หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.1,ป.2,ป.3 22 พ.ย. 2556 09.00-10.00
2 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.4,ป.5,ป.6 22 พ.ย. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารบัวสวรรค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 632,633,634 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 22 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 635,636 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
4 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 211,212 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
5 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30
6 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 22 พ.ย. 2556 09.00-17.30
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 22 พ.ย. 2556 09.00-17.30
9 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 กศน.จ.พัทลุง อาคาร 5 ห้อง สมุด 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412-413 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105-106 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-513 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
10 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
12 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องประชุมใหญ่ เวที 1 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องประชุมใหญ่ เวที 1 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
16 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
21 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
22 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โรงอาหาร เวที 4 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
23 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ลานสนามบาส เวที 1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
24 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 เวที 3 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
25 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง To Be Number One เวที 7 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงจอดรถ/เต้นท์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงอาหาร 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 1 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/เต้นท์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา อาคารเรียนใหม่ชั้นล่าง 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.3 22 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 22 พ.ย. 2556 13.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
2 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
5 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 312 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
20 292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ชั้น 1 ห้อง 311 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ชั้น 1 ห้อง 313 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ชั้น 1 ห้อง 312 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]