หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ รัตนพงค์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
3. นางวริษา ชนะสงครามโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
4. นางจิราพร ศรีนวลแก้วโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
5. นางจุไร ยวงทองโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามกรรมการ
7. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสุภา ชูความดีโรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ขาวเกื้อโรงเรียนบ้านโคกทรายกรรมการ
4. นางนันทา ทองศรีโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
6. นางยุวนันท์ สมวดนวลโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ รัตนพงค์โรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นางรัตนา คงดีโรงเรียนวัดธาราวงกรรมการ
4. นางสำราญวดี นุราภักดิ์โรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
5. นางวราภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
6. นางรัตนา เหล่าทองโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
7. นางสมใจ ภิรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ คงทนโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
3. นางปภาวรินทร์ นาควานิชโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามกรรมการ
5. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
6. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นางสาลิกา ศรีเพชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
8. นางจีรวรรณ์ เดชเดชะโรงเรียนวัดสระกรรมการ
9. นางละมัย ฮั้วซ้ายโรงเรียนบ้านลานนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เดชทองคำโรงเรียนโคกมะม่วงกรรมการ
3. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
4. นางจีรวรรณ์ เดชเดชะโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
6. นางสาววลีรัตน์ สกุณาโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
7. นางสาลิกา ศรีเพชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
8. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
9. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ภักดีใหม่โรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
3. นางสาวสุจิรา ขาวเรืองโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นางพรรณี เดชทองคำโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
6. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
8. นางจีรวรรณ์ เดชเดชะโรงเรียนวัดสระกรรมการ
9. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางชะอุ่ม คุ้มสุขโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วาทโยธาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
6. นายสุชาติ สีแก้วคงโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
7. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนทัศนาวลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางชะอุ่ม คุ้มสุขโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นายสุชาติ สีแก้วคงโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
6. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ วาทโยธาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางชะอุ่ม คุ้มสุขโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วาทโยธาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
6. นายสุชาติ สีแก้วคงโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
7. นางจุไร ยวงทองโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงกรรมการ
3. นางลัดดา ชัยเพชรโรงเรียนบ้านท่าเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ชมจินดาโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
5. นางพรรณธินี ตันศิริพัฒนกุลโรงเรียนบ้านหอยรากกรรมการ
6. นางสาวสุจิรา ขาวเรืองโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
7. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เมืองแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะกรรมการ
3. นางพรทิพย์ มะสันโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
4. นางพิมพ์ยุพา พรหมดวงโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
6. นางรุจิรา พิสุทธิพิชาญโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
7. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดประธานกรรมการ
2. นางสาววริษฐา เมฆตรงโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
3. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
4. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นางสาลิกา ศรีเพชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทภัทราภรณ์โรงเรียนบ้านห้วยโสกรรมการ
7. นางสุภา รักจันทร์โรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางประคอง มากคงโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นางมรรษมน อินทร์ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เรืองนาคโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจินดา วิบูลย์พานิชโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาษินี มาลยเวชโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ชรรัตน์ นวลช่วยโรงเรียนชุมชนพิบูลยสงครามประธานกรรมการ
2. นางณิชา เพ็ชรใหญ่โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นิลวานิชโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแซงประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี ไกรแก้วโรงเรียนวัดนาหมอบุญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวรัตติยา สังคานาคินโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางสุธัญญา สุทธิธรรมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
7. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
8. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
9. นางรัตติญา คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
2. นางเสาวณี ไกรแก้วโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
3. นางสาวบุญยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวรัตติยา สังคานาคินโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางสุธัญญา สุทธิธรรมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแซงประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี ไกรแก้วโรงเรียนวัดนาหมอบุญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวรัตติยา สังคานาคินโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางสุธัญญา สุทธิธรรมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
7. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
8. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
9. นางรัตติญา คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแซงประธานกรรมการ
2. นางเสาวนี ไกรแก้วโรงเรียนวัดนาหมอบุญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวรัตติยา สังคานาคินโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางสุธัญญา สุทธิธรรมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
7. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
8. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
9. นางรัตติญา คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน ทองสงค์โรงเรียนบ้านลำหักรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรัตน์ ไสยวงศ์โรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
4. นางบุษบา ทองมั่นคงโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน ทองสงค์โรงเรียนบ้านลำหักรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรัตน์ ไสยวงศ์โรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
4. นางบุษบา ทองมั่นคงโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางละม้าย ปานแแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนก บุญทองแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นายวิชาญ ศรีเพชรโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นายวุฒิชัย นิตย์วิมลโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
6. นางสุคนฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการ
7. นางบุญยัง เขียวภักดีโรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
8. นายสุนทร เพชรแก้วโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการ
9. นางจรัสศรี ธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
11. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
12. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
13. นางพูนสุข สิทธิรักษ์โรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
14. นางเสาวลักษณ์ กัญจนกาญจน์โรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
15. นางสาวจรีย์ หวานทองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
16. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
17. นางสาวกันตพร ปานมาโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
18. นายเชาวลิต ทองรัดแก้วโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางละม้าย ปานแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนก บุญทองแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นายวิชาญ ศรีเพชรโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นายวุฒิชัย นิตย์วิมลโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
6. นางสุคนฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการ
7. นางบุญยัง เขียวภักดีโรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
8. นายสุนทร เพชรแก้วโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการ
9. นางจรัสศรี ธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
11. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
12. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
13. นางพูนสุข สิทธิรักษ์โรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
14. นางเสาวลักษณ์ กัญจนกาญจน์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
15. นางสาวจรีย์ หวานทองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
16. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
17. นางสาวกันตพร ปานมาโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
18. นายเชาวลิต ทองรัดแก้วโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางละม้าย ปานแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนก บุญทองแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นายวิชาญ ศรีเพชรโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นายวุฒิชัย นิตย์วิมลโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
6. นางสุคนฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการ
7. นางบุญยัง เขียวภักดีโรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
8. นายสุนทร เพชรแก้วโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการ
9. นางจรัสศรี ธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
11. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
12. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
13. นางพูนสุข สิทธิรักษ์โรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
14. นางเสาวลักษณ์ กัญจนกาญจน์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
15. นางสาวจรีย์ หวานทองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
16. นางจรรยา เกิดคงโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
17. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
18. นางสาวกันตพร ปานมาโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
19. นายเชาวลิต ทองรัดแก้วโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เรืองรักษ์โรงเรียนวัดแดงประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้วโรงเรียนวัดกาโห่ใต้รองประธานกรรมการ
3. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
6. นางอาภรณ์ เรืองนาคโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นางกาญจนาภรณ์ กาฬกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์กรรมการ
8. นางอมรรัตน์ พูลจันทร์โรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
9. นางดุษฎี ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
10. นายทนันพงศ์ ปลอดอินทร์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
11. นางสุภาพร ขำตรีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ เรืองรักษ์โรงเรียนวัดแดงประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้วโรงเรียนวัดกาโห่ใต้รองประธานกรรมการ
3. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
6. นางอาภรณ์ เรืองนาคโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นางกาญจนาภรณ์ กาฬกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์กรรมการ
8. นางอมรรัตน์ พูลจันทร์โรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
9. นางดุษฎี ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
10. นายทนันพงศ์ ปลอดอินทร์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
11. นางสุภาพร ขำตรีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวประทิว มีเสนโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร พรหมประสาทโรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นายอุดร เรียงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
4. นางสามารถ ปานสุทธิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
5. นางสาวนาตยา บุณยเกียรติโรงเรียนต.ช.ด.บ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นางเสาวณีย์ พลาหุวานันท์โรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
7. นางอำนวยพร หมื่นวรดีโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
8. นายสุชาติ ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นายถาวร คงกิ่งโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
10. นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวประทิว มีเสนโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร พรหมประสาทโรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นายอุดร เรียงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
4. นางสามารถ ปานสุทธิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
5. นางสาวนาตยา บุณยเกียรติโรงเรียนตชด.บ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ พลาหุวานันท์โรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
7. นางอำนวยพร หมื่นวรดีโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
8. นายสุชาติ ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นายถาวร คงกิ่งโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
10. นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสง่า สุคันธมาศโรงเรียนบ้านท่าไทรประธานกรรมการ
2. นายประโชติ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตรองประธานกรรมการ
3. นางธนินี สิทธิรักษ์โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
4. นางจำเนียร จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นายทิพย์ สีตะพงษ์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
6. นายธิติพงศ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
7. นางฐานิตา แสงกระจ่างโรงเรียนบ้านควนชะลิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสง่า สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรประธานกรรมการ
2. นายประโชติ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตรองประธานกรรมการ
3. นางธนินี สิทธิรักษ์โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
4. นางจำเนียร จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นายทิพย์ สีตะพงษ์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
6. นางธิติพงศ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
7. นางฐานิตา แสงกระจ่างโรงเรียนบ้านควนชะลิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ประจงโรงเรียนวัดแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ชุ่มนวลโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นางใหมนวล ไชยทองโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นางกัลญา สุขทับโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
6. นางกัลยา จำนองวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
7. นางสุกัลยา เรืองรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ประจงโรงเรียนวัดแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ชุ่มนวลโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นางใหมนวล ไชยทองโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นางกัลญา สุขทับโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
6. นางกัลยา จำนองวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
7. นางสุกัลยา เรืองรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนุศรา หลวงชัยสินธุ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เกื้อสังข์โรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางจตุพร สงหนูโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางศิรดา รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดหนากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ กาญจนาโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
6. นายนฤชิต ฤทธิรัตน์โรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
7. นายวิชาญ เอกกุลโรงเรียนบ้านลากชายกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนุศรา หลวงชัยสินธุ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เกื้อสังข์โรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพร สงหนูโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางศิรดา รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดหนากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ กาญจนาโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
6. นายนฤชิต ฤทธิรัตน์โรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
7. นายวิชาญ เอกกุลโรงเรียนบ้านลากชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเกษม บุญถนอมโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นายศิริโชค ภู่ธนวิศิษฏ์โรงเรียนวัดหนารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
4. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ฤกษ์วรรณโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะกรรมการ
6. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
7. นางพรทิพย์ นุ่นสังข์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
8. นางอุไรภรณ์ ชนะผลโรงเรียนวัดแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเกษม บุญถนอมโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นายศิริโชค ภู่ธนวิศิษฏ์โรงเรียนวัดหนารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
4. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการ
5. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ฤกษ์วรรณโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะกรรมการ
7. นางพรทิพย์ นุ่นสังข์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
8. นางอุไรภรณ์ ชนะผลโรงเรียนวัดแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ณ นครโรงเรียนวัดสองพี่น้องรองประธานกรรมการ
3. นางศิรดา รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดหนากรรมการ
4. นางสุนิภา ศรีภาวิทร์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสริมศักดิ์ หนูเสนโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ฤกษ์วรรณโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
5. นางพรทิพย์ นุ่นสังข์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ภูสุมาศโรงเรียนบ้านคงคาล้อมประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธุ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุธ อักษรนิตย์โรงเรียนวัดควนเคร็งกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สาระรักษ์โรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธิราช เทพบุญศรีโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ชนะพลชัยโรงเรียนบ้านม่วงงามรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ เพชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางสุนันษณี ถนิมภาษณ์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการ
6. นายวิชาญ เอกกุลโรงเรียนบ้านลากชายกรรมการ
7. นายจรัญ หิ้นยกฮิ่นโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธิราช เทพบุญศรีโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ชนะพลชัยโรงเรียนบ้านม่วงงามรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ เพชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นายจรัญ หิ้นยกฮิ่นโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นางสุนันษณี ถนิมภาษณ์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการ
7. นายวิชาญ เอกกุลโรงเรียนบ้านลากชายกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธิราช เทพบุญศรีโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ชนะพลชัยโรงเรียบ้านม่วงงามรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ เพชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นายจรัญ หิ้นยกฮิ่นโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นางสุนันษณี ถนิมภาษณ์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการ
7. นายวิชาญ เอกกุลโรงเรียนบ้านลากชายกรรมการ
แข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมงคล ยินเจริญโรงเรียนวัดโคกยางประธานกรรมการ
2. นางสาวลำเลิศ สุขศักดื์โรงเรียนวัดหนองจิกรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ เดชสุวรรรนิธิโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
4. นางบุญรินทร์ คงช่วยโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ คงไชยโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
7. นายสมบัติ พูลจันทร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นางสาวปัทมศิษฎ์ สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมงคล ยินเจริญโรงเรียนวัดโคกยางประธานกรรมการ
2. นางสาวลำเลิศ สุขศักดื์โรงเรียนวัดหนองจิกรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ เดชสุวรรรนิธิโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
4. นางบุญรินทร์ คงช่วยโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ คงไชยโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
7. นายสมบัติ พูลจันทร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นางสาวปัทมศิษฎ์ สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล ยินเจริญโรงเรียนวัดโคกยางประธานกรรมการ
2. นางสาวลำเลิศ สุขศักดื์โรงเรียนวัดหนองจิกรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ เดชสุวรรรนิธิโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
4. นางบุญรินทร์ คงช่วยโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ คงไชยโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
7. นายสมบัติ พูลจันทร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
8. นางสาวปัทมศิษฎ์ สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมณี เอียดเสนโรงเรียนวัดบางคุระประธานกรรมการ
2. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์รองประธานกรรมการ
3. นายโกเมศ บัวจันทร์โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
4. นางสารภี สงดวงโรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมณี เอียดเสนโรงเรียนวัดบางคุระรองประธานกรรมการ
2. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
3. นายโกเมศ บัวจันทร์โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
4. นางสารภี สงดวงโรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิดโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นายชัยยา ช่วยคล้ายโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางกัลยานี สุขเกื้อโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
6. นางสาวโสภา ณ สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นายชุมพล จินาดิษฐ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิดโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นายชัยยา ช่วยคล้ายโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางกัลยานี สุขเกื้อโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
6. นางสาวโสภา ณ สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นายชุมพล จินาดิษฐ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธวัช คำนวณโรงเรียนวัดดอนมะปรางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เพชรฤทธิ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
3. ดาบตำรวจธรานุชิต ไชยเดชโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ทองสงฆ์โรงเรียนวัดบ้านรามกรรมการ
5. นางสุวิสา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธวัช คำนวณโรงเรียนวัดดอนมะปรางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เพชรฤทธิ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
3. ดาบตำรวจธรานุชิต ไชยเดชโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ทองสงฆ์โรงเรียนวัดบ้านรามกรรมการ
5. นางสุวิสา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเจริญพร ตันติพิบูลย์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
3. นางหทัยพร โรจนารัตน์โรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการ
4. นายไพโรจน์ พรหมเสนีย์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
5. นายวนิดา อักษรวงศ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นางพรทิพย์ สุวรรณมานพโรงเรียนวัดปากระวะกรรมการ
7. นางเบ็ญจา นาคศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการ
8. นางสาวธัญญรัตน์ หนูขจรโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นายถาวร แซ่จู้โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเจริญพร ตันติพิบูลย์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
3. นางหทัยพร โรจนารัตน์โรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการ
4. นายไพโรจน์ พรหมเสนีย์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
5. นางวนิดา อักษรวงศ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นางพรทิพย์ สุวรรณมานพโรงเรียนวัดปากระวะกรรมการ
7. นางเบ็ญจา นาคศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการ
8. นางสาวธัญญรัตน์ หนูขจรโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นายถาวร แซ่จู้โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเจริญพร ตันติพิบูลย์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
3. นางหทัยพร โรจนารัตน์โรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการ
4. นายไพโรจน์ พรหมเสนีย์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
5. นางวนิดา อักษรวงศ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นางพรทิพย์ สุวรรณมานพโรงเรียนวัดปากระวะกรรมการ
7. นางเบ็ญจา นาคศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการ
8. นางสาวธัญญรัตน์ หนูขจรโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นายถาวร แซ่จู้โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายชนะวิน แสงทามาตย์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
3. นายปรีชา หนูขาวโรงเรียนเขากรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ชนะศักดิ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นายสมคิด โรจนปริทัศน์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
6. นางจรูญศรี ขุนทองโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นางสุคนธ์ อินทสรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
9. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
10. นางนงเยาว์ สุดทองคงโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
11. นางสมศรี มาศโอสถโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
12. นายจรรยา จันทร์พิทักษ์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
13. นางบุปผา คงช่วยโรงเรียนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
14. นางเยาวภา สุขมงคลโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
15. นายชูชาติ พิเภกโรงเรียนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายชนะวิน แสงทามาตย์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
3. นายปรีชา หนูขาวโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ชนะศักดิ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นายสมคิด โรจนปริทัศน์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
6. นางจรูญศรี ขุนทองโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นายสุคนธ์ อินทสรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
9. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
10. นางนงเยาว์ สุดทองคงโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
11. นางสมศรี มาศโอสถโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
12. นางจรรยา จันทร์พิทักษ์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
13. นางบุปผา คงช่วยโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
14. นายชูชาติ พิเภกโรงเรียนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
15. นางเยาวภา สุขมงคลโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชนะวิน แสงทามาตย์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
3. นายปรีชา หนูขาวโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ชนะศักดิ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นายสมคิด โรจนปริทัศน์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
6. นางจรูญศรี ขุนทองโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นางสุคนธ์ อินทสรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านแชงกรรมการ
9. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
10. นางนงเยาว์ สุดทองคงโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
11. นางสมศรี มาศโอสถโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
12. นางจรรยา จันทร์พิทักษ์โรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
13. นางบุปผา คงช่วยโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
14. นายชูชาติ พิเภกโรงเรียนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
15. นางเยาวภา สุขมงคลโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประทีป โรจนารัตน์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ จอมทองโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
3. นายวินัย ฤทธิพาจารย์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
4. นายวิชาญ ศรีเพชรโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
6. นางสาวมะลิษา พรหมทองโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
7. นายวิโรจน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางจำเนียร ชูเรืองโรงเรียนบ้านพรุบัวกรรมการ
9. นางสุวนิษ อนุพัฒน์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประทีป โรจนารัตน์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ จอมทองโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
3. นายวินัย ฤทธิพาจารย์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
4. นายวิชาญ ศรีเพชรโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
6. นางสาวมะลิษา พรหมทองโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
