หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางรัชนี รักใหม่ครู ร.ร.บ้านท่าแค ท้องถิ่น พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชลียา มรกตคันโธครู ร.ร.วัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงพร คงแก้วครู ร.ร.วัดควนเพ็ง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางพัชรี อนุมาศครู ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ครู ร.ร.บ้านอ่างทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ทองชูดำครู ร.ร.วัดลานแซะ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี กาฬสุวรรณครู ร.ร.วัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางอนันฑา หมื่นสินครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
4. นางศิริญญา สุริยะวงศ์ครู ร.ร.บ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางจิตรา ชนะสิทธิ์ครู ร.ร.วัดตะโหมด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางคำจิต เรืองศรีครู ร.ร.บ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุลครู ร.ร.วัดดอนศาลา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายมนิตย์ จันทร์ช่วยครู ร.ร.บ้านปากพล สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางเบญจภรณ์ ทองสมครู ร.ร.บ้านคลองขุด สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นางจันจิรา เกตุชูครู ร.ร.วัดกลาง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายจรวย เทพนิมิตรครู ร.ร.บ้านท่าช้าง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวนพกนก รองรัตน์ครู ร.ร.วัดปากประ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสุทีป เทพชนะครู ร.ร.วัดท่าดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางกิติมา สังข์ทองครู ร.ร.วัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางพรทิพย์ เสนาทับครู ร.ร.บ้านห้วยกรวด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางทรงนาถ จันทร์กลับครู ร.ร.บ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สังข์จีนครู โรงเรียนบ้านนาวง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางขวัญนภา มาเอียดครู ร.ร.อนุบาลกงหรา สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางถนอม รัตนมณีครู ร.ร.บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
5. นางฐิตาภรณ์ เหลืองนุ่นขาบครู ร.ร.ทุ่งยางเปล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประทุม เรืองฤทธิ์ครู ร.ร.บ้านวังปริง สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมล บุญช่วยครู ร.ร.วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางทิฆรรมพร ขำตรีครู ร.ร.วัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ช่วยดำครู ร.ร.บ้านทุ่งมะขาม สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอรวีร์ วิรุฬห์รัตกุลครู ร.ร.วัดกลาง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางลำยอง เทอดเกียรติกุลครู ร.ร.ชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี รัตนพันธ์ครู ร.ร.ประชารัฐบำรุง ๒ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสะลิขอ คมเด็นครู ร.ร.บ้านคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทินครู ร.ร.บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางสุพรรณี บัวเนียมครู ร.ร.วัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจตุพร ฤทธิศักดิ์ครู ร.ร.บ้านควนพลี สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรัติยากร บุญช่วยครู ร.ร.วัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสุทิศา ชัยด้วงครู ร.ร.วัดเขาอ้อ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวปณิธดา มีแต้มครู ร.ร.นิคมสร้างตนเอง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน์ครู ร.ร.อนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เล็บบรรจงครู ร.ร.วัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางหทัยชนก ขวัญขำครู ร.ร.วัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพิศ เกื้อเส้งครู ร.ร.วัดชุมประดิษฐ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางปานจันท์ คงแก้วครู ร.ร.บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
5. นางยินดี รามทองครู ร.ร.บ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสิริพร สิงหะพลครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ครู ร.ร.วัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางลัดดา เทพเกลี้ยงครู ร.ร.บ้านไทรทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ทองมากครู ร.ร.บ้านหนองหว้า สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นางอารมณ์ พิศพักตร์ครู ร.ร.บ้านควนประกอบ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจำเป็น อินทร์แป้นครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางทรงดี ทองขุนดำครู ร.ร.บ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอนัญญา เรืองอินทร์ครู ร.ร.วัดบ่วงช้าง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางยบ บุญครบครู ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ รัตนประทีปครู ร.ร.บ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ธนนิมิตรครู ร.ร.บ้านควนพนางตุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางผกากรอง เสริมแก้วครู ร.ร.บ้านเตาปูน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญเอก อินทรภักดิ์ครู ร.ร.บ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทินครู ร.ร.บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวไพเราะ รักนุ่นครู ร.ร.บ้านโตน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางยุพิน ชูช่วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ณรงค์กูลรอง ผอ.ร.ร.วัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นางดอกสร้อย ธนสิทธิสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางรัชดาวัลย์ แดงเกตุชัยโรจน์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางสุคนธ์ จันทรเดชครู ร.ร.วัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายใจ ดำช่วยครู ร.ร.บ้านเตง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ หลีวิจิตรครู ร.ร.วัดควนเคี่ยม สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศครู ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
4. นางสายใจ ศรียานครู ร.ร.บ้านบ่อหิน สพป.สตูล กรรมการ
5. นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้นครู ร.ร.วัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ใส้เพี้ยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิภา สลัดทุกข์ครู ร.ร.วัดประดู่หอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายอรุณ ขาวสังข์ครู ร.ร.วัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิทครู ร.ร.บ้านสันยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
5. นางชัญญานุช ชูเพชรครู ร.ร.บ้านควนหมอทอง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางนันทรัตน์ สุมลผอ.ร.ร.พรรณราชลเขต สพป.นครศรีธรรมราชเขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญวดี ทองมีครู ร.ร.วัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ เจ้ยแก้วครู ร.ร.อนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางนิตยา รอดบุญครู ร.ร.อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
5. นางเพลินพิศ พรหมปลอดครู ร.ร.วัดฝาละมี สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตกุลครู ร.ร.บ้านควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อออิปกครู ร.ร.วัดท่าควาย สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางพัชรีย์ ลันดาครู ร.ร.สภาราชินี ๒ สพม.๑๓กรรมการ
4. นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดชครู ร.ร.ห้วยยอด สพม.๑๓กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ หมีนปานครู ร.ร.บ้านทอนตรน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจิตประไพ แก้วสุขครู ร.ร.วัดโอ่ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางระรื่น จันทร์แดงครู ร.ร.วัดควนเพ็ง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางสมใจ เสียมใหมครู ร.ร.บ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวรัตติยา สังคานาคินครูู ร.ร.วัดวังฆ้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
5. นางยินดี อมฤตกุลครู ร.ร.บ้านควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ หนูขาวครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางคะนึงเนตร ชัยโยธาครู ร.ร.บ้านควนพระสาครินทร์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางอิงอร รักษ์ขาวครู ร.ร.วิเชียรมาตุ สพม.๑๓กรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์ครู ร.ร.สภาราชินี ๒ สพม.๑๓กรรมการ
5. นางอารีย์ ศรีเพชรทองครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสำรวย หนูสมครู ร.ร.วัดโงกน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอิศรา ตาเย็บครู ร.ร.บ้านคู สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางเพชรนภา ศรีแสนครู ร.ร.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ ๑๙๗ สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพียรดีครู ร.ร.วัดควนเมา สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวศุกลฑิราญ์ สุพิทยพันธุ์ครู ร.ร.บ้านสำนักกอ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจรศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ บัญถะครู ร.ร.บ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ระวังวงศ์ครู ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นางกนกวรรณ หมื่นคลิ้งครู ร.ร.วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางขวัญธิดา เขาไข่แก้วครู ร.ร.วัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอัมพิกา อักษรสว่างผอ.ร.ร.วัดท่าสำเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเพลินใจ หอยนกคงครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายนงค์ หนูดำครู ร.ร.วัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางเมธีนี ภูนุชอภัยครู ร.ร.บ้านควนดินสอ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางเตือนใจ เกื้อรุ่งครู ร.ร.วัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
6. นางเจนจีรา แก้วขาวครู ร.ร.วัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
7. นางปรีดา บุญสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านควนพนางตุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
8. นายอาทิตย์ แก้วมุศิลป์ครู ร.ร.วัดเขาป้าเจ้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
9. นายประพาศ คงแก้วครู ร.ร.วัดเกาะยาง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
10. นางอรทัย เดชเชียรครู ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีฯ เขต ๑กรรมการ
11. นางไพบูลย์ พรหมเพชรครู ร.ร.วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีฯ เขต ๔กรรมการ
12. นางบุญญา พงศ์พุ่มครู ร.ร.บ้านควนพลี สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ พงศ์พฤกษธาตุครู ร.ร.บ้านตลิ่งชัน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ แสงเกิดครู ร.ร.บ้านลานข่อย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐครู ร.ร.บ้านนาโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางราตรี ทองสมครู ร.ร.บ้านอ่างทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายปราโมทย์ เกลี้ยงสินครู ร.ร.วัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
6. นางสุนิสา แก้วตุ่นครู ร.ร.บ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
7. นางเจียมจิรา โรจนแพทย์ครู ร.ร.บ้านทุ่งลาน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
8. นางอ้อยใจ บุญช่วยครู ร.ร.อนุบาลกงหรา สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
9. นางชุติกาญจน์ กนิษฐ์สกุลครู ร.ร.บ้านร่มโพธิ์ไทร สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
10. นางผ่องใส อั้นเต้งครู ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
11. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีครู ร.ร.บ้านหมาก สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓กรรมการ
12. นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญครู ร.ร.วัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ พรหมยกครู ร.ร.วัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มีภูมิครู ร.ร.บ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางนัดดาวัน ไหมศรีขาวครู ร.ร.บ้านเหรียงงาม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางจริยา คงสมครู ร.ร.วัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางบังอร แก้วสุขครู ร.ร.วัดโพเด็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
6. นายจริน สังขมณีครู ร.ร.วัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
7. นางเรณู แก้วบุตรครู ร.ร.วัดแหลมจองถนน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
8. นางวารุณี เพชรย้อยครู ร.ร.บ้านควนประกอบ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
9. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณรัตน์ครู ร.ร.วัดชุมประดิษฐ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
10. นายสัญญา สุวรรณละเอียดครู ร.ร.วัดสถิตย์ชลธาร สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
11. นางสุธา โชติมณีครู ร.ร.บ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
12. นายอำนวย พรหมเหมือนครู ร.ร.วัดลอน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธัญวรรณ ทุ่มแก้วครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางจินดา นิ่มดำครู โรงเรียนวัดเขาปู่ สพป.พท ๑กรรมการ
