หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา เด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมคิด สุพรรณชนะบุรี ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
2 นางชมขวัญ ขุนวิเศษ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
3 นายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
4 นางจุฑามาศ บุญแสง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
5 นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนญา กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
6 นายสุทธิพงษ์ คงศรียะพันธ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
7 นางนันทา เพชรย้อย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
8 นางสาวจินดา คงแก้ว กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
9 นายพร จันทร์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
10 นายดำรง จันทรสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
11 นางนันทา ทองขุนดำ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
12 นางสาวจุฑารัตน์ สุขญาโณ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
13 นางสาวจุฑารัตน์ สุขญาโณ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
14 นางนันทา ทองขุนดำ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
15 นางสุภา แสงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
16 นางพลอยสิริ หมวกสุข รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
17 นางอวยพร สุธีบุตร รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
18 นางรัชนี รักใหม่ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
19 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
20 นางทรงนาถ จันทร์กลับ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
21 นางสาวอรวีร์ วิรุฬห์รัตกุล กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
22 นางจันจิรา เกตุชู กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
23 นางสุพรรณี บัวเนียม กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
24 นางกรุณา หมวดมณี กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
25 นางชมขวัญ ขุนวิเศษ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)
26 นายชาลี เอียดสกุล ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
27 นายบุญชอบ ช่วยนุ่ม รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
28 นายจรูญ ทับชุม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
29 นายอุทิตย์ ธีระกุล กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
30 นางเพลินใจ หอยนกคง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
31 นายพชรพงษ์ เนียมรัตน์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
32 นายเจษฎา ขุนสังข์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
33 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
34 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
35 นางสารภี แก้วทิพย์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
36 นางสาวแพรวพรรณ อินทร์เมือง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
37 นายพัชรพงษ์ เนียมรัตน์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
38 นายเจษฎา ขุนสังข์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
39 นางบุญญา พงศ์พุ่ม กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
40 นางสมบูรณ์ หนูขาว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
41 นายประเสริฐ ชูวิวัฒน์รัตนกุล กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
42 นางอัมพิกา อักษรสว่าง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
43 นางสาวสายใจ ดำช่วย กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
44 นางสาวศุกลฑิราญ์ สุพิทยพันธุ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
45 นางเมธีนี ภูนุชอภัย กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
46 นางวิไลวรรณ บัญถะ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
47 นางบุปผา ศุภอภิชาตวงศ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
48 นางดอกสร้อย ธนสิทธิสวัสดิ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
49 นางสาวไพลิน สว่างเมฆารัตน์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
50 นายจรูญ ทับชุม ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
51 นางสารภี แก้วทิยพ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
52 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
53 นางสาวสาลินี จงใจสุธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
54 นายกฤษฎา แดงมา ประธาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
55 นายสมคิด ขุนทอง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
56 นายอรุณ ชูดำ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
57 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
58 นางลำยอง จันทร์ทอง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
59 นางสาวสุคนธ์ ทองสม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
60 นางปรียา นิ่มชนะ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
61 นางไพณี คชภักดี กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
62 นางสาวมนสิชา จันทร์คง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
63 นางอบเชย จรจิตร กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
64 นายสุชาติ เชียรทอง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
65 นางอุทัยวรรรณ สุวรรณภักดี กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
66 นายอำนวย ขำขุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
67 นายประเสริฐ มีขวัญ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
68 นางสมจิตร สลักศรี กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
69 นายโสภณ คชภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมและมหาวิทยาลัยทักษิณ
70 นายจินดา แสงขาว รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
71 นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทอง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
72 นางสาวฐิตชามาศ แสงจันทร์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
73 นางนงลักษณ์ สุขเกื้อ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
74 นางจรวย อินมณเทียร กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
75 นางสุภาวดี ด้วงแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
76 นางสาวปราณี แย้มรัตนกุล กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
77 นายเมธี นพนิช กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
78 นางจุรีย์ โอทอง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
79 นางสาวรัตนา ยิ้มด้วง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
80 นายตระกูล มากแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
81 นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
82 นางสาวจินดา คงแก้ว กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
83 นายพร จันทร์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
84 นายดำรง จันทรสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
85 นางสาวจินดา คงแก้ว กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
86 นายพร จันทร์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
87 นายดำรง จันทรสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
88 นายกฤษฎา แดงมา ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
89 นางสาวปราณี แย้มรัตนกุล กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
90 นางสมจิตร สลักศรี กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
91 นายสมคิด ขุนทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
92 นายโสภณ คชภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
93 นายกฤษฎา แดงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
94 นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
95 นายสมเกียรติ ชูบัว รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
96 นายธีรศักดิ์ สงเดช รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
97 นายไสว จิตตวงศ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
98 นายนิวัฒน์ นุ่นเกลี้ยง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
