หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 13 กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
2 นางณิชากร เพชรอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
3 นางสมจิต เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
4 นางอัญชลี สุขบรรจง ครูโรงเรียนวัดจันดี คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
5 นางอำภร จงจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
6 นางอำภา ชนินทรเทพ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขากลาย คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
7 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
8 นางอรชร โคจีจุล ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
9 นางอมรรัตน์ ธานีรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดท่ายาง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
10 นางสุพร วิรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดหาดสูง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
11 นางออมใจ นวลใย ครูชำนาญการโรงเรียนวัดจันดี คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
12 นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดี ครูชำนาญการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
13 นางสาวนันทนา แก้วพิพัฒน์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
14 นางบุญประเสริฐ เชื้อพุทธ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
15 นางสาวสุกัญญา แก้วแกมจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
16 นางกัลยา เกื้อกิ้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดมณีเจริญฯ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
17 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
18 นายอุทัย กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
19 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
20 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
21 นางอวยพร หมวดชนะ ครูโรงเรียนวัดจันดี คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
22 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
23 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
24 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
25 นางณัฐนิรชาภัทร ปราบไกรสีห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
26 นางสาวทิพรัตน์ กุลสุข ธุรการ โรงเรียนวัดลำนาว คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
27 นายไพรัตน์ อิ้ววังโส ครู โรงเรียนวัดลำนาว คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
28 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
29 นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
30 นางถาวร ตั้งสุข ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
31 นางเอื้อมภรณ์ มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
32 นางณัฐจิต ลิมวนาติพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
33 นางสาวธนัชชา จริตงาม ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
34 นายปรีชา ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
35 นางสาววิลัยพร เกื้อภักดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
36 นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครู โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
37 นายวิชัย แร่ทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
38 นายสบาย ช้างกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
39 นายประเทือง จันทร์ชุม ครู โรงเรียนวัดลำนาว คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
40 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
41 นายวินิจ โรจนภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
42 นายประหยัด ศรีคง ครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
43 นางสาววิไล นุ่นสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
44 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรรณคีรี คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
45 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
46 นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
47 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
48 นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดกระเปียด คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
49 นางเทพี อมรวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่ายาง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
50 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
51 นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
52 นายเสาพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
53 นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
54 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
55 นางสาวพรรัตน์ มุขแก้ว ครโรงเรียนตันติวัตร คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
56 นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจัง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
57 นางธีรนันท์ แม้นทอง ครูโรงเรียนบ้านบางตะเภา คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
58 นางเยาวนิช อั่นวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดควนสูง คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
59 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
60 นางเยาลักษณ์ นาเคณ ครูโรงเรียนไทนรัฐวิทยา 38 คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
61 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
62 นายสนธญา ทรงทอง ครูโรงเรียนบ้านนาตำเสา คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
63 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ประธานกรรมการอำนวยการ
64 นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควน ประธานกรรมการอำนวยการ
65 นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๓ ประธานกรรมการอำนวยการ
66 นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการ
67 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ประธานกรรมการอำนวยการ
68 นายสุเทพ ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 รองประธาน
69 นายธรรมนสรณ์ ทองวิจิตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
70 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
71 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
72 นางสุชาดา นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
73 นางฐิติกุล พวงกระโทก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
74 นางวันดี กลิ่นหอม พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
75 นางอติพร พานิช พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
76 นายสัญชัย พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรรมการ
77 นายมลชัย สังศรีอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการ
78 นางเจรียงพร เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ
79 นางยุวดี ศิริพรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการ
80 นายนัยน์ตา สุนทรสุวาทีกุล ครูโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการ
81 นางฉวีวรรณ อักษรศรี ครูโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการ
82 นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครูโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการ
83 นางขวัญตา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
84 นางอัจฉราพร จริตงาม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
85 นางจิตราภรณ์ เสริมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
86 นางสาวอรุณี รัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
87 นางอาภรณ์ ศรีสุขใส ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
88 นางจารี พรหมทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
89 นางอลิศรา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
90 นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
91 นางพัชรี มะโน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
92 นางสาวสุรีย์พร บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
93 นายเอกชัย ชูเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
94 นายอำพล แก้วสว่าง ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
95 นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
96 นางสุวดี เลิศสาคร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ/เลขานุการ
97 นายโอษฐ์ นพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ/เลขานุการ
98 นางละออง เกื้อมา ครูโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการ/เลขานุการ
99 นางเบ็ญจภรณ์ ทองสม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ/เลขานุการ
100 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
101 นางสาววัลทณี แก้วคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
102 นายวิจักษ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
103 นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
