ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพรปัญญานุกูล 5 4 5 14 15 1 0 0 16
2 ภูเก็ตปัญญานุกูล 5 1 5 11 15 1 0 0 16
3 สงขลาพัฒนาปัญญา 4 5 2 11 15 1 0 0 16
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 3 6 4 13 16 0 0 0 16
5 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 1 0 0 0 1
6 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
7 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 17 17 17 51 62 4 0 0 66