99 นายสังคม วรรณรัตน์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
100 นางจำเรียง ทาตะภิรมย์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
101 นางสิริกร บุญมุสิโก กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
102 นางศิริวรรณ เจษฎารมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
103 นางสาวภัทรกร บำรุงเสนา กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
104 นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำและ กศน.จังหวัดพัทลุง
105 นายไพฑูรย์ บุญกลาง รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
106 นายสาธิต สุขทอง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
107 นายจำรัส เจ้ยแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
108 นายภักดี แสงชาตรี กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
109 นายสมเกียรติ จิตตกุล กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
110 นายปรัชญา จันทรทิณ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
111 นางอาพร แสงแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
112 นางสุจิรา ชูดำ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
113 นางสาวไพลิน ชูรักษ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
114 นางวรรณา จุ้ยชุม กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
115 นางวิไล ยศกิจ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
116 นางประทุม ศรีวิพัฒน์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
117 นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
118 นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
119 นายสมเกียรติ ชูบัว ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
120 นางสิริกร บุญมุสิโก กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ และ กศน.จังหวัดพัทลุง
121 นางสาวเครือวัลย์ รัตนจามิตร ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
122 นายพงค์ทิพย์ มะโนเรศ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
123 นายธีรวัฒน์ โชติรวีรัศมิ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
124 นางฉัตรทอง ศิริอนันต์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
125 นายสมชาย สุขเกษม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
126 นายมณี จันทร์เกื้อ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
127 นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
128 นายทวี นามวงษ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
129 นางสาววันทนี พลเพชร กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
130 นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
131 นายอนันชัย อิสระ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
132 นางสาวสุวรรธนา ศรัญยุตานนท์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
133 นายมณี จันทร์เกื้อ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
134 นายพงศ์ทิพย์ มะโนเรศ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
135 นายธีรวัฒน์ โชติรวีรัศมิ์ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
136 นางฉัตรทอง ศิริอนันต์ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
137 นางส่องศรี ฤทธิรตน์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
138 นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว และโรงเรียนวัดนิโครธาราม
139 นายประดิษฐ นวลแก้ว ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
140 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
141 นายชื่นใจ นวลยัง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
142 นายวิมล เกลี้ยงกลม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
143 นายนิพันธ์ สังข์แก้ว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
144 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
145 นายระพิน ชูทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
146 นายอนุชิต ทองเอียด กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
147 นายสมเดช ฤทธิ์คง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
148 นายวิเชียร บัวศรีแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
149 นายชื่นใจ นวลยัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
150 นายประดิษฐ นวลแก้ว ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
151 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
152 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
153 นายระพิน ชูทอง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (ทัศนศิลป์)
154 นายอดุลย์ กลับสุกใส ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ร้องเพลงและการแสดง)
155 นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ร้องเพลงและการแสดง)
156 นายจามร บุญรุ่ง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ร้องเพลงและการแสดง)
157 นายชัยวัฒน์ หมวดมณี กรรมการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ร้องเพลงและการแสดง)
158 นายอำพล ขุนฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ร้องเพลงและการแสดง)
159 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ร้องเพลงและการแสดง)
160 นายทรงพล แก้วสุข กรรมการ จัดการแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง(ร้องเพลงและการแสดง)
161 นายศรายุทธ์ วุ่นขุน กรรมการ จัดการแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง(ร้องเพลงและการแสดง)
162 นายอดุลย์ กลับสุกใส ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง(ร้องเพลงและการแสดง)
163 นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง(ร้องเพลงและการแสดง)
164 นายจามร บุญรุ่ง กรรมการ จัดการแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง(ร้องเพลงและการแสดง)
165 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง(ร้องเพลงและการแสดง)
166 นายอำพล ขุนฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง(ร้องเพลงและการแสดง)
167 นายอนุสรณ์ สกุลณี ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
168 นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
169 นายปริญญา พรหมพิทักษ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
170 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ สุดาบุตร กรรมการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
171 นายรังสรรค์ ไวยพันธ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
172 นายสุภเชษฐ์ กิจวาส กรรมการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
173 นายนเรศวร์ กรงกรด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
174 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
175 นายสัญญา จันทร์สุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี-นาฎศิลป์)
176 นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
177 นายวิเชียร คำคง กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
178 นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
179 นางบุปผา แสงขาว กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
180 นายชัยวัฒน์ หมวดมณี กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
181 นายอนุสรณ์ สกุลณี ประธานกรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
182 นายรังสรรค์ ไวยพันธ์ กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
183 นายสุภเชษฐ์ กิจวาส กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
184 นายปริญญา พรหมพิทักษ์ กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
185 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ สุดาบุตร กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
186 นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ กรรมการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
187 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขัน วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง (ดนตรี- นาฎศิลป์)
188 นายไพสอด พรหมเดช ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
189 นางวันดี ตุลยนิษก์ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
190 นางศิริวดี ชูช่วย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
191 นางนงเยาว สุวรรณโณ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