104 นางลัดดาวรรณ เก่งล้วนหวัด ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการอำนวยการ
105 นางพัชรี วงศ์เมฆ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการอำนวยการ
106 นางลักษมี มณีฉาย ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการอำนวยการ
107 นางสาววรพรรณ สุวรรณะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการอำนวยการ
108 นางจีรนันท์ อินทรสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการอำนวยการ
109 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
110 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
111 นายจำเริญ พรหมมาศ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
112 นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
113 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
114 นายสัมฤทธิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
115 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
116 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
117 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
118 นายสำเนียง กุญชรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
119 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
120 นายสุชีพ ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
121 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
122 นายวิเชียร ขวดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
123 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
124 นายปรีชา ศรีมุกข์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 4 กรรมการอำนวยการ
125 นายสมเกียรติ ณ นคร ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 5 กรรมการอำนวยการ
126 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 6 กรรมการอำนวยการ
127 นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 7 กรรมการอำนวยการ
128 นายกิตติวัฒน์ ยังศรัทธา ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 8 กรรมการอำนวยการ
129 นายนัฐพล เพ็งเมือง ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 9 กรรมการอำนวยการ
130 นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 10 กรรมการอำนวยการ
131 นายสุชาติ ล่องวิไล ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 11 กรรมการอำนวยการ
132 นายบุญทัน พันธุรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 12 กรรมการอำนวยการ
133 นายวิรัช หาญกล้า ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 13 กรรมการอำนวยการ
134 ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
135 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการ
136 นางกรรญา มีแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
137 นางอัชฌา หมื่นสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
138 นายสุคนธ์ สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
139 นายโกศล มณีชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
140 นางถนอมศรี พลเขต ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
141 นายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นศ.๒ กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
142 นางสาวสาลินี บุญทรง ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
143 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
144 นายนิรัตน์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
145 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
146 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
147 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
148 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
149 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
150 นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
151 นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
152 นายพิพัฒน์ พลเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
153 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
154 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
155 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
156 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
157 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
158 นายวิจักษ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
159 นายเกียรติก้อง บุณยารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
160 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
161 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
162 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
163 นายสมเนตร กาญจนศุภางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
164 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
165 นายจตุพล ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
166 นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
167 นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
168 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
169 นางมานิตา เชาว์ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
170 นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
171 นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพรุ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
172 นายอุทัย กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
173 นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
174 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
175 นายนิพนธ์ ไทยกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
176 นายจำนงค์ หนูเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
177 นายปรีชา ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
178 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
179 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
180 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
181 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
182 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
183 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
184 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
185 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
186 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
187 นายโอษฐ์ นพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
188 นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
189 ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
190 นายวินิจ โรจนภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
191 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
192 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
193 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายเลขานุการ
194 นายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ
195 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
196 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
197 นางณิชากร เพชรอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
198 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
199 นางเสาวภา นนทศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
200 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
201 นายสัมฤทธิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
202 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ประธาน กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
203 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ ๑๕๑ รองประธาน กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
204 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร รองประธาน กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
205 นายสุพัฒน์ เดชนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา รองประธาน กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
206 นายนเรศ สิงห์คีพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ รองประธาน กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
207 นายเสรี ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ ๒๑๘ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
208 นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปา กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
209 นายอดิศักดิ์ บุณยะเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
210 นายสุนึง นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
211 นายโสภณ จิตรสำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
212 นางสาวอัญชลี นามสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
213 นายพนม บุญใส นักจัดการงานทั่วไป สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
214 นางสาวสุฎารัตน์ เกษา นักจัดการงานทั่วไป สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
215 นางวิภาวี ด้วงฉีด นักจัดการงานทั่วไป สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
