ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0
2 ภูเก็ตปัญญานุกูล 0 0 0 0 0
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0