7. นายวิโรจน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางจำเนียร ชูเรืองโรงเรียนบ้านพรุบัวกรรมการ
9. นางสุวนิษ อนุพัฒน์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านควนรุยประธานกรรมการ
2. นางสุณีษา นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางพะเยาว์ บุญเพชรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางรัตนา สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านท่าเจริญกรรมการ
5. นางรวิวรรณ หนูหวานโรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
6. นางจารี กาญจนไชยโรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านควนรุยประธานกรรมการ
2. นางสุณีษา นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางพะเยาว์ บุญเพชรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางรัตนา สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านท่าเจริญกรรมการ
5. นางรวิวรรณ หนูหวานโรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
6. นางจารี กาญจนไชยโรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิษณุ มากคงโรงเรียนเขาพระทองประธานกรรมการ
2. นางชะเอม ชีช้างโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
3. นางอุไร พิมพันธ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นางประไพ ยินเจริญโรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
5. นายสุรชัย คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ มากคงโรงเรียนเขาพระทองประธานกรรมการ
2. นางชะเอม ชีช้างโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
3. นางอุไร พิมพันธ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นางประไพ ยินเจริญโรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
5. นายสุรชัย คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายวีรชนม์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางคำดี รัตนวิจิตรกุลโรงเรียนบ้านห้วยนีำเย็นฯกรรมการ
4. นางนิตยานาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
5. นายจเร ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
6. นายสถาพร พันธุรัตน์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
7. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ์โรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
8. นายโกวิท ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดหนากรรมการ
9. นางเรณู คงมณีโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
10. นายเสริม นิ่มนวลโรงเรียนวัดบางยิ่วกรรมการ
11. นางสาววิมล จิระโรโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายวีรชนม์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางคำดี รัตนวิจิตรกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นฯกรรมการ
4. นางนิตยานาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
5. นางรวิวรรณ หนูหวานโรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
6. นายจเร ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
7. นายสถาพร พันธุรัตน์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
8. นายโกวิทย์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดหนากรรมการ
9. นางเรณู คงมณีโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
10. นายเสริม นิ่มนวลโรงเรียนวัดบางยิ่วกรรมการ
11. นางสาววิมล จิระโรโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วยโรงเรียนผอ.รร.วัดบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแครองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นายภิญโญ นนตรีโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
5. นายเสรี ฝอยทองโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วยโรงเรียนวัดบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแครองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นายภิญโญ นนตรีโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
5. นายเสรี ฝอยทองโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วยโรงเรียนวัดบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแครองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นายภิญโญ นนตรีโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
5. นายเสรี ฝอยทองโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์โรงเรียนบ้านควนมุดประธานกรรมการ
2. นายคณิน ทศไทรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์โรงเรียนบ้านควนมุดประธานกรรมการ
2. นายคณิน ทศไทรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์โรงเรียนบ้านควนมุดประธานกรรมการ
2. นายคณิน ทศไทรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายมานพ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร คงกิ่งโรงเรียนวัดอู่แก้วรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ์โรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นายอมฤต สวัสดิสารโรงเรียนวัดเนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
2. นายสุธี เพชรจุฑาโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
3. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นายมานะ บุญลาภโรงเรียนวัดควนเคร็งกรรมการ
5. นายอมฤต สวัสดิสารโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประถม บุญวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกแคประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
4. นายกรีฑา สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประถม บุญวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกแคประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
4. นายกรีฑา สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประถม บุญวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกแคประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
4. นายกรีฑา สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุธี เพชรจุฑาโรงเรียนเขาพระทองประธานกรรมการ
2. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแครองประธานกรรมการ
3. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นายมานะ บุญลาภโรงเรียนวัดควนเคร็งกรรมการ
5. นายคณิน ทศไทรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายประถม บุญวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกแคประธานกรรมการ
2. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นายกรีฑา สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางมยุรี รัตนพันธ์โรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
6. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายประถม บุญวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกแคประธานกรรมการ
2. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นายกรีฑา สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางมยุรี รัตนพันธ์โรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
6. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประถม บุญวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกแคประธานกรรมการ
2. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นายกรีฑา สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางมยุรี รัตนพันธ์โรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
6. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
5. นายนายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นายจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมศร์ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นายจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นายจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิจักร เกิดคำโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นายสุเมธ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นายจงดี จารุสิริรังษี โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวันชัย แก้วเนินโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุขวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เรืองรอดโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
6. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวันชัย แก้วเนินโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุขวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เรืองรอดโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
6. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวันชัย แก้วเนินโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุขวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เรืองรอดโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
6. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย แก้วเนินโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุขวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เรืองรอดโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
6. นางปรีดา เรืองรอดโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงเกื้อโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
4. นายชอบ ภิรมรักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นางบุญญา รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
6. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านหนองนนทรีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ช่วยนาเขต โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
5. นางเกสร ศิริโรจน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนบ้านปากเหมืองรองประธานกรรมการ
3. นางจิรา จันทร์สุข โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
4. นางรื่นฤดี หล่อสุวรรณพร โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระประธานกรรมการ
2. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางจินตนา พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางสุริสา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระประธานกรรมการ
2. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางจินตนา พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางสุริสา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นางจิรา จันทร์สุข โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางปานจันทร์ คงแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสุจารี เกตุเรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
5. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการ
6. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นางจิรา จันทร์สุข โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางปานจันทร์ คงแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสุจารี เกตุเรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
5. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการ
6. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจินตนา พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
4. นางปานจันทร์ คงแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นายดำรง เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
6. นางพวงน้อย เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นางภานิดา ทองนอกโรงเรียนวัดแดงรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ ยินเจริญโรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
4. นางอนงค์ แก้วมีโรงเรียบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี เกิดคำโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
6. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
7. นางวรรณดี จามจุรีโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นางภานิดา ทองนอกโรงเรียนวัดแดงรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ ยินเจริญโรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
4. นางอนงค์ แก้วมีโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี เกิดคำโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
6. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
7. นางวรรณดี จามจุรีโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวนันท์ โททองโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทีป อมรวัฒน์โรงเรียนบ้านควนโตนรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ดีคำบุยโรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
4. นางบุญยิ่ง นกคงโรงเรียนบ้านดอนโรงกรรมการ
5. นางภรศิลป์ พลเกษตรโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ บันจงโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวนันท์ โททองโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทีป อมรวัฒน์โรงเรียนบ้านควนโตนรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ดีคำบุยโรงเรียนวัดคลองน้อยกรรมการ
4. นางบุญยิ่ง นกคงโรงเรียนบ้านดอนโรงกรรมการ
5. นางภรศิลป์ พลเกษตรโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ บันจงโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวณปรภัช คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรม ดวงพาพลโรงเรียนวัดบางไทรรองประธานกรรมการ
3. นางละมัย เส้งสุยโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางนิศรารัตน์ รัตนวิโรจน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
5. นางสมใจ เชียววิทย์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
6. นางทรงรัตน์ ชำนาญกิจโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
7. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียวัดวังฆ้องกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวณปภัช คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรม ดวงพาพลโรงเรียนวัดบางไทรรองประธานกรรมการ
3. นางละมัย เส้งสุยโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ รัตนวิโรจน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
5. นางสมใจ เชียววิทย์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
6. นางทรงรัตน์ ชำนาญกิจโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
7. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นายเสงี่ยม ทองเฉยโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
4. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นายสุวรรณ เกิดสมจิตต์โรงเรียนวัดธาราวงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นายเสงี่ยม ทองเฉยโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
4. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นายสุวรรณ เกิดสมจิตต์โรงเรียนวัดธาราวงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประหยัด บุญรินทร์โรงเรียนวัดควนใสประธานกรรมการ
2. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร พันธุรัตน์โรงเรียนบ้านปลายรางกรรมการ
4. นายอุดมนัท์ นันทกาญจนโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายชูชาติ พิเภกโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
6. นางพวงเพชร์ สังคหะโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
8. นายนุกูล หนูทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด บุญรินทร์โรงเรียนวัดควนใสประธานกรรมการ
2. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร พันธุรัตน์โรงเรียนบ้านปลายรางกรรมการ
4. นายอุดมนันท์ นันทกาญจนโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายชูชาติ พิเภกโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
6. นางพวงเพชร์ สังคหะโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
8. นายนุกูล หนูทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิชญาภา เนินพรหมโรงเรียนบ้านดอนโหนดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงห์โรงเรียนบ้านลำคลองรองประธานกรรมการ
3. นางศรินทิพย์ ประสิทธ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางณัฐนิษา อินทนะโรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
5. นางสาวปัทมศิษย์ สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางศิริพร บริสุทธิ์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายเฉลิม เลขาพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
5. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
6. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิชญาภา เนินพรหมโรงเรียนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงห์โรงเรียนบ้านลำคลองรองประธานกรรมการ
3. นางศรินทิพย์ ประสิทธ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางณัฐนิษา อินทนะโรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
5. นางสาวปัทมศิษย์ สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางศิริพร บริสุทธิ์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพิมพันธ์ ชูประจงโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสุดา สังข์หาดโรงเรียนบ้านห้วยนีำเย็นฯรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาวรรณ ชัยเชื้้อโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะกรรมการ
4. นางสุวรรณี สุทธิเดชโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางสงบ แสงแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางวรางคนางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุธาพร รัตนสว่างวงค์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพิมพันธ์ ชูประจงโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสุดา สังข์หาดโรงเรียนบ้านห้วยนีำเย็นฯรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาวรรณ ชัยเชื้อโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะกรรมการ
4. นางสุวรรณี สุทธิเดชโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางสงบ แสงแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
7. นางวรางคนางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุธาพร รัตนสว่างวงค์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดสามัคยารามรองประธานกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ จันทร์แป้นโรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
4. นางราษี เวลาดีโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
5. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดปากแพรกรองประธานกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ จันทร์แป้นโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางราษี เวลาดีโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
5. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนบ้นควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นายเฉลิม พุทธขาวโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
6. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
7. นางทรงรัตน์ ชำนาญกิจโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นายเฉลิม พุทธขาวโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
6. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
5. นายเฉลิม เลขาพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
6. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
9. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิระพงษ์ธรโรงเรียนวัดร่อนนารองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายสมชาย ผลจรุงโรงเรียนนิคมบ้านพุดหงกรรมการ
8. นายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
9. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายเฉลิม เลขาพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
5. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
6. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
7. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายเฉลิม เลขาพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
6. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
9. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
3. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นายสมชาย ผลจรุงโรงเรียนนิคมบ้านพุดหงกรรมการ
7. นายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
8. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิระพงษ์ธรโรงเรียนวัดร่อนนารองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายวิทวัฒน์ เจริญเฉลิมศักดิ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
8. นายสมชาย ผลจรุงโรงเรียนนิคมบ้านพุดหงกรรมการ
9. นายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
11. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิระพงษ์ธรโรงเรียนวัดร่อนนารองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายสมชาย ผลจรุงโรงเรียนนิคมบ้านพุดหงกรรมการ
8. นายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
9. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
10. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิระพงษ์ธรโรงเรียนวัดร่อนนารองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นายวิทวัฒน์ เจริญเฉลิมศักดิ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายสมชาย ผลจรุงโรงเรียนนิคมบ้านพุดหงกรรมการ
9. นายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
11. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิระพงษ์ธรโรงเรียนวัดร่อนนารองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายสมชาย ผลจรุงโรงเรียนนิคมบ้านพุดหงกรรมการ
8. นายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
9. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
10. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิระพงษ์ธรโรงเรียนวัดร่อนนารองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายจิรพงค์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายวิทวัฒน์ เจริญเฉลิมศักดิ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
8. นายสมชาย ผลจรุงโรงเรียนนิคมบ้านพุดหงกรรมการ
9. นายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
10. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลยสงครามกรรมการ
5. นายเฉลิม เลขาพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
6. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
9. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธีรพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
2. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
3. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นายพนัส ภิรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งโชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีรพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
3. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นายพนัส ภิรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งโชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางละออง สังข์จันทร์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางอนัญญาพร ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางบุปผา เหมรังษีโรงเรียนบ้านด้านกรรมการ
4. นางสุธารา ต่อเจริญโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทฯกรรมการ
5. นางจิราวรรณ จันทร์วงศ์โรงเรียนวัดห้วยแหยงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางทวีนุช ขวัญทองโรงเรียนทัศนาวลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางสมศรี สุวรรณสะอาดโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
5. นายสมพร ไชยมุดโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยาภรณ์ ไตรสุวรรณโรงเรียนภูมิสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เกื้อกูลสงค์โรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
4. นางประไพ สีนะโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางภัสสรา ยอดระบำโรงเรียนวัดเทพนมเชือดประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ยอดศรีโรงเรียนวัดปากควนรองประธานกรรมการ
3. นางปนัดดา อินทรรักษ์โรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
4. นางอาพร ปานมาโรงเรียนวัดดอนมะปรางกรรมการ
5. นางจรวยพร แก้วรัตน์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสราญ บุญมากโรงเรียนควนหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดโคกพิกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บุญแก้ววรรณโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นางสำราญวดี นุราภักดิ์โรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
5. นางวรางคนางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนดารา ศรีอนุรักษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ ศรีวิรัตน์โรงเรียนวัดแดงรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กันภัยโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กรรชนะกาญจน์โรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
5. นางสุนันทา หนูเรืองโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางฐิติมา นวลแก้วโรงเรียนบ้านนางหลงประธานกรรมการ
2. นางอนัญญาพร ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา จันทรโรงเรียนดรุณศึกษา (จุฬาภรณ์)กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา นกคงโรงเรียนวัดคลองขยันกรรมการ
5. นางสะภู แจ้งจุลโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังประธานกรรมการ
2. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านบางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสมใจ เรืองดำโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา หนูเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะกรรมการ
5. นางกชพร ประดงจงเนตรโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราวรรณ จูงศิริโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมันต์ ขอพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนภูมิสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนิดา ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสุณี รังคะวงษ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นางชูชีพ จันทร์ทองโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
6. นางสาวอุส่าห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
7. นางมาดี พงศ์เพ็ชรโรงเรียนวัดท่าสะท้อนกรรมการ
8. นางสาวเบญญทิพย์ บุญสุขโรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
9. นางสาวพัชรวรรณ ลาชโรจน์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ประดิษฐ์อภัยโรงเรียนบ้านพรุบัวประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สุขบำเพ็ญโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงส์รองประธานกรรมการ
3. นางสุนิดา ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
5. นางสาวเวรุณี ชัยประดิษฐ์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
6. นางสาวจีรภรณ์ ชูสุวรรณโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
7. นางสุคนธ์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
8. นางปริศนา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
9. นายถนอม อินทะพรหมโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองรองประธานกรรมการ
3. นางนุชนาถ ยุวดีโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ฤทธิ์รัตน์โรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
5. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางจรรยา พันนายังโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุขอินทร์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นางสะอิ้ง สุขถนอมโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
4. นางสาวฝาติหม้ะ ดัชนีโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรพิมล กุศลสุขโรงเรียนเขาพระทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. Mr.peter Tanโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วิโรจนธรรมมากูรโรงเรียนวัดสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนิดาภา คงใหม่โรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
4. นางสุดใจ วีงขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สวัสดีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจรัล บำรุงชูโรงเรียนวัดควนเคร็งประธานกรรมการ
2. นายสนิท เอียดแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ลิจ้วนโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นายพิมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางวรรดี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนหลวงครูวิทยากรรมการ
7. นายกำพล จงไกรจักรโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นายชำนาญ มณีพันธ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
9. นายศิริพงศ์ วงศ์สุริยามาศโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
10. นายเชาวโน ขุนใหม่โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
11. นางจำเนียร ผอมจีน ผอมจีนโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
12. นายเอกชัย ไชยกรดเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
13. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
14. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
15. นางวรกร อมรชาตินักวิชากาศึกษารชำนาญการ สพป.นศ.3กรรมการ
16. นางจิราพร ไทรแก้วเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสพป.นศ.3กรรมการ
17. นายวรพจน์ พันนายังโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
18. นายวิโชติ เพ็ชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจรัล บำรุงชูโรงเรียนวัดควนเคร็งประธานกรรมการ
2. นายสนิท เอียดแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ลิจ้วนโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นายพิมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางวรรดี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
6. นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยมโรงเรียนหลวงครูวิทยากรรมการ
7. นายกำพล จงไกรจักรโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นายชำนาญ มณีพันธ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
9. นายศิริพงศ์ วงศ์สุริยามาศโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
10. นายเชาวโน ขุนใหม่โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
11. นางจำเนียร ผอมจีนโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
12. นายเอกชัย ไชยกรดเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
13. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
14. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
15. นางวรกร อมรชาตินักวิชากาศึกษารชำนาญการ สพป.นศ.3กรรมการ
16. นางจิราพร ไทรแก้วเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสพป.นศ.3กรรมการ
17. นายวรพจน์ พันนายังโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
18. นายวิโชติ เพ็ชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจรัล บำรุงชูโรงเรียนวัดควนเคร็งประธานกรรมการ
2. นายสนิท เอียดแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรพจน์ พันนายังโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
4. นายยงยุทธ ลิจ้วนโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายพิมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
6. นางวรรดี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
7. นางสาวประภารัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนหลวงครูวิทยากรรมการ
8. นายกำพล จงไกรจักรโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
9. นายชำนาญ มณีพันธ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
10. นายศิริพงศ์ วงศ์สุริยามาศโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
11. นายเชาวโน ขุนใหม่โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
12. นางจำเนียร ผอมจีนโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
13. นายเอกชัย ไชยกรดเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
14. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
15. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
16. นางวรกร อมรชาตินักวิชากาศึกษารชำนาญการ สพป.นศ.3กรรมการ
17. นางจิราพร ไทรแก้วเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสพป.นศ.3กรรมการ
18. นายวิโชติ เพ็ชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์โรงเรียนวัดทวยเทพประธานกรรมการ
2. นายสิทธา สามพิมพ์โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นายวานิตย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
4. นายนิกร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
5. นางวราภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์โรงเรียนวัดทวยเทพประธานกรรมการ
2. นายสิทธา สามพิมพ์โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นายวานิตย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
4. นายนิกร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
5. นางวราภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ศริริธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
4. นางชะอุ่ม คุ้มสุขโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นางยุรี ประจงโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเยาวมาย์ มะเดโชโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นางรวิพร มูณีวรรณโรงเรียนบ้านควนโตนรองประธานกรรมการ
3. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
4. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
9. นางศิรินภา วังขุนพรหม์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
10. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
11. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
12. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
13. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
14. นางนางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
15. นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
16. นายวานิตย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
17. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนบ้านตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาย์ มะเดโชโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นางรวิพร มูณีวรรณโรงเรียนบ้านควนโตนรองประธานกรรมการ
3. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
4. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
9. นางศิรินภา นาคกรดโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
10. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
11. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
12. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
13. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
14. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
15. นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
16. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนบ้านตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเยาวมาลย์ มะเดโชโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นางรวิพร มูณีวรรณโรงเรียนบ้านควนโตนรองประธานกรรมการ
3. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
4. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
9. นางศิรินภา นาคกรดโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
10. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
11. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
12. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
13. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
14. นางฐิตานนท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
15. นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
16. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนบ้านตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาลย์ มะเดโชโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นางรวิพร มูณีวรรณโรงเรียนบ้านควนโตนรองประธานกรรมการ
3. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
4. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
9. นางศิรินภา นาคกรดโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
10. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
11. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
12. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
13. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
14. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
15. นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
16. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนบ้านตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสุจิณณา มาบัวโรงเรียนวัดมหิสสรารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองรองประธานกรรมการ
3. นางอนัญญาพร ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
4. นางสุนันฑา หนูเรืองโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นางธารินี ชาวสวนเจริญโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นายนคมน์ คงดีโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
8. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
9. นายธัชชา สามพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมคอร์สเวิร์ดเกม(ร.ร.วัดวังฆ้อง)กรรมการ
10. นางสาวเหมันต์ ขอพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุจิณณา มาบัวโรงเรียนวัดมหิสสรารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองรองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญาพร ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
4. นางสุนันฑา หนูเรืองโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นางธารินี ชาวสวนเจริญโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นายนคมน์ คงดีโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
8. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
9. นายธัชชา สามพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมคอร์สเวิร์ดเกม(ร.ร.วัดวังฆ้อง)กรรมการ
10. นางสาวเหมันต์ ขอพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วาสนาโรงเรียนวัดปากตรงประธานกรรมการ
2. นางสุรี อินทร์ทุ่มโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางมัชฌิม ไชยพรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นางอรวรรณ กรดแก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
6. นางประทีป มีเอียดโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางนัทธมน จินดารักษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
8. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วาสนาโรงเรียนวัดปากตรงประธานกรรมการ
2. นางสุรี อินทร์ทุ่มโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
3. นางสาวอารีย์รัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางมัชฌิม ไชยพรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นางอรวรรณ กรดแก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
6. นางประทีป มีเอียดโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางนัทธมน จินดารักษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
8. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางวิไล โชคไพศาลโรงเรียนบ้านวังหอนประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
3. นางสาวสุภา วรรณศิลป์โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางประภาศรี ละอองภักดิ์โรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางจินตนา รัตนะโรงเรียนบ้านใสหินตั้งกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายวันชัย ช่วยเรืองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวิไล โชคไพศาลโรงเรียนบ้านวังหอนประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
3. นางสาวสุุภา วรรณศิลป์โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางประภาศรี ละอองภักดิ์โรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางจินตนา รัตนะโรงเรียนบ้านใสหินตั้งกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายวันชัย ช่วยเรืองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วาสนาโรงเรียนวัดปากตรงประธานกรรมการ
2. นางสุรี อินทร์ทุ่มโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางมัชฌิม ไชยพรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นางอรวรรณ กรดแก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
6. นางประทีป มีเอียดโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางนัทธมน จินดารักษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
8. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วาสนาโรงเรียนวัดปากตรงประธานกรรมการ
2. นางสุรี อินทร์ทุ่มโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางมัชฌิม ไชยพรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นางอรวรรณ กรดแก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
6. นางประทีป มีเอียดโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางนัทธมน จินดารักษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
8. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสมบูรณ์ สาระมาศโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ถิ่นนครโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
4. นางจีรา ชูแก้วโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เอียดแก้วโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุพิศ ทองขาวโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ใจเพชรโรงเรียนวัดทวยเทพรองประธานกรรมการ
3. นางอรเทพิน บุญรอดชูโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะกรรมการ
4. นางสาวกีรติ จินตนธรรมโรงเรียนบ้านนำทรัพย์กรรมการ
5. นางอัญชนี มูณีวรรณโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวจารี อุตรนาคโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดหัวค่ายฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญทิวา ธรรมปริยัติโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางสงวนรัตน์ คงนุ่มโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ชัยรัตน์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศิริโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกมล คงแก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบรองประธานกรรมการ
4. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียน้านอายเลากรรมการ
6. นางจารุวรรณ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
8. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
10. นางเอมอร คงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
11. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
12. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวชนัญศิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายผุด ขำวิเศษโรงเรียนบ้านไสขามประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยนาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
4. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
5. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
6. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นายชัยพร ช่วยคงทองโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
8. นางสมบูรณ์ วัชรินทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
9. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
10. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการและเลขานุการ
11. นางจิราพร เรืองประดิษฐ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายผุด ขำวิเศษโรงเรียนบ้านไสขามประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยนาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
4. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
5. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
6. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นายชัยพร ช่วยคงทองโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
8. นางสมบูรณ์ วัชรินทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
9. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
10. นายไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการและเลขานุการ
11. นางจิราพร เรืองประดิษฐ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายผุด ขำวิเศษโรงเรียนบ้านไสขามประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยนาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงรองประธานกรรมการ
4. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
5. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
6. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นายชัยพร ช่วงคงทองโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
8. นางสมบูรณ์ วัชรินทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
9. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
10. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการและเลขานุการ
11. นางจิราพร เรืองประดิษฐ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายผุด ขำวิเศษโรงเรียนบ้านไสขามประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยนาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
4. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
5. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
6. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นายชัยพร ช่วยคงทองโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
8. นางสมบูรณ์ วัชรินทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
9. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
10. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการและเลขานุการ
11. นางจิราพร เรืองประดิษฐ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายผุด ขำวิเศษโรงเรียนบ้านไสขามประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยนาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
4. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
5. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
6. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นายชัยพร ช่วยคงทองโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
8. นางสมบูรณ์ วัชรินทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
9. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
10. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการและเลขานุการ
11. นางจิราพร เรืองประดิษฐ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายผุด ขำวิเศษโรงเรียนบ้านไสขามประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยานาถ พูลเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงรองประธานกรรมการ
4. นางจุรี ทองศิริโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุกกรรมการ
5. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
6. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
7. นายชัยพร ช่วยคงทองโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
8. นางสมบูรณ์ วัชรินทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
9. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
10. นางไมตรี คงเกื้อโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการและเลขานุการ
11. นางจิราพร เรืองประดิษฐ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำเริญ คงทนโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา จิตหวังโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
4. นายวิชาญ เนียมจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งบกกรรมการ
5. นางวิมลกานต์ เอียดแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
6. นางสาวฐิติกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
7. นางสาววราพร แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ พิศพรรณ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
9. นางสมใจ เพ็ชรพลพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจุฑารัตน์ เณรานนท์โรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำเริญ คงทนโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา จิตหวังโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
4. นายวิชาญ เนียมจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งบกกรรมการ
5. นางวิมลกานต์ เอียดแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
6. นางสาวฐิติกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
7. นางสาววราพร แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ พิศพรรณ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
9. นางสมใจ เพ็ชรพลพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจุฑารัตน์ เณรานนท์โรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนาโรงเรียนวัดทะเลปังประธานกรรมการ
2. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางนิตยา สุนทรเต็มโรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
6. นางกิตติภรณ์ แอบพลโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
7. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
8. นางจุติพร ทิพย์เพ็งโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนาโรงเรียนวัดทะเลปังประธานกรรมการ
2. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางนิตยา สุนทรเต็มโรงเรียนวัดปากควนกรรมการ
5. นายประยูร แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
6. นางกิตติภรณ์ แอบพลโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
7. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
8. นางจุติพร ทิพย์เพ็งโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางร้ชกาญจน์ คลิ้งคลายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นางสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
14. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคลายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นางสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
13. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
15. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคลายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลรองประธานกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคลายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นายวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลรองประธานกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
15. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
14. นายวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
6. นายสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
14. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ชูศรีโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ พูนเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
6. นางสุนี จันทร์ขุนโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายสุนิตย์ ทองศรีโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
8. นางสาววีระวรรณ สุดเมืองโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
13. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
15. นางวนิดา ยังช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชม จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
14. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
14. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
15. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้สียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ด้วงใหญ่โรงเรียนชุมชนเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นางวรางคณางค์ ขุนหนูโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
5. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ เขตนครโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
9. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
10. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
11. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
12. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
13. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
14. นางชมพิสุทธิ์ จงใจโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
15. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศ งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ :
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]