192 นายประเสริฐ นิ่มละมัย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
193 นางประไพพรรณ ศรีสุวรรณ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
194 นางจริน นิ่มละมัย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
195 นางลักษณา พรมทองแก้ว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
196 นายชัยรัตน์ เพชรนุ้ย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
197 นายสมปอง ไชยเอียด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
198 นางศันสนีย์ เพชรย้อย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
199 นางสาวพินทุมน พิณเขียว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
200 นางณภัทรพร ท่วมเพ็ชร กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
201 นางณัฐา จิตไชยรักษ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
202 นางพิกุล ไชยกาฬ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
203 นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
204 นางสาวสุดารัตน์ วรรณโก กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
205 นางสิริรัตน์ นิคม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
206 นางสาวธัญชนก นิ่มดำ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
207 นายชัยยา โปณะทอง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
208 นายโอภาส สารวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
209 นายดุสิต ตุลยนิษก์ กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
210 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
211 นางนิเพ็ญ บุญช่วย รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
212 นางสมจิต ทองเกตุ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
213 นางปริมพัฒน์ แก้วขาว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
214 นางเพียงเพ็ญ ดวงจิต กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
215 นางสาวปัณฑิตา สุกดำ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
216 นางกัลญา ทองชูดำ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
217 นายถวิล เจ้ยชุม กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
218 นายวุฒิชัย นุ่มเรือง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
219 นายนิยม อนุรักษ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
220 นายสุกิจ วิทยารัฐ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
221 นางละมัย อินเอียด กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
222 นายจริน นิ่มละมัย กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
223 นายโอภาส สารวงศ์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
224 นางสาวประไพ ชูแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
225 นางวิจิตรา เพชรคง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
226 นางบุปผา แสงขาว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
227 นายพงศ์ทิพย์ มะโนเรศ ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
228 นางราตรี ปรีชา รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
229 นางสาวณัฐฐิกา เล่งกิ้ม กรรมการ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
230 นางสาวสุกัลญา แก้วประสิทธิ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
231 นายเอกพงค์ บัวขาว กรรมการ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
232 นายพัฒนา ทองคำ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
233 นางเกสร มาละมัย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
234 นายนิวัฒน์ พูลจันทร์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
235 นายปรีชา หลีวิจิตร รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
236 นางวรรณา ชัยโย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
237 นายสุวิทย์ พูลเกื้อ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
238 นายปรีชา หลีวิจิตร กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
239 นางวันนา ไชยโย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
240 นายพิชัย บุษรารัตน์ ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
241 นายการุณ ชูช่วย รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
242 นางสมจิตต์ ตีบกลาง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
243 นายฉลอง ศรีกรด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
244 นางจรวยพร ชุมชู กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
245 นายพัฒนา ทองคำ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
246 นายสุทิน ขาวเผือก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
247 นายพัฒนา ทองคำ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
248 นายสุวิทย์ พูลเกื้อ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
249 นางประไพ สมัครพงษ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
250 นางสุภา แสงสุวรรณ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
251 นางสุพัตรา สิงหเสม กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
252 นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
253 นางกนกลักษณ์ ชูแป้น กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
254 นายครรชิต เขียวดำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
255 นายชวภณ หนูเอียด ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
256 นางกาญจนา พรหมแก้ว รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
257 นางพเยาว์ ชัยธนกุล กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
258 นางปาลิน ชูหนู กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
259 นางพัชรี เกลี้ยงกลม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
260 นายสมจิต ชูทอง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
261 นางสุภนิจ ทิพยศุภลักษณ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
262 นางอุสุมา อมรชาติ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
263 นางเสาวภาคย์ ปานแก้ว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
264 นายสมพร กิตติอุดมพร กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
265 นายจำเนียร สงชู กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
266 นายธรรมสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
267 นายชวภณ หนูเอียด ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
268 นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
269 นางถนอมเพ็ญ ชูบัว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
270 นางณภัทรภรณ์ ท่วมเพ็ชร กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
271 นางสาวสุดใจ จันทร์คง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
272 นางเปญญา ประพฤติตรง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
273 นายลิขิตร์ นิลสุข กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
274 นางพิมพ์ประไพ บัวแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
275 นางปาลิน ชูหนู กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
276 นางนภวรรณ สุวรรณประสม กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
277 นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน
278 นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
279 นายชะเวง ตั้งไล่ ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
280 นายประสพ เพชรจันทร์ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
281 นายอภิญญา บุญหนูกลับ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
282 นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
283 นายฉัตรชัย จันทรเดช กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
284 นายประยงค์ อินทองแก้ว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
285 นายธำรง ทองขุนดำ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
286 นายพงศ์พันธ์ ทองเจือ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
287 นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
288 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
289 นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
290 นางเสาวนีย์ ชัยฤกษ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
291 นางจริยา จรจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
