หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา คงทองโรงเรียนบ้านห้วยห้างประธานกรรมการ
2. นางมลินี วรรณะโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
3. นางจุรีย์ ติณพันธ์โรงเรียนบ้านทุ้งหญ้าแดงกรรมการ
4. นางอุไร ลิกขไชยโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางสมจิตร วรรณศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
6. นางสุชานันท์ อำนวยโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
7. นางบุญเรียง ชัยกูลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นางอัมภิยา อานนท์โรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
9. นางดุษฎี บุญส่งโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
10. นางนงลักษณ์ ยอดสุรางค์โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
11. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
12. นางดารณี ใหญ่กว่าวงศ์โรงเรียนอุตสาหกรรมป้าไม้กรรมการ
13. นางกาญจนา หอมประกอบโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
14. นางเพ็ญจันทร์ คงกำไรโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
15. นางสวัสดิ์รักษ์ ทองพนังโรงเรียนบ้านคลองศิลากรรมการ
16. นางกฤษณา อัชฌากรโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
17. นางปราณี พุทธศรีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
18. นางนัยนา จันทร์ศิริโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
19. นางสาวพิชชานันท์ เงินสยามโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
20. นางอำพันธ์ มั่นหมายโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวินิจ อินทานุกูลโรงเรียนบ้านหน้าเขาฯประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านลานเข้กรรมการ
3. นางอารีย์ พิบูลย์โรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
4. นางสุจิตรา เพ็ญศรีโรงเรียนบ้านบางหยดกรรมการ
5. นางโสภี อักษรดำโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
6. นางกาญจนา โชคประสิทธิ์โรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
7. นางเบญจมาศ กระบินโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
8. นางชฏาพร ชุมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางรัชนี เดชราชโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
10. นางกัลยา มงคลนิมิตรโรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
11. นางกุสุมา จุลเพชรโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
12. นางเพ็ญประภา อุปลาโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
13. นางจิราพร ดีช่วยโรงเรียนบ้านไสดง (นาสาร)กรรมการ
14. นางสมคิด สองเมืองโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
15. นางรัชณี เดชะราชโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
16. นางสาวจิตราภรณ์ วรรณโชติโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
17. นางละม้าย โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
18. นางสาคร วังช่วยโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
19. นางปภาดา เต็กฮ่อต้งโรงเรียนอนุบาลปิยพัฒน์กรรมการ
20. นางสุดจิต ลิ่มสกุลโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา พาหะมากโรงเรียนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกานต์ ทิพยากรศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
3. นางสาวรัชนี พรหมภักดีโรงเรียนบ้านหนองหญิงปล้องกรรมการ
4. นางนพวรรณ ไชยปันดิโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางสุภาพร เผือกเดชโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกัลยา หวั่งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางนีวะนิตย์ วัฒนะผาสุขกุลโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
3. นางวัฒนา ลิวัญโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
4. นางเยาวพา มีแสงโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางสารีย์ นาคะโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
6. นางเสาวนีย์ หลักชุมโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ธัญญาพืชโรงเรียนทรัพย์กรรมการ
8. นางอำพา วรรณองโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางนิรมล ทองนาโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
10. นางปรีดา เรือนไทยโรงเรียนน้ำพุกรรมการ
11. นางอรพิน ฉิมดีโรงเรียนบ้านควรพัฒนาฯกรรมการ
12. นางอังคณา แก้วซังโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
13. นางสาวศรัญญา นิยมเดชาโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
14. นางกุญชร ศุทธางกูรโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
15. นางวิไลศักดิ์ แสงทองโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
16. นางเสาวณี แมนเมืองโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางศิรินทร์ทิพย์ ศิริทินกรโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โพธิ์โพ้นโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางวนิดา อินทสโรโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางอรวรรณ ศรีโชติโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
5. นางปราณี หอมรักษ์โรงเรียนบานปลายศอกกรรมการ
6. นางพรทิพย์ ทองตำลึงโรงเรียนวัดปัฎนารมกรรมการ
7. นางสุภาพร เนียมกุลโรงเรียนควรสุบรรณกรรมการ
8. นางอรพรรณ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
9. นางวิไลรัตน์ เครือรัตน์โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
10. นางทัศนีย์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
11. นางกนกศรี ใสสุชนโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
12. นางกาญจนา จิตราโรงเรียนสุธรรมเจริญฯกรรมการ
13. นางสาวละออง สุทธิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒กรรมการ
14. นางมยุรี ไกรดิษฐ์โรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
15. นางสาวสนธยา แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านหน้าเขาฯกรรมการ
16. นางสาวกุหลาบ ใจสมุทรโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
17. นางจิตรี เลาหพรชัยพันธ์โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ นวลละอองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ประธานกรรมการ
2. นางศิตา รอดเด็นโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
3. นางยุพเยาว์ เทือกสุบรรณโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี หนูนาคโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางสาวพวงพิศ สกุณาโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรัญญา นิวัตวงษ์โรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางแรมเดือน นาคประสมโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
3. นางสุดา จนะศิลป์โรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
4. นางอนงค์ ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
5. นางจริยา ฤทธิแดงโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
6. นางวิจิตราภรณ์ จรรยาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
7. นางโสภิต โพธิ์ทองโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
8. นางฐิรฉัตตถ์ จุลวิชิตโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางสมศรี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
10. นางทศพร สุขทองเส้งโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
11. นางอัจฉาราภร์ อนันตวิทยวงศ์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
12. นางฤทัยรัตน์ ศุทธางกูรโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
13. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
14. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา ศิวะศิลป์ชัยโรงเรียนนาสารประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางเพารำไพ เวียงวีระชาติโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางกัญญา ช่วยทองโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
6. นางอนุษา ศิลปวิศาลโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
7. นางสุติมา สุขฟุ้งโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
8. นางกฤติกา ดำน้อยโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
9. นางสาววิมลมาศ โลตุตางกูรโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯกรรมการ
10. นางสาวบุญประคอง เพชรคุ้มโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
11. นางอวยพร ไพเราะโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
12. นางสาวปิยนุช สั่งสอนโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
13. นางวนิดา กล่อมวิเศษโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
14. นางสาวพรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนบ้านไสดง (พระแสง)กรรมการ
15. นางอาเณย์ เชาวเหมโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวินี ศุทธางกูรโรงเรียนบ้านควนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก สุดใจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรณิชา อภิชาติโรงเรียนบ้านคลองพักกลางกรรมการ
4. นางสาวกัญญา แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านหน้าเขาฯกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุพงศ์ เชาวเหมโรงเรียนบ้านพรุแชงประธานกรรมการ
2. นายทวี อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
3. นางอุษา สมภัดดีโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
4. นางสมศรี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางสุนันทา สาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจิตตินันท์ ปรีชาโรงเรียนวัดคลองตาลประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ขุนบันเทิงโรงเรียนบ้านบางเย็นกรรมการ
3. นางโสภิตา โพธิ์ทองโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
4. นางวันทนา รัศมีทัตโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
5. นายอนันต์ ทองหอมโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการ
6. นางชญานี แซ่หว่องโรงเรียนบ้านควนมหาชัย (นาสาร)กรรมการ
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ เสทินโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
8. นางวีณา สินรักษาโรงเรียนบ้านหนองเรียนกรรมการ
9. นางสุมาลี มีเนตรโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
10. นางจิราภรณ์ พรหมทองโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
11. นางสาวใกล้สุข ข่ายม่านโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
12. นายวินัย เพ็งเคียนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
13. นางปนิตดา ถิ่นท่าเรือโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
14. นางวารี นามนวลโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
15. นางสาวเฉลียว หะนาทโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบุษราคัม สุนทระนราพันธ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217ประธานกรรมการ
2. นางอลิศรา นามบุศย์โรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เลิศไกรโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
4. นางอำนวย มีดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
5. นางลั่นทม ศิริวัฒโนโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมคิด บุญนำโรงเรียนบ้านควนพรุพีประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เรืองเอียดโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางยินดี ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
4. นางอนัญญา บุญอินทร์โรงเรียนบ้านควนสุบรรณกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ปาณะศรีโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
6. นางสาววิสา เพชรทองโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18กรรมการ
7. นางธนารัตน์ หนูรักษาโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริโรงเรียนบ้านบางหยดกรรมการ
