรียาพรรณ ศิวลักษณ์โรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
3. นางยูวาหรี รังสรรค์โรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสปีน๊ะ หมีนพรานโรงเรียนอนุบาลสูลประธานกรรมการ
2. นางมาลัยวัลย์ เหมราโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นางดลดา เกิดศรีโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสปีน๊ะ หมีนพรานโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางมาลัยวัลย์ เหมราโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นางดลดา เกิดศรีโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพินิจ หลงศรีโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิพร สมันตรัฐโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ง๊ะสมันโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ ยาหมินโรงเรียนบ้านควนสตอประธานกรรมการ
2. นางจุรี นราจิตโรงเรียนปากบางกรรมการ
3. นางสาวนูรียา โต๊ะประดู่โรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกุลศิริ แสงศรีจันทร์โรงเรียนวัดชมพูนิมิตประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา สังข์ทองโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสิริวิภา รอดเสวกโรงเรียนบ้านปากบาราประธานกรรมการ
2. นางมารีย๊ะ แดงตีโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นายอินยัส จิเหมโรงเรียนบ้านนาทอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดินนท์ รัฐสรรค์โรงเรียนบ้านป่าพนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุลโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. นางสาวเจ๊ะอำร๊ะ โดงกูลโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชิตนนท์ รักสุวชนโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหันโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าากรรมการ
3. นางมนิตย์ แช่มช้อยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรณ์ เหล็มปานโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา มาลินีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
3. นางยุวธิดา พรหมชาติโรงเรียนผังปาล์ม ๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เทพและหมันโรงเรียนบ้านนาแก้วประธานกรรมการ
2. นายอาบีดีน หลีเส็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ บ้านควนโพธิ์กรรมการ
3. นางอนิตตา ปีมะสารโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลศิริ แสงศรีจันทร์โรงเรียนวัดชมพูนิมิตกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา สังข์ทองโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอับดุลเลาะห์ พันหวังโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ สุขสง่าโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุขโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอับดลเล๊าะ ใบหมาดปันจอโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายซัครียา หมาดบากาโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
3. นางสาวนุสรีย์ ตาเดอินโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนางนัจญวา แดงงามโรงเรียนบ้านสาครเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาบีบ๊ะ ขุนหลำโรงเรียนบ้านแป-ระใต้กรรมการ
3. Mr.Christopher C.Bloodโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา จันทร์ดอนโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางเจนจิรา มาลินีโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นางนิยดา ชาญเวชโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. Mr.Christopher C.Bloodโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางสอฝีย๊ะ มู่เก็มโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอุไร ทีปรักษพันธ์โรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นายภูริพัฒน์ ยานาโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
3. Mr.Christopher C.Bloodโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางพศิกา เวหาลอยโรงเรียนบ้านเกตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอารดา มรรคาเขตโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ยูฮันนันโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. Miss Mae Margarette Q.Legantinโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางปรีดา ปะดุกาโรงเรียนบ้านหัวกาหมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา ฮะยีบูโรงเรียนบ้านปันจอร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบาชีร๊ะห์ มะสมันโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
3. MissMae Margarette Q.Legantinโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางภัคนิธิ ฮะยีบิลังโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปรีดา หวันสมันโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จีรา แลหมันโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการ
3. MissMae Margarette Q.Legantinโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางชนิสรา ปันดีกาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๐(บ้านควนโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ชูพูลโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๑๒๐ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. MissBryony B.Sutherlandโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางละอองทิพย์ จันทวิลาศโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางฮาสาน๊ะ พรัดขำโรงเรียนบ้านตันหยงโปประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีหะ เศษระนำโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
3. Miss Bryony B.Sutherlandโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายอาซีซัน อุสนุนโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ พิมเสนโรงเรียนอยุบาลควนกาหลงประธานกรรมการ
2. นางนูรีดา หลงหันโรงเรียนบ้านโคกประดู่กรรมการ
3. MissYune Niook Ah Senโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางโรสซาราห์ งะสงบโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ชูเลิศโรงเรียนบ้านนาทอนกรรมการ
6. นายอาดุลย์ เหล็มหนูโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปุณยนุช ยอดนุ่นโรงเรียนบ้านควนขันประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุริยาวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลนกรรมการ
3. นางนิตติยา แลบติกโรงเรียนผังปาล์ม ๓กรรมการ
4. นางรสดา สองเมืองโรงเรียนสตูลศาส์นติศึกษากรรมการ
5. MissYune Niook Ah Senโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
