หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางสุจินดา ผ่องอักษร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายวิชัย ชูจันทร์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฏร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ธรรมสากลหาดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิ์โกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
32 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายมานะ จะตุรัส ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสุริยา ตาเดอิน ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายถวิล ทิพยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางสมศรี เมฆมูสิก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางรัตนา ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสาววัลยา ชูวารี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นางรัตนา ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นางฉลวย หนูนุ่ม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นางเบญจพร สุรสีห์เรืองชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นางอุทัยวรรณ ไชยทองรักษ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นางวิภรัตน์ ขุนภักดี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นางจันทรา ชูแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นางโรจนา ชุมคล้าย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นางคัทยวรรณ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นางจารุวรรณ ฉางทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นางสุกัญญา ขาวเผือก ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
64 นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
65 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
66 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
67 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
68 นายมานะ จะตุรัส ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
69 นายประวิง เพชรกาศ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
70 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
71 นายภิรมย์ เรืองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
72 นายโสภณ สุคตะ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
73 นางประทีป จันทรโชติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
74 นางฉมปราง ทองสังขพันธ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
75 นายคุณพจน์ นาคเกลี้ยง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
76 นายเสกสรร พนิชยากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
77 นายเอกธร เตียวย่อง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
78 นายสมศักดิ์ ทองพริก ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
79 นายศรายุทธ รัตนมณี ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
80 นายจำลอง มีขาว ลูกจ้างประจำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
81 นายวีรยุทธ บุญยะวันตัง ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
82 นายสุชาติ อารีย์รักษ์ ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
83 นายวิเชียร อารีรักษ์ ลูกจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
84 นายกิตติพัชญ์ ทองสวัสดิ์ ลูกจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
85 นายฐากูล หนูนอง ลูกจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
86 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
87 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
88 นายไสว หมวดมณี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสดงนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
89 นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
90 นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
91 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
92 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
93 นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
94 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
95 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
96 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
97 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
98 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
99 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
100 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
101 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
102 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
103 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
104 นางสาวอามีเน๊าะ ระสิหินิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
105 นางสาววรดา หลีสะหัด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
106 นางสาวแน่งน้อย ทองเหล่ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
107 นางประทีป จันทรโชติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
108 นายประวิง เพชรกาศ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
109 นายกัมปนาท เพชรเดชะ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
110 นางฉลวย หนูนุ่ม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
111 นายปรีชา ฤทธิเรือง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
112 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
113 นางโรจนา ชุมคล้าย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
114 นางปรียาภรณ์ อนุจันทร์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
115 นางมณีวรัช บัวแก้ว ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
116 นางจิรวรรณ จันทร์ดี ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
117 นางสาวประทีป เล่งน้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
118 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
119 นางอภิญญา ศรีนิล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
120 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
121 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
122 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
123 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
124 นายถวิล ทิพยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
125 นางสิริกานต์ บัวแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
126 นายวันจักรี ศรีนวล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
127 นายเถลิงศักดิ์ อาจธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
128 นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
129 นายประเสริฐ พลายด้วง พนักงานราชการโรงเรียนนครศรีธรรมราช ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
130 นายสมโชค เทพธานี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงนิทรรศการ
131 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
132 นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
133 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
134 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
135 นางปทิตตา สายจันทร์ ครูโรงเรียนโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
136 นางมรกต เดชชาญชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
137 นางโรจนา ชุมคล้าย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
138 นางฉมปราง ทองสังขพันธ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
139 นางเบญจพร สุรสีห์เรืองชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
140 นางวิภรัตน์ ขุนภักดี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
141 นางรัตนา สงวารี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
142 นางจิตรา คงทอง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
143 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
144 นางสมใจ ยั่งยืน ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
145 นางนิตยา เพ็งหนู ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
146 นางสาววาสนา สุขเกษม ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
147 นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
148 นางสาวระพีพันธ์ คชเดช พนักงานราชการ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
149 นางรำพึง เรืองวิเศษ พนักงานราชการ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
150 นางสาวรัชนี ภมรนาค พนักงานราชการ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
151 นางสาวสิริพร คงประจำ พนักงานราชการ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
152 นางสาววารุณี นวลมูสิก พนักงานราชการ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
153 นางสมศรี จันแดง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
154 นางสาวสุกัญญา จัตุรงค์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
155 นางพรทิพย์ อัมพันศิริรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
156 นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
157 นางปณิญชญาณ์ ไพโรจน์บวร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ ที่แสดงนิทรรศการ
158 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
159 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
160 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
161 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
162 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
163 นางสุกัญญา ขาวเผือก ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
164 นายนิกร จันทร์ชู ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
165 นางสาวสุนีย์ อาแว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
166 นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
167 นายรัฐศาสตร์ มาทวี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
168 นายกวิศ หนูชู ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
169 นายจิรวัฒน์ เสาร์นิยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
170 นายนัสรี ดอเลาะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
171 นายอาสลัน หะยีสะนิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
172 นางภัทรียา สะแลหมัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
173 นางสาววิภาวณี มีปิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
174 นายชินกฤต ตันสกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
175 นางประเทือง หนูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
176 นางสาวจรรยมณฑน์ หนูชู เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
177 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
178 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
179 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
180 นายสัญญา สันสะและ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
181 นายไสว หมวดมณี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
182 นางสาวระวีพรรณ นพภาพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
183 นายถาวรวิทย์ ศรีเกตุ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
184 นายดอเลาะ รีสะอิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
185 นายสุรินทร์ เพชรนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
186 นายประสาน ใชยเอียด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
187 นายอนันต์ แก้วมาก โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
188 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
189 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
190 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
191 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
192 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
193 นางสมศรี เมฆมูสิก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
194 นางฉลอง ชูฉิม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
195 นางสาวนันทกา มาชู ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
196 นางพรทิพย์ ทองสม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
197 นายวันจักรี ศรีนวล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
198 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
199 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
200 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๒จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
201 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๓จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
202 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๔จังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
203 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
204 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
205 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
206 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
207 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
208 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
209 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
210 นายประชา โชติรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
211 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
212 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
213 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
214 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
215 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
216 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
217 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
218 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
219 นางพรทวี วิเวกอรุณ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
220 นางฉลวย หนูนุ่ม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
221 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
222 นางวรรณา สยามพันธ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
223 นางอุทัยวรรณ ไชยทองรักษ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
224 นางโรจนา ชุมคล้าย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
225 นางวิภรัตน์ ขุนภักดี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
226 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
227 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
228 นางรัตนา ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
229 นางสุกัญญา ขาวเผือก ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียนเฉพาะความพิการ
230 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
231 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
232 นางฤดี ทองทวี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
233 นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
234 นางสาวมีนารัษฎ์ อักษรไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
235 นางสาวสกุลตา สมุหเสนีโต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
236 นางสาววรรณวิสา สรรเสริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
237 นางสาวสุณี ปังหลีเส็น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
238 นางสาวปัทมา ชุมประทีป ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
239 นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
240 นางสาวสุพรรณพร สันที ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
241 นางสาวพรรณทิวา ยะถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
242 นางสาววัลยา ชูวารี ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
243 นางสาวผกาภรณ์ บางเดือนกิจ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
244 นางนิฤมล โสมนรินทร์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
245 นางยุพา หมื่นหนู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
246 นางสาวอรอุมา คำแหง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเฉพาะความพิการ
247 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
248 นายถวิล ทิพยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
249 นางสมศรี เมฆมูสิก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
250 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
251 นายภิรมย์ เรืองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
252 นายวิรัตน์ บุญวิสูตร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
253 นายโสภณ สุคตะ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
254 นายประวิง เพชรกาศ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
255 นายชาญชัย วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
256 นายภานุวัตร ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
257 นางฉมปราง ทองสังขพันธ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
258 นางประทีป จันทรโชติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
259 นายสมโชค เทพธานี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
260 นางบุญแสง ภัยวงศ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
261 นางอุบล สมแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
262 นางมารียา วงค์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
263 นายบุญช่วย ชูภักดี ลูกจ้างประจำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
264 นายจำลอง มีขาว ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
265 นายสมปอง ท้าวสกุล ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
266 นายถาวรวิทย์ ศรีเกตุ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
267 นายวีรยุทธ บุญยะวันตัง ลูกจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
268 นายสุชาติ อารีย์รักษ์ ลูกจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
269 นางรัตนา ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
270 นายจำนง สุวรรณเอกฉัตร ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน/สถานที่การแข่งขันทักษะสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
271 นายไสว หมวดมณี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
272 นายสมโชค เทพธานี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
273 นางอริสรา ทองสุข ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
274 นายศานติชน วรรณเปรม ครูดนตรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
275 นายวีรยุทธ บุญยะวันตัง ลูกจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
276 นายปรีชา ฤทธิเรือง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
277 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
278 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
279 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
280 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
281 นายนิคม สินธุแปง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
282 นายชาญณรงค์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
283 นายนัฐพล เพชรหับ ลูกจ้างโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
284 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
285 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
286 นายแวอาธงค์ สาและ ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
287 นายอำพล จ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
288 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
289 นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
290 นางสาวกมลวรรณ ศรีม่วง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
291 นายนิกร จันทร์ชู ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
292 นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
293 นางคัทยวรรณ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
294 นางจารุวรรณ ฉางทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
295 นายพัฒน์ มีสุนทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
296 นางสาวอรอุมา คำแหง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
297 นางสุกัญญา ขาวเผือก ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
298 นางรัตนา ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
299 นายนภดล พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
300 นายมาโซฟ สมานธรรมกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรมประมวลผลการแข่งขัน
301 นางปทุมพร ยอดไชย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
302 นางมยุรา เทพธานี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
303 นางจิตรา คงทอง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
304 นางสาวณัฏฐณิชา สมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
305 นางพัชรี กาลานุสนธิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
306 นายสมโชค เทพธานี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
307 นายวิรัตน์ บุญวิสูตร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
308 นายศุภชัย เพียรเจริญ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
309 นางวิภรัตน์ ขุนภักดี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
310 นางเบญจพร สุรสีห์เรืองชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
311 นางจันทรา ชูแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
312 นางโรจนา ชุมคล้าย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
313 นางสาวปิยวรรณ ธานีรัตนาภิบาล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
314 นายกัมปนาท เพชรเดชะ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
315 นางพัชรี กาลานุสนธิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
316 นางสมใจ ยั่งยืน ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
317 นางนิตยา เพ็งหนู ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
318 นายภานุวัตร ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
319 นางมรกต เดชชาญชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดที่พักสนามแข่งขันของนักเรียนเฉพาะความพิการ
320 นางสาวแน่งน้อย ทองเหล่ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
321 นางกันยกร หนูขาว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
322 นางพรทิพย์ ทองสม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
323 นางสิริกานต์ บัวแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
324 นางอำไพ เพียรเจริญ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
325 นางพรทวี วิเวกอรุณ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
326 นางยินดี สุขย้อย พนักงานบริการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
327 นางกฤษณา โรจน์รัตน์ พนักงานบริการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
328 นางดวงพร ศิริธร พนักงานบริการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
329 นางสมใจ ยั่งยืน ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
330 นางนิตยา เพ็งหนู ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
331 นางสาวจินตนา แก้วดำ ลูกจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
332 นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
333 นางรุจิรัตน์ คชเสน ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
334 นางสาววิไลลักษณ์ บัวเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินสำรอง
335 นางสุดารัช สุวรรณเอกฉัตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินสำรอง
336 นางบุญศิริ นกเพชร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินสำรอง
337 นางณิชาภา คำศรีพล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินสำรอง
338 นางนิภา รัตนบุรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินสำรอง
339 นางลำพึง ศรีมีชัย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
340 นางศิริกุล พานพล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
341 นางจิรัฐยา ไชยสาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
342 นายสามารถ รัตนสาคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
343 นางศรีทร สักลอ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
344 นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
345 นางสาวปัทมา นามปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
346 นายประกิจ ถิ่นนา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
347 นายศุภชัย คันทรง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
348 นางสาวฐิติพร พร้อมฤกษ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
349 นางสาวอชิรญา สุทธิโชต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
350 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
351 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานส่วนกลาง
352 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
353 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
354 นายภิรมย์ เรืองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
355 นายไสว หมวดมณี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
356 นายปรีชา ฤทธิเรือง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
357 นางอริสรา ทองสุข ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
358 นางจันทรา ชูแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
359 นางฉลวย หนูนุ่ม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
360 นางพรทิพย์ อัมพันศิริรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
361 นางมรกต เดชชาญชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
362 นางประทีป จันทรโชติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
363 นางวิภรัตน์ ขุนภักดี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
364 นางอุทัยวรรณ ไชยทองรักษ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
365 นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
366 นายนิกร จันทร์ชู ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
367 นายประวิง เพชรกาศ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
368 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]