216 นายประวิตร บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
217 นายกิตติ ลิมวนาทิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
218 นายทรงศักดิ์ ช่วยเกิด ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
219 นายสมลัก หนูแก้ว ลูกจ้างโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
220 นายสุธรรม โฉมทอง พนักงานขับรถ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
221 นายสมใจ มณีฉาย ช่างครุภัณฑ์ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
222 นายเหริญ พูลเกิด ช่างไม้โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
223 นายจำนง ไชยศร ช่างไม้โรงเรียนวัดนิคมคีรี กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
224 นายสมโชค แก้วเกิด ช่างปูนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
225 นายเกษม นาคฤทธิ์ ช่างปูนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
226 นายกิจจา ธารเนตร พนักงานบริการโรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
227 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
228 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่/อุปการณ์/แสง/เสียง
229 นายสำเนียง กุญชรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์
230 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์
231 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
232 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ ๑๕๑ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
233 นายสุรินทร์ ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
234 นางเบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
235 นางธีรานุช จิตนุพงศ์ ผอ.สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
236 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
237 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
238 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
239 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
240 นายสัญชัย พุลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
241 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
242 นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
243 นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพรุ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
244 นางนงเยาว์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
245 นายประเทือง จันทร์ชุม ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
246 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
247 นางสาวสุมลวรรณ สมแสง นักสื่อมวลชน สวท.ทุ่งสง กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
248 นายสุยุทธ พิทักษ์มงคล นักสื่อมวลชน ชำนาญการ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
249 นายระวีวัฒน์ ราชบำเพิง ช่างไฟฟ้า สวท.ทุ่งสง กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
250 ด.ต.ชัยยศ คงสุวรรณ ผบ.หมุ่ กก.ตชด.๔๒ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
251 นางสาวชุติมา พิทักษ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากน้ำ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
252 นางสาวเนตรชนก ทองเทพ พนักงานราชการโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
253 นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
254 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
255 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
256 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
257 นางพรพรรณ กุลมาตย์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
258 นางสุภาภร บุณยะเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
259 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
260 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิคม
261 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
262 นางสารภี ศรีราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องาม รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
263 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
264 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
265 นางสุคนธ์ เนติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
266 นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
267 นางราตรี ธวัชกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันดี กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
268 นางเพียงเพ็ญ สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเปียด กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
269 นางนงเยาว์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
270 นางสาวอิศรา ช่วยชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
271 นางสาวอัญชลี นามสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
272 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
273 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
274 นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
275 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
276 นางสร้อยม่าน อุดม นักจัดการงานทั่วไป สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
277 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายงบประมาณ
278 นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควน ประธานกรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
279 นายวิเชียร ขวดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
280 นายสุคนธ์ สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
281 นายเจน แป้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
282 นายทวีลาภ สั้นนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
283 นายสมศักดิ์ รอดศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยวน กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
284 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
285 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
286 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
287 นายนิยม จันทบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
288 นายสมบูรณ์ ชนะคช ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
289 นายมานิตย์ เต็งมีศรี ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ ฝ่ายงบประมาณ
290 นายพิพัฒน์ พลเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายงบประมาณ
291 นายชัยทัศน์ เกื้อกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายงบประมาณ
292 นางวาสนา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายงบประมาณ
293 นางสาวอัญชลี สุขหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายงบประมาณ
294 นางอรพันธ์ อินณรงค์ ครูช่วยราชการ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายงบประมาณ
295 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายพยาบาล
296 นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ประธาน ฝ่ายพยาบาล
297 นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันฯ รองประธาน ฝ่ายพยาบาล
298 นางสาวยุภาพร เจริญรูป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน รองประธาน ฝ่ายพยาบาล
299 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอทุ่งสง กรรมการ ฝ่ายพยาบาล
300 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทุ่งสง กรรมการ ฝ่ายพยาบาล
301 นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพรุ กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล
302 นางฎารณี ส่งทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล
303 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
304 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง ที่ปรึกษา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
305 นายสุชาติ ล่องวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ ที่ปรึกษา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
306 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร ประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
307 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
308 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
309 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
310 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
311 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
312 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
313 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ ๑๕๑ กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
314 นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
315 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
316 นายสุรินทร์ ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
317 นายโสภา สุขอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
318 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
319 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