6. นางสุกัลยา ช่วยศรีนวลโรงเรียนบ้านบารายีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาส์น สำสูโรงเรียนบ้านวังตงประธานกรรมการ
2. นางภิญโญ อ่อนคงโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. Mr.Ronald Labaco Fraisโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นางรัชดา เนาวเกตุโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสำเริง หลังเถาะโรงเรียนสุไหงอุเปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกณิษฐรินทร์ สินศุภฤกษ์โรงเรียนจงหัวกรรมการ
3. Miss Lin Wanโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษากรรมการ
4. MissYune Niook Ah Senโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา พุ่มแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสำเริง หลังเถาะโรงเรียนสุไหงอุเปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา พุ่มแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6กรรมการ
3. Miss Lin Wanโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษากรรมการ
4. MissYune Niook Ah Senโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นางกณิษฐรินทร์ สินศุภฤกษ์โรงเรียนจงหัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีสุดา รัตนโชติโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยประธานกรรมการ
2. นางนุจรี เส้งขาวโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ ๔๙กรรมการ
3. นางเกื้อกูล เหล่าวทัญญูโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางสาวฮานา แดสาโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
5. นางสุภา ชยโสภัฏฐ์โรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา รัตนโชติโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยประธานกรรมการ
2. นางนุจรี เส้งขาวโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ ๔๙กรรมการ
3. นางเกื้อกูล เหล่าวทัญญูโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางสาวฮานา แดสาโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
5. นางสุภา ชยโสภัฏฐ์โรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเลอศักดิ์ พูลพิพัฒน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แคยิหวาโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
3. นายจรัสพงศ์ คงช่วยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
4. นายกันชยุตม์ สุขศรีโรงเรียนตำมะลังเหนือกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
6. นายกมล สาขะมุติโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
7. นายสนิท นันทรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเลอศักดิ์ พูลพิพัฒน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ โกฏิแสงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการ
3. นายมะชานน เหล่าโสดโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
4. นายวิเวก โชติพันธ์โรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
5. นายอดุลย์ หลงกาสาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
6. นายสุชาติ นิยมเดชาข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายวรพล ด้วงเอียดโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพล ด้วงเอียดโรงเรียนบ้านตันหยงโปประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงศ์ คงช่วยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายสนิท นันทรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49กรรมการ
4. นายชรินทร์ โกฏิแสงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายหวันบูราหัส ปะดุกาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลรองประธานกรรมการ
2. นายนายอิซา อัสนีย์โรงเรียนบ้านท่าแพกรรมการ
3. นายดาหนัน หลังนุ้ยโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกรองกาญจน์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านกุบังจามังประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรากร วงศ์กำไรโรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
3. นางสุวรรณี ปาละวัลโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ เกิดผลโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางซาฟีนะฮ์ หมัดอาด้ำโรงเรียนอนุบาลควนโดนกรรมการ
3. นางอาเสี๊ย เขียดสังข์โรงเรียนบ้านบารายีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายนที ศรีภูวดลโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมป์ประธานกรรมการ
2. นางซอฟีเยาะ หวันจิโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นายประชา มัจฉาโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวซาร์ร่า หลีเส็นโรงเรียนบ้านบูเกตยามูกรรมการ
3. นางเกื้อกูล เหล่าวทัญญูโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เจริญสุขโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาส์น สำสูโรงเรียนบ้านวังตงประธานกรรมการ
2. นางภูติรัชน์ บูสูโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายยะโกบ วาหาบโรงเรียนทางยางกรรมการ
4. นางสาวฟาร์ติน่า สุุมาลีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิสร โภชนุกูลโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นายเจนวิทย์ อุสสวิโรโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นายพงศกร แคยิหวาโรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
4. นายปัญญา โต๊ะด่อล๊ะโรงเรียนบ้านแป-ระใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ หิรัญญสมบัติโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการ
3. นายชารีฟ รอเกตโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือกรรมการ
4. นายปัญญา โต๊ะด่อล๊ะโรงเรียนบ้านแป-ระใต้กรรมการ
5. นางหวันสะ ยาประจันโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสมปอง เผือกสมโรงเรียนวัดหน้าเมืองประธานกรรมการ
2. นางจินดา อโณทัยโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
3. นางซาร๊ะ สุมาลีโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
4. นางสาวนูรียะ หลีเยาว์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นางแสงแข รองเดชโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรียะ หลีเยาว์โรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางจิลลาภัทร เขียดสังข์โรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
3. นางอาบีด๊ะ คงสิเหร่โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ปาละสันโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ หยังหลังโรงเรียนบ้านราไวกรรมการ
3. นางมะลิ จันมาโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
