งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 13 กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 175
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ center2 1. เด็กชายนิธิธร    ไกรวัง
2. เด็กชายไพรวัลย์    เกิดเทศ
3. เด็กชายก้องฟ้า    แก้่วเจริญรุ่ง
1. นางอมราพร    ไกรแก้ว
2. นางอริยา    กะลาศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร center8 1. เด็กชายธนพล    มีแก้ว
2. เด็กชายกิจเจริญ    ศรีเปารยะ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์    จงจิตร
1. นางสาวประนอม    ทองใหม่
2. นางสาวปานจันทร์    นาควรรณ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................