292 นายประสพ เพชรจันทร์ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
293 นายชะเวง ตั้งไล่ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
294 นายธำรง ทองขุนดำ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
295 นายสมนึก ธรรมรังษี กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
296 นายประจิม กลับแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
297 นางสาวสำราญ ทองมาก กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
298 นางจิตวดี อ่อนทอง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
299 นางกรุณา หมวดมณี กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
300 นางหทัยชนก ขวัญขำ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
301 นางภทรี ถาวรรัตน์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
302 นางยินดี รามทอง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
303 นางเพลินใจ หอยนกคง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
304 นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
305 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
306 นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
307 นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
308 นายสมบัติ เรืองทอง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
309 นายถาวร ขวัญสกุล กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
310 นายประดิษฐ์ นิ่มนวล กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
311 นายบุญปลอบ พรหมสังคหะ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
312 นายธนูชัย เสริมแก้ว กรรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
313 นายทวี ขำร้าย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
314 นายทวี บุญปล้อง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
315 นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
316 นายสวัสดิ์ รองราม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
317 นางอรอนงค์ หนูรัตแก้ว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
318 นางสาวพัชรมน นภากุล กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
319 นางสุนิสา แก้วตุ่น กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
320 นายวิโชติ วิเวกอรุณ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
321 นางสาวหทัยรัตน์ หาญณรงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
322 นางภาวินี ชูขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
323 นางจริยา จรจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
324 นางสาวทิพวรรณ เพชรรักษ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
325 นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
326 นายปรีชา หนูอินทร์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
327 นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
328 นายกิตติ สงสุข กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
329 นางอารีย์ หนูรุ่น กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
330 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
331 นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา กรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
332 นางสุดา นุ่นชูคัน กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
333 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
334 นายสมบัติ เรืองทอง ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
335 นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน
336 นายชาลี เอียดสกุล ประธานศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
337 นายบุญชอบ ช่วยนุ่ม รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
338 นายสมปอง สงนุ้ย รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
339 นายอุทิตย์ ธีระกุล กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
340 นางสาวทัศนีย์ ชนะทอง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
341 นางจรรยา มุลเมฆ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
342 นางอภิญญา มีสวัสดิ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
343 นางสุนันทา เลาแก้วหนู กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
344 นางสาวเฉลา หมวดจันทร์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
345 นางอุทา บัวทองเรือง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ปฐมวัย)
346 นายชาลี เอียดสกุล ประธานกรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
347 นายสมใจ มากคง รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
348 นางอรพินท์ ช่วยเนียม กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
349 นางนฤมล ยศไพโรจน์ กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
350 นายสมมาตร ทองปาน กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
351 นางวณิดา ศรีชุมพวง กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
352 นางอุทา บัวทองเรือง กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
353 นางอาภรณ์ สยามพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
354 นางศิริพร ถีระวงศ์ กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
355 นายอดุลย์ กลับสุกใส ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
356 นายเสริม ปลอดทอง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
357 นางสาวเครือวัลย์ รัตนจามิตร รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
358 นายสุรเสกซ์ ผลบุญ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
359 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง เรณู หนูบุญ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
360 นางอรอุษา กาญจนปักษี กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
361 นางสาวจารุณี ชูช่วย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
362 นายสุรศักดิ์ นาคปลัด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
363 นางกานดา เกตุแก้ว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
364 นายประภาส กาฬสิงห์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
365 นายอิทธิวรรธน์ สงคง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
366 นางคณพร สมบูรณ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
367 นางยินดี คงแก้ว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
368 นางรัชฎ์สุรางค์ บุญเพ็ง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
369 นางสาวอาพร วิเชียรบุตร กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
370 นางสาวปราณี มลิวรรณ์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
371 นางศิริพร ถิระวงศ์ กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
372 นายอดุุลย์ กลับสุกใส ประธานกรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
373 นายเสริม ปลอดทอง รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
374 นางยินดี รอดพิรุณ กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
375 นายประภาส กาฬสิงห์ กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
376 นางคณพร สมบูรณ์ กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
377 นางกฤษณา ขุนจันทร์ กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
378 นางกานดา เกตุแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
379 นางยินดี คงแก้ว กรรมการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
380 นางสาวอาพร วิเชียรบุตร กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขัน การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
381 นายประกอบ ทองดำ ประธานกรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
382 นางสาวผณิวัลลิ์ รักทอง กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
383 นางปริยา วรรณรัตน์ กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
384 นางการิตา เต็มราม กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
385 นางสมบูรณ์ คงวุ่น กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
386 นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทอง กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
387 นางจิราพรรณ ทองขุนดำ กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