4. นางพันทิพา เต็มแก้วโรงเรียนบ้านท่าข้ามควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประเวช จิ้วจวบโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายอาเฉด นิ่งเบบโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
3. นางสาวปวีณา มาราสาโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางซารีฝ๊ะ บุญญาโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี มานะกล้าโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
3. นางเสน่ห์ หวันตาหลาโรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอัฆณีญา โส๊ะประจินโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
2. นางอัมพร คุณอักษรโรงเรียนบ้านโตนปาหนันกรรมการ
3. นางสาวญาตาวี ใบดีโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพิมพ์สุดา อนันต์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
2. นางสาววรรณี หวันสูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางรสนี ผ่องฉวีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลิดา อยู่ดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ นาคพันธุ์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวเรวดี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชลิดา อยู่ดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)กรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ นาคพันธุ์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวเรวดี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัณฐิรัตน์ เกศาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวกรรมการ
2. นางสาร๊ะ สำสูโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
3. นางอาทิตยา เล็งเจ๊ะโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัณฐิรัตน์ เกศาโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
2. นางสาร๊ะ สำสูโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
3. นางอาทิตยา เล็งเจ๊ะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัณฐิรัตน์ เกศาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวกรรมการ
2. นางสาร๊ะ สำสูโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
3. นางอาทิตยา เล็งเจ๊ะโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนุจรี ตู้ดำโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
2. นางสุวรรณา พรุเพชรแก้วโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
3. นางศุภางค์ เพชรทองโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฮาตีสา มุสิทธ์โรงเรียนบ้านมะนังกรรมการ
2. นางสาวกัลยา กาดเส็นโรงเรียนเพียงหลวง 4กรรมการ
3. นางนันท์นภัส หนูเพ็งโรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา จันทรศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 149"กรรมการ
2. นางสาวฐิติยา สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ หมัดสะเด็นโรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกุลธิดา พุทธะสุภะโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
2. นางจุฬาพัฒน์ อภิวรศักดิ์โรงเรียนบ้านมะหงังกรรมการ
3. นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปิใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมัสหลัน สาเอียดโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการ
2. นางพัชนี หมุดยะฝาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลกรรมการ
3. นางนางปฏิมา จ่าพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสากีน๊ะ พันหวังโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
2. นางไมสูรี ดวงตาโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือกรรมการ
3. นางสาเร๊าะ หลังเกตุโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสากีน๊ะ พันหวังโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
2. นางไมสูรี ดวงตาโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือกรรมการ
3. นางสาเร๊าะ หลังเกตุโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเจ๊ะปารีด๊ะ รอเกตุโรงเรียนบ้านสวนเทศกรรมการ
2. นางสาวซอีด๊ะ มะลาเฮงโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
3. นางผกามาศ ทองมินโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเจ๊ะปารีด๊ะ รอเกตุโรงเรียนบ้านสวนเทศกรรมการ
2. นางสาวซอีด๊ะ มะลาเฮงโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการ
3. นางผกามาศ ทองมินโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุธีพร บินหมัดโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นางสุดใจ โกสัยย๊ะโรงเรียนบ้านบูเก็ตยามูกรรมการ
3. นางจงจินต์ หะยีโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยตา วาดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
2. นางศิริพร ไสยฉิมโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางปวัณรัฏณ์ เล็กสมสันต์โรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกาญจนา ชุมแก้วโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
2. นายสันติ สุคะนุกมังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลกรรมการ
3. นางนฤมล จันทร์สว่างโรงเรียนอนุนุบาลควนโดนกรรมการ
4. นางสาววัลญา ปากบาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
5. นางโสมมณี อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาริสา รังสรรค์โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวฮาซีส๊ะ เหร็มเหมาะโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
3. นางสุริกาญจน์ สันหลีโรงเรียนโคกพยอมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุนิดา หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นางยามิลละ สงดำ๊โรงเรียนบ้านกูบังจามังกรรมการ
3. นางสุวิมล วรรณศรีโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุณี สุมาลีโรงเรียนบ้านทางงอกรรมการ
2. นางอนิตา หลีเยาว์โรงเรียนบ้านกาลูบีกรรมการ
3. นางสาอูน๊ะ นนทรีย์โรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุฑิษา กำเนิดผลโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
2. นางสาววัลลภา กุลโรจนศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลกรรมการ
3. นายสุริยา ตาเดอินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายก่อเส็ม เกษมสันโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หลังชายโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
3. นางสาวนุชจรี กลิ่นมาโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนพดล หมีนสันโรงเรียนบ้ปานตันหยงโกรรมการ
2. นางฮอลีย๊ะ เจะเวโรงเรียนบ้านแประ-ใต้กรรมการ
3. นางสาวคอดียะ ใบหมาดปันจอโรงเรียนบ้านทางยางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]