320 นางสาวมะลิสา ชิตรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
321 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
322 นางพรพรรณ กุลมาตย์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
323 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
324 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
325 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล รองประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
326 นายวิชัย สุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปราน รองประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
327 นายณรงค์ จงจิตร ครูโรงเรียนวัดโคกหาด กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
328 นายสุธรรม สุดจิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ ๒๑๘ กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
329 นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดหลักช้าง กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
330 นางนิตยา พันธรักษ์ ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
331 นางสาวมะลิสา ชิตรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
332 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
333 นายจิระศักดิ์ เพชรทอง เจ้าพนักงานธุรการ ช่วยราชการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
334 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
335 นายประมุข นิลพัฒน์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
336 นายสำเริง เหล่ากอ ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
337 นายเอกพงศ์ เพชรสีทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
338 นางสาวอภิวรรณ ด้วงสีทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
339 นางสาวจิราภรณ์ เกตุแก้ว ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
340 นางสาวกรกชกร คงแก้ว ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
341 นางสาวจารุวรรณ เดโชเม็ง ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
342 นางสาวศศิธร ชนะภัย ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
343 นางสาวปริษา หนูพริบตา ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
344 นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
345 นางสาวจิรกาล จีบโจง ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
346 นางสาววิรินณา พลศร ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
347 นายนัฐพล พูลนวล ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
348 นางสาวจิรกาญจน์ แผ่นทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
349 นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
350 นายปิยะวัชร รักเพชร ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
351 นางสาวบัณฑิตา สุขแสงศรี ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
352 นายสนธญา ทรงทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
353 นางสาวสาลินี บุญทรง พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
354 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ชุม บุคลากรวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดเขาโร กรรมการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
355 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
356 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
357 นายสุชีพ ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
358 พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ทุ่งสง ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
359 นายวิจักษ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ประธานกรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
360 นายสนธยา อาวุธเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรฯ รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
361 นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
362 นายวิชาญ ศรีอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกุย กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
363 นายสุระ ชูพงศ์ ครูโรงเรียนวัดโคกหาด กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
364 นายสุวัจน์ มณีมาส ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
365 นายมงคล ชุมภักดี ครูโรงเรียนวัดนาเขลียง กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
366 นายธวัชชัย ไกรนรา ครูโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรฯ กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
367 นายมนู รักษายศ ครูโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
368 นายเชื้อชาย มงคลหล้า ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
369 นายเกรียงศักดิ์ วัชรกุล ครูโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
370 นายชาญยุทธ อนุพงศ์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
371 นายสมมาตร รักษานาค พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
372 นายสมบูรณ์ ชนะคช ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
373 นายพีรพัต พรหมทอง ครูโรงเรียนบ้านสะนางมโนราห์ กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
374 นายสุบรรณ นาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
375 นายพงษ์ศักดิ์ เรืองจรัส ครูโรงเรียนกาญจนศึกษา กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
376 นายทวี ศรีชาย ครูโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
377 นายพงศ์กฤษณ์ ชนะรบ ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง๓ กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
378 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง กรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
379 นายเกียรติก้อง บุณยารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง กรรมการ และเลขานุการ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
380 ร.ต.อ.ปฏิบัติ ขุนรัง สว.จร.สภ.ทุ่งสง กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
381 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
382 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ ประธานกรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
383 นายสุพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง รองประธานกรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
384 นายจตุพล ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง รองประธานกรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
385 นายสมศักดิ์ รักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา รองประธานกรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
386 นายปรีชา ศรีมุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
387 นายสมเกียรติ ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางตะเภา กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
388 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
389 นายประโมทย์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
390 นายกิตติวัฒน์ ยังศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
391 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
392 นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนส้าน กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
393 นายสุชาติ ล่องวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
394 นายบุญทัน พันธุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายรา กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
395 นายวิรัช หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
396 นายไพโรจน์ อิ้ววังโส ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท๗ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
397 นายวิจิตร คหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
398 นายยงยุทธ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
399 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
400 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
401 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
402 นายบุญเหิม ดิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
403 นายวิเชียร วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
404 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ ๑๕๑ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
405 นายวิจักษ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
406 นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
407 นางสาวปัญญา หมื่นบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะโสม กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
408 นายวิโรจน์ นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
409 นายสุเทพ ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
410 นางอาภรณ์ อ่อนคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
411 นายจำนงค์ หนูเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
412 นายปรีชา ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
