หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1
ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศและโรงเรียนบ้านทวดทอง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2556   10 ก.ย. 2556   11 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 425 426 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาตาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 425 426 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 432 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 432 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 435 436 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 435 436 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322 9 ก.ย. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323,324 9 ก.ย. 2556 09.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 9 ก.ย. 2556 09.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 9 ก.ย. 2556 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525, 526, 527 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5214, 5215 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5213 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 529 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5210 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5218 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5217 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ห้อง โรงยิมเนเซียม 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ห้อง โรงยิมเนเซียม 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ห้อง โรงยิมเนเซียม 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ห้อง โรงยิมเนเซียม 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ห้อง โรงยิมเนเซียม 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 531 - 534 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 535 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5313 - 5314 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5316 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5316 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5313 - 5314 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
9 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5311 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
10 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5311 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง เอนกประสงค์ 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง เอนกประสงค์ 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 , 513 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 , 513 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 9 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 9 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 9 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
6 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 9 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
9 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
10 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
12 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
13 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
14 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
15 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
16 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
17 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
18 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
19 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
20 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
21 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
22 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
23 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
24 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
25 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
26 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
27 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
28 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
29 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
30 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
31 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
32 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
33 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
34 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2556 13.00 - 17.00
35 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
36 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
37 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
38 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เวทีกลาง 9 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2556 09.00-14.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (523 524) 9 ก.ย. 2556 09.00-11.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 ก.ย. 2556 09.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 9 ก.ย. 2556 09.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 ก.ย. 2556 09.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 9 ก.ย. 2556 09.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 ก.ย. 2556 09.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 9 ก.ย. 2556 09.30
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ก.ย. 2556 09.30
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ก.ย. 2556 13.00-15.30
9 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 ก.ย. 2556 09.30
10 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 9 ก.ย. 2556 09.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สนามหน้าเมือง 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สนามหน้าเมือง 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" เวทีการแสดงปฐมวัย ชั้น ลานนกยูง 9 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]