งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
วันที่ 28 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เกาะยอ พะวง บงกช 1. เด็กหญิงสุพิชญา    พานิชย์
2. เด็กหญิงณัฐธิตา    ดำเม็ง
3. เด็กหญิงฐาณิชญาณ์    แก้วชนะ
1. นางสิริมา    อาจณรงค์
2. นางสาวสุรีนา    ปาซะ
2 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ท่าบอน ปากแตระ คลองแดน 1. เด็กชายอภิสร    ทับลังก์
2. เด็กชายจักรี    สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงพาณิภัค    กาลรักษ์
1. นางเบญจพร    วิภูพงศ์ไพศาล
3 โรงเรียนบ้านควนจง นาหม่อม 1. เด็กหญิงพัชรกันย์    สุวรรณรมย์
2. เด็กหญิงษมานันท์    ชูแก้ว
3. เด็กชายศรายุทธิ์    เอียดสุดรักษ์
1. นางจุฑามาศ    พันธุ์ผล
4 โรงเรียนบ้านต้นปริง นาหม่อม 1. เด็กชายอภิรักษ์    จันทร์แก้ว
2. เด็กชายวรากร    ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายจิรภัทร์    แก้วรัตน์
1. นางจุภาวดี    คำแก้ว
2. นางถนอม    แก้วบุญศรี
5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ตะเครียะ บ้านขาว แดนสงวน 1. เด็กชายปุณยวีย์    ด้วงมี
2. เด็กชายสมพงษ์    ดำกลิ่น
3. เด็กหญิงธนัญญา    คงบางปอ
1. นางอวยพร    ดำชู
6 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง ตะเครียะ บ้านขาว แดนสงวน 1. เด็กชายปองภพ    สุขแทน
2. เด็กหญิงวรรณิศา    ทิพย์กองลาศ
3. เด็กหญิงสุภัชชา    ศิริบุญ
1. นางจิรวรรณ    ขำดำ
2. นางดนูวดี    สุขสว่าง
7 โรงเรียนวัดผักกูด บ้านใหม่ ระโนด 1. เด็กหญิงสุชาวดี    วราชี
2. เด็กหญิงชิตาภรณ์    จันทสุวรรณ
3. เด็กชายพีระพล    ทิพย์ศรี
1. นางศลินญา    สุวรรโณ
8 โรงเรียนวัดกาหรำ กระแสสินธุ์ 1. เด็กชายพงศ์พันธ์    สาแก้ว
2. เด็กชายศรรัก    คงสี
3. เด็กชายศุภณัฐ    เลี่ยมสุวรรณ์
1. นางพนอศรี    บุญตามชู
2. นางสาวเผือน    ช่วยจันทร์
9 โรงเรียนวัดเถรแก้ว จตุรภูมิสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวีรยา    เคี่ยมขาว
2. เด็กหญิงอินทิรา    ไชยศรี
3. เด็กหญิงประภากร    สุนทราวงศ์
1. นางสุวดี    เจริญรัตน์
10 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ จตุรภูมิสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์    ภู่เพ็ชร์
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ    เรือนวาส
3. เด็กชายอภิวิชญ์    วิจิตรเวชการ
1. นางบุญสนอง    อุบล
11 โรงเรียนศรีวิทยา สช.1 1. เด็กชายกิตติ์ดนัย    ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอันดา    ไทยธะนงค์
3. เด็กหญิงปาณนาถ    บุญศิริ
1. นางสาวจรรยา    ทองรักษ์
2. นางสาวไพเราะ    สุวรรณนิตย์
12 โรงเรียนแจ้งวิทยา สช.3 1. เด็กหญิงเปมิกา    เจริญศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา    รอดเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวรรณวนัช    อินสงคราม
1. นางสาวภัทรกา    คำระหงส์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    คงประพันธ์
13 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ สช.1 1. เด็กชายวรกันต์    โภชะ
2. เด็กหญิงนฤชยา    ศิวิไล
3. เด็กหญิงมนสิชา    สังข์ศิลป์เลิศ
1. นางดวงศิริ    โภชนุกูล
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) เทศบาล 1. เด็กชายพลกฤต    จันทร
2. เด็กหญิงวีรินทร์    ภู่สาย
3. เด็กหญิงวริศรา    แก้วเกิด
1. นางสาววิไลรัตน์    เมืองศรี
2. นางสาวเจมจิรา    สิงหะพล
15 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) เทศบาล 1. เด็กชายศิวะ    สุวรรณปราการ
2. เด็กชายอธิวัฒน์    บุญช่วย
3. เด็กชายอัฟฟาน    ยาเดิน
1. นางจิราภรณ์    กาญจนพิมาย
2. นางสุปริญญา    สังเกตุ
16 โรงเรียนหวังดี สช.2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ชุมวงค์
2. เด็กหญิงโชติรส    คล้ายจินดา
3. เด็กหญิงเบญญา    ก้องประวัติ
1. นางสดุดี    จิตรนิรัตน์
17 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา สช.2 1. เด็กหญิงกวินธิดา    พณิชสกุลภัสร์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    สุภาพ
3. เด็กหญิงปัทมากรณ์    กายพันธ์
1. นางเนตรนภา    บุญสนอง
