เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
หลักการ/วัตถุประสงค์
ประวัติการจัดงาน
ตราสัญญลักษณ์
กำหนดการพิธีเปิด
ข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาการ
นายทะเบียนศูนย์วิชาการ
ผู้ประสานงาน สพม.12
สถานที่จัดกิจกรรม
แผนที่/แผนผัง
สรุปกิจกรรมแข่งขัน
เอกสารเปลี่ยนตัว : DOC5
แบบยกเลิกประกาศผล
แบบแก้ไขข้อมูล : DOC7
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
เกณฑ์ OBEC AWARDS
เกณฑ์ Best Practice
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

  : คำชี้แจง
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์  * ปรับ 6 ส.ค.56
 วิทยาศาสตร์  *ปรับ 31 ก.ค.56  
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 เกษตร
 อุตสาหกรรม 1-10
 อุตสาหกรรม 11-19
 ธุรกิจ
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาจีน
 อาเซียน
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ส.ค. 2556
22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

 

 
การพิมพ์เกียรติบัตรจากระบบโรงเรียน
ขณะนี้ สพฐ. ได้ปรับแก้ข้อความการออกเลขที่เกียรติบัตรในระบบโรงเรียนให้ถูกต้องตรงกับการพิมพ์จากเมนูหลักหน้า Homepage เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนสามารถ Login เข้าระบบโรงเรียน และพิมพ์เกียรติบัตรได้สะดวกกว่า เนื่องจากจะมีเฉพาะเกียรติบัตรของโรงเรียนนั้นๆ เท่านั้น
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2556 เวลา 22:02 น.
ประชาสัมพันธ์การพิมพ์เกียรติบัตร

-- คู่มือการพิมพ์เกียรติบัตร -- 

คำแนะนำในการพิมพ์เกียรติบัตร
1. ให้พิมพ์เกียรติบัตรจากเมนูหลักหน้า Homepage นี้เท่านั้น 
            เมนูสำหรับพิมพ์เกียรติบัตร ได้แก่ : 
             คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
             พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน 
             พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
    * การพิมพ์จากเมนูพิมพ์เกียรติบัตร โดย Login เข้าระบบโรงเรียน จะได้ข้อความ
    ที่นำหน้าเลขที่เกียรติบัตรไม่ถูกต้อง เนื่องจาก สพฐ. ยังไม่ได้ทำการแก้ไขใน
    ระบบโรงเรียน ตัวอย่างเช่น
    ข้อความที่ถูกต้อง : เลขที่ สพม.๑๒ นศ.-น.๑๔๖๓๑/๒๕๕๖ (เกียรติบัตร นร.)
    ข้อความไม่ถูกต้องที่พิมพ์จากระบบโรงเรียน: เลขที่ น-ท--(ช ๓)-๑๔๖๓๑/๒๕๕๖ 

2. ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร ควรตรวจสอบชื่อ - สกุล และข้อมูลอื่นๆ หากพบว่าผิดพลาด 
    ให้ดำเนินการดังนี้
     - โรงเรียนประสานโดยตรงไปยังศูนย์พัฒนาวิชาการที่จัดการแข่งขัน และส่ง
       หนังสือราชการพร้อมแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในเกียรติบัตร : DOC.7
     
 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)  ไปทางอีเมล์นายทะเบียนศูนย์ฯ หรือโทรสาร
    - นายทะเบียนศูนย์ฯ Login ที่เมนู เข้าระบบการพิมพ์ (ในสถานะเจ้าหน้าที่
      พิมพ์เกียรติบัตร ซึ่งนายทะเบียนสามารถเพิ่มสิทธิได้เอง) และแก้ไขข้อมูล
      ที่เมนู แก้ไขเกียรติบัตรรายคน
 

   สำหรับกิจกรรมเสริมระดับเขต ประเภท 1 โรงเรียนส่งได้มากกว่า 1 คน/ทีม
       (กิจกรรมตามเมนูประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเสริมระดับเขต ด้านล่างนี้)
       จะไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการตัดสิน จากระบบได้ 
       ทางศูนย์ฯ ที่จัดแข่งขัน จะดำเนินการพิมพ์และส่งให้กับโรงเรียนเอง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09:30 น.
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเสริมระดับเขต
เนื่องจากระบบรายงานผลการแข่งขันฯ ในปีนี้ ยังไม่รองรับการประกาศผลในรูปแบบของการแข่งขันกิจกรรมเสริมระดับเขตพื้นที่ ประเภท 1 โรงเรียน ส่งได้มากกว่า 1 คน/ทีม  จึงขอประกาศผลการแข่งขันเพิ่มเติมดังนี้

 ผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส (จำนวน 9 กิจกรรม)
 ผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี (จำนวน 5 กิจกรรม)
 ผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ธุรกิจ (จำนวน 4 กิจกรรม) 
วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 08:52 น.
การประกาศผลการแข่งขัน และการพิมพ์เกียรติบัตร
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ
          การประกาศผลการแข่งขันทักษะบนเว็บไซต์ในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556 เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับเกียรติบัตร โรงเรียน ศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องจะสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2556  ทั้งนี้ โรงเรียนควรตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จากผลประกาศ รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานอีกครั้ง เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์เกียรติบัตร
          - การประท้วงผลการแข่งขันต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับจากหมดเวลาแข่งขันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หลังจากนี้แล้วให้เป็นไปตามผลที่ประกาศ
 
          * ในกรณีที่มีการยืนยันคะแนนประกาศผลแล้ว โรงเรียนและศูนย์ฯ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ หากต้องการแก้ไขคะแนนหรือรายชื่อ ให้ดำเนินการดังนี้
          1) โรงเรียนทำหนังสือราชการพร้อมแนบเอกสารขอแก้ไข (DOC5) ไปยังศูนย์ฯ 
          2) ศูนย์ฯ ยื่นแบบคำร้องขอยกเลิกการประกาศผล ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบยกเลิกประกาศผล และศูนย์ฯ ทำการประกาศผลใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 08:07 น.
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์พัฒนาวิชาการ สนามแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ณ จุดแข่งขัน  สามารถไปปฏิบัติงานบันทึกคะแนนในระบบบริหารจัดการแข่งขันได้ที่ ห้องสืบค้นสารสนเทศ 1 (ชั้น 1 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ)  ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตไว้บริการ และขอให้ทุกศูนย์ฯ ส่งสำเนาผลการแข่งขันให้ฝ่ายทะเบียนและรายงานผล จำนวน 1 ชุด หลังจากประกาศผลแล้ว

 ขั้นตอนการบันทึกคะแนน    

อ่านต่อ ...

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 17:44 น.
ผลการแข่งขันขับร้องเพลง รอบคัดเลือก

  -- ผลการแข่งขัน วันที่ 13-17 สิงหาคม 2556 --

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 23:37 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาวิชาการ

 ศูนย์ฯ ภาษาไทย    
     รายละเอียดสำหรับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย : 
     บทอ่านทำนองเสนาะ, หัวข้อสุนทรพจน์, เพลงกล่อมเด็ก 
    (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 10.20 น.)

  ศูนย์ฯ อาเซี่ยน        
     - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
     - ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน ตรวจสอบห้องแข่งขันใหม่จากเมนูตารางการแข่งขันด้วย
       (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556  เวลา 15.57 น.)

 ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์           
     - กำหนดการส่งรายงาน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ถึงศูนย์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556    -- รายละเอียด --

ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์            
    - เลื่อนกำหนดการจัดทำข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหา ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จากกำหนดเดิมวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556  เป็นวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556  เวลาและสถานที่เดิมตามประกาศศูนย์  ส่วนการจัดทำข้อสอบการแข่งขันอื่นๆ จัดทำตามกำหนดเดิมในประกาศศูนย์

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 17:08 น.
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน

ตามปฏิทินการดำเนินงานระบบบริหารจัดการแข่งขัน กำหนดปิดการลงทะเบียนของทุกศูนย์แข่งขัน  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556  (เวลา 24.00 น.) นั้น  ในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2556  ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถแก้ไข ลบ เพิ่มชื่อ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนได้ดังนี้ :
 
1. เข้าระบบโรงเรียน > เมนู ลงทะเบียนแข่งขัน > เลือกกลุ่มสาระ > กิจกรรม และแก้ไข ชื่อ - สกุล นักเรียน
2. กรณีต้องการเปลี่ยนตัว ให้ลบชื่อนักเรียนคนเดิมออกก่อน แล้วจึงเพิ่มชื่อผู้แข่งขันใหม่  โดยยังไม่ต้องยื่นเอกสารขอเปลี่ยนตัวไปที่ศูนย์วิชาการที่จัดแข่งขัน
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้ จากเมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว
4.
การเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอน  สามารถแก้ไขข้อมูลได้จากเมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว

การเปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูล หลัง 15 สิงหาคม 2556  
1. การแข่งขันประเภททีม สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบไปยังศูนย์ฯ ได้ โดย Login เข้าระบบโรงเรียน > เมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว > เลือกกลุ่มสาระ, กิจกรรม > เลือกรายการแก้ไข/เปลี่ยนตัว และส่งแนบไฟล์หนังสือราชการ พร้อมไฟล์เอกสารการเปลี่ยนตัว/แก้ไข (DOC5) (ดาวน์โหลดที่นี่) ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยังนายทะเบียนศูนย์โดยอัตโนมัติ
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยว จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผ่านระบบเหมือนประเภททีม ให้โรงเรียนส่งหนังสือราชการ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร DOC5 ไปทางอีเมล์นายทะเบียนศูนย์ฯ ก่อนถึงวันแข่งขัน  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล

 กรณีจำเป็นเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย ที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน 
ให้ครูผู้ฝึกสอนหรือครูผู้ควบคุมนักเรียน ยื่นหนังสือราชการจากโรงเรียน พร้อมเอกสารการเปลี่ยนตัว/แก้ไข (DOC5) ต่อนายทะเบียนศูนย์ฯ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน ก่อนเวลารายงานตัวเข้าแข่งขัน

หมายเหตุ
1.
ทุกกรณี ให้โรงเรียนประสานโดยตรงไปยังศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อให้ศูนย์ฯ รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากขณะนี้ศูนย์ฯ ได้พิมพ์เอกสารการแข่งขันหมดแล้ว
 2. ในปีนี้ โรงเรียนต้องพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน / ครู จากระบบเอง จึงควรตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง

วันศุกร์ ที่ 09 สิงหาคม 2556 เวลา 10:36 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัวสำหรับศูนย์วิชาที่แข่งขันก่อน

 

ศูนย์วิชาที่มีกำหนดการจัดการแข่งขันก่อนให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสินและ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) 

อ่านต่อ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 12:11 น.
การแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2556  เวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   ผอ.จำเริญ รัตนบุรี ผอ.สพม.12 

อ่านต่อ ...

วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 08:18 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์คณิต
การส่งผลงานรับรางวัล OBEC Awards / Best Practice
ประกาศสำหรับนายทะเบียนของทุกศูนย์แข่งขัน
เปิดระบบลงทะเบียน
การแจ้งเกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันระดับเขต
การเตรียมรับลงทะเบียนแข่งขันจากโรงเรียน
อบรมการใช้ระบบบริหารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

      ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน    

ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการแข่งขัน :

- เปิดให้โรงเรียนลงทะเบียน                                15  ก.ค. 56
- ปิดการลงทะเบียนวันสุดท้าย                               9  ส.ค. 56 ***
- ตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อ                   10-15  ส.ค. 56
- ปิดระบบการลงทะเบียน                                   15  ส.ค. 56 (24.00 น.)
- พิมพ์เอกสารประกอบการแข่งขัน                    16-18  ส.ค. 56
- เตรียมความพร้อม (สถานที่)                          19-20  ส.ค. 56
- งานมหกรรมวิชาการ                                    21-23  ส.ค. 56
       

หมายเหตุ 
*** การปิดลงทะเบียนเป็นไปตามที่ศูนย์แข่งขันกำหนด อาจจะปิดก่อนวันที่ 9 ส.ค. 56 ในกรณีที่ศูนย์มีกำหนดการแข่งขันก่อนวันที่ 21 ส.ค. 56 แต่วันสุดท้ายทุกศูนย์ต้องปิดรับลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 9 ส.ค. 56 เนื่องจากมีช่วงเวลาในการปรับแก้และตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน

**  ชื่อและรหัสผ่านของนายทะเบียนโรงเรียน เพื่อลงทะเบียนการแข่งขัน ให้ติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.12 : ศน.วิเชียร ปาณะพงค์ 089-6743218

* เนื่องจากในปีนี้ สพฐ.มีนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่ใช้ระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ โดยระบบจะส่งต่อรายชื่อตัวแทนระดับเขต (ตามกลุ่ม สพท.เดิม) เข้าสู่ระบบในระดับภาคและระดับชาติโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันทางเอกสาร จึงขอความร่วมมือโรงเรียนและศูนย์วิชาการ ดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนด เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการจัดแข่งขัน

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 85
จำนวนทีม 8,407
จำนวนนักเรียน 18,101
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 9,985
จำนวนกรรมการ 3,722
ครู+นักเรียน 28,086
ครู+นักเรียน+กรรมการ 31,808
ประกาศผลแล้ว 442/546 (80.95%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 52
เมื่อวาน 69
สัปดาห์นี้ 751
สัปดาห์ที่แล้ว 1,901
เดือนนี้ 2,489
เดือนที่แล้ว 4,193
ปีนี้ 23,982
ทั้งหมด 872,061
 

 

คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมฯ ๒๕๕๖
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขัน