งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 17, วัดบ้านส้อง, วัดทุ่งหลวง,บ้านส้อง,วัดคลองตาล ,บ้านห้วยมะนาว และเวียงสระ
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร    ไกรลาศ
2. เด็กชายกฤษณพล    ทองถึง
1. นางมนฤดี    วิทยาเศรษฐกุล
2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายธัชชัย    ตรีทิพย์ภิญโญ
2. เด็กชายวิชญะ    วิทยาเศรษฐกุล
1. นายกิตติวุฒิ    อิสลาม
2. นางทัศนีย์    จันทนา
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายเพทาย    ธรฤทธิ์
2. เด็กชายเกริกชัยทัศน์    กลิ่นน้อย
1. นางสาวลัดดาวรรณ    อุปลา
2. นายวิชญ์สุวัฒน์    คงทองคำ
4 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    แพรกปาน
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์    จอนนิตย์
1. นายจริต    ชุมสวัสดิ์
2. นางธนารัตน์    หนูรักษา
5 โรงเรียนบ้านหมาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรชนนี    มิตรเอียด
2. เด็กชายกฤษฎา    หาญชนะ
1. นางสาวจุฬารัตน์    พรหมมณี
2. นางสาวปวิชญา    สินน้อย
6 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพุทธรักษา    สุขใส
2. เด็กหญิงสุวนันท์    หนูสีแก้ว
1. นายวิชัย    ทีฆพิพัฒน์
2. นางสาวโยทะกา    ชัยชิต
7 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายพิษณุ    ชูขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวพัชรินทร์    แก้วแท้
8 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    พงษ์สว่าง
2. เด็กหญิงปรียารัตน์    จิตตารมย์
1. นางกิ่งดาว    ช้างกลาง
2. นางขวัญตา    ไกรสิทธิ์
9 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรวัฒน์    จันอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ณะคงค์
1. นางพุทธพร    ล้ำประไพ
2. นางสาวมาลีนี    ตุลพันธ์
10 โรงเรียนบ้านบางหยด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายเอกรัตน์    ทองประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    นิยมจิตร
1. นางสาวปิยวรรณ    ทองจีน
11 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิกรรณดา    กุลน้อย
2. เด็กชายศุภศิลป์    เพ็งจำรัส
1. นางสาวฐิตาพร    ดิ้นทอง
12 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายอลงกรณ์    ลุนสะแกวงษ์
2. เด็กชายชนาธิป    เลื่อนแก้ว
1. นายสุรเชษฐ    ผะลา
2. นางเพ็ญธิภา    บุรินทร์กุล
13 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายศุภฤกษ์    ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงกฤติยา    ศรีวิเวก
1. นางอรัญญา    ฤทธิเดช
2. นายโชคประสิทธิ์    ชูสง
14 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายจักรพงศ์    ตรีพันธ์
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    เพ็ชรศรี
1. นายพงศักดิ์    ดำน้อย
2. นางแววมณี    บุตรเรืองศักดิ์
15 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายภูวดล    น้อยนิ่ม
2. เด็กชายปรเมศวร์    จันทร์ส่อง
1. นางสาวจุฑารัตน์    ดีทองอ่อน
2. นางสาวสุมลทิพย์    แซ่คู่
16 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายนิติธร    เพชรเชนทร์
2. เด็กชายวรวิชญ์    เกิดมี
1. นางสาววนิดา    หนูเกตุ
2. นางสาวอรวรรณ    อุดม
17 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายสุรศักดิ์    บุญษร
2. เด็กชายธีรนันท์    ราชรักษ์
1. นายนพพร    โลหุตางกูร
2. นางสาวอุษณี    เนียมสุวรรณ
18 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    บัวตะมะ
2. เด็กชายอนุพงศ์    บำรุงภักดิ์
1. นางจิตติมา    แซ่ตั้ง
19 โรงเรียนบ้านควนพรุพี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    ภักดี
2. เด็กชายธนะรัชต์    ชูแก้ว
1. นายธเนศร์    เลิศศาสตร์ไพศาล
2. นางสาวอุบล    ด่านชิโรเรศ
20 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายคณวัฒน์    อ่อนเย็น
2. เด็กชายจิตริน    ศรีพัฒน์
1. นางจุไร    จุลละเอียด
21 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนัฎธร    นิลมาต
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    พลมุสิก
1. นางสาวรุ่งกานต์    คชเดช
22 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
23 โรงเรียนบ้านคลองกา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอมราวดี    ช่วยคงมา
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์    สุโสะ
1. นางสาวชุติมณฑน์    สุภาพโรจน์
2. นางสาวนันทิรา    ชูมณี
24 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายอรรถชัย    เสนามิตร
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์    เดชอรุณ
1. นางจิราภรณ์    ตันจะโข
25 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายสุริยัญห์    เสนวงศ์
2. เด็กชายธวัชชัย    ยังอยู่
1. นางสาวจินดาพร    เรืองรักษ์
2. นางอุไร    ทองจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................