413 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
414 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
415 นายอุทัย กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
416 นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
417 นายนิพนธ์ ไทยกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
418 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
419 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
420 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
421 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
422 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
423 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
424 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
425 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
426 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
427 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
428 นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
429 นายวินิจ โรจนภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
430 นายโอษฐ์ นพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
431 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
432 นายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นศ.๒ กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
433 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
434 นางณิชากร เพชรอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
435 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
436 นายจำเริญ พรหมมาศ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
437 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
438 นายปรีชา ศรีมุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
439 นางสาวสุเวทิน ไกรนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
440 นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
441 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
442 นายธีรพงค์ คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
443 ดร.กันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
444 นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลาราย กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
445 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
446 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
447 นางอำภา ชนินทรเทพ ครูโรงเรียนวัดเขากลาย กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
448 นางสาวอวยพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
449 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
450 นายวิทยา ศานต์ศิรประภา นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
451 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
452 นางอโนมา นัสฐาน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
453 นางสาวปัทมา ทรงสง่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการประกวด คัดเลือกรางวัล Obec Award และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน และการบริหารจัดการศึกาาสถานศึกษา
454 นายจำเริญ พรหมมาศ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
455 นายสมเนตร กาญจนศุภางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
456 นางสาวปัญญา หมื่นบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะโสม รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
457 นางเพียงเพ็ญ สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเปียด รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
458 นายเอกชัย ส่งทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
459 ดร.แววตา ชลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
460 นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
461 นายโกมาศ โปณะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรื่น กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
462 นายโสพล พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางเอื้อย กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
463 นางสำอางค์ ขวดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
464 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
465 นายวินิจ มณีฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
466 นายธีรพงค์ คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
467 นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจัง กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
468 นางสาวอิศรา ช่วยชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
469 นายอำนวย ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
470 นางสาวปราณีต ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
471 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
472 นางสาวตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโอม กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
473 นางสาวละเมียด คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
474 นางวาสนา คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
475 นางสุทธิณี ทรงอาวุธ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
476 นางสาวสุนันทา มูสิกพรรณ นักจัดการงานทั่วไป สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
477 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
478 นางจินตนา วงศ์เมฆ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
479 ครู โรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
480 ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะโสม กรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
481 นางมานิตา เชาว์ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
482 นางกัลยา กรุณา ครูโรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
483 นางเพ็ญศรี นกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศ (Best Practices)
484 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
485 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
486 นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
487 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ ๑๕๑ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
488 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
489 นายวิชัย สุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปราน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
490 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
491 นายสุภาพ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปริก กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
492 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
493 นางสาวอิศรา ช่วยชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
494 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
495 นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจัง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
496 นายคเนพร จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
497 นางสาวสิลวลี เรืองรักษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
498 นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
499 นางพรพรรณ กุลมาตย์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
500 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
501 นางสุภาพ ชนะภัย ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
502 นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครูโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
503 นายโสภา สุขอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
504 นางจิราภรณ์ ชุมนาค ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
505 นายมานิตย์ เต็งมีศรี ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
506 นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
507 นางสมทรง ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดเขาโร กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
508 นางอัญญรัตน์ เตียนจันทึก ครูโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
509 นางพัชรินทร์ ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
510 นางวรรณา แซ่เซื่อง ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
511 นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญ ครูโรงเรียนวัดเขากลาย กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
512 นางสาวสาวิตรี ริยาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปริก กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
513 นางสาวภัทติยา ชูมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
514 นางสาวเสาร์วภา สาริกขา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
515 นางสาวจุฑามาศ พัฒนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
516 นางสริญญา กาญจนรังษี ครู โรงเรียนบ้านนาเส กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
