หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.5 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
3 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.6 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
4 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1307 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 4 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ชั้น 3 ห้อง 1311 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารห้องสมุด 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารบัวสวรรค์ 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 642,643,644 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 645,646,647 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 632,633,634 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 21 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 635,636 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
6 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 211,212 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
7 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30
8 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30
9 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30
10 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 21 พ.ย. 2556 09.00-17.30
12 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 21 พ.ย. 2556 09.00-17.30
13 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
14 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 กศน.จ.พัทลุง อาคาร 5 ห้อง สมุด 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโคธาราม อาคารอุเบกขา 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-512 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513-514 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412-413 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
10 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
12 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
14 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 21 พ.ย. 2556 16.00-20.00
17 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 21 พ.ย. 2556 14.00-16.00
18 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
19 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
22 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
25 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 เวที 3 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
26 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โรงอาหาร เวที 4 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
27 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ลานสนามบาส เวที 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 1 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/เต้นท์ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา อาคารเรียนใหม่ชั้นล่าง 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงจอดรถ/เต้นท์ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT 1 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 1 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00
9 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนทอง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนเงิน 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
3 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.3 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนนำ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนนำ 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.1-2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
4 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนควนขนุน 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 312 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
2 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
6 172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
13 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
19 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
20 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
21 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
22 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]