18 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ สช.3 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    แสงสีธรรม
2. เด็กหญิงกชกร    วะจิดี
3. เด็กหญิงภูริดา    เพชรมณี
1. นางสาวพัชรี    โชคณาพิทักษ์
2. นางวิภาพัฒน์    พรหมณา
19 โรงเรียนวิเชียรชม เมืองเลก้าวหน้า 1. เด็กหญิงณฐกมล    ทองเรือง
2. เด็กชายภีมเจตพงศ์    เจตนสมบูรณ์
3. เด็กชายกฤษฎิ์    ชาลิผล
1. นางนิธิกุล    ก้องรัตนโกศล
2. นางปาณิสรา    แก้วเจริญ
20 โรงเรียนวัดสามกอง เมืองเลก้าวหน้า 1. เด็กชายภูเทพ    พงเจริญ
2. เด็กชายนราวิชญ์    นพกุล
3. เด็กหญิงปารีณา    ศรีมาบุตร
1. นางวิจิตรา    พันดุสะ
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน เกาะยอ พะวง บงกช 1. เด็กชายณัฐเดช    พิทักษ์คุมพล
2. เด็กหญิงณัฐชา    สาแม
3. เด็กหญิงศิริวรลักษณ์    บุญอินโท
1. นางเสาวณีย์    แก้วพิบูลย์
22 โรงเรียนบ้านบางไหน ชิงโค ทำนบ ป่าขาด ปากรอ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    และตี
2. เด็กชายอัฟานาน    ดำแหละ
3. เด็กชายนัสรอล    เหมหมาน
1. นางไพรัช    ไชยม่อม
23 โรงเรียนวัดสนามไชย เบญจสามัคคี 1. เด็กชายสิทธินนท์    สุภาพบุรุษ
2. เด็กชายณภัทร    ทองดำ
3. เด็กหญิงชฎาพร    แสงแก้ว
1. นางปิยะนุช    แก้วภิบาล
2. นางศรันรัตน์    ศรประสิทธิ์
24 โรงเรียนวัดป่าขาด ชิงโค ทำนบ ป่าขาด ปากรอ 1. เด็กหญิงยุภาวดี    ทองเอียด
2. เด็กชายธนพล    ณะบริบูรณ์
3. เด็กชายธนพล    แก้วมณี
1. นางวาสนา    นิลสุวรรณ
25 โรงเรียนบ้านเขาแดง สทิงหม้อ หัวเขา 1. เด็กหญิงเอมิกา    หนูประดับ
2. เด็กหญิงศิรัญญา    เส้งเล่ง
3. เด็กหญิงโซเฟียนา    หมุดตะเหล็บ
1. นางวาสนา    หวังสวาสดิ์
26 โรงเรียนบ้านหัวเขา สทิงหม้อ หัวเขา 1. เด็กหญิงแพรวา    สันโต๊ะเส็น
2. เด็กชายศิวภัทร    หีมโต๊ะเต๊ะ
3. เด็กหญิงฝาศิละ    แหละโต๊ะหีม
1. นางอภิญญา    อินหมัน
2. นางโสภิณ    ชูเมือง
27 โรงเรียนวัดปะโอ นาเลสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงพิชญา    วิบูลกิจ
2. เด็กหญิงกนิษฐปฐม    พิทักษ์ธรรม
3. เด็กชายพรชัย    จันทรรัตน์
1. นางกรีดา    วานิชกุล
2. นางสาววิภาวดี    พัฒนา
28 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม นาเลสัมพันธ์ 1. เด็กชายคธาวุฒิ    เอียดจงดี
2. เด็กหญิงภารศรี    เจริญศรี
3. เด็กชายสิปปวีร์    ศรีรอด
1. นางวราลี    ซุ้นซิ่ม
29 โรงเรียนวัดดีหลวง เบญจสามัคคี 1. เด็กชายธราภัทร    เทพสุริวงศ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ราชเมืองขวาง
3. เด็กชายศุภกฤต    บุดดาน้อย
1. นางพนัสดา    คณะแนม
2. นางสุพา    รักแป้น
30 โรงเรียนวัดคูขุด คูขุด จะทิ้งพระ 1. เด็กชายณัชพล    สุระคำแหง
2. เด็กชายกิตต์ธวัช    เพ็ชรสุวรรณ
3. เด็กชายนัสรี    หลีบู
1. นางกุลยา    โสเจยยะ
31 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ คูขุด จะทิ้งพระ 1. เด็กหญิงจินตภัทร    บุญชู
2. เด็กหญิงอัจจิมา    ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายนวคุณ    สรรพพันธ์
1. นางสาวสรารัตน์    ยิ้มหิ้น
32 โรงเรียนวัดโตนดด้วน กระแสสินธุ์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    พิทักษ์ธรรม
2. เด็กชายนิติกร    บุญสุด
3. เด็กหญิงธารารัตน์    นภาพันธ์
1. นางจริญญา    แก้วทอง
2. นางสุภาพร    แก้ววงศ์
33 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ท่าหิน บ่อดาน บ่อแดง วัดจันทร์ 1. เด็กหญิงอัญญาณีย์    ผ่องใส
2. เด็กชายจิระศักดิ์    สุขธร
3. เด็กชายกษิดิ์เดช    พึ่งบุญ
1. นางสาวปวีณา    ชุมทอง
34 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ท่าหิน บ่อดาน บ่อแดง วัดจันทร์ 1. เด็กชายเจษฎาภร    เสือดี
2. เด็กชายณัฐภัทร    พันชนะ
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    รัตนพันธ์
1. นางปนัดดา    โครธาสุวรรณ
35 โรงเรียนบ้านมาบบัว ท่าบอน ปากแตระ คลองแดน 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    เจริญดี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    วิสิฐธนาพงษ์
3. เด็กหญิงฐิตาพร    สงขวัญ
1. นางสายใจ    นิลพงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................