388 นางนันทนา ยังอภัย กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
389 นางบุญรินทร์ เพชรย้อย กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
390 นางประภากร แสงสุวรรณ์ กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
391 นางสุธัญญา เวชรังษี กรรมการและเลขานุการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
392 นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล ประธานกรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
393 นายนรินทร์ เพชรโชติ กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
394 นายอรรถไพศาล เขียวชัย กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
395 นายนาคินทร์ เพชรโชติ กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
396 นายครรชิต เขียวดำ กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
397 นายโชคชัย มาละมัย กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
398 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว กรรมการ ฝ่าย ICT งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
399 นายอภิเชษฐ์ อาศัย กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค
400 นางสาวจริยา นวลคง กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค
401 นางปารณีย์ สุวรรณคีรี กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (การศึกษาปฐมวัย)
402 นางสาวนุชรี สังเมียน กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (การศึกษาปฐมวัย)
403 นางสาวนุชรีย์ สังเมียน กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (การศึกษาปฐมวัย)
404 นางปารณีย์ สุวรรณคีรี กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (การศึกษาปฐมวัย)
405 นางสาวแพรวพรรณ อินทร์เมือง กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (คณิตศาสตร์)
406 นายรณชัย สงรักษ์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง (คณิตศาสตร์)
407 นางสาวสุภรัตน์ อินทรสุวรรณ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม (วิทยาศาสตร์)
408 นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทอง กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม (วิทยาศาสตร์)
409 นางสาวจีระนุช ทองขาวเผือก กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม (วิทยาศาสตร์)
410 นางสาวภัทรกร บำรุงเสนา กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
411 นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
412 นางสาวกรองกาญจน์ จันทรสวัสดิ์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว (สุขศึกษา)
413 นางสาวกรองกานต์ จันทรสวัสดิ์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว (สุขศึกษา)
414 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง กชนิภา วงศ์สม กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน อนุบาลควนขนุน (ศิลปะ)
415 นางสาวสุชาดา คชินทรโรจน์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน อนุบาลควนขนุน (ศิลปะ)
416 นายนเรศ ทรงกรด กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง (ศิลปะ)
417 นางพรรณภา ทองฉิม กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ศิลปะ)
418 นางกุลนรี สุขสวัสดิ์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (ศิลปะ)
419 นางสาววรรนิสา สัตรัตน์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
420 นายดุสิต ตุลยนิษก์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
421 นางสิริพร คงอิ้ว กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านนา (งานอาชีพ)
422 นางสาวณัฐฐิญา เล่งกิ้ม กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
423 นายเอกพงค์ บัวขาว กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (คอมพิวเตอร์)
424 นายปรีชา หลีวิจิตร กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
425 นางเกสร มาละมัย กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนควนขนุน (คอมพิวเตอร์)
426 นางสมจิตต์ ตีบกลาง กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน ป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
427 นายสุทิน ขาวเผือก กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน ป่าพะยอมพิทยาคม (หุ่นยนต์)
428 นางวาสนา พิเคราะห์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน (ภาษาต่างประเทศ)
429 นางพัชรี เกลี้ยงกลม กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน (ภาษาต่างประเทศ)
430 นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน บ้านหยีในสามัคคี (พัฒนาผู้เรียน)
431 นางบุณณดา รักจันทร์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน บ้านหยีในสามัคคี (พัฒนาผู้เรียน)
432 นางบุณณดา รักจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน บ้านหยีในสามัคคี (พัฒนาผู้เรียน)
433 นายวินิตย์ ไชยทองรักษ์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน (จัดการศึกษาเรียนร่วม)
434 นางสาวทิพวรรณ เพชรรักษ์ กรรมการ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านสวน (จัดการศึกษาเรียนร่วม)
435 นายสมชาย อินปาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
436 นายชำนาญ รามแก้ว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
437 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
438 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
439 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
440 นายณัฐ จันทรากุล กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
441 นายประกอบ ทองดำ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
442 นายธีรพล สยามพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
443 นางสาคร หนูสว่าง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
444 นายสุคนธ์ แก้วแท้ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
445 นายสุคนธ์ แก้วแท้ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
446 นายสุคนธ์ แก้วแท้ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
447 นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
448 นายสมคิด สุพรรณชนะบุรี กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
449 นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
450 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
451 นายสมศักดิ์ บุญส่ง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
452 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
453 นายธีรศักดิ์ สงเดช กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
454 นางรัชนี รักใหม่ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
455 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
456 นางสาวจินดา คงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
457 นายนุกูล คชฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
458 นายภคพล แสงอุบล กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
459 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
460 นางชลธิชา ปล้องบรรจง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
461 นางผกามาส กล้วยเครือ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
462 นางปรารถนา อินทร์ภักดี กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
463 นางสาวปราณี มลิวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
464 นายสมพงศ์ ด้วงชู กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
465 นางบุุญเรือน จันทร์ผลึก กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
466 นางสาวอาพร วิเชียรบุตร กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
467 นายชัยวัตร์ หมวดมณี กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
468 นางสาวพิกุล สงบุตร กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
469 นายจามร บุญรุ่ง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
470 นางสาวอุทุมพร ดำแก้ว กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
471 นางสาวศิริวรรณ หมุนหวาน กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
472 นางจริยา ศรีอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
473 นางอิษฎีย์ เยี่ยมศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
474 นางจันทรา ทิพย์สง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
475 นางพรรณภา ทองฉิม กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
476 นางสาวกุลนรี นวลละมุล กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