517 นางสุพัตรา ละออ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
518 นางสาวสมบัติ สาระวิถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
519 นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
520 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
521 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
522 นายจตุพล ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
523 นายสุคนธ์ สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
524 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
525 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
526 นายกมล เป็ดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตก กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
527 นายถนอม เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขรี กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
528 นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
529 นายจินดา อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
530 นายสัญญา นาเคณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
531 นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
532 นายวินิจ มณีฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
533 นายบรรจบ อนุจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
534 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
535 นางรุ่งนภา บุรพธานินทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
536 นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
537 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
538 นางวรรณา แซ่เซื่อง ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
539 นายธรรมา ธรรมสงคราม ครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
540 นายสมหมาย สุดถนอม ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
541 นางยุพิน มงคลเคหา ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
542 นายสมเกียรติ ชูช่วย ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
543 นายสุภาพ ชนะภัย ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
544 นางรุ่งศรี วงศ์งาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำตก กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
545 นางภัทรพร ทองกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
546 นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครูโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
547 นางสมหมาย บุญช่วยรอด ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
548 นางสาวพวงรัตน์ เพชรา ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท๗ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
549 นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
550 นายสุวัจน์ มณีมาส ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
551 นางสาวจิรวรรณ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดควนชม กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
552 นางนิรมล โนนเสนา ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
553 นายกิจจา ธารเนตร พักงานบริการโรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
554 นายสมเกียรติ ชนาชน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
555 นายสุรัช วัฒนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
556 นายจำลอง อินทรเทพ ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
557 นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
558 นางประนอม บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
559 นางอนงค์ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
560 นางจินดา ศรีเต้ง ครูโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
561 นายวิรัตน์ ประจักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
562 นางจารี เลื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
563 นายวินิจ อ่องหลี ครูโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
564 นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย ธุรการลูกเสือ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
565 นายกิจจา ธารเนคร พนักงานบริการโรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
566 นางสาววัลทณี แก้วคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
567 นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
568 นายวิชาญ ศรีอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกุย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
569 นายจำเริญ พรหมมาศ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
570 นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช๓ ประธานกรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
571 นายสุจินต์ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนชม รองประธานกรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
572 นายเจน แป้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
573 นายสมหมาย ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
574 นายสมเกียรติ ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางตะเภา กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
575 นายสนั่น สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสูง กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
576 นางเพียงเพ็ญ สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเปียด กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
577 นายกิตติวัฒน์ ยังศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
578 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
579 นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนส้าน กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
580 นายสุชาติ ล่องวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
581 นายบุญทัน พันธุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายรา กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
582 นายสมพงศ์ จินา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
583 นายวิรัช หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
584 นางสาวแววตา ชลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
585 นายวิทยา ศานต์ศิรประภา นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
586 นางเสาวณี แก้วมรกต นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
587 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
588 นางอโนมา นัสฐาน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
589 นางสาวปัทมา ทรงสง่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
590 นางวชิรา เลี่ยนสกุล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
591 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
592 นางบุญฤกษ์ ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านจำปา กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
593 นางสาววัลทณี แก้วคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
594 นางสาวอุษามาศ แก้วนิมิต ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดควนชม กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
595 นางสาววิรินณา พลศร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังเต่า กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสรรหาบุคคลเพื่อรับเกียรติบัตร
596 นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
597 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษา ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
598 นายธวัชชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมคีรี รองประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
599 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว รองประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
600 นายสมศักดิ์ รอดสีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยวน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
601 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
602 นายสุทิน บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
603 นายสัญชัย พุลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
604 นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจัง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
605 นางสาวนิศากร นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือ กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
606 นางราตรี พลปัฐพี ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
607 นางทัศนี มาตา ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
608 นายกานต์ แม่นทอง ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
609 นายทวัย ไชยศร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
610 นางพัชนี ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
611 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
612 นางสุวรรณี ดิสระ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
613 นางรัตนา ดรุณศิลป์ ครูโรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
614 นางสาววนิดา รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
615 นางวิรัตน์ แก้วเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
616 นางสาวบัณฑิตา สุขแสงศรี ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
617 นางสาวฟ้าปทุม หิรัญรัตน์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
618 นางสาวกุลชนา ไชยศร ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
619 นางสาววัลทณี แก้วคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
620 นางสาวศุภลักษณ์ รัตนบุรี นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
621 นางสาวลักษณ์ศิกานต์ พรหมเมือง นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
622 นางสาวทัดดาว สังข์งาม นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
623 นางสาวปิยนุช แก้วสามสี นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
624 นางสาวแววตา รัตนบุรี นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
625 นางสาวนิตยา ขนุนอ่อน นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
626 นางสาวสิริภรณ์ หอมชื่น นักเรียน โรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
627 นายณัฐกมล หนูสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
628 นายสราวุฒิ แซ่ลิ้ม นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
629 นางสาวจันทร์สุดา เมืองทรัพย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
630 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เมืองจันทร์ นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
631 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วละเอียด นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
632 นางสาวเกตุวลิน เกิดขุมทอง นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
633 นางสาวเนตรนภา พงษ์เตรียง นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
634 นางสาวกนกอร เพชรสีทอง นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
635 เด็กชายปริญญา มะอักษร นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
636 นายปัญญาวุฒิ ชุมแป้น นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
637 เด็กหญิงรัตติกาล พรหมเพ็ญ นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
638 เด็กชายธนายุทธ บัวทอง นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
639 นางสาวสุชานาถ ไชยโคต นักเรียน โรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
640 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มณฑา นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
641 เด็กหญิงมัสติกานต์ ทองคำ นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
642 เด็กหญิงสุกัญญา รัตนสุภา นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
643 เด็กหญิงศลิษา ศรีประจันทร์ นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
644 เด็กหญิงเบญวรรณ สมทรง นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
645 เด็กหญิงชุติมดี บุญวงศ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
646 เด็กหญิงวรรณวิสา มากพันธ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
647 เด็กหญิงมัลลิกา์ร์ รัตนกระจ่าง นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
648 เด็กหญิงจตุพร ผาสุข นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
649 เด็กหญิงอารียา ดำเกลี้ยง นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
650 นางสาวกุญชญา ไชยศร ธุรการโรงเรียน กรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
651 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการ และเลขานุการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
652 นายปิยะ สุขกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
653 นายนนทวัฒน์ สุขจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
654 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
655 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน ประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผล ติดตามผล และประเมินผล
656 นายจตุพล ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
657 นางอาจินต์ ไทยเกื้อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
658 นางพณัตตา อักษรนำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
659 นางสาปียะ บุญรักษา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
660 นางสุจิตรา โตสำลี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
661 นายประภาส เครือยศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
662 นางทิวารัตน์ ครุฑมาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
663 นายสุพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
664 นายพิพัฒน์ เลิศมาลัยมาลย์ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
665 นางณัฐนิรชาภัทร ปราบไกรสีห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
666 นางกิตติกา เลิศมาลัยมาลย์ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
667 นางทิพย์วรรณ ทิมกลับ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
668 นางภัทรภรณ์ สุธา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
669 นางอุไร สุขแสงศรี ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
670 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
671 นายอมรเทพ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
672 นางมาลี ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านบนควน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
673 นางสาวรัษฎา ทับสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านบนควน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
674 นางอัศนียา สุคนธสุนทร ครูโรงเรียนบ้านบนควน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
675 นางรักบุญ สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านบนควน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
676 นางสาวสุมาลี ตันติธนพร ครูโรงเรียนบ้านบนควน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
677 นางอรอุมา รัตญา ครูโรงเรียนบ้านบนควน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
678 นายนิรัตน์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
679 นางอาภรณ์ อ่อนคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
680 นายสนิท เข็มกลัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
681 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
682 นางจิระกิจ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
683 นางพรรณี ทองคงใหม่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
684 นางเรณู ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
685 นางลออ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
686 นางรัตนา คงตุก ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
687 นางมณีวรรณ ทองเนื้อห้า ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
688 นางจารุณี เพ็งหนู ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
689 นางศศิวัฒน์ จิตรสำรวย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
690 นางทิพยวรรณ ชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
691 นางนิตยา ศรีสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
692 นางสาคร รักษ์ศรีทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
693 นายประวิทย์ บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
694 นายโสภา สุขอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
695 นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
696 นางสมศรี ศรีใหม่ ครูโรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
697 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
698 นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
699 นางสุภาพร แก้วคุ้มภัย ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
700 นางดาวรุ่ง ก้งทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
701 นายไพโรจน์ เจริญมณี ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
702 นางจำเนียร ลายพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
703 นางเอื้อมภรณ์ มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
704 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
705 นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
706 นายวิโรจน์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
707 นางสุปตา เสนารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
708 นายสมโชค แก้วเกิด ช่างปูน 3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
709 นางอรชร โคจีจุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
710 นางสาวภาวิชญ์ วัฒนประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
711 นางภิรมย์ ดอกขัน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนฯ Tel. 08-9731-6170
และทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9 " Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]