เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
เกณฑ์การแข่งขันทักษะศาสนาศิลธรรม
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมนอกกรอบ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประชาสัมพันธ์
1. มีบางโรงเรียนไม่ได้ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้สอน ในระบบการลงทะเบียน ให้แจ้งชื่อนักเรียน และครูผู้สอน กับคณะกรรมการ ในวันแข่งขันกิจกรรมนั้น ๆ หมายเหตุ ต้องมีชื่อโรงเรียนปรากฎในเอกสารเท่านั้น จึงสามารถแจ้งชื่อนักเรียน และครูผู้สอนได้
2. กรณีชื่อนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการ ผิด ให้แจ้งกรรมการแก้ไขในเอกสาร dor 5 ในวันแข่งขัน
3. กรณีต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนตัว และนำไปยืนให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำนึงถึงประกาศของ สพฐ.ในการเปลี่ยนตัว ดังนี้
***การแข่งขันประเภทเดี่ยว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ ***ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน ***ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน ***ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน ***ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน ***ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 
  ประกาศ ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
ขอแจ้งเปลี่ยนตารางการแข่งขัน ณ สนามการแข่งขัน สพป.สข.3 ในวันที่ 23 -25 กันยายน 2556 เนื่องจากในวันที่ 25 กันยายน 2556 ไม่มีกิจกรรมภาคกลางคืน ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการตัดสิน ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน ได้ตรวจสอบกำหนดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้องในการเข้าร่วมแข่งขัน หากรายละเอียดในบัตรกรรมการ , นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน วันเวลาและสถานที่แข่งขันไม่ตรงกับกำหนดการ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอบคุณค่ะ
 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
* รายการการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6 จากเดิมแข่งขันวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. เปลี่ยนเป็น วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
*รายการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3 จากเดิมแข่งขันวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. (บัตรประจำตัวนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงในระบบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.56)
 
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 , ประเภท 2 ทุกช่วงชั้น ขอให้ส่งโครงงานที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2556 มิฉะนั้น กรรมการจะตัดสินการแข่งขัน
 
 

แผนผัง / กำหนดการแข่งขัน
สพป.สข.3
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านลำชิง
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี

 
  กลุ่มสาระภาษาไทย รายการ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3
ชื่อเรื่องในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ "สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"
 
 

โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการ ได้แล้ว

 
  ประกาศ!!!!
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ,เครื่องบินร่อนไกล ทุกประเภท , เครื่องร่อนกระดาษพับ แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 
  รายการแข่งขันการประกวดละครคุณธรรม ป.4-6, ม.1-6 คณะกรรมการมีเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติมดังนี่้้
1. ตัวละครเกิน 20 คน หักคะแนน 3 คะแนนต่อนักเรียน 1 คน
2. ให้โรงเรียนส่งเอกสารบทละคร 5 ชุด ในวันแข่งขัน หากส่งไม่ครบหักคะแนนชุดละ 5 คะแนน
 
  การแข่งขันกิจกรรมนอกกรอบ
รายการแข่งขันขูดมะพร้าว ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์มาในวันแข่งขันดังนี้
1. มะพร้าวตามความต้องการ (ปอกเปลือกมะพร้าวมาได้ แต่ให้มาผ่าซีกมะพร้าวที่สนามแข่งขัน
2. มีด, กระต่ายขูดมะพร้าว (เหล็กขูด)
3. ภาชนะต่าง ๆ สำหรับใส่มะพร้าว
 
  ประกาศ !!!!
เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการ ขณะนี้ยังไม่สามารถปริ้นได้ ส่วนจะปริ้นได้วันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนี้ ขณะนี้ทางระบบโปรแกรมกำลังทดสอบระบบอยู่ บางช่วงจะมีการเปิดระบบเพื่อทดลอง ทำให้โรงเรียนสามารถปริ้นบัตรได้ แต่จะไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งปริ้นบัตรน่ะค่ะ
 
  ประกาศ
กลุ่มสาระภาษาไทย รายการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 ไม่มีการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา 3 แต่จะใช้ผลการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความคัดลายมือครูและนักเรียน โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป ซึ่งกลุ่มนิเทศนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้
 
  ประกาศ!!!
การแข่งขันกิจกรรมนอกกรอบทุกรายการ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายอำเภอ ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ให้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน ได้ที่ กลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ลงทะเบียนโดยด่วน
 
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 และประเภท ที่ 2 ทุกช่วงชั้น ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแบบสรุป 5 บท (รายงานโครงงานคณิตศาสตร์) ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 และให้คณะกรรมการทุกช่วงชั้นมารับรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ที่กลุ่มส่งเสริมฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2556
 
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ผู้เข้าเข่งขันต้องนำ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน หูฟัง ไปในวันแข่งขันด้วย
2. กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ผู้เข้าแข่งขันต้องนำ คอมพิวเตอร์ PC หรือ โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปในวันแข่งขันด้วย
3. กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าแข่งขันต้องนำคอมพิวเตอร์ PC หรือโน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปในวันแข่งขันด้วย
4. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำ คอมพิวเตอร์ PC หรือ โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปในวันแข่งขันด้วย
5. กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 , ม.1-3 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำ คอมพิวเตอร์ PC หรือ โน๊ตบุ๊ค พร้อมลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน และนำอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปในวันแข่งขันด้วย
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 237
จำนวนทีม 2,244
จำนวนนักเรียน 5,391
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,084
จำนวนกรรมการ 1,201
ครู+นักเรียน 8,475
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,676
ประกาศผลแล้ว 253/363 (69.70%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 8
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 66
สัปดาห์ที่แล้ว 180
เดือนนี้ 235
เดือนที่แล้ว 687
ปีนี้ 7,237
ทั้งหมด 353,066