477 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีช่วย กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
478 นางสาวปณิตา นภาพนดล กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
479 นายสุจีธร วงษ์สวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
480 นายรณณรงค์ สุวรรณะ กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
481 นายบุญเจือ สงเนียม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
482 นายธวัช รัตนพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
483 นายอำพล ชุนฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
484 นางพยอม จันทร์ชู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
485 นางสาวสุภาวดี ขุนรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
486 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
487 นายณัฐ จันทรากุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
488 นายสมคิด สุพรรณชนะบุรี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
489 นางชมขวัญ ขุนวิเศษ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
490 นายจรูญ ทับชุม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
491 นายกฤษฎา แดงมา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
492 นายสมเกียรติ ชูบัว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
493 นางสาวเครือวัลย์ รัตนจามิตร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
494 นายประดิษฐ นวลแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
495 นายไพสอด พรหมเดช กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
496 นายชวภณ หนูเอียด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
497 นายประสพ เพชรจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
498 นายสมบัติ เรืองทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
499 นายภิรมย์ ไพชำาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
500 นายสมปอง สุขเอียด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
501 นายบุญเติม แดงช่วง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
502 นายปรีชา พลอยดำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
503 นายสมหมาย เชื่อมใจ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
504 นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
505 นายสมพร อินทรสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
506 นายภักดี จำนง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
507 นางสุคนธ์ สุระกำแหง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
508 นายอุทัย ก่งเช่ง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
509 นายนริสร์ ยืนยง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
510 นายสมพร ชนะสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
511 นายอำพล ขุนฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
512 นางสาวจินดา คงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
513 นางอุทา บัวทองเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
514 นายธีรพล สยามพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
515 นายนุกูล คชฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
516 นายพร จันทร์ทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
517 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
518 นายอดุลย์ กลับสุกใส ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
519 นายเสริม ปลอดทรวง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
520 นางสาวเครือวัลย์ รัตนจามิตร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
521 นายสุรเสกข์ ผลบุญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
522 ว่าทีร้อยตรีหญิงเรณู หนูบุญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
523 นางอรอุษา กาญจนปักษี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
524 นางสาวจารุณี ชูช่วย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
525 นายสุรศักดิ์ นาคปลัด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
526 นางกานดา เกตุแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
527 นายประภาษ กาฬสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
528 นายอิทธิวรรธน์ สงคง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
529 นางคณพร สมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
530 นางยินดี คงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
531 นางรัชฎ์สุรางค์ บุญเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
532 นางสาวอาพร วิเชียรบุตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
533 นายประกอบ ทองดำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
534 นางการิตา เต็มราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
535 นางปริยา วรรณรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
536 นางสมบูรณ์ คงวุ่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
537 นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
538 นางจิราพรรณ ทองขุนดำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
539 นางนันทนา ยังอภัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
540 นางจุฑา ไชยพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
541 นางประภากร แสงสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
542 นางบุญรินทร์ เพชรย้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
543 นายพร จันทร์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
544 นายอนุวัต หมื่นไวย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
545 นายสุริยา ชาญทะเล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
546 นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
547 นางสาวปัณฑิตา สุกดำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
548 นางสาวทรรศนีย์ แก้วนก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
549 นางกนกลักษณ์ ชูแป้น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
550 นายประเสริฐ คงเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
551 นายประสิทธิ์ แดงเอียด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
552 นางสุธัญญา เวชรังษี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
553 ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ รัตนสุภา ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
554 นายจำเนียร รักใหม่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
555 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
556 นายจบ แก้วทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
557 นายนิวัตน์ พูลจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
558 นายศุภชัย ชนะสงคราม กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
559 นายพิชัย บุษรารัตน์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
560 นายอนันต์ หนูพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
561 นายสมจิต จุลพูล กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
562 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
563 นายณัฐ จันทรากุล กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
564 นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
565 นายสมพงศื บุญชรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
566 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
567 นางอุไร พรหมปาน กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
568 นายภคพล แสงอุบล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
569 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน(Child Show)
570 นายจิต ปุรินทราภิบาล ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
571 นายเฉลิมพงศ์ วิโสจสงคราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
572 นายประเสริฐ สุขเกษม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
573 นายประเสริฐ เมืองแก้ว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
574 นายอำนวย รักพวก กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
575 นางสาคร หนูสว่าง กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
576 นางสาวดวงใจ จันทร์หอม กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
