หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 13 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   2 ก.ย. 2556   3 ก.ย. 2556   4 ก.ย. 2556   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   13 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 1 ห้อง ป. 5 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 1 ห้อง ป. 2 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอนุบาล ห้อง ป. 1 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน สปช 105/29 (อาคาร 2 ชั้น) ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน สปช 105/29 (อาคาร 2 ชั้น) ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน สปช 105/26 (อาคาร 2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 102 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน สปช 105/26 (อาคาร 2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 102 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงอาหาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ห้องประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ห้องประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเอนกประสงค์ (เวทีใหญ่) 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง สื่อ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 2 ห้อง จริยธรรม - ห้องกิจการนักเรียน 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 2 ห้อง จริยธรรม - ห้องกิจการนักเรียน 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง พักครู 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
21 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง เวที่ 1 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
22 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง เวที่ 1 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง เวที่ 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ห้อง เวที่ 2 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
25 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
27 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
28 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
29 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
30 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 4 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
6 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 4 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
8 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
9 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
10 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
11 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 411 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ห้อง 433 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ห้อง 432 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ห้อง 433 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาคาร 5 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาคาร 3 ห้อง สมุด 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาคาร 3 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาคาร 4 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาคาร 4 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาคาร 4 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาคาร 3 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
13 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
17 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
18 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ใต้อาคาร 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนฯ Tel. 08-9731-6170
และทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9 " Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]