9. นางสุกัญญา ศรีชุมโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ พินนุรุทโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
3. นางแววมณี บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางราณี แก้วเนินโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
5. นางสุทธิลักษณ์ พันอุไรโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
6. นางอรัญญา ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนครโรงเรียนบ้านเขาสามยอดกรรมการ
8. นางดอกฟ้า เรืองศรีโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสาวอุทุมพร ก้อนอำพรโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ นาคสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนเขาปูนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จันทรโชตะโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางสาวนวรา เลิศน้อยโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ อินทสโรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ผะลาโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านประตูพลิกประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ คงวัดใหม่โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
5. นางสาวรุ่งกานต์ คชเดชโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
6. นางวรรณดี ปานสีนุ่นโรงเรียนบ้านสีแยกคลองศิลากรรมการ
7. นางจิตติมา แซ่ตั้งโรงเรียนนาสารกรรมการ
8. นางสุพจนีย์ ดิ้นทองโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายพิมล รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ช้างกลางโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
3. นางพุทธพร ล่ำประไพโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
4. นางสาวสมใจ ด้วงทองโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ แก้วเจริญโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นางสาวปรีชญา นามนวลโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปานศิริโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. นางสาวชุทิวา ถุงทองโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจารุณี ฐานวิเศษโรงเรียนอินทการามประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ณ นครโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
3. นางสุวารี เพ็ญศรีโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195กรรมการ
4. นางชฎาพร ชุมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางพูนศรี คำนามโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นางจิตติพร ปรีชาโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ไกรแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1กรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ดำกุลโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางผกามาศ หอมกอโรงเรียนบ้านคลองปราบประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา แก้วควนชุมโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
3. นายศุภชัย อาญาโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
4. นางสายใจ ปานแจ่มโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
5. นางศรัณรัชต์ เกื้อเกียรติวราภรณ์โรงเรียนคลองจันกรรมการ
6. นางสาวภัททิยา สังข์สมโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็นกรรมการ
7. นายวันชัย ศรีนวลใยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
8. นายพรพจน์ รู้จำโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ ชูศรีโรงเรียนบ้านเขาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทนาโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ บัวอ่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒กรรมการ
4. นายพงศักดิ์ ดำน้อยโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ อุปลาโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปวิชญา สินน้อยผอ.โรงเรียนบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว พุทธชาดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางสาววิภาวดี ธนามิตต์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางพัชรี ทุมดีโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรชัย สุขขัตติย์ผอ.โรงเรียนบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวโซเฟีย อีซอโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
3. นางจินตนา วรรณนิยมโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร เรืองรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
5. นายกิตติวุฒิ อิสลามโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นายวิชญ์สุวัฒน์ คงทองคำโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนายอุทิพย์ สมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญธิภา บุรินทร์กุลโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีโรงเรียนบ้านหมากกรรมการ
4. นางสาวฐิตาพร ดิ้นทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
5. นางปวีณา ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางพรทิพย์ ชาสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพรชัย โมฬีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจุไร จุลละเอียดโรงเรียนบ้านสีแยกคลองศิลากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ คงทิพย์โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมีศักดิ์ ศรีรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๒ประธานกรรมการ
2. นายจรัล วรรณศิลป์โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็นกรรมการ
3. นายอนุเทพ บุญอบโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
4. นางภิญญา สังคะนีโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
5. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ ภิวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
7. นางอารมณ์ พรหมเจียมโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
8. นางกชกร เกิดปากแพรกโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
9. นางสาวนิภาพร รักบำรุงโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
10. นางอุทุมพร จันทวงศ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
11. นางนพมาศ สุริยานนท์โรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชาลี ศิลปรัศมีโรงเรียนบ้านไร่ยาวประธานกรรมการ
2. นางสุริยา บำรุงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางอังคณา คงอุดหนุนโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นายกัมปนาท สังข์กรดโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
5. นางสาวยาวาเฮ ลอมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒กรรมการ
6. นายสุวรรณรัตน์ ช่วยยิ้มโรงเรียนบ้านบางหยดกรรมการ
7. นางสาวมลฤดี บัวชุมโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
8. นางสุจริตรา ฤทธิพรัดโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
9. นายวันชัย ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
10. นางสาธิติมา อ่อนแก้วโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
11. นางสาวเบญจวรรณ มงกุฎโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕กรรมการ
12. นายวิโรจน์ ฤทธิพรัตโรงเรียนบ้านยูงงามกรรมการ
13. นายสมใจ ฉิมภักดีโรงเรียนบ้านยวงปลากรรมการ
14. นางจันทรา สุขสบายโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
15. นางสาวรัตน์ชะนี เต็นหลีโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ราชประสงค์กรรมการ
16. นายสำอางค์ ศรีประเสริฐโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๘กรรมการ
17. นางสาวปริศนา รักสถานโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
18. นายสมบูรณ์ บัวทองโรงเรียนมหาราช ๒กรรมการ
19. นางสาวถิรวรรณ ถิ่นสะท้อนโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
20. นางสาวกาญจนา พวงพันธ์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
21. นางโสภา ศรีสมทรัพย์โรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
22. นายศรัณย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายภักดี เนื่องเยาว์โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
3. นางกชกร เกิดปากแพรกโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางสุจิตรา ฤทธิพรัตโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
6. นางสาวนงเยาว์ จิตต์ธรรมโรงเรียนกรรมการ
7. นางพัชรี ปรีชาโรงเรียนบ้านบางประสามัคคีกรรมการ
8. นางอุไรวรรณ อรุณเมฆโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
9. นางสาวสุพรรณนา เอียดดำโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
10. นางกัลยาณี พรรณราโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
11. นางเนาวรัตน์ มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิคม นวลได้ศรีโรงเรียนบ้านหนองเรียนประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ สุยสินธุ์โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ หิรัญรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
4. นายเจษฎาภรณ์ ภักดีโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
5. นางจินดา ยกทองโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นางสาวปริศนา รักสถานโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
7. นางสาวนิภาพร รักบำรุงโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
8. นายจรัล วรรณศิลป์โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ชูเมฆโรงเรียนประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แก้วนิรัตน์โรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
3. นางอุทุมพร จันทวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสุมล จุลนิลโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
5. นายมัชภิม วงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายศิรินทร์ วงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณรัตน์ ช่วยยิ้มโรงเรียนบางหยดกรรมการ
3. นายวันชัย ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางจินดา ยกทองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณ ถิ่นสะท้อนโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
6. นางประพฤติ นาคเวียงโรงเรียนบ้านสีแยกคลองศิลากรรมการ
7. นายเอกวิทย์ จันทวงศ์โรงเรียนประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายชาลี ศิลปรัศมีผอ.โรงเรียนไร่ยาวประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ พรหมสวาทโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พวงพันธ์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
4. นางวราพร สุวรรณสมุทรโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
5. นางกัลยา สร้อยหอมโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
6. นางนิตยา ชูเสกหึงโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
7. นางสุวนีย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
8. นายอนุเทพ บุญอบโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นางสุริยา บำรุงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
10. นางนพมาศ สุริยานนท์โรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอรนุช อ่อนเกตุพลผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ภิวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ เขียวน้อยโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ จุลเลิศโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ เพชรศรีเปียโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
6. นางสุภัคจิรา ไพรวัลย์ทิพย์กุลโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
7. นางสาวมลฤดี บัวชุมโรงเรียนบ้านบางใหญ่(พระแสง)กรรมการ
8. นางสาวอภิชดา รอดทรายโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
9. นางจรรยา ขุนล่ำโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมงคล หนูในน้ำโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217ประธานกรรมการ
2. นางอุษรีย์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางประภัสสรา สอนประสมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเจริญสุข บุญเลิศกุลโรงเรียนบ้านดอนงามกรรมการ
5. นางนฤมล บุญทองโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์กรรมการ
6. นายสุทัศน์ ชจนนพกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
7. นายสมใจ ฉิมภักดีโรงเรียนบ้านยวนปลากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล นาคน้อยโรงเรียนบ้านหน้าเขาร่มเย็น๑ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน โอพั่งโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
3. นางสุมาวดี สมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
4. นายศุภชัย พุทธสุขาโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางสาวสิรินาค ปัทมาวิไลโรงเรียนบางรูปกรรมการ
6. นางเกสร ลาธุลีโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการ
7. นางสาวปิยนุช โสดยิ้มโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรมผอ.โรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายนายสุเทพ บุญแก้วผอ.โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายจเร หนูปลื้มผอ.โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายนายเสนีย์ เกษรครู โรงเรียนคลองพังกลางกรรมการ
6. นายศรัญย์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ มากสุวรรณครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุมล จุลนิลครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรมผอ.โรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ บุญแก้วผอ.โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายจเร หนูปลื้มผอ.โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายเสนีย์ เกษรครู โรงเรียนคลองพังกลางกรรมการ
6. นายศรัญย์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ มากสูวรรณครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุมล จุลนิลครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรมผอ.โรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ บุญแก้วผอ.โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายจเร หนูปลื้มผอ.โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายเสนีย์ เกษรครู โรงเรียนคลองพังกลางกรรมการ
6. นายศรัญย์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ มากสุวรรณครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุมล จุลนิลครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรมผอ.โรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ บุญแก้วผอ.โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายจเร หนูปลื้มผอ.โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายเสนีย์ เกษรครู โรงเรียนคลองพังกลางกรรมการ
6. นายศรัญย์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ มากสุวรรณครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุมล จุลนิลครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรมผอ.โรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ บุญแก้วผอ.โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายจเร หนูปลื้มผอ.โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายเสนีย์ เกษรครู โรงเรียนคลองพังกลางกรรมการ
6. นายศรัญย์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ มากสุวรรณครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุมล จุลนิลครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโกสินทร์ สินทรีวิวัฒน์โรงเรียนองค์การอุตสาหรรมป่าไม้ 18ประธานกรรมการ
2. นางสาคร เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ วัชรจิตานนท์โรงเรียนย่านดินแดงกรรมการ
4. นางขนิษฐา ศิวะศิปล์ชัยโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นายธรรมนงค์ กุลศิริโรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายโกสินทร์ สินทรีวิวัฒน์โรงเรียนองค์การอุตสาหรรมป่าไม้ 18ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มีเนตรโรงเรียนจิตประชาราษฎร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดจิตร เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายมโน ไทยฤทธิ์โรงเรียนวัดโสภณประชารามกรรมการ
5. นางดวงแข สุขเจริญโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ สินทรีวิวัฒน์โรงเรียนองค์การอุตสาหรรมป่าไม้ 18ประธานกรรมการ
2. นางสาคร เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ศิวะศิปล์ชัยโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ วัชรจิตานนท์โรงเรียนย่านดินแดงกรรมการ
5. นายธรรมนงค์ กุลศิริโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ทองสมุทรโรงเรียนบ้านควนเจริญประธานกรรมการ
2. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพรีรองประธานกรรมการ
3. นางอุรีวรรณ ชุมขุนโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
4. นางสาวศรินยา ศิรสัมภามาศโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่่ 130กรรมการ
5. นางสมจิตร จันทพันธ์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทองสมุทรโรงเรียนบ้านควนเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล เบญจพงศ์โรงเรียนเขานิพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา หนูพุกโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสุมาลี ศรีนวลโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
5. นางสาลิณี เวชกุลโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ทองสมุทรโรงเรียนบ้านควนเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ วชิรเชาวพงค์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ รักนาควนโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
4. นางจิตราพร จริยพงศ์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
5. นายสุชาติ ทองหม่อมรามโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ บุญแก้วโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมแก้วโรงเรียนจิตประชาราษฎร์รองประธานกรรมการ
3. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นายสากล เกีื้อฉิมโรงเรียนมหาราช2กรรมการ
5. นายจริต ชุมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
6. นายประยุทธ จีนเมืองโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
7. นายธีระสัน คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ บุญแก้วโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมแก้วโรงเรียนจิตประชาราษฎร์รองประธานกรรมการ
3. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นายประยุทธ จีนเมืองโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
5. นายสากล เกีื้อฉิมโรงเรียนมหาราช2กรรมการ
6. นายจริต ชุมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
7. นายธีระสัน คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองจันประธานกรรมการ
2. นายสีหนาท โชตยาสีหนาทโรงเรียนบ้านไร่เหนือรองประธานกรรมการ
3. นายพิลาศ ซุ่ยรักษาโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
4. นายสาธร มหาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
5. นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
6. นางจันทร์จิรา สังเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสีหนาท โชตยาสีหนาทโรงเรียนบ้านไร่เหนือประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองจันรองประธานกรรมการ
3. นายพิลาศ ซุ่ยรักษาโรงเรียนเกาะน้อยกรรมการ
4. นายสาธร มหาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
5. นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์โรงเรียนห้วยมะนาวกรรมการ
6. นางจันทร์จิรา สังข์เลื่อนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง นาคะโรงเรียนวัดบางสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมูหมัด สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22รองประธานกรรมการ
3. นางนวลฉวี ไทรบุรีโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
4. นางสุนิสา พุทธศรีโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ บัวหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
6. นางพรพิมล บุญญะถิติโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายฉลอง นาคะโรงเรียนวัดบางสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมูหมัด สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22รองประธานกรรมการ
3. นางนวลฉวี ไทรบุรีโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
4. นางสุนิสา พุทธศรีโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ บัวหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
6. นางพรพิมล บุญญะถิติโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรโรงเรียนวัดบางพาประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา โสสดโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตปาตี เจริญรักษ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายภาึคภูมิ โชติธรรมโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18กรรมการ
5. นายกฤษณา ตราชูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรโรงเรียนวัดบางพาประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนบ้านส้องเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย โสสดโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์กรรมการ
4. นางหนูพา จารุพันธุเศรษฐ์โรงเรียนย่านดินแดงกรรมการ
5. นางอุษาวรรณ์ นราชัยโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรโรงเรียนวัดบางพาประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา เทียนขาวโรงเรียนบ้านห้วยมุดรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา จิรานุกรมโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
4. นางจินตนา เกิดเลื่อนโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
5. นางศิริวรัตน์ คำรนฤทธิศรโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอุทัย โนภาศโรงเรียนบ้านคลองโหยนประธานกรรมการ
2. นางจารี แต้มทองโรงเรียนบ้านคลองจันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑนกร บริบูรณ์โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็นกรรมการ
4. นายไพศาล ทิมชำนาญโรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัชชยา เกิดกุลโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพรโรงเรียินบ้านประตูพริกกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
8. นายสมยศ ศรเพชรโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
9. นางสุดาวัลย์ เงื่อนงามโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุทัย โนภาศโรงเรียนบ้านคลองโหยนประธานกรรมการ
2. นางนราณี สุขะประดิษฐ์โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่่ 130รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร วงศ์คงสันโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สุขอ่อนโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
5. นางสาวนันทนา เพ็ชรัตน์โรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
6. นางอุมา รัตนบุรีโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
7. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
8. นางสุปราณี เพชรศรีโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
9. นางละออง ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย โนภาศโรงเรียนบ้านคลองโหยนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวัฒนา หอวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านนาสารรองประธานกรรมการ
3. นางละออง ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
4. นางสาววินัย ริวรรณโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
5. นางอภิญญา ถิ่นท่าเรือโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางสาวจำเนียร พรหมกุลโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
7. นางสาวศิรินยา ศิรลัมภามาศโรงเรียนบ้านสุธรรมเจริญมิตรภาพ130กรรมการ
8. นางสาวจิตปาตี เจริญรักษ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร บัวขวัญโรงเรียนบ้านบางเหรียงประธานกรรมการ
2. นายมนัส หวานแก้วโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18รองประธานกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ พัฒนกูลโรงเรียนหนองโสนกรรมการ
4. นายคำนึง จงไกรจักรโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ บัวหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
6. นายวิจิตร ดิษฐอายโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิจิตร บัวขวัญโรงเรียนบ้านบางเหรียงประธานกรรมการ
2. นายมนัส หวานแก้วโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18รองประธานกรรมการ
3. นายคำนึง จงไกรจักรโรงเรียนบ้าานปลายคลองกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ พัฒนกูลโรงเรียนหนองโสนกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ บัวหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
6. นายวิจิตร ดิษฐอายโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเอกราช หนูปลื้มโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. พระครูชูศักดิ์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
4. นายนิโรธ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ บุญคล่องโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุลโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเอกราช หนูปลื้มโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
4. นายนิโรธ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ บุญคล่องโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุลโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์โรงเรียนบ้านควนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศักดิ์มาศโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นายสุรวิชญ์ รักษาสัตย์โรงเรียนบ้านปากหานกรรมการ
4. นางพริ้มเพรา สุวรรณมติโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
5. นายประภาส จุลเอียดโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
6. นางวรรณดี ชาญณรงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการ
7. นายสมพร ไชยปันดิโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวสวัสดิ์ เชื้อพลพิชัยโรงเรียนวัดโสภณประชารามประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร จวนมาศโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
3. นายวินิจ อินทานุกูลโรงเรียนบ้านหน้าเขา(ใต้ร่มเย็น๑)กรรมการ
4. นางปิยมาภรณ์ เพชรคงโรงเรียนบ้านควนมหาชัย(บ้านนาสาร)กรรมการ
5. นางวันดี มณีนวลโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
6. นางอัญชลี เชื้อพลพิชัยโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
7. นางปาริชาติ รัตนรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการ
8. นางสุภาพร จันทร์ปานโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ ยิ่งเภตราโรงเรียนบ้านปลายน้ำประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายดนุวัฒน์ ทิพย์น้อยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวอนัณปภา ลั่นซ้ายโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
6. นายอรุณ หนูแก้วโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
7. นางบุญนำ สุยสินธุ์โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
8. นายสุนาวิน ฤทธิแดงโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกปราโมทย์ เลิศไกรโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา เพชรอนันต์โรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
3. นายเสนีย์ เกสรโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางเพียงใจ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นายจิรัฐติภาส อนันตศรีโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
6. นายสำเริง ชัยสวัสดิ์โรงเรียนมหาราช ๒กรรมการ
7. นางวิภารัตน์ ทรงแก้วโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประทีป ระวังสุขโรงเรียนบ้านปากสายประธานกรรมการ
2. นายฉ้ตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายคำนวณ คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านควนศรีกรรมการ
5. นายวารี มูลลักษณ์โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
6. นายสุทิน โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. นายร่ม เพ็ชรคงทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีช่อเพชร สุขอนันต์โรงเรียนบ้่านควนนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประทีป ระวังสุขโรงเรียนบ้านปากสายประธานกรรมการ
2. นายฉ้ตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายคำนวณ คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านควนศรีกรรมการ
5. นายวารี มูลลักษณ์โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
6. นายสุทิน โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. นายร่ม เพ็ชรคงทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีช่อเพชร สุขอนันต์โรงเรียนบ้่านควนนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประทีป ระวังสุขโรงเรียนบ้านปากสายประธานกรรมการ
2. นายฉ้ตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายคำนวณ คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านควนศรีกรรมการ
5. นายวารี มูลลักษณ์โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
6. นายสุทิน โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. นายร่ม เพ็ชรคงทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีช่อเพชร สุขอนันต์โรงเรียนบ้่านควนนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย เสสิตังโรงเรียนบ้านควนกองเมืองประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯกรรมการ
3. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
5. นายอมรศักดิ์ แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
6. นายสุบิน นาคปลัดโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
7. นายสมรรถพร สุจริตโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
8. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางอรพรรณ ช่วยดำโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
10. นายวรุต วรจินทร์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
11. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวินัย เสสิตังโรงเรียนบ้านควนกองเมืองประธานกรรมการ
2. นายวนิดา ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯกรรมการ
3. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
5. นายอมรศักดิ์ แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
6. นายสุบิน นาคปลัดโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
7. นายสมรรถพร สุจริตโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
8. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางอรพรรณ ช่วยดำโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
10. นายวรุต วรจินทร์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
11. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวินัย เสสิตังโรงเรียนบ้านควนกองเมืองประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯกรรมการ
3. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
5. นายอมรศักดิ์ แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
6. นายสุบิน นาคปลัดโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
7. นายสมรรถพร สุจริตโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
8. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางอรพรรณ ช่วยดำโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
10. นายวรุต วรจินทร์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
11. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายจรูญ พันอุไรโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนควนมหาชัยกรรมการ
4. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ บุญคล่องโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
7. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ พันอุไรโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนควนมหาชัยกรรมการ
4. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ บุญคล่องโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
7. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองโรงเรียนบ้านบางหยดประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุรกาโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
3. นางธัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางสาวอังคณา หนูสมโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการ
5. นางนาตยา หนูคงโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
6. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายธีระสันท์ คุ้มวงค์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองโรงเรียนบ้านบางหยดประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุรกาโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
3. นางธัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางสาวอังคณา หนูคงโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
5. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายธีระสันท์ คุ้มวงค์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองโรงเรียนบ้านบางหยดประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุรกาโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
3. นางธัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางสาวอังคณา หนูสมโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการ
5. นางนาตยา หนูคงโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
6. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายธีระสันท์ คุ้มวงค์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ นงนวลโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางปริสนาพร ศรีบูรธรรมโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ วิริยะจีระพิพัฒน์โรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์ อนุพัทธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ลาธุลีโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นายธีระยุทธ์ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ชินณวงศ์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ นงนวลโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางปริสนาพร ศรีบูรธรรมโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ วิริยะจีระพิพัฒน์โรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์ อนุพัทธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ลาธุลีโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นายธีระยุทธ์ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ชินณวงศ์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ นงนวลโรงเรียนบ้านยวนปลากรรมการ
2. นางปริสนาพร ศรีบูรธรรมโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ วิริยะจีระพิพัฒน์โรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์ อนุพัทธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวปัทมา แสนสำราญโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ลาธุลีโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นายธีระยุทธ์ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ชินณวงศ์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา-ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา-กรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา-กรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา-กรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -กรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา-กรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา-กรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 3-กรรมการ
4. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 4-กรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -กรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2โรงเรียนกรรมการ
3. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 3-กรรมการ
4. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 4โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 3-กรรมการ
4. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 4-กรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 3-กรรมการ
4. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 4-กรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 3-กรรมการ
4. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 4-กรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา -ประธานกรรมการ
2. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 2-กรรมการ
3. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 3-กรรมการ
4. นาย- ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษา 4-กรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ขวัญในโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธัญญา ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านธารอารีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พิชยศึกโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสุดใจ วรรณโชติโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
6. นางสาวมลทิรา รัตนบุรีโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
7. นายสุจินต์ เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
8. นายส่งศักดิ์ เจริญพรโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
9. นายสุชาติ ทองรัตน์โรงเรียนนิคม 1กรรมการ
10. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่นโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
11. นายวรนัส สุขศรีนวลโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
12. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนนาสารกรรมการ
13. นายภัทราวุธ เพชรชูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
14. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
15. นายวันชัย ไทยเกิดโรงเรียนนาสารกรรมการ
16. นายอมรเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
17. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านธารอารีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พิชยศึกโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสุดใจ วรรณโชติโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
6. นางสาวมลทิรา รัตนบุรีโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
7. นายสุจินต์ เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
8. นายส่งศักดิ์ เจริญพรโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
9. นายสุชาติ ทองรัตน์โรงเรียนนิคม 1กรรมการ
10. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่นโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
11. นายวรนัส สุขศรีนวลโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
12. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนนาสารกรรมการ
13. นายภัทราวุธ เพชรชูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
14. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
15. นายวันชัย ไทยเกิดโรงเรียนนาสารกรรมการ
16. นายอมรเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
17. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนคลองหาเหนือรองประธานกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนคลองหาเหนือรองประธานกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนคลองหาเหนือรองประธานกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
3. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนคลองหาเหนือกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนคลองหาเหนือรองประธานกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนคลองหาเหนือรองประธานกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารโรงเรียนวัดวิเวการามรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนคลองหาเหนือรองประธานกรรมการ
4. นางโสภา ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางอุส่าห์ เชื่องช้างโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางวรรณา สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
8. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางชูใจ บัวคลี่โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
11. นางนันทนา ประไพวันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
12. นายสุรัสดา รักษ์ยศโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางมยุรี ไกรดิษฐโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
14. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
15. นางสาวปราณี ศรีอุบลโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
16. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางส่อลิหะ สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แจ้งเพชรโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ รัฐอมรโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยกย่องโรงเรียนหานเพชรกรรมการ
5. นางสุภาณีย์ ไชยพราหมณ์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางส่อลิหะ สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แจ้งเพชรโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ รัฐอมรโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยกย่องโรงเรียนหานเพชรกรรมการ
5. นางสุภาณีย์ ไชยพราหมณ์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา แป้นเจริญโรงเรียนบ้านไสดงประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ วรจินต์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
3. นางลัดดา รักนาควนโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นางจันทนา บุญประถมโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
5. นางรำไพ คงยิ่งโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แป้นเจริญโรงเรียนบ้านไสดงประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ วรจินต์โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
3. นางลัดดา รักนาควนโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นางจันทนา บุญประถมโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
5. นางรำไพ คงยิ่งโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ยอดสุรางค์โรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
4. นางมุกดา หนูเล็กโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ยอดสุรางค์โรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
4. นางมุกดา หนูเล็กโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอำภา ภูหินโรงเรียนบ้านคลองโรประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางพะงา นาคน้อยโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางจริยา หริตาโรงเรียนควนมหาชัยกรรมการ
5. นายณรงค์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ใจ บุญช่วยโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
7. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุณี ทองหอมโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอำภา ภูหินโรงเรียนบ้านคลองโรประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางพะงา นาคน้อยโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางจริยา หริตาโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
5. นายณรงค์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ใจ บุญช่วยโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
7. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุณี ทองหอมโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางอรษา ทองรัตนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ เจริญรักษ์โรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปิยะณัฐ คงอินทร์โรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางอรพิน เพชรเมืองโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางอุษาห์ เกิดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
7. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
8. นายชำนาญ สวัสดิ์โกมลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรษา ทองรัตน์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ เจริญรักษ์โรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปิยะณัฐ คงอินทร์โรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางอรพิน เพชรเมืองโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางอุษาห์ เกิดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
7. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
8. นายชำนาญ สวัสดิ์โกมลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายมณเทียร จิรานุกรมโรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางนิภา จินาผลโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
5. นางสาวสิรานีย์ สุขด้วงโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
6. นางสุณีรัตน์ รักษายศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางจำรัส สุวรรณ์ชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางวันวิสา บุญช้างโรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ถาวรสุขโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ สำเภาโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการ
5. นางเพียงเพ็ญ สุดใจโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
6. นางสาวหฤทัย กลัดทองโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
7. นางศุภรัช ไชยตรีโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
8. นายทะนงศักดิ์ เพชรอาวุธโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
9. นางสาวบุบผา พรมหลงโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายมณเทียร จิรานุกรมโรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางนิภา จินาผลโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนไสดงกรรมการ
5. นางสาวสิรานีย์ สุขด้วงโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
6. นางสุณีรัตน์ รักษายศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางจำรัส สุวรรณ์ชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท ประดู่โรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ กอบวัฒนกุลโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
4. นางรำไพ คงยิ่งโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ รัตนบุรีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130กรรมการ
6. นางมาลี มณีโชติโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
8. นางจีระวรรณ สรรเสริญโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท ประดู่โรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ กอบวัฒนกุลโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
4. นางรำไพ คงยิ่งโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ รัตนบุรีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130กรรมการ
6. นางมาลี มณีโชติโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
8. นางจีระวรรณ สรรเสริญโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจันทนา สารเทพโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ฉิมภักดีโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางศิริยาภรณ์ พูลติ้มโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
5. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นางผุสดี สุวรรณโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
7. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์โรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทนา สารเทพโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ฉิมภักดีโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางศิริยาภรณ์ พูลติ้มโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
5. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นางผุสดี สุวรรณโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
7. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์โรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรวดี หลิมทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางเนตรชนก นุ่นแก้วโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ รัฐอมรโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
6. นางมุกดา หนูเล็กโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
7. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางสาวทิพยา เกิดช่วยโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรวดี หลิมทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางเนตรชนก นุ่นแก้วโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ รัฐอมรโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
6. นางมุกดา หนูเล็กโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
7. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางสาวทิพยา เกิดช่วยโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เพชรยังโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวสุธิษา ส่งสว่างโรงเรียนสี่แยกคลองศิลากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุพงษ์ อุราพรโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ขุนพินิจโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายโอม รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านคลองโหยนประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ คงอินทร์โรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวสุมิตตา นิลวงค์โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย กลัดทองโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ หนูบุญโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวผกามาศ จันทร์มณีโรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สมชูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เรืองไสยพรโรงเรียนบ้านเขาสามยอดกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
5. นายสมพร หยูตุ้งโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
6. นางสาวอัชราภรณ์ ศรีกาญจน์โรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
7. นางพรพรรณ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต ปฤษฎางกูลโรงเรียนวัดวิเวการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสันศนีย์ กุลพรหมโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางสาวละมัย แสงระวีโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ สุดใจโรงเรียนบ้านปลายศอกประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย กลัดทองโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
3. นายกิตตินนท์ นงนวลโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวมลธิรา หมื่นละม้ายโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ประจักษ์โรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรัช ไชยตรีโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ถาวรสุขโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. นายทะนงศักดิ์ เพชรอาวุธโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นางสาวบุบผา พรมหลงโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ โลติกรโรงเรียนวัดบางสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ จันทร์มณีโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวจิติมา พิมานโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวชฎาพร ปั้นวงศ์โรงเรียนวัดดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
3. นางวลัยลักษณ์ แดงเรืองโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
4. นางพรพรรณ เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
5. นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิมโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมารินทร์ ชูโชติโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมพร หยูตุ้งโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์โรงเรียนวัดคลองฉนวนประธานกรรมการ
2. นางจาริณี บุญร่มโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามรองประธานกรรมการ
3. นางสุกญญา ปานมาศโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
4. นางสุภาพร คงแก้วโรงเรียนบ้านสวนศรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหัวมิตรภาพที่ 217ประธานกรรมการ
2. นางสาววรานันท์ สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายกิตติคุณ คะเณย์โรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
4. นางประนอม ชัยยศโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ วุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านบางหอยประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ แดงดำโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นายพรพจน์ รู้จำโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Nancy Bunyea Peace Cprpsโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ศรี รักธรรมโรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เอี่ยมพินิจโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นางสาวมลฤดี ใจห้าวโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ หล่อพันธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นายเทพนาวี สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนพยอมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ แก้วมหิทธ์โรงเรียนบ้านยูงงามประธานกรรมการ
2. นางพจมาศ จันทราธรกุลโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา สุขสนิทโรงเรียนบ้านหน้าเขา(ใต้ร่มเย็น๑)กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา วุ่นชุมโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
5. นางสาวพัชรีย์ สวัดิวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ทิพย์บรรณาโรงเรียนบ้านห้วยตอประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล ศรีทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๒กรรมการ
3. นางสาวถนอมนวล ศรีเมืองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอำพรรณ์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
5. นางกาญจนา แป้นทองโรงเรียนบ้านพรุแซงกรรมการ
6. นางสาววาสนา เลิศไกรโรงเรียนหัวสะพานฯกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายอรรณพ ไชยามาตย์โรงเรียนวัดสามพันประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา วงศ์ท่าเรือโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
3. นางสาววิมลวรรณ อ้นทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวสุมัฎฎญา พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ธราพรโรงเรียนคลองพังกลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุทธิยา พาเมนต์เทียร์โรงเรียนบ้านสาคูฯประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ จรูญสองกิจโรงเรียนจิตประชรราษฎร์กรรมการ
3. นางเบญจณีย์ ด้วงกูลโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
4. นางจันทวรรณ มีภูมิโรงเรียนบ้าสี่แยกคลองศิลากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายคมชาญ ศุทธางกูรโรงเรียนบ้านควนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวัน แสงวรรณโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่๑๓๐กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นวลแก้วโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางจิราวรรณ ชื่นตาโรงเรียนวัดบางสรรค์กรรมการ
5. นางอัมพร อ่อนเย็นโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
6. นายนันทวิทย์ อินอ่อนโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายประทีบ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยกร ทิพย์ศิริโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
3. นางสาวนิรมล สีรยาภรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๒กรรมการ
4. นางสาวกรรภิรมย์ ลิ่มสถาพรโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ กรายแก้วโรงเรียนบ้านหานเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวธัชกร รักเกาะรุ้งโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
3. นางสาวบุณญญานี ใหญ่ยงโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
4. นางลัลน์ลลิต บัวแก้วโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิชัย อารีการโรงเรียนวัดคลองตาลประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี รักธรรมโรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรนพร โพธาโรงเรียนทุ่งจูดกรรมการ
3. นางสาวศศิธร นวลเศษโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเจริญ กระจ่างรสโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
5. นางกอบพร โมฬีโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ เรืองรัตน์โรงเรียนนาสารกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนิคม อ่อนเกตุพลโรงเรียนบ้านเขารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายจุศักดิ์ นาคอาภาโรงเรียนบ้านคลองจังรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธเดช ไชยมงคลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.สฎ.2กรรมการ
4. นางสาวชมัยพร บัวทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
5. นายชำนาญ แสมงทองโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
6. นายนายสวัสดี สงฆ์รักษ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
7. นายกิตติ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
8. นางมลิวัลย์ ป่านเทพโรงเรียนวัดไพรสนฑ์กรรมการ
9. นายเฉลิม บัวเกตุโรงเรียนวัดห้วยเสียดกรรมการ
10. นายสุรพงษ์ วรรณโนโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
11. นางวนิดา วงฆ์รักษ์โรงเรียนวัดธรรมสุทรณารามกรรมการ
12. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตรโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์กรรมการ
13. นางสาวจงกล วันชัยนักวิชาการชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุราษฎร์ สุภาวงค์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตรโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
4. นายนนทกร ชุมเทพโรงเรียนวัดวิชิตธารามกรรมการ
5. นายเฉลิม ปานมาโรงเรียนวัดจิกพนนมกรรมการ
6. นายสมผัส คชฤทธิ์โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
7. นายอัฐพงษ์ โพธิ์น้อยโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมกรรมการ
8. นายประจักษ์ คงตระกูลโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
9. นายเฉลิม บัวเกตุโรงเรียนวัดห้วยเสียดกรรมการ
10. นางสาวปัทติมา ปรีชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร เทือกสุบรรณโรงเรียนบ้านคลองยาประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตรโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์รองประธานกรรมการ
3. นายทวี สุขแปะเง้าโรงเรียนเยาวเรศวิทยากรรมการ
4. นายราเชน สังข์ทองโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
5. นายนิคม อ่อนเกตุพลโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
6. นายจำเริญ ฤกษ์ตุลาโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
7. นายอุดมพร เอี่ยมแสงโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