577 นางสาวจุติพร พิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
578 นางวนิดา รัตนะ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
579 นางอัมพรรณ โภคาพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
580 นางบังอร ทับทิม กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
581 นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
582 นางส่าวอุษา คงทอง กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
583 นางสุรจิต ใหม่ยา กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
584 นางสาวอุทุมพร ดำแก้ว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
585 นางสุภาภรณ์ พัฒน์ช่วย กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
586 นางสาวสุภาวดี ขุนรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
587 นางรัตติกาล สงแดง กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
588 นางสาวเพ็ญยุภา เพชรวา กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
589 นางปรีดา รอดคงที่ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
590 นางสาวทัศนีย์ กาญจนถาวร กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
591 นายสุรวุฒิ บุตรดี กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
592 นายสารวิทย์ เกียรติเลขา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
593 นายจามร บุญรุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
594 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเวทีวิชาการ
595 นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
596 นายสมนึก อ่อนคง กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
597 นางปรัชญา พรหมวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
598 นางสาวจารุวรรณ ชูขาว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
599 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
600 นางกัลยา ขาวดี กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
601 นายวร สุวรรณรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
602 นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
603 นายธวัชชัย วรรณขาว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
604 นางสาวปราณี มลิวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
605 นางปรีดา ปลอดทอง กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
606 นายประภาส กาฬสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
607 นางกานดา เกตุแก้ว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
608 นายประเสริฐ เอียดคง กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
609 นายปรีชา คงปราบ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
610 นางยินดี รอดพิรุณ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
611 นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
612 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
613 นายเสถียร หนูคง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
614 นางอวยพร สุธีบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิทรรศการและการงานอาชีพ
615 นายอภินันท์ ชูดำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
616 นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
617 นายอนันท์ จันทร์ดำ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
618 นายวิเชียร บัวเนียม กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
619 นางบุญเรือน จันทร์ผลึก กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
620 นางนาทยา สงนุ้ย กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
621 นายจเรค์ คล้ายแก้ว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
622 นายวนัส พิณเขียว กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
623 นางนุชนารถ นิ่มดำ กรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
624 นายสมพงศ์ ด้วงชู กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
625 นายชัยวัฒน์ หมวดมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมตลาดวิชาการ
626 นายชื่น ฤทธิวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
627 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
628 นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
629 นายบุญเจือ สงเนียม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
630 นายจำเนียร รักใหม่ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
631 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
632 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
633 นายลัด ตีบกลาง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
634 นายนราธิป สุวรรณพนัง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
635 นางสาวสุวลักษณ์ แสงใส กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
636 นายทรงกลด พิพัฒนโสทร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
637 นายวิเชียร ดำคง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
638 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
639 นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
640 นายโชคชัย มาละมัย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
641 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
642 นายธีรยุทธ ทองทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
643 นางสาวนันทิพิทย์ รองเดช กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
644 นางรัชนีบูรณ์ แก้วทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
645 นายศุภชัย หนูคล้าย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
646 นายวินัย ทองหนูนุ้ย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
647 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์แก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
648 นางสาวสุภาภรณ์ ดำแก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
649 นางสาวจิราพร บุญจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
650 นางสาวกอบกาญจน์ แก้วคงธรรม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
651 นายสมเกียรติ มีสมจิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
652 นางสาวจันทนา เรืองรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
653 นางสาวนาตยา พลายแก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
654 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชนิกา วงศ์สม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
655 นางสาวอรชร เศษธรรม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
656 นางสาวฟาดีละ ยีหมัด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
657 นายวีรยุทธ ทองเขียว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
658 นางสาวอริศรา ดูดิง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
659 นายเกียรติ นิ่มดวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
660 นายประกอบ ทองดำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
661 นางสาวสมใจ บุญเผือก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
662 นายเอื้อน คงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
663 นายอำนวย รักพวก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีเปิด
664 นายสมคิด สุพรรณชนะบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
665 นายจำเริญ เขมานุวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
666 นางจริยา จรจิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
667 นางศริราณี ขาวสุด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
668 นางสมจิตร บุญประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
669 นางจุฑา ไชยพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
670 นางจันทรา ทิพย์สง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
671 นางเอื้อมพร สุคนทมัธ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
672 นางสาวผณิวัลลิ์ รักทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
673 นางอารีย์ แสงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
674 นางสาววาสนา ดำหมี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
675 นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนะ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
