เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ก.ย. 2556
10 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

 ขั้นตอนการบันทึกคะแนน    

1. เข้าสู่ระบบ บันทึกคะแนน > เลือก เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน
2. ก่อนบันทึกคะแนน ให้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้าร่วม
    การแข่งขัน โดยคลิกที่หมวดหมู่ > คลิกชื่อกิจกรรม > คลิก จัดการทีมแข่งขัน >
    เลือกสังกัด, จังหวัด > คลิก ยกเลิกการแข่งขัน  (สังเกตเครื่องหมายถูกสีเขียวจะ
    เปลี่ยนเป็นเพิ่มเข้าแข่งขัน)
3. กรณีที่ต้องแก้ไขชื่อ - สกุลนักเรียน (เนื่องจากจะมีผลกับการพิมพ์เกียรติบัตร)
    ให้เลือกที่ชื่อกลุ่มสาระ > ระบบจะแสดงรายการที่ได้รับสิทธิในการบันทึกคะแนน
    (หากไม่มีรายการใดๆ แสดงขึ้นมา ต้องไปกำหนดสิทธิที่งานทะเบียนก่อน)
4. คลิกเลือก นักเรียน/ครู > เลือก ลงทะเบียน และแก้ไขชื่อ - สกุล 
5. บันทึกคะแนน โดยคลิกเลือก จัดการคะแนน > กรอกคะแนน ตามแบบฟอร์ม
    ให้คะแนนของกรรมการตัดสินที่ได้ลงนามแล้วครบถ้วน > คลิก ปุ่มบันทึกคะแนน
    (ด้านบน) * ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ต้องให้คะแนนผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
    ระดับภาค มากกว่า  0.1 (หากให้คะแนนเท่ากัน ระบบจะไม่ตัดสินผลให้)
6. คลิกเลือก > 2 เรียงลำดับคะแนน + แสดงเหรียญ  คลิกปุ่ม บันทึกคะแนน (ล่าง)
7. ตรวจสอบคะแนนที่กรอกทั้งหมด เมื่อถูกต้อง ให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบคะแนน
    ก่อนยืนยันผลการแข่งขัน 
เพื่อประกาศผล  และเมื่อคลิกประกาศผลแล้วจะ
    แก้ไขไม่ได้  ต้องขออนุญาตยกเลิกการประกาศผลก่อน
    *** หรือในกรณีที่กรอกคะแนนเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ประกาศผลก็สามารถทำได้ 
    โดยการคลิกเลือกช่อง > 1. บันทึกคะแนนแล้ว  > คลิกปุ่ม บันทึก (ล่าง)
8. หากมีการแก้ไขผลการแข่งขันที่มีการประกาศไปแล้ว ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
    ให้ศูนย์ฯ ประสานขอยกเลิกประกาศไปยังศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน
    (ฝ่ายทะเบียนฯ) โดยยื่น "แบบคำร้องขอยกเลิกประกาศผลการแข่งขัน"  
    (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) พร้อมแนบผลการแข่งขันฉบับเดิมและฉบับแก้ไขที่ถูกต้อง

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 12:51 น.
การปิดลงทะเบียนแข่งขันของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 2
  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

1.โรงเรียนยังสามารถเข้าไปที่่เมนูลงทะเบียนการแข่งขัน เพื่อแก้ไข ลบหรือเพิ่มชื่อผู้แข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอนในรายการแข่งขันต่าง ๆ ได้ จนถึงวันที่ 23 ส.ค.56

2.ในกรณีต้องการเปลี่ยนตัว ให้เข้าไปที่เข้าระบบโรงเรียน > ลงทะเบียนแข่งขัน> เลือกกลุ่มสาระ > กิจกรรมและแก้ไขชื่อ-สกุลนักเรียน โดยให้ลบชื่อนักเรียนคนเดิมออกก่อนแล้วจึงเพิ่มชื่อผู้แข่งขันใหม่ โดยยังไม่ต้องยื่นเอกสารขอเปลี่ยนตัว

3.ในกรณีที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 23 ส.ค.56 และวันที่ 24 ส.ค.56 ระบบจะปิดโดยสมบูรณ์ จะไม่สามารถแก้ไข ลบ เพิ่มเติม หรือลงทะเบียนใหม่

4.การลงทะเบียนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ หลังจากปิดลงทะเบียนแล้ว โรงเรียนต้องประสานกับสหวิทยาเขตโดยตรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกับการเตรียมเอกสาร

5.ในกรณีมีเหตุจำเป็น กรณีพิเศษ ต้องแก้ไข เปลี่ยนตัว หรือเปลี่ยนแปลง หลังปิดลงทะเบียนแล้ว ให้ประสานโดยตรงไปยังนายทะเบียนสหวิทยาเขตและส่งไฟล์หนังสือราชการของโรงเรียนพร้อมเอกสารเปลี่ยนตัว (DOC5) ไปยังนายทะเบียนสหวิทยาเขตก่อนถึงวันแข่งขัน

ในปีนี้ โรงเรียนต้องพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครูจากระบบเอง จึงควรตรวจสอบแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10:05 น.
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสุราษฎร์ธานี เขต 2

กลุ่มสุราษฎร์ธานี เขต 2 กำหนดจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2556  ณ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 05 สิงหาคม 2556 เวลา 14:53 น.
ปฏิทินการใช้งานโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

30 ก.ค.-23 ส.ค.56     - โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขันกิจกรรม

                                        ดำเนินการคีร์ข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอน

                                     - โรงเรียนตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติม/ยืนยันข้อมูล

24 ส.ค.56                    - ปิดระบบการลงทะเบียน

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:39 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,070
จำนวนนักเรียน 2,364
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,466
จำนวนกรรมการ 1,453
ครู+นักเรียน 3,830
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,283
ประกาศผลแล้ว 172/214 (80.37%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 20
สัปดาห์ที่แล้ว 92
เดือนนี้ 131
เดือนที่แล้ว 248
ปีนี้ 1,142
ทั้งหมด 141,979