4. นางชลิดา วรรณรัตน์ครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางฒามรา พรหมหอมครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสำรวย ชูช่วยครู โรงเรียนวัดควนถบ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ โอทองครู โรงเรียนวัดกลาง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางจิติมา ลิ่มหลักครู โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางโสภา ศรีสมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดวิเวการาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
5. นายไพรัตน์ อิ้ววังโสครู โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี หนูดำครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางประพิศ สงแช้มครู โรงเรียนวัดลำใน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ พรหมมากครู โรงเรียนบ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายศรัณย์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านบางดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวจงกลณี ปลอดใจดีครู โรงเรียนบ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัณศยา รัตนพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี แย้มรัตนกุลครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจิราวดี ยูงทองครู โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางอัญชนา ขวัญยืนครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางนันทิตา เจ๊ะซูครู โรงเรียนบ้านวังศิลา สพป.ยะลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเมธี นพนิชครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางอาลัย เพ็งพิตครู โรงเรียนบ้านขัน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางยินดี สันติกุลครู โรงเรียนวัดท่าควาย สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ แตงอ่อนครู โรงเรียนบ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรกาญจน์ โปฎกรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ โอทองครู โรงเรียนวัดกลาง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางประไพ เตละกุลครู โรงเรียนชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจันทนา พลรักดีครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางกรวิกา ฉินนานนท์ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ วรรณโกครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี จันทร์ดำครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางวรรณพร หงษ์ยศครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางชญานี ขัตติยะมานครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สุขเกื้อครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางจิระพร เวทยาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางฉลวย เกิดศิริครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป.ชุมพร เขต ๒กรรมการ
5. นางชาลินี ส่งแสงครู โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา ยิ้มด้วงครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจรวย อินมณเทียรครู โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสมสิน บัวขวัญครู โรงเรียนทุ่งยางเปล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางธีรภัทร จันทะสะเรครู โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิตชามาศ แสงจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ด้วงแก้วครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางเทคนิค หนูเสนครู โรงเรียนบ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสไบแพร ฉิมเกื้อครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
5. นายณัฐพงค์ แสงอำพรครู โรงเรียนบ้านคลองสง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายการุณ ชูช่วยรอง ผอ.โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นางสมจิตร สลักศรีศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
5. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.๑๒กรรมการ
6. นายธวัชชัย สวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
9. นายตระกูล มากแก้วครู โรงเรียนบ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
11. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงครู โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.๑๒กรรมการ
12. นางสาวปริชาติ ราษแก้วครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
13. นางโสภา เส้งสุ้นครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม.๑๒กรรมการ
14. นางศุภดี รัตนบุรีครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม.๑๒กรรมการ
15. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
16. นายเมธี นพนิชครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายการุณ ชูช่วยรอง ผอ.โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓กรรมการ
3. นางสมจิตร สลักศรีศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
5. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.๑๑กรรมการ
6. นายธวัชชัย สวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓กรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
9. นายตระกูล มากแก้วครู โรงเรียนบ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
11. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงครู โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.๑๒กรรมการ
12. นางสาวปริชาติ ราษแก้วครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
13. นางโสภา เส้งสุ้นครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม.๑๒กรรมการ
14. นางศุภดี รัตนบุรีครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม.๑๒กรรมการ
15. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
16. นายเมธี นพนิชครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายการุณ ชูช่วยรอง ผอ.โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓กรรมการ
3. นางสมจิตร สลักศรีศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
5. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.๑๑กรรมการ
6. นายธวัชชัย สวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓กรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
9. นายตระกูล มากแก้วครู โรงเรียนบ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
11. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงครู โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.๑๒กรรมการ
12. นางสาวปริชาติ ราษแก้วครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
13. นางโสภา เส้งสุ้นครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม.๑๒กรรมการ
14. นางศุภดี รัตนบุรีครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม.๑๒กรรมการ
15. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
16. นายเมธี นพนิชครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายห่วง ฆังคสุวรรณครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
4. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.๑๒กรรมการ
5. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
6. นายธวัชชัย สวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
9. นายเมธี นพนิชครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
11. นางโสภา เส้งสุ้นครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม.๑๒กรรมการ
12. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงครู โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.๑๒กรรมการ
13. นางสาวปริชาติ ราษแก้วครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
14. นางศุภดี รัตนบุรีครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม.๑๒กรรมการ
15. นายสมคิด ขุนทองศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
16. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายห่วง ฆังคสุวรรณครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓กรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
4. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.๑๑กรรมการ
5. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
6. นายธวัชชัย สวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓กรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.๑๖กรรมการ
9. นายเมธี นพนิชครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
11. นางโสภา เส้งสุ้นครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม.๑๒กรรมการ
12. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงครู โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.๑๒กรรมการ
13. นางสาวปริชาติ ราษแก้วครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
14. นางศุภดี รัตนบุรีครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม.๑๒กรรมการ
15. นายสมคิด ขุนทองศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
16. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ มีภูมิครู โรงเรียนวัดใสประดู่ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ นคราวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางนันทาวดี เชาวพันธุ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางวิจิตร สำราญดีครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสุกัญญา รักจันทร์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอรชร เพชรรักษ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมโชค กรรณสุรางค์ครู โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
3. นางละออง ประทุมศรีครู โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ เอกชน พัทลุงกรรมการ
4. นางทรงศรี เวชสารครู โรงเรียนวัดดอนศาลา สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสุดา หนูมากครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส เจ้ยแก้วครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางหรรษา กาญจนพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวิจิตรา เมืองแก้วครู โรงเรียนวัดโคกตะเคียน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นายสนิท ทองพูลเอียดครู โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางลักษณา วรรณเดชากุลครู โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิพัฒน์ บุญพรานชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางคนึงนาท ธรรมขันธ์ครู โรงเรียนชะอวด สพม.๑๒กรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสงค์ครู โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสุภาพ เทพสงครู โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางวิไล ยศกิจครู โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายภักดี แสงชาตรีครู โรงเรียนบ้านเตง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิพัฒน์ บุญพรานชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางนัยนา เพชรตีบครู โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางบุปผา แสงขาวครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางวิไล ยศกิจครู โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เต็มรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ขวัญแก้วครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายชุมพล นิ่มโอครู โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางรัตนะพิณ เทพหนูครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวโสพิศ มูสิกรักษ์ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชำนิ ชัยฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายนรากร ไชยชนะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพัทลุงกรรมการ
3. นางวรนุช อาศน์สุวรรณผอ. โรงเรียนเรวดีพัทลุง เอกชน พัทลุงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีรักษาครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์ครู โรงเรียนบ้านควนพลี สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายไพศาล บุษรารัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทชัยวุฒิ เต็มยอดนักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแค พัทลุงกรรมการ
3. นายพสุชา อาจณรงค์ครู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายวิชาญ มานันตพงศ์ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ รอดหนูครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ จิตตกุลครู โรงเรียนบ้านขัน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง ทาตะภิรมย์ครู โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ พัทลุงกรรมการ
3. นายบุนยธร สุนทรครู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายคล่อง สินดำครู โรงเรียนวัดตะแพน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสมใจ ช่วยอินทร์ครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอภิชาต เทพกล่ำครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี สุดาบุตรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางยุพดี สิทธิศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางอำไพ กลิ่นขจรครู โรงเรียนวัดคูหาใน สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางสุชาวดี แดงไชยศรีครู โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิยม ไข่ช่วยครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทรลักษณ์ สกุลดีครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสมพร ยุทธการครู โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ พัทลุงกรรมการ
4. นายนพปฎล สุวรรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางมุกดา เทพทวีครู โรงเรียนวัดโอ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
6. นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนิยม ไข่ช่วยครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทรลักษณ์ สกุลดีครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสมพร ยุทธการครู โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ พัทลุงกรรมการ
4. นายนพปฎล สุวรรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางมุกดา เทพทวีครู โรงเรียนวัดโอ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
6. นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนันทา ชุมทองครู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายคณิต ชุมช่วยครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุวรรณโณครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางอรุณแจ่มสุข ชนะชัยครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวนาตยา พลายแก้วครู โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสำราญ ทองมากครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายคณิต ชุมช่วยครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางเครือพันธ์ เพ็ญจำรัสครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางเสาวภา พราหมพงศ์ครู โรงเรียนบูรณพัทศึกษามูลนิธิ เอกชน พัทลุงกรรมการ
5. นางธีรารัตน์ ไม่ทุกข์ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิมล ศรีนวลครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายคณิต ชุมช่วยครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางโสพิศ นัทธีเชาว์ครู โรงเรียนบ้านควนยวน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวจันทรา อินทรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อบจ.พัทลุงกรรมการ
5. นางสาวนาตยา พลายแก้วครู โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุภัทรา ครุฑคงนักจัดการงานทั่วไป สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจิราภร อธิขจรฤทธิ์นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นางอภิญญา สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา ครุฑคงนักจัดการงานทั่วไป สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจิราภร อธิขจรฤทธิ์นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นางอภิญญา สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ครุฑคงนักจัดการงานทั่วไป สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจิราภร อธิขจรฤทธิ์นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นางอภิญญา สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสาธิต สุขทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. พระสมุห์ครรชิต สมจิตโตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ทองรักขาวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายบุญสอด ทองแดงครู โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางพรรณี ธรรมรังษีครู โรงเรียนวัดควนถบ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายยก ช่วยอินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. พระปลัดภิรมย์ อาจารปาโลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสมใจ ชนะสิทธิ์ครู โรงเรียนประชาบำรุง สพม.๑๒กรรมการ
4. นายสุรพล จันทร์ขาวครู โรงเรียนวัดแจ้ง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี สงด้วงครู โรงเรียนวัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายติณณ สุวรรณคีรีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยา เพชรจันทร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายธวัชชัย พรหมรัตน์หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเภทศไทย ภาค 4กรรมการ
4. นางกษิมา ศรีสวัสดิ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุงกรรมการ
5. นางภัทราณี จันทร์เกื้อโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายติณณ สุวรรณคีรีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยา เพชรจันทร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายธวัชชัย พรหมรัตน์หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเภทศไทย ภาค 4กรรมการ
4. นางกษิมา ศรีสวัสดิ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุงกรรมการ
5. นางภัทราณี จันทร์เกื้อโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิทยา เหมพันธ์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกาญจนา กำลังมากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวชไมยพร ทองเพชรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นางสาวอรนุช อิสระคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. นางสุตตมา สุวรรณมณีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เหมพันธ์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกาญจนา กำลังมากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวชไมยพร ทองเพชรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นางสาวอรนุช อิสระคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. นางสุตตมา สุวรรณมณีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ อินทราพงษ์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณรองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีรักษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวปัทมา รักเกื้อคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ บัวเจริญคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ สังข์แก้วคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ อินทราพงษ์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณรองประธานกรรมการ
2. นางสาวศืรืรัตน์ ศรีรักษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวปัทมา รักเกื้อหัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเภทศไทย ภาค 4กรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ บัวเจริญนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ สังข์แก้วคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสนอง อุสาครูโรงเรียนบ้านวังประจัน สพป สตูลประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ เอียดสุยครูโรงเรียนบ้านท่าลาด สพป พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายดาหวูด หมันเบ็ญหมัดครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" สพป สตูลกรรมการ
4. นายระพิน ชูทองครูโรงเรียนบ้านปากสระ สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางปริยากร รามณีย์ครูโรงเรียนวัดใสประดู่ สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายชมพล เจ้ยชุมครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ครูโรงเรียนชุมชบ้านไทรห้อง สพป นครศรีฯ เขค ๒กรรมการ
3. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองโร สพป สุราษฎร์ เขต ๓กรรมการ
4. นายไอศูรย์ ทองสั้นครูโรงเรียนวัดโรจนาราม สพป พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นายวิมล เกลี้ยงเกลาครูโรงเรียนบ้านโคกโดน สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ชูศรีครูวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ทิพยศุภลักษณ์ครูโรงเรียนวัดประดู่เรียง สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายสุทิพย์ พูลสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป สงขลา เขต ๑กรรมการ
4. นายนวราษฎร์ ทักขภิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นายฐานุพร เทพหนูครูโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรผอ.โรงเรียนวัดดอนพะยอม สพป สุราษฎร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ แก้วขาวครูโรงเรียนวัดหัวควน สพป พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางจรัญญา จันทร์ชุมครูโรงเรียนวัดลำนาว สพป นครศรี ฯ เขต ๒กรรมการ
4. นายชาญชัย สุวรรณเดชาครูโรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางวันดี อินทร์เปียครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชื่นใจ นวลยังครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเหิม คงขำครูโรงเรียนวัดปัณณาราม สพป. พัทลุงเขต ๒กรรมการ
3. นายชมพล เจ้ยชุมครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสมใจ เศษขาวครูโรงเรียนบ้านบาโด สพป. ยะลา เขต ๑กรรมการ
5. นายฮาแซ สะแมครูโรงเรียนบ้านสิเดะ สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดครูโรงเรียนพัทลุง สพม. ๑๒ประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางสุภาพ ฤทธาภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป.พัทลุุง เขต ๑กรรมการ
4. นายวินัย ครูอ้นครูโรงเรียนวัดแหลมจองถนน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นายศุกฤษณ์ หะยีเจะแวครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม.๑๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม.๑๒ประธานกรรมการ
2. นายสุเชาว์ ศักดิ์แสงครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวดล เกษศิริรองผอ.วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายอนันต์ หาญจิตรครูโรงเรียนบ้านคลองเหีย สพป.พังงากรรมการ
5. นายชื่นใจ นวลยังครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพล ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอ สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านรามัน สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
3. นางเกศริน ใจซื่อดีครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เทศบาลเมืองพัทลุงกรรมการ
4. นางสมจิต มานันตพงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายจรัล ปัญจพรอุดมลาภครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอุดม จงไกรจักรผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ ซิ้วเตียครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
4. นายธนู มาชูครูโรงเรียนวัดปากประ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวปริยานุช ทองหนูเอียดครูโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา เอกชน พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมมารถ ทองชูดำครูโรงเรียนวัดโพรงงู สพป.พัทลุงเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ เอียดสุยครู โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายสามารถ กองเพชรครู โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม พัทลุงกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธ์ครู โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต ๑กรรมการ
5. นางวรวีร์ แสงสว่างครู โรงเรียนวัดป่าตอ สพป. พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พันนิตรครู วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา บุญหนูกลับครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายธนู มาชูครู ร.ร.วัดปากประ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางบุปผา สุขทองครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางจินดา เทวยุรังค์ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ สุทินรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ ช่วยนุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโศภณ รัตนะครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม.๑๒กรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญครู โรงเรียนบ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
5. นายประกิจ คงมาครู โรงเรียนบ้านน้ำตก สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย กฤษณะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน แวดอเล๊าะครู โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
3. นายเอกณรินทร์ ศรีภักดีครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวนยาง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางสุนันทา พรหมประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ กิตติศักดิ์รณกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาคีม สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีเพชรครู โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชครู โรงเรียนประชาบำรุง สพม ๑๒กรรมการ
4. นายประเทือง จันทร์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
5. นายปัญโญ จันเทศครู ร.ร.บ้านควนยวน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ยะพงศ์ครู วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุเชาว์ ศักดิ์แสงครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์ครู โรงเรียนบูรณพัทศึกษามูลนิธิพัทลุงกรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายครู โรงเรียนพนางตุง สพม.๑๒กรรมการ
5. นางสาวซันนา บูละครู โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีนครผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ครู ร.ร.บ้านครองโร สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครู ร.ร.บ้านไร่มุสลิม สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นายลิขิตร์ นิลสุขครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีนครผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ครู ร.ร.บ้านคลองโร สพป.สุราษฏร์ฯ เขต ๓กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครู ร.ร.บ้านไร่มุสลิม สพป.นครศรีฯเขต ๒กรรมการ
5. นายลิขิตร์ นิลสุขครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีนครผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ครู ร.ร.บ้านคลองโร สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครู ร.ร.บ้านไร่มุสลิม สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นายลิขิตร์ นิลสุขครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีนครผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์ครู ร.ร.บ้านคลองโร สพป.สุราษฏร์ เขต ๓กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครู ร.ร.บ้านไร่มุสลิม สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นายลิขิตร์ นิลสุขครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายวัลลพ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงครู ร.ร.บ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฏร์ฯ เขต ๑กรรมการ
