เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ตรวจสอบชื่อ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

สถานที่จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28  กันยายน  2556

1. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  กลุ่มสาระภาษาไทย  สุขศึกษา  ปฐมวัย  นาฏศิลป์ หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณารักษ์  คำคม

2. โรงเรียนวิเชียรชม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นนักบินน้อย) ภาษาต่างประเทศ  ลูกเสือ cross word และ การใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation

3. โรงเรียนอนุบาลสงขลา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย  A Math ซูโดกุ ขับร้องเพลงไทยสากล สากล พระราชนิพนธ์

4. โรงเรียนแจ้งวิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ยกเว้นการใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

5. อบจ.สงขลา  กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.

สำหรับรายละเอียดแต่ละกิจกรรมตามตารางการแข่งขัน

 
 

ประกาศ ด่วนที่สุด  เรื่อง เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     เนื่องจาก สพป.สงขลา เขต 1 มีภารกิจเร่งด่วนในวันที่ 21 กันยายน 2556   จึงเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวันที่ 28  กันยายน 2556 สำหรับสถานที่และรายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 
 

ประกาศ  อุปกรณ์การแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำไปในวันแข่งขัน (เพิ่มเติมจากเกณฑ์)

1. กลุ่มสาระเทคโนโลยี  กิจกรรม การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น และ กิจกรรม Presentation ให้นำ ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนไปด้วย

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  - การใช้เข็มทิศฯ  ให้นำ เข็มทิศไปด้วย                                                       

3. กิจกรรม A Math  และ Cross word ให้นำ อุปกรณ์การแข่งขัน A Math  และ Cross word  ไปด้วย

4. กลุ่มสาระการงานอาชีพ กิจกรรมที่จะต้องใช้ปลั๊กไฟพ่วง  ให้นำ ปลั๊กไฟพ่วง ไปด้วย

 
 

ประเด็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 

รอบเตรียมเนื้อหา เรื่อง ภาษาไทยในยุคสังคมอาเซียน

 
 

แผนผังโรงเรียน/สถานที่ประกวดแข่งขัน

โรงเรียนวิเชียรชม

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

โรงเรียนแจ้งวิทยา

 

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การเปลี่ยนตัวนักเรียน

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. ประเภทเดี่ยว  ต้องมีหนังสือจากประธานเครือข่ายการศึกษาเท่านั้น

2. ประเภททีม จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ และมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวจากผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้

    - ทีม 2-3 คน   เปลี่ยนตัวได้  1 คน

    - ทีม 4-6 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน

    - ทีม 7-10 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน

    - ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่กิน 4 คน

    - ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน 

 

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 06:34 น.
การส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน

เอกสารประกอบการแข่งขันที่จะต้องส่งล่วงหน้าตามเกณฑ์การแข่งขันฯ  เช่น เอกสารรูปเล่มโครงงานต่าง ๆ ผลงานทางวิทยาศาสตร์  DVD ภาพยนต์สั้น  ฯลฯ  ให้จัดส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต ๑ ตามจำนวนที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๐๐ น.

- ภาพยนต์สั้น ให้ส่งแผ่น DVD ภาพยนต์ 5 แผ่น และบทภาพยนต์ 5 ชุด

วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 16:23 น.
ประกาศแต่งตั้งกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สงขลา เขต 1 ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การแข่งขันฯ

10 ก.ย. 56   09.00-12.00 ศูนย์การแข่งขัน ร.ร.เทศบาล 4 ณ ห้องอัตถโกวิท ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย

10 ก.ย. 56 13.00-16.00 ศุนย์การแข่งขัน ร.ร.อนุบาลสงขลา ณ อาคารประชา-รัต ศรัทธา ร.ร.อนุบาลสงขลา

11 ก.ย. 56 09.00-12.00 ศูนย์การแข่งขัน ร.ร.วิเชียรชม และกรรมการเครื่องร่อน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ร.ร.วิเชียรชม

11 ก.ย.56 13.00-16.00 ศุนย์การแข่งขัน ว.วชิราโปลีเทคนิค (ยกเว้นเครื่องร่อน) ณ ห้องประกายเพชร  ว.วชิราโปลีเทคนิค

วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 14:07 น.
อบรมการใช้โปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
สพป.สงขลา ๑ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เครือข่ายอบรมการใช้โปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ประจำปี ๒๕๕๖  เครือข่ายละ ๑ คน ในวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องศรีธรรมธัช สพป.สงขลา เขต ๑
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:56 น.
เลื่อนเวลาการประชุม
ตามที่ สพป.สงขลา ๑ กำหนดประชุมประธานเครือข่าย เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น  เนื่องจากมีข้อราชการทับซ์้อน  จึงขอเลื่อนเป็นเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่และสถานที่คงเดิม
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:09 น.
เชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สงขลา เขต ๑ เชิญประธานเครือข่ายการศึกษา ๑๔ เครือข่ายและผู้แทนจากสังกัดเทศบาลและ การศึกษาเอกชน ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สพป.สงขลา เขต ๑
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:26 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 166
จำนวนทีม 2,137
จำนวนนักเรียน 4,534
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,781
จำนวนกรรมการ 1
ครู+นักเรียน 7,315
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,316
ประกาศผลแล้ว 179/325 (55.08%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 104
สัปดาห์ที่แล้ว 257
เดือนนี้ 335
เดือนที่แล้ว 522
ปีนี้ 3,414
ทั้งหมด 143,307