ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 16 0 0 0 16
2 ชุมพรปัญญานุกูล 15 1 0 0 16
3 ภูเก็ตปัญญานุกูล 15 1 0 0 16
4 สงขลาพัฒนาปัญญา 15 1 0 0 16
5 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 0 0 0 1
6 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 1 0 0 1
7 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0
8 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 0 0 0 0 0
9 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0 0 0
รวม 62 4 0 0 66