676 นางสุดารัตน์ บุญญะรัตน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดหารางวัล
677 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
678 นางกัลยา ขาวดี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
679 นางพรทิพย์ สุวรรณเจริญ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
680 นางเพ็ญศรี เณรานนท์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
681 นางวิภา ทองทวี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
682 นางสุคลธา ปาณียโชติ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
683 นางบุญรินทร์ เพชรย้อย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
684 นางจิราพรรณ ทองขุนดำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
685 นางประภากร แสงสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
686 นางศริราณี ขาวสุด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
687 นางจริยา จรจิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
688 นางสมจิตร บุญประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
689 นางสินีนารถ จันทร์ลาม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
690 นางสาวนิติมา มูสิเกิด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
691 นางวาสนา นุ่นปาน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
692 นางสาวลักษณ์นันจ์ ศรีรัตนโชติ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
693 นางสาวจงกล ประสงค์สุข กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
694 นางจันทรา ทิพย์สง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
695 นางพยอม จันทร์ชู กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
696 นางประไพพรรณ เกษมสัตย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
697 นางนิยะดา เยี่ยมจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
698 นางสุวรรณี เกื้อเส้ง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
699 นางสาวผณิวัลลิ์ รักทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
700 นางสุดารัตน์ บุญญะรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่่ายต้อนรับและแนะนำงาน
701 นายกิจจา เพชรกาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
702 นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
703 นายสมบูรณ์ บัวเพชร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
704 นายไสว จิตตวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
705 นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
706 นายโกวิทย์ หนูแสง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
707 นายธนกร ตันติกานต์กุล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
708 นายทนงศักดิ์ จิตรภักดี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
709 นายคมกริช เศียรอุ่น กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
710 นายสถิตย์ นิ่มนวล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
711 นายขวัญชัย แสงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
712 นายรัตนเทพ เทพรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
713 นางมารียา วงศ์ตั้นหิ้น กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
714 นายเชาว์ลิต อินปาน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
715 นายจตุพร มุสิกิม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
716 นายพัฒนชัย บัวเนียม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
717 นายสันติ เหมือนยอด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
718 นายธรรม แก้วจำรัส กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
719 นายสมพงศ์ ด้วงชู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
720 นายอภิชาต ธรรมรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
721 นายกิจจา เพชรกาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร
722 นายจรัญ ปรางค์สุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร
723 นายทนงศักดิ์ จิตรภักดี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร
724 นายวิเชียร บัวเนียม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร
725 นายพรชัย อิ่มเอิบธรรม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร
726 จ.อ.ไชยพงศ์ เทียบพุฒ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร
727 นายรักชาติ หนูสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร
728 นายสมพงศ์ ด้วงชู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายทางการแพทย์
729 นายนรินทร์ เดชนรดิลก ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
730 นางศรีนาถ ทองขุนดำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
731 นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
732 นายเกียรติ นิ่มดวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
733 นางสาวสมใจ บุญเผือก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
734 นางพจนาถ ช่วยเนื่อง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
735 นางพิไลพร โชติไพรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
736 นางจิราพร เอียดเฉลิม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
737 นายพงศ์พันธ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
738 นายพิชญุตม์ จันทระ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
739 นางรัชนี วิโสจสงคราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
740 นางจารุวรรณ วรรณขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
741 นางดุษฎี จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
742 นางจรูญ ชุมภูทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
743 นางจินตนา กาญจนรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
744 นางสาวธัญลักษณ์ เรืองช่วย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
745 นางวิไลลักษณ์ เสนาทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
746 นางรัตนวรรณ หนูนอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
747 นางสาวตาลทิพย์ เรืองดำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
748 นาวคนึงนิต พรหมเมศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
749 นางสะลายู ศรทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
750 นางสาวสุมาลี กุลนิพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
751 นางสาวจีระนันท์ สมมาตย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
752 นางสาวกัญนิกา พูนเเกิด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
753 นางสาวสุมาลี สมมาตย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
754 นายสมพงศ์ ด้วงชู ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานการจัดสถานที่กิจกรรม
755 นายชาญวิทย์ บุญดำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานการจัดสถานที่กิจกรรม
756 นางดุษฎี จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
757 นางสาววิไลลักษณ์ เรืองช่วย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
758 นางสาวธัญลักษณ์ เรืองช่วย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
759 นางวิไลลักษณ์ เสนาทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
760 นางสาวอุมาพร คงศรีเจริญ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
761 นางมาดา ศรีสมโภชน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
762 นางรัตนวรรณ หนูนอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
763 นางสาวตาลทิพย์ เรืองดำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
764 นางคะนึงนิต พรหมเมศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
765 นางคะนึงนิต พรหเมศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
766 นางสะลายู ศรทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
767 นางสาวสุมาลี กุลนิพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
768 นางสาวจีระนันท์ สมมาตย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
769 นางสาวกัญนิกา พูนเกิด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
770 นางสาวสุมาลี สมมาตย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
771 นางจรูญ ชุมภูทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล
772 นางจินตนา กาญจนรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]