8. นายยุทธเดช ไชยมงคลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.สฎ.2กรรมการ
9. นางอวยพร ซุ่นกี่โรงเรียนไสดง(พระแสง)ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวินัย วรรณทองโรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นายสถิต บุญคงโรงเรียนบ้านควนมหาชัย(บ้านนาสาร)รองประธานกรรมการ
3. นางมนมน ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
4. นายโชคชัย วีระชาติโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เพชรประเสริฐโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์โรงเรียนบ้านในไร่ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ พงศ์พิทยพัฒน์โรงเรียนบ้านในใต้รองประธานกรรมการ
3. นางนิติยา คงทองโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
4. นางสาวอำนวยพร มีดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
5. นายฉัตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
6. นางอนงค์ ไทยเกิดโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
7. นางสารภี ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนบ้านควนเจริญกรรมการ
8. นางชนิศส ไกรนราโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
9. นางสาวศิริพรรณ ชูทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาคม ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา อุปลาโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาวสุทธิ์ เจียมทวีบุญโรงเรียนบ้านห้วยล่วงกรรมการ
4. นางปริสนาพร ศรีสมบูรธรรมโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
5. นางพรรณี วงศ์เล็กโรงเรียนองค์การอตสาหกรรมป่าไม้ 18กรรมการ
6. นางมลิณีย์ วรรณะโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
7. นางสาวมลินี กำเนิดสมโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
8. นางวิจิตราภรณ์ จรรยาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา หอมหวนโรงเรียนโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางธิวรา ยุวเชียรโรงเรียนบ้านควนนิยมรองประธานกรรมการ
3. นางชฎาพร ชุมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางจิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี หนูปลื้มโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้วโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางณัฐกานต์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านไสดง(บ้านนาสาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านไทรห้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สมใจหมายโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางสาวพัชรี สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
6. นางสาวมณฑ์ศิกาณจน์ พยุงพันธ์โรงเรียนวัดบางพากรรมการ
7. นางกาญจนา สมภวมานะโรงเรียนนาสารกรรมการ
8. นางยุวดี ศรีชายโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ทองพันธ์โรงเรียนบ้านไสดง (บ้านนาสาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรภิรมย์ ลิ่มสถาพรโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
4. นางสุริยา บุญมั่่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวนิรมล สิรยาภรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
6. นางสาวอุษณี กายแก้วโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวฤดีวรรณ พิบูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
8. นางจารย์ น้อยพรหมโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายโสรัจ ใหม่น้อยโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางจามรี บุญอมรโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรพร อิ้ววังโสโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
4. นางสาวพุทธ รัตนะโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางชวิศา พรหมขวัญโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
6. นายจิตรกร แจวศิริโรงเรียนบ้านบางหอยกรรมการ
7. นางสาวสุนทรี พูนแก้วโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
8. นางสาวมันทนา จำนงจิตโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายจุศักดิ์ นาคอาภาโรงเรียนบ้านคลองจันประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เรืองเอียดโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณรัตน์ เกื้อเกียรติวรากรโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
4. นางสาวมาลินี ตุลพันธ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางสาวชุทิวา ถุงทองโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายประพิศ คงกุลทองโรงเรียนบ้านเมรัยประธานกรรมการ
2. นายบุญสม มณีนวลโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสหัส ศรีหมุดกุลโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
4. นางละม้าย โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
5. นายมนัส พาลเสือโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางมนมน ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาควนประธานกรรมการ
2. นางชิดานาฎร์ จันทร์เกิดโรงเรียนบ้านเขาตอกรองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน ฉิมดีโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจิตรี เลาหชัยพันธ์โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
5. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสถิต บุญคงโรงเรียนบ้านควนมหาชัยรองประธานกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ บุญคงโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นางสาวสลี โรยร่วงโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
6. นางสาววิดา อินทร์จงจิตรโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ บุญคงโรงเรียนบ้านควนมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ บุญคงโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายประเสริฐ ปลอดรัตน์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นางสาวสลี โรยร่วงโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
6. นางสาววิดา อินทร์จงจิตรโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติโรงเรียนบ้านสวยศรีประธานกรรมการ
2. นางชุติมาศ เพชรมุขโรงเรียนบ้านยวนปลารองประธานกรรมการ
3. นายกรุง ธราพรโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
4. นางสุพรรณี ชัยกิจโรงเรียนบ้านหนองเรียนกรรมการ
5. นางนัตจพร ดำรงชัยโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ สิทธิยางกูรโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
7. นายวิจารย์ หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายโอภาส อนุจรโรงเรียนมหาราช2ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธ์ จุลนิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22รองประธานกรรมการ
3. นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
4. นางษรนารี เอียดด้วงโรงเรียนอนุบาลพฤษชาติกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา แก้วใหญ่โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
6. นางจิติพร เหล็กเพชรโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
7. นางจารุณี หนูแป้นโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการ
8. นางกรรณิการ์ คงทรัพย์โรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
9. นายเกษม บุญเอียดโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
10. นางศุภลักษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
11. นางสุปิยดา เพชรหับโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
12. นางมุกดา สุขเจริญโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
13. นางสาวไมตรี คงรอดโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการ
14. นางสาวสมใจ ราพฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
15. นางโสภา ทองพันธ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
16. นายปริญญา อุบลกาญจน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา22กรรมการ
17. นางสาวธัญญาลักษณ์ สุดจิตรโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
18. นางจิรพันธ์ ด้วงทองแก้วโรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
19. นางสาวจิราพร หวนคิดโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัสกรรมการ
20. นางอัจฉรา ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
21. นางจินตนา โกละกะโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
22. นางวาสนา โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
23. นางกมลมาศ เพ็งเคียนโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์กรรมการ
24. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ณ นครโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
25. นางสุภาพร เนียมกุลโรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
26. นางสาววัฒนา ชูรอดโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
27. นางจีรณัฐ เกียรติเมธาโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
28. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
29. นางสาวปุณยวีร์ เสือแก้วโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
30. นางสุจิตรา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
31. นางบุลสิริ ปานเจริญโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามกรรมการ
32. นางสาวนิภาพร ส่งผลโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
33. นางยุภา ทิพย์พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
34. นางดวงพร ทิมฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
35. นางสุมณฑา นาทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
36. นางวิพาภรณ์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
37. นางสาวรัตนา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านหน้าเขา(ใต้ร่มเย็น)กรรมการ
38. นางสาวอมรรัตน์ แสงมณีโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
39. นางสุธีวรรณ ชัยเพชรโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
40. นางอ่อนจิตร อังศุพานิชโรงเรียนบ้านห้วยล่วงกรรมการ
41. นางสุวรรณี เต๊กอ๋อต้งโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายลิขิต แสงระวีโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภาดา วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางมยุรี วุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย คงทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
6. นางศรีนวล นาคแท้โรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
7. นางกอบกุล แสงดีโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
8. นางอาภาพร ฉิมวารีโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
9. นางอาริยา ชูทวดโรงเรียนนาสารกรรมการ
10. นางสุลี สุขขัตติย์โรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
11. นางศันสนีย์ อารีการโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
12. นางกรองจิตต์ มติธรรมโรงเรียนนาสารกรรมการ
13. นางอรอุมา สังข์งามโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการ
14. นางนิตยา ฉิมเรืองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
15. นางลออ จิรักษาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
16. นางสาวพัชรินทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
17. นางสาวดลฤดี มีศักดิ์โรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
18. นางภัทรพร จารุพันธุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
19. นางจงกล ศรอินทร์โรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
20. นางสาวเตือนใจ แจ้งเศษโรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์กรรมการ
21. นางลำไย หนูคงโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
22. นางสุทธินี รักเรืองโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
23. นางภรณ์จินดา หมายปานโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