5. นายวิเชียร คำคงครู ร.ร.วัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายวัลลพ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงครู ร.ร.บ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฏร์ เขต ๑กรรมการ
5. นายวิเชียร คำคงครู ร.ร.วัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายวัลลพ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงครู ร.ร.บ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฏร์ เขต ๑กรรมการ
5. นายวิเชียร คำคงครู ร.ร.วัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายวัลลพ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงครู ร.ร.บ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฏร์ เขต ๑กรรมการ
5. นายวิเชียร คำคงครู ร.ร.วัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายชาญวุฒิ ศรีจันทร์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ จันทร์เพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางชื่นจิต สมานุภาวินครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์เพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายชาญวุฒิ ศรีจันทร์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางชื่นจิต สมานุภาวินครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์เพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายชาญวุฒิ ศรีจันทร์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางชื่นจิต สมานุภาวินครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์เพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายชาญวุฒิ ศรีจันทร์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางชื่นจิต สมานุภาวินครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวลครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครู ร.ร.บ้านเกาะนางคำเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกัญญา หนูจีนเส้งครู ร.ร.ชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู ร.ร.บ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวลครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครู ร.ร.บ้านเกาะนางคำเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกัญญา หนูจีนเส้งครู ร.ร.ชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู ร.ร.บ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวลครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครู ร.ร.บ้านเกาะนางคำเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกัญญา หนูจีนเส้งครู ร.ร.ชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู ร.ร.บ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวลครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครู ร.ร.บ้านเกาะนางคำเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกัญญา หนูจีนเส้งครู ร.ร.ชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู ร.ร.บ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ เชื้อแดงครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุภเชษฐ์ กิจวาสครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายสุเมธ แก้วคำครู ร.ร.วัดลอน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ชูประดิษฐ์ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ เชื้อแดงครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุภเชษฐ์ กิจวาสครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายสุเมธ แก้วคำครู ร.ร.วัดลอน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ชูประดิษฐ์ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา มีขาวครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางกิจจา สันซังครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ประสารวุฒิครู ร.ร.วัดแตระ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางนิตยา ทองเลี่ยมนาคครู ร.ร.วัดควนปันตาราม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา มีขาวครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางกิจจา สันซังครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ประสารวุฒิครู ร.ร.วัดแตระ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางนิตยา ทองเลี่ยมนาคครู ร.ร.วัดควนปันตาราม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ เชื้อแดงครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมราษฎร์ครู ร.ร.วัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ กรรมการ
5. นางรุ่งนภา มีขาวครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ เชื้อแดงครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมราษฎร์ครู ร.ร.วัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓กรรมการ
5. นางรุ่งนภา มีขาวครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ จันทร์เพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางกิจจา สันซังครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางชื่นจิต สมานุภาวินครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางนงลักษณ์ จันทร์เพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางกิจจา สันซังครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายลิ่ม แก้วเรืองครู ร.ร.อนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางชื่นจิต สมานุภาวินครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุภเชฏฐ์ กิจวาสครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมราษฎร์ครู ร.ร.วัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ชูประดิษฐ์ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางมณฑิรา วังร่มครู ร.ร.บ้านควนโคกยา สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ เชื้อแดงครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุภเชฏฐ์ กิจวาสครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมราษฎร์ครู ร.ร.วัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ชูประดิษฐ์ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางมณฑิรา วังร่มครู ร.ร.บ้านควนโคกยา สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ เชื้อแดงครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ศิลป์ บัวบานครู ร.ร.บ้านนกหว้า สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงครู ร.ร.บ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายขนบ ศรีฟ้าครู ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า สพป.สตูลกรรมการ
5. นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ครู ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางมารศรี เชาวลิตรอง ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายลิขิตร์ นิลสุขครู ร.ร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางนิตยา ทองเลี่ยมนาคครู ร.ร.วัดควนปันตาราม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ประสารวุฒิครู ร.ร.วัดแตระ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายทรงพล แก้วสุขครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แซ่หลิมครู ร.ร.บ้านสะปำ ( มงคลวิทยา ) สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สารวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายเตชวัน สุวรรณประสมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายปรีชา ปานนุ่มครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายทรงพล แก้วสุขครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แซ่หลิมครู ร.ร.บ้านสะปำ ( มงคลวิทยา ) สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สารวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายเตชวัน สุวรรณประสมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายปรีชา ปานนุ่มครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำดำ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายธัญญา ไสยรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารอารี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยครู โรงเรียนบ้านควนพลี สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สุขสงค์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพ สพป.สตูล กรรมการ
4. นายบุญทิพย์ สุริยจันทร์ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางทองทิพย์ ตรังคธนสินศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสหัสชัย นาคพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการครู โรงเรียนนาสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
3. นายกวิวัจน์ สายสินธุ์ครู โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คงจุ้ยครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัญญา ไสยรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารอารี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยครู โรงเรียนบ้านควนพลี สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สุขสงค์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพ สพป.สตูล กรรมการ
4. นายบุญทิพย์ สุริยจันทร์ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางทองทิพย์ ตรังคธนสินศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสหัสชัย นาคพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการครู โรงเรียนบ้านนาสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
3. นายกวิวัจน์ สายสินธุ์ครู โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คงจุ้ยครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภูมิศักดิ์ รุ่นหันครู โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางผุสดี สกุลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นายสุเมธ กองเอียด ครู โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางพรศรี สุวรรณโณครู โรงเรียนวัดโพเด็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวฐิตาพร เต็มยอดครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภูมิศักดิ์ รุ่นหันครู โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางผุสดี สกุลรัตน์ครู ร.ร.บ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นายสุเมธ กองเอียดครู ร.ร.วัดพังกิ่ง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางพรศรี สุวรรณโณครู ร.ร.วัดโพเด็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวฐิตาพร เต็มยอดครู ร.ร.วัดท่าสำเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ดอนจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์ไทร สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายกวิวัจน์ สายสินธุ์ครู โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายอภิชาติ อ่องไล่ครู โรงเรียนวัดแตระ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสุธาสินี เกษตรสุนทรครู โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางจริยา กรดเต็มครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ดอนจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์ไทร สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายกวิวัจน์ สายสินธุ์ครู โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายอภิชาติ อ่องไล่ครู โรงเรียนวัดแตระ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสุธาสินี เกษตรสุนทรครู โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางจริยา กรดเต็มครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสำราญ ทองมากครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ คงศรีทองครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานครู โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ จันทร์สุขครู วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ์ วุ่นขุนครู โรงเรียนนาฏศิลปพัทลุง ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ คงศรีทองครู โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายตฤณ คงถาวรครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ๑๕กรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานครู โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
5. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสำราญ ทองมากครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต ๑กรรมการ
2. นายสมบูรณ์ จันทร์สุขครู โรงเรียนนาฏศิลปพัทลุง กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานครู โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ คงศรีทองครู ร.ร.วัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ์ วุ่นขุนครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ คงศรีทองครู โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายตฤณ คงศรีทองครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ๑๕กรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานครู โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
5. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญครู โรงเรียนบ้านบางติบ สพป.พังงากรรมการ
2. นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วอุบลครู โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นายวินิจ รัตนปิโยดมครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสายพิณ จำปาทองครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
2. นายปกพงศ์ จันทร์สว่างครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง กรรมการ
