หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 3 ห้อง สมุด 20 พ.ย. 2556 10.00-16.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.2 20 พ.ย. 2556 10.00-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.4 20 พ.ย. 2556 13.00-14.30
4 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1306 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1307 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 4 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1310 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1311 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 642,643,644 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 645,646,647 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 20 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 20 พ.ย. 2556 09.00-17.30
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 20 พ.ย. 2556 09.00-17.30
8 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโคธาราม อาคารอุเบกขา 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-512 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301-303 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร ชั้น 2 ห้อง 423-425 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105-107 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513-514 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 20 พ.ย. 2556 13.00-17.00
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 20 พ.ย. 2556 13.00-17.00
14 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 20 พ.ย. 2556 13.00-17.00
18 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 เวที 3 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
20 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โรงอาหาร เวที 4 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
21 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ลานสนามบาส เวที 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงจอดรถและเต้นท์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 3 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/เต้นท์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา อาคารเรียนใหม่ชั้นล่าง/เต้นท์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT2 20 พ.ย. 2556 09.00-14.00
8 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT 1 20 พ.ย. 2556 10.00-12.00
9 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 1 20 พ.ย. 2556 09.00-14.00
11 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนทอง 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.3 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
3 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนนำ 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนเงิน 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 3 ห้อง ป.5 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
6 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 3 ห้อง ป.6 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
7 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ชั้น ม.1-2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 20 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 20 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 20 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 20 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
6 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]