24. นางจิราวรรณ นาคทุ่งเตาโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
25. นางศิรินันท์ เทียนแก้วโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
26. นางแก้วตา รัตนะรัตน์โรงเรียนเวียงสระศึกษากรรมการ
27. นางสุจินต์ สุขอ่อนโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
28. นางสาวเรวดี ขาวบ้านนาโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
29. นางสาวสายชล หมื่นระย้าโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
30. นางบำเพ็ญ อาวุธเพชรโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
31. นางนฤมล ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
32. นางสาวจันทนา ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
33. นางวนิดา แพเพชรทองโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์กรรมการ
34. นางสาวเสาวนิตย์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
35. นางอภิญญา ชูชื่นโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
36. นางลัดดา รักนาควนโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
37. นางสาวยุวเรศ ประดู่โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
38. นางเอราวรรณ แก้วอาสาโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
39. นางพนิดา แมนเมืองโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
40. นางสาวกิตติมา เพชรมณีโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
41. นางสาวศศิธร เพชราโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสหัส ศรีหมุดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อยประธานกรรมการ
2. นางพนาเรศ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
3. นางสุภา ประสบรอดโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสหัส ศรีหมุดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อยประธานกรรมการ
2. นางพนาเรศ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
3. นางสุภา ประสบรอดโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสหัส ศรีหมุดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อยประธานกรรมการ
2. นางพนาเรศ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
3. นางสุภา ประสบรอดโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสหัส ศรีหมุดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อยประธานกรรมการ
2. นางพนาเรศ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
3. นางสุภา ประสบรอดโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสหัส ศรีหมุดกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อยประธานกรรมการ
2. นางพนาเรศ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
3. นางสุภา ประสบรอดโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมาโนช เกิดเกลื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยอประธานกรรมการ
2. นางสาวเมษยา อนุจันทร์โรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์โรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมาโนช เกิดเกลื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยอประธานกรรมการ
2. นางสาวเมษยา อนุจันทร์โรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์โรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมาโนช เกิดเกลื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยอประธานกรรมการ
2. นางสาวเมษยา อนุจันทร์โรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์โรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ นาคขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศิริวุฒิโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ วรรณโชติโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสามารถ นาคขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศิริวุฒิโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ วรรณโชติโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สมบัติอักษรผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการ
3. นายจักราวุธ บัวแย้มโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางศวนิต แซ่เล้าโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านไสดง(บ้านนาสาร)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สมบัติอักษรผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการ
3. นายจักราวุธ บัวแย้มโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางศวนิต แซ่เล้าโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านไสดง(บ้านนาสาร)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสารีย์ นุ่มนวลสพป.สฎ.3ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนบ้านไสดง(บ้านนาสาร)กรรมการ
3. นางอุทุมพร จันทวงศ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สมบัติอักษรผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการ
3. นายจักราวุธ บัวแย้มโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางศวนิต แซ่เล้าโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านไสดง(บ้านนาสาร)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองตามพระราชประสงค์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา อินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
3. นางกันตนิษฐา ดีสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนันยา พรหมศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วงประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา ไชยจิตร์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
3. นางสุนันทา สาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองตามพระราชประสงค์ 1กรรมการ
2. นางสาวจรรยา อินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
3. นางกันตนิษฐา ดีสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิชัย วิจิตรโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรัฐกร ผดุงกิจโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
3. นางสุจิตรา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิชัย วิจิตรโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรัฐกร ผดุงกิจโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
3. นางสุจิตรา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม ศิริโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางอำพร ศุภศรีโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว พันธศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพวงทิพย์ ชินวงศ์โรงเรียนปัญาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางธัญญา คงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางจิราพร ดีช่วยโรงเรียนบ้านไสดง(บ้านนาสาร)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม ศิริโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางอำพร ศุภศรีโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว พันธศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพวงทิพย์ ชินวงศ์โรงเรียนปัญาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางธัญญา คงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางจิราพร ดีช่วยโรงเรียนบ้านไสดง(บ้านนาสาร)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นางสาวเกสร วรรณโชติโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นางสาวเกสร วรรณโชติโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวัสน์ ไกรนราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงทองกรรมการ
2. นายสุธรรม เพชรชำนาญโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางสาวปริศนา รักสถานโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวัสน์ ไกรนราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม เพชรชำนาญโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางสาวปริศนา รักสถานโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปประธานกรรมการ
2. นางสายใจ สกุลปีบโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยปันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปประธานกรรมการ
2. นางสายใจ สกุลปีบโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยปันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคมขำ บุญทันโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตประธานกรรมการ
2. นางราณี แก้วเนินโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แดงชูใหม่โรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคมขำ บุญทันโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตประธานกรรมการ
2. นางราณี แก้วเนินโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แดงชูใหม่โรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิโรธ นิวัติวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางประธานกรรมการ
2. นายจำรัส สุวรรณชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางกมลพรรณ หนูปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางศุภนิตย์ สัมภวมานะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิโรธ นิวัติวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางประธานกรรมการ
2. นางจำรัส สุวรรณชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางกมลพรรณ หนูปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางสาวศุภนิตย์ สัมภวมานะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีย์ คงท่าฉางโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เทพเฉลิมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายจัด วงศ์ประยูรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีย์ คงท่าฉางโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เทพเฉลิมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายจัด วงศ์ประยูรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศักดิ์ชัย ไชยเทพโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
3. นางลีลาศ บุญยิ่งโรงเรียนปัญาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศักดิ์ชัย ไชยเทพโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
3. นางลีลาศ บุญยิ่งโรงเรียนปัญาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัทรภร จารุพรรณธุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิศา บุรินทร์กุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นายอนุพงศ์ ทองสงค์โรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัทรภร จารุพรรณธุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิศา บุรินทร์กุลโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นายอนุพงศ์ ทองสงค์โรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุภลักษณ์ ไชยศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวรัตนา เพชรยังโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุภลักษณ์ ไชยศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวรัตนา เพชรยังโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี วงศ์เล็กโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้18ประธานกรรมการ
2. นางเพารำไพ เวียงวีระชาติโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสุวณีย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี วงศ์เล็กโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้18ประธานกรรมการ
2. นางเพารำไพ เวียงวีระชาติโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสุวณีย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญเลิศ คงยิ่งโรงเรียนบ้านเหมืองทวดประธานกรรมการ
2. นายมาโนช วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางอำภา วรรณทองโรงเรียนนสารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญเลิศ คงยิ่งโรงเรียนบ้านเหมืองทวดประธานกรรมการ
2. นางอำภา วรรณทองโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นายมาโนช วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]