3. นางจีราพร จันทร์น้อยครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายวินิจ รัตนปิโยดมครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสายพิณ จำปาทองครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญ ครู โรงเรียนบ้านบางติบ สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วอุบลครู โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นายวินิจ รัตนปิโยดมครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสายพิณ จำปาทองครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายปกพงศ์ จันทร์สว่างครู วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางจีราพร จันทร์น้อยครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายวินิจ รัตนปิโยดมครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสายพิณ จำปาทองครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ์ วุ่นขุนครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัส ล่องนาวาครู โรงเรียนสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายประภากร เจริญมาศครู โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายจุมพฎ มาแก้วครู โรงเรียนควนขนุน สพม. ๑๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ์ วุ่นขุนครู วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัส ล่องนาวาครู โรงเรียนสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายประภากร เจริญมาศครู โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายจุมพฎ มาแก้วครู โรงเรียนควนขนุน สพม. ๑๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางโสภา ชายเกตุครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิตร เพชรกาฬครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายธีระยุทธ์ ราชนานนท์ครู ร.ร.วัดปะโอ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
4. นางนิลวรรณ มากแก้วครู ร.ร.วัดทุ่งยาว สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสุนันทา สุวรรณมณีครู ร.ร.วัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินดา จันทร์สุวรรณครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิตร เพชรกาฬครู ร.ร.อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายธีระยุทธ์ ราชนานนท์ครู ร.ร.วัดปะโอ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
4. นางนิลวรรณ มากแก้วครู ร.ร.วัดทุ่งยาว สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสุนันทา สุวรรณมณีครู ร.ร.วัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชญาดา รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตม์ นิลทะรัตน์ครู ร.ร.บ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางธีรนันท์ แม้นทองครู ร.ร.บ้านบางตะเภา สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
4. นางคนึงจิต นวลปานครู ร.ร.วัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางเกษร เวชรังษีครู ร.ร.บ้านพรุนายขาว สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอภันตรี ไวยพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตม์ นิลทะรัตน์ครู ร.ร.บ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางธีรนันท์ แม้นทองครู ร.ร.บ้านบางตะเภา สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
4. นางคนึงจิต นวลปานครู ร.ร.วัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางเกษร เวชรังษีครู ร.ร.บ้านพรุนายขาว สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชญาดา รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนิรมล หนูสงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางอรวรรณ นาคคงครู ร.ร.อนุบาลฉวาง สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นางโศภิษฐา โพธิ์สาลีครู ร.ร.วัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ บญจันทร์เพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนิรมล หนูสงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางอรวรรณ นาคคงครู ร.ร.อนุบาลฉวาง สพป.นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
5. นางโศภิษฐา โพธิ์สาลีครู ร.ร.วัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสุวดี สาวิโรจน์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางศิวพร รัตนพิพัฒน์ครู ร.ร.วัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางผุสดี นวลเกลี้ยงครู ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางปัทมปาณี สงคงครู ร.ร.วัดสุนทราวาส สพป.พท. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสุวดี สาวิโรจน์ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางศิวพร รัตนพิพัฒน์ครู ร.ร.วัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางผุสดี นวลเกลี้ยงครู ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางปัทมปาณี สงคงครู ร.ร.วัดสุนทราวาส สพป.พท. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวัฒน์ชระ รามณีครู ร.ร.บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นาเคณครู ร.ร.ไทยรัฐ วิทยา ๓๘ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววัชรี ออกวะลาครู ร.ร.บ้านโคกสัก สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางยินดี ชาติสงเคราะห์ครู ร.ร.วัดบ้านสวน (คงฯ) สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตรครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวัฒน์ชระ รามณีครู ร.ร.บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นาเคณครู ร.ร.ไทยรัฐ วิทยา ๓๘ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววัชรี ออกวะลาครู ร.ร.บ้านโคกสัก สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางยินดี ชาติสงเคราะห์ครู ร.ร.วัดบ้านสวน (คงฯ) สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางกัลญา ทองชูดำโรงเรียนวัดโพรงงู สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปริมพัฒน์ แก้วขาวโรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางสมใจ โลหุตางกูรโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางเกษรา ห้องโสภาโรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นายอภิชาต ชูช่วยโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจิรภา บุญแขโรงเรียนบ้านถ้ำลา สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ บุญรุ่งโรงเรียนวัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นายสมมิตร สังเกตโรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางสุภาพ รพิพรรณโรงเรียนวัดท่าดินแดง สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางกุสุมา สีสร้อยโรงเรียนบ้านรังแตน สพป.ระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางกัลญา ทองชูดำโรงเรียนวัดโพรงงู สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ เจ้ยชุมโรงเรียนวัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางปวิตรา สุวิชญางกูรโรงเรียนบ้านควนหินแท่น สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
4. นางชลิกรรดา จงหวังโรงเรียนบ้านขัน สพป.พท.1กรรมการ
5. นายวิโรจน์ ไชยสุนทรกิตติโรงเรียนบ้านวังปริง สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย นุ่มเรืองโรงเรียนวัดโพธาวาส สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ วิทยารัฐโรงเรียนวัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ลามโรงเรียนวัดตำนาน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นายทวีป วัดจังโรงเรียนบ้านด่านโลด สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นายสีนอง อำภัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนยวน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี อินปานโรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางละมัย อินเอียดโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางยินดี ชูดำโรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางจิราณี อินนุรักษ์โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางสุริยา กล้าคงโรงเรียนบ้านควนยวน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละออง หนูดำโรงเรียนวัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เพชรคงโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางนฤมล ดวงอรุณโรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางสาววรรณี ทองยกโรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพฯ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางสีนวล แก้วมณีโรงเรียนวัดควนเผยอ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางบุปผา แสงขาวโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจิรภา บุญแขโรงเรียนบ้านถ้ำลา สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์โรงเรียนบ้านธรรมเถียร สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นายเอก อัตตะโรงเรียนบ้านพรุนายขาว สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางพิศทิยา ขวัญขำโรงเรียนบ้านควนยวน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปริมพัฒน์ แก้วขาวโรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางละมัย อินเอียดโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางมาลี คงฤทธิ์โรงเรียนเรวดีพัทลุง เอกชน พัทลุงกรรมการ
4. นางนงนภัส ยศดำโรงเรียนบ้านควนหินแท่น สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางสัมพันธ์ สังข์พุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สพป.พัทลุง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถวิล เจ้ยชุมโรงเรียนวัดตะแพน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แก้วเกื้อโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอภิชดา รอดทรายโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสมศรี พันธุวงษ์โรงเรียนวัดท่าควาย สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นายเสรี บุญรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ลามโรงเรียนวัดตำนาน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ วิทยารัฐโรงเรียนวัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายวุฒิชัย นุ่มเรืองโรงเรียนวัดโพธาวาส สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายธวัชชัย จุลพลโรงเรียนบ้านรังแตน สพป.ระนองกรรมการ
5. นางวิชชุดา บุญส่งโรงเรียนวัดควนเคี่ยม สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิเพ็ญ บุญช่วยโรงเรียนบ้านโคกโดน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ อินทร์มากโรงเรียนวัดโอ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางวลาวัณย์ หมื่นไวย์โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสุจินต์ เตยแก้วโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางสุภาพ รพิพรรณโรงเรียนวัดท่าดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริครู โรงเรียนบ้านควนดินสอ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมพร จันทวีครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุกัลญา แก้วประสิทธิ์ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์/พัทลุงกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี คงแก้วครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรี ฯ เขต ๑กรรมการ
5. นางพัชนีญา ด้วงชูครู โรงเรียนวัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพียงเพ็ญ ดวงจิตโรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางทศพร ตันติกานต์กุลโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสุติมา สุทธิกุลโรงเรียนบ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจินตนา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านวังปริง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางวนิดา มาเอียดโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางจริน นิ่มละมัยโรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางยุพดี เรืองเรนโรงเรียนนุบาลเมืองพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางระเบียบ นวลยังโรงเรียนบ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางเกษร คำดีบุญโรงเรียนบ้านคู สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางลำยอง เทอดเกียรติกุลโรงเรียนชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสมพร ปุรินทราภิบาลโรงเรียนบ้านสำนักกอสพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการ
3. นางชลิกรรดา จงหวังโรงเรียนบ้านขัน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางสุมลทิพย์ บัวจุดโรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางจรรยา ชูสุวรรณโรงเรียนวัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุทิพย์ ศรีพงษ์โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สพป.สงขลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ อินทร์มากโรงเรียนวัดโอ่ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางปราณี สีดำโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางกาญจนา สุทธิสงค์โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
5. นางมนศิริ แก้วศรีโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประโลม เรืองมาโรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางละออง หนูดำโรงเรียนวัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางมาลี คงฤทธิ์โรงเรียนเรวดีพัทลุง เอกชน พัทลุงกรรมการ
4. นางกลอยใจ นิติโชติโรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
5. นางผกาพรรณ ศรทองโรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล ดวงอรุณโรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชื่นจิต สมานุภาวินโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลสพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการ
3. นางอภิรดี สุวรรณสะอาดโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางคณา ยีหวังกองโรงเรียนบ้านม่วงทวน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางนันทาทิพ ผอมฉิมโรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียรโรงเรียนทุ่งยางเปล สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกัลญา ทองชูดำโรงเรียนวัดโพรงงู สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางประไพ สินยังโรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางสุรี วิวัฒนพงศ์เพชรโรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางสุจิตรา สังเมียนโรงเรียนบ้านแม่ขรี สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมพร จันทวีครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลทิพย์ รักวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายเอกพงค์ บัวขาวครู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์/พัทลุงกรรมการ
4. นางปรียา สงค์ประเสริฐครู โรงเรียนวัดมหาธาตุ สพป.นครศรีฯ เขต ๑กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐครู โรงเรียนบ้านนาโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนายอนุวัต หมื่นไวย์โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล กรรมการ
2. นายชำนาญ ชนะชัยโรงเรียนวัดปากสระกรรมการ
3. นายสุกิจ สินยังโรงเรียนวัดประดู่หอมกรรมการ
4. นายณรงค์ จงจิตรโรงเรียนวัดโคกหาดกรรมการ
5. นางสุภาพร ไกรเกตุโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมนต์ทิวา ไชยแก้วครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ยางงามครู โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวชัญญาพัชญ์ เล่งกิ้มครู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์/พัทลุงกรรมการ
4. นางสาวหัทยา ขยันครู โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางพรทิพย์ จริตงามครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางแฉล้ม ชัยฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายภูมิภักดี สังเมียนครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวชัญญาพัชญ์ เล่งกิ้มครู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์/พัทลุงกรรมการ
4. นางสาวหัทยา ขยันครู โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางพัชนีญา ด้วงชูครู โรงเรียนวัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนวัดควนแพรกหาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เอียดคงโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นางสาวสุกัลญา แก้วประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์กรรมการ
4. นายวิจิตร จันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดประดู่เรียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชนก นิ่มดำโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
2. นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่นโรงเรียนบ้านเขาปู่กรรมการ
4. นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดหลักช้างกรรมการ
5. นางปิยนุช ด้วงคงโรงเรียนวัดโงกน้ำกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม แก้วด้วงโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
2. นางสาวจิราวดี ยูงทองโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
3. นายสมเสียร สังแก้วโรงเรียนวัดบ้านสวน(คง)กรรมการ
4. นางมนชนก ยะโสโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ โรจนหัสดินโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ไกรเกตุโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ ชูสงโรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
3. นางสุพรรณี ยางงามโรงเรียนวัดควนแร่กรรมการ
4. นางนิตยา พันธรักษ์โรงเรียนวัดนิคมคีรีกรรมการ
5. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พรหมรัตน์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
2. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่นโรงเรียนบ้านเขาปู่กรรมการ
4. นายประพนธ์ อัฒจักรโรงเรียนหัวไทรกรรมการ
5. นางวรรณี อ่อนคงโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุวัต หมื่นไวย์โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
2. นายชนพล ชูช่วยโรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
3. นายสุกิจ สินยังโรงเรียนวัดประดู่หอมกรรมการ
4. นายสามารถ ศรีประมวลโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
5. นายชำนาญ ชนะชัยโรงเรียนวัดปากสระกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพร จันทวีครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายภูมิภักดี สังเมียนครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายเอกพงค์ บัวขาวครู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์/พัทลุงกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์ครู โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป.นครศรีฯ เขต ๑กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่นครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรประธานกรรมการ
2. นายมณฑป ไชยบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ จันทร์สุวรรณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
4. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ดำนุ้ยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
6. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม.๑๒กรรมการ
7. นางเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นางทิพรัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนม้ธยมเกาะหมากกรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางอัญชลี สุทธิสว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.๑๒กรรมการและเลขานุการ
11. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรประธานกรรมการ
2. นายมณฑป ไชยบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ จันทร์สุวรรณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
4. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ดำนุ้ยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
6. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม.๑๒กรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางอัญชลี สุทธิสว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.๑๒กรรมการและเลขานุการ
11. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ อินทร์แก้ววิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.๑๒รองประธานกรรมการ
3. นายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
4. นายจตุพงศ์ ธรรมรัตน์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นศ. เขต ๒กรรมการ
6. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการ
7. นางอรนุช บุญสนิทโรงเรียนสิริวัณวรี ๒ กรรมการ
8. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป.กระบี่กรรมการ
9. นางจิระพร เวทยาวงศ์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พท.๑กรรมการ
10. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.๑๒รองประธานกรรมการ
2. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม.๑๖กรรมการ
3. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการ
4. นางอรนุช บุญสนองโรงเรียนสิริวัณวรี ๒กรรมการ
5. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป.กระบี่กรรมการ
6. นางจิระพร เวทยาวงศ์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พท.๑กรรมการ
7. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายกฤษณ์ ทองขุนดำม.ทักษิณ พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธ์ บุญชุมม.ทักษิณ พัทลุงกรรมการ
3. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
4. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ทองขุนดำม.ทักษิณ พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธีร์วิช ว่องทวีม.ทักษิณ พัทลุงกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.๑๔กรรมการ
4. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
5. นางภาณินี วรเนติวุฒิครู ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการ
6. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.๑๓กรรมการ
7. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์ครู ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม สพม.๑๒กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางชูศรี ฤทธิ์คงครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี บัวราษฎร์ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางประกายพร สุวรรณพงศ์ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีฯ เขต ๑กรรมการ
4. MissJulie Curtครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
5. นางอมรา ประสานพจน์ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดใจ จันทร์คงครู โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พรหมเหมือนครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนูครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
4. MissJulie Curtครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
5. นางพศิกา เวหาลอยครู โรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางถนอมเพ็ญ ชูบัวครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ยั่งยืนครู โรงเรียนวัดหานโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกุศล สะหะคะโรครู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
4. MissMegan Knowlesครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวศศิมณ ดำช่วยครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสัมผัส สังคะหะ ครู โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา เธียรสุรารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางศิริพร พรมนุ่นครู โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
4. Mr.I an Harold Mosdellครู โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร นิมิสวินครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางณภัทรพร ท่วมเพ็ชรครู โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชญารัศมิ์ รักชุมครู โรงเรียนวัดแจ้ง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวครองวดี วงศ์ธรรมโอสถครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. Miss. Cheree Lotterครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางอารีรัชต์ จันทโรจน์วงศ์ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ จันทร์ใหม่ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอนัญพร ในเรือนครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ไตรเวทย์ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
4. Miss. Julie Curtครู จ้างสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุงกรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ คงแก้วครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสำราญ ทองมากครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติกานต์ ทองมากครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางพวงพร อ่องไล่ครู โรงเรียนบ้านปากพล สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. MissMegan Knowlesครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจุฬาวัลย์ เรือนแก้วพนง.ราชการ โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ประไพ บัวแก้วครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา สมแสงตรูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. Mr.Daniel Marrionครูโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ สุวรรณปักษ์ครูโรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางชื่นจิต ขาวสุดครูโรงเรียนบ้านธรรมเถียร สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์พร ชัยสุขครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางยุพิน บุญทรงธรรมครูโรงเรียนชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. Mr.Ca Couwenbergครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางนุชรีย์ สังเมียนครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายลิขิตร์ นิลสุขครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง จีนปานครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายธนูศักดิ์ บุญสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
4. Mr.Greg Daweวิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ
5. นางเนตรนิดา อภิรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ศรีกาญจน์ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ด้วงรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต ๒กรรมการ
3. นายประสพโชค ชัยคีรีครูโรงเรียนวัดตะโหมด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. Ms.Jade Louiseวิทยากรพิเศษโรงเรียนพัทลุงคริสเตียนกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ แก้วนกครูโรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมชาติ พาราวิวัฒน์ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ หนูสงครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจกรรมการ
3. MissWang Tian Tianครูโรงเรียนเมืองถลาง สพม. ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ พาราวิวัฒน์ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจกรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ หนูสงครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจกรรมการ
3. MissTian Tian Wanครูโรงเรียนเมืองถลาง สพม. ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา ศิริพานิชอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. MissTakayuki Kakizakiอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการ
3. MissChiaki Murayamaอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางเปญญา ประพฤติตรงครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา โรจนรัตน์ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางกัลยา เกื้อกิ้มครูโรงเรียนวัดมณีเจริญ สพป. นครศรีฯ เขต ๓กรรมการ
4. Mr.Brian David Jacobครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางอุมา เศรษฐสุขครูโรงเรียนบ้านพูด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาววราทิพย์ ชูดำครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอุสาห์ ศีลบุตรครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหมครูโรงเรียนบ้านพรุขิง สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
4. Mr.Brian David Jacobครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสุพิศ แก้วด้วงครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ผอ. โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต.๑ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ โคตรชมภูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมนึก ธรรมรังษีครูโรงเรียนวัดควนถบ สพป.พัทลุง เขต๑กรรมการ
4. นายอนุวรรต พรหมแก้วครูโรงเรียนบูรณะพัทศึกษา พัทลุงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ มาเอียดครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
6. นายสนั่น ช่างสารครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
7. นายจำรัส จินณรัตน์ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายโสภณ โคตรชมภูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ มาเอียดครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
3. นายสมนึก ธรรมรังษีครูโรงเรียนวัดควนถบ สพป.พัทลุง เขต๑กรรมการ
4. นายคำนึง ผอมจีนผอ.โรงเรียนควนมิตร สปพ.นครศร๊ ฯ เขต ๓กรรมการ
5. นายประพจน์ เสียมใหม่ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยา สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
6. นายไสว มากภิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งลาน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
7. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร ณ พิจิตรครูโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ มาเอียดครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
3. นายสนิท เอียดแก้วครูโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป.นครศรีฯ เขต ๓กรรมการ
4. นายนิพนธ์ จิตเที่ยงรอง ผอ.โรงเรียนบ้านลิพัง สพป.ตรังเขต๑กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการ
6. นายสมนึก ธรรมรังษีครูโรงเรียนวัดควนถบ สพป.พัทลุง เขต๑กรรมการ
7. นายไสว มากภิบาลครูโรงเรียนบ้านทุ่งลาน สพป.พัทลุง เขต๑กรรมการ
8. นางอำไพ ชูสังข์ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ แก้วผนึกผอ.โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป. ปัตตานี เขต๒กรรมการ
10. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง สพป.ตรังเขต ๒กรรมการ
11. นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ผอ. โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป.พัทลุง เขต.๑กรรมการ
12. นายจำรัส จินณรัตน์ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย เชื่อมใจผอ.โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจีผอ.โรงเรียนบ้านดอนแค สพป ชุมพร เขต ๒กรรมการ
3. นายเสาวพจน์ รัตนบุรีผอ.โรงเรียนวัดควนประ สพป นครศรี ฯ เขต ๑กรรมการ
4. นางกอบแก้ว บุตรชำนิครูโรงเรียนบ้านนาปง สพป กระบี่กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สุพิทยพันธุ์ครูโรงเรียนวัดหรังแคบ สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชวลิต คงคาเนรมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘ สพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางมานิตย์ มีชูครูโรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายอภิชาติ สัญจรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป กระบี่กรรมการ
4. นางสาวรุ่งระพี โกสวิดาผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป ชุมพร เขต ๒กรรมการ
5. นายประจิม กลับแก้วครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิพัฒน์ บุญพรานชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สุดถนอมผอ.โรงเรียนบ้านหนองเจ สพป นครศรีฯ เขต ๒กรรมการ
3. นางอาภาพรรณ แสงทองศึกษานิเทศก์ สพป กระบี่กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกรครูโรงเรียนควนขนุน สพม ๑๒กรรมการ
5. นางจันทรา ทิพย์สงนักวิชาการศึกษา สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิจารณ์ อนุมณีผอ.โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ หมื่นวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯ สพป พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกชมล จันทร์ดอนครูโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ พัทลุงกรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ สพป นครศรี ฯ เขต ๒กรรมการ
5. นางกอบกิจ ชูสุวรรณครูโรงเรียนวัดดอนศาลา สพป พัทลุงเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย จันทรเดชผอ.โรงเรียนบ้านขันหมู่ สพป พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุลครูโรงเรียนวัดดอนศาลา สพป พัทลุงเขต ๑กรรมการ
3. นายเจษฎา แก้วมากครูโรงเรียนบ้านลานข่อย สพป พัทลุง เขต๑กรรมการ
4. นางสุกันยา นุขุนครูครูโรงเรียนบ้านฉลุง สพป สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางสุคนธ์ แสงโคตรครูโรงเรียนวัดหรังแคบ สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย มาศศรีผอ.โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี สพป สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรุณทิพย์ แสงศักดิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นายอนันต์ เล็บบรรจงครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ โรจนหัสดินครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสิภา เหลืองสนิทครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เศรษฐพงศ์ผอ.โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร บัวทองครูโรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางสุภาพ จันทร์ใหม่ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางภัทริยา ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ สพป สุราษฏร์ธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ปานนิลครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายธำรง ทองขุนดำผอ.โรงเรียนวัดลานแซะ สพป พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ยกฉวีครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางลำใย หลินมาครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางฉวีผ่อง นวลสิงห์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา แก้วผอมศึกษานิเทศก์ สพป นครศรี ฯ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ ศรีวิรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรี ฯ สพป นครศรี ฯ เขต ๑กรรมการ
4. นางอาภรณ์ สยามพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิตยา ฤทธิ์เลื่อนครูโรงเรียนวัดหานโพธิ์ สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปฏิชาติ หนูนุ่มศึกษานิเทศก์ สพป ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวณิดา ศรีชุมพวงครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางนฤมล ยอดศรีครูโรงเรียนบ้านขอนหาด สพป นครศรี ฯ เขต ๓กรรมการ
4. นางปริมพัฒน์ แก้วขาวครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
5. นางสุมลมาลย์ นคราวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป พัทลุง เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสโรชา ประพฤติศึกษานิเทศก์ สพป สงขลา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ เกตุแก้วครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการ
3. นางเรณู แสงมณีครูโรงเรียนบ้านปลายรา สพป นครศรี ฯ เขต ๒กรรมการ
4. นางละม้าย โพธิ์ทองครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวทวีวรรณ บัวช่วยครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป พัทลุง เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกรุณา หมวดมณีโรงเรียนวัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เต็งทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศุภิศา คะรุณโรงเรียนบ้านหาดไข่เตา สพป.พัทลุง เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรุณา หมวดมณีโรงเรียนวัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เต็งทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศุภิศา คะรุณโรงเรียนบ้านหาดไข่เตา สพป.พัทลุง เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายพิน ไชยโยธาโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร คชรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวรัชนี เพชรจันทร์โรงเรียนเรวดีพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรมน นภากุลโรงเรียนบ้านควนกุฎ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภัทรวัฒน์ บุวรวงศ์เสาร์แก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุจินต์ สู่คีรีโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรรณนิดา ช่างสารโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาสโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิต หมะหวีเอ็นโรงเรียนบ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวรรณนิดา ช่างสารโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาสโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิต หมะหวีเอ็นโรงเรียนบ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ์ ทองทวีโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ กรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีฯ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางถนอม ไทยยาโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ คลังข้องครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางนุชรี มาณะแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางถนอม ไทยยาโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ คลังข้องครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางนุชรี มาณะแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวรัตน์ คงฤทธิ์โรงเรียนเรวดีพัทลุง เอกชนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาภรณ์ บางเดือนกิจครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ บุษรารัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งลาน สพป.พัทลุง เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิษธยา ทองจันทร์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเปมิกา โมราสิทธิโรงเรียนวัดกลาง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีชายโรงเรียนบ้านนาท่อม สพป.นครศรีฯ เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสัญฆ์สินี ทองเจือเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 กรรมการ
3. นางธัญญพร จีนเมืองโรงเรียนวัดสุนทราวาส สพป.พัทลุง เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรนันทน์ นาถมทองโรงเรียนวัดโพเด็ด สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมทิพย์ คงอินทร์พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางวดาพร หมวดสังข์โรงเรียนเรวดีพัทลุง เอกชนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสัญฆ์สินี ทองเจือเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 กรรมการ
3. นางธัญญพร จีนเมืองโรงเรียนวัดสุนทราวาส สพป.พัทลุง เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางญาณิกา กาหยีโรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ แผ้วสะอาดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ขวัญกลับโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา จิตรสำรวยสพป.นครศรีฯ เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีย์ มณีโกบครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางจันทิมา มากแก้วโรงเรียนบ้านหน้าวัง สพป.พัทลุง เขต2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร หมอกม่วงโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเกศรา ชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กระบี่กรรมการ
3. นางกานดา เอียดหมุนโรงเรียนบ้านปากพล สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ชูกาลโรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ถ้ำเสือศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 กรรมการ
3. นายแฉล้ม ทองเรืองนิ่มโรงเรียนบ้านลานข่อย สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร ชูกาลโรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2กรรมการ
2. นางศิริวรรณ ถ้ำเสือศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 กรรมการ
3. นายแฉล้ม ทองเรืองนิ่มโรงเรียนบ้านลานข่อย สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายถวิล เจ้ยชุมโรงเรียนวัดตะแพน สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ แก้วเกตุครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปรจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วลัย อำลอยโรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป.สุราษฎร์ฯ เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา แก้วตุ่นโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุนิตา คงวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสมจิต หนูพิชัยครู โรงเรียนวัดโตนด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนิสา แก้วตุ่นโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุนิตา คงวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสมจิต หนูพิชัยโรงเรียนวัดโตนด สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายถวิล เจ้ยชุมโรงเรียนวัดตะแพน สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ แก้วเกตุครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปรจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วลัย อำลอยโรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป.สุราษฎร์ฯ เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมพร ชูกาลโรงเรียนวัดลอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒กรรมการ
2. นางศิริวรรณ ถ้ำเสือศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓กรรมการ
3. นางแฉล้ม ทองเรืองนิ่มโรงเรียนบ้านลานข่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประไพ ทองมากโรงเรียนบ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหมโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการ
3. นางวชิรา จันทร์ดำโรงเรียนบ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรานีย์ ช่วยเกิดโรงเรียนวัดโพธิยาราม สพป.พัทลุง เขต2ประธานกรรมการ
2. นางประคอง สุวรรณนิตย์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ กรรมการ
3. นางนันทาวดี เชาวพันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งยาว สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประไพ ทองมากโรงเรียนบ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหมโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการ
3. นางวชิรา จันทร์ดำโรงเรียนบ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประไพ ทองมากโรงเรียนบ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหมโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการ
3. นางวชิรา จันทร์ดำโรงเรียนบ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประไพ ทองมากโรงเรียนบ้านหัสคุณ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหมโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการ
3. นางวชิรา จันทร์ดำโรงเรียนบ้านหารเทา สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญธิดา เขาไข่แก้วโรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พท.1ประธานกรรมการ
2. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.พท.1กรรมการ
3. นางสาคร ทองพันธ์โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดา นุ่นชูคันโรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พท.1ประธานกรรมการ
2. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.พท.1กรรมการ
3. นางสาคร ทองพันธ์โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ พรหมราชครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวแวฟาดีละห์ สะอะครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปรจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นายสุริยา มีสวัสดิ์โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ พรหมราชครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวแวฟาดีละห์ สะอะครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปรจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นายสุริยา มีสวัสดิ์โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ เทวฤทธิ์พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
3. นางยุวดี จีนเมืองโรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป.พัทลุง เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินดา เทวยุรังค์โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ขวัญสกุลโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
3. นางกาญจนา ชะลาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิญดา ชูภักดีพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวนินูรซานา สอเหาะครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิญดา ชูภักดีครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวนินูรซานา สอเหาะครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดา นุ่นชูคันโรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พท.1ประธานกรรมการ
2. นางณีรนุช ขุนรินทร์โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา จันทร์อ่อนพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภวรรณ จันทร์ลาภพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านใสอ้อย สพป.พท.1กรรมการ
3. นางจิตติมา พรหมรุ่งโรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ เรืองทองสพป.พท.1ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต วารีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 กรรมการ
3. นางกัญญาวีร์ หาญณรงค์พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เรืองทองโรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พท.1ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต วารีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 กรรมการ
3. นางกัญญาวีร์ หาญณรงค์พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านใสอ้อย สพป.พท.1ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จีนเมืองโรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป.พัทลุง เขต2กรรมการ
3. นางอัจฉรา หิรัญสายโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านใสอ้อย สพป.พท.1ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จีนเมืองโรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป.พัทลุง เขต2กรรมการ
3. นางอัจฉรา หิรัญสายโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา คงสุขโรงเรียนวัดท่ายาง สพป.นครศรีฯ เขต2ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จีนเมืองโรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป.พัทลุง เขต2กรรมการ
3. นางอัจฉรา หิรัญสายโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา ขวัญปลอดโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำใน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา มณีโรงเรียนวัดแหลมจองถนน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา ขวัญปลอดโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำใน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา มณีโรงเรียนวัดแหลมจองถนน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา ขวัญปลอดโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำใน สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา มณีโรงเรียนวัดแหลมจองถนน สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.พท.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.พท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปารณีย์ ส่งศรีโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ประธานกรรมการ
2. นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์สพป.พท.1กรรมการ
3. นางนวรัตน์ คงฤทธิ์โรงเรียนเรวดีพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสินีนาช เกษรินทร์โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ขวัญกลับโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ น้อยจีนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปารณีย์ ส่งศรีโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ประธานกรรมการ
2. นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย สพป.พท.1กรรมการ
3. นางนวรัตน์ คงฤทธิ์โรงเรียนเรวดีพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปารณีย์ ส่งศรีโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ประธานกรรมการ
2. นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์สพป.พท.1กรรมการ
3. นางนวรัตน์ คงฤทธิ์โรงเรียนเรวดีพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุนิสา กิจเวชโรงเรียนวัดปากสระ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวินดา มาเอียดโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
3. นางวยุรี นาคแผ่นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพรรณี ธรรมศิริโรงเรียนบ้านแม่ขรี สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชนมน นิยมชื่นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ พลการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุศรินทร์ ตันอรชรโรงเรียนวัดแหลมดินสอ สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพรรณี ธรรมศิริโรงเรียนบ้านแม่ขรี สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชนมน นิยมชื่นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ พลการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุนิสา กิจเวชโรงเรียนวัดปากสระ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสุชาดา สุขโชติโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา กอบวัฒนกุลโรงเรียนวัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.พังงากรรมการ
3. นางสุเพ็ญญา ทองนุ่นโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุณี อภัยรัตน์โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางภาวันตี หะยียามาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุณี อภัยรัตน์โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางภาวันตี หะยียามาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตรศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุณี อภัยรัตน์โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางภาวันตี หะยียามาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตรศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนภัฒน์ มีสุนทรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ สุพุทธยางกูรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธรรม เลื่องสุนทรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา ฤทธิ์เหมือนโรงเรียนวัดนาท่อม สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุขครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุติรัตน์ ลาภวงศ์โรงเรียนปัณณาราม สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดุษฎี จันทร์ดอนโรงเรียนบ้านควนดินสอ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วมะแป้นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวประทีป เล่งน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดุษฎี จันทร์ดอนโรงเรียนบ้านควนดินสอ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วมะแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวประทีป เล่งน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงศักดิ์ บุญสุขโรงเรียนบ้านทอนตรน สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีฯ เขต 2กรรมการ
3. นายกิตติรัตน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเตง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจษฎา หะยียามาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายวรพล เรืองทองโรงเรียนบูรณะพัทศึกษากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ แก้วสมโรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจษฎา หะยียามาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายวรพล เรืองทองโรงเรียนบูรณะพัทศึกษากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ แก้วสมโรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงศักดิ์ บุญสุขโรงเรียนบ้านทอนตรน สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีฯ เขต 2กรรมการ
3. นายกิตติรัตน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเตง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจษฎา หะยียามาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายวรพล เรืองทองโรงเรียนบูรณะพัทศึกษากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ แก้วสมโรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระวัตร์ นาครภัฏโรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจิตพัฒน์ เปรื่องปราชญ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการ
3. นายวิชัย แร่ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณฑา ศรียาโรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ กาญจนะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านควนนิมิต สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระวัตร์ นาครภัฏโรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจิตพัฒน์ เปรื่องปราชญ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการ
3. นายวิชัย แร่ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระวัตร์ นาครภัฏโรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจิตพัฒน์ เปรื่องปราชญ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการ
3. นายวิชัย แร่ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณฑา ศรียาโรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ กาญจนะโรงเรียนบ้านควนนิมิต สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณฑา ศรียาโรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ กาญจนะโรงเรียนบ้านควนนิมิต สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระวัตร์ นาครภัฏโรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.พัทลุง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจิตพัฒน์ เปรื่องปราชญ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการ
3. นายวิชัย แร่ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณฑา ศรียาโรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป.พัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ กาญจนะโรงเรียนบ้านควนนิมิต สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมพรกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]