หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 3 ห้อง สมุด 20 พ.ย. 2556 10.00-16.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.2 20 พ.ย. 2556 10.00-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.4 20 พ.ย. 2556 13.00-14.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.5 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.6 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.1,ป.2,ป.3 22 พ.ย. 2556 09.00-10.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) อาคารมุทิตานุรักษ์ ชั้น 4 ห้อง ป.4,ป.5,ป.6 22 พ.ย. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1306 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1307 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1307 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง ประชุม ชั้น 2 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 4 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 4 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1310 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ห้อง 1311 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ชั้น 3 ห้อง 1311 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารห้องสมุด 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารบัวสวรรค์ 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารบัวสวรรค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เต้นท์ 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงยิมเนเซียม 19 พ.ย. 2556 08.00-17.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงยิมเนเซียม 19 พ.ย. 2556 08.00-17.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงยิมเนเซียม 19 พ.ย. 2556 08.00-17.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงยิมเนเซียม 18 พ.ย. 2556 08.00-17.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงยิมเนเซียม 18 พ.ย. 2556 08.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 642,643,644 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 645,646,647 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 632,633,634 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 20 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 21 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 22 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 635,636 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 211,212 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 20 พ.ย. 2556 09.00-17.30
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 21 พ.ย. 2556 09.00-17.30
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 22 พ.ย. 2556 09.00-17.30
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 20 พ.ย. 2556 09.00-17.30
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 21 พ.ย. 2556 09.00-17.30
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 22 พ.ย. 2556 09.00-17.30
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 กศน.จ.พัทลุง อาคาร 5 ห้อง สมุด 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโคธาราม อาคารอุเบกขา 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโคธาราม อาคารอุเบกขา 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-512 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513-514 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412-413 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412-413 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-512 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301-303 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร ชั้น 2 ห้อง 423-425 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105-107 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513-514 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105-106 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-513 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 20 พ.ย. 2556 13.00-17.00
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดนตรีสากล เวที 8 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 เวที 6 20 พ.ย. 2556 13.00-17.00
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง TO Be Number One เวที 7 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ เวที 2 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคารดุริยางค์ไทย เวที 5 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 21 พ.ย. 2556 16.00-20.00
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 21 พ.ย. 2556 14.00-16.00
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องประชุมใหญ่ เวที 1 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องประชุมใหญ่ เวที 1 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 21 พ.ย. 2556 13.00-17.00
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้องอุดมปัญญา 1 เวที 2 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 20 พ.ย. 2556 13.00-17.00
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 4 ห้อง อุดมปัญญา 3 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 3 22 พ.ย. 2556 13.00-17.00
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวที 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 เวที 3 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 เวที 3 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โรงอาหาร เวที 4 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โรงอาหาร เวที 4 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โรงอาหาร เวที 4 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ลานสนามบาส เวที 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ลานสนามบาส เวที 1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ลานสนามบาส เวที 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาคาร 3 เวที 3 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ห้อง To Be Number One เวที 7 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงจอดรถและเต้นท์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 3 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/เต้นท์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา อาคารเรียนใหม่ชั้นล่าง/เต้นท์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 1 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/เต้นท์ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา อาคารเรียนใหม่ชั้นล่าง 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงจอดรถ/เต้นท์ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงจอดรถ/เต้นท์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงอาหาร 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 1 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา เต้นท์ 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/เต้นท์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านนา อาคารเรียนใหม่ชั้นล่าง 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT2 20 พ.ย. 2556 09.00-14.00
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT 1 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT 1 20 พ.ย. 2556 10.00-12.00
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 1 20 พ.ย. 2556 09.00-14.00
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 1 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง Elearning 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ห้อง ICT2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมบริการและวิชาการ 17 พ.ย. 2556 08.00-21.00
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมบริการและวิชาการ 18 พ.ย. 2556 08.00-21.00
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมบริการและวิชาการ 17 พ.ย. 2556 08.00-21.00
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมบริการและวิชาการ 18 พ.ย. 2556 08.00-21.00
35 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมบริการและวิชาการ 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
36 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมบริการและวิชาการ 18 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนทอง 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนทอง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนเงิน 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.3 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.3 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.3 22 พ.ย. 2556 09.00-16.30
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนนำ 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนเงิน 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 3 ห้อง ป.5 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 3 ห้อง ป.6 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนนำ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลควนขนุน ห้อง ขนุนนำ 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 22 พ.ย. 2556 13.30-16.30
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ชั้น ม.1-2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคาร 4 ห้อง ม.1-2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 20 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 20 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 20 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน 15 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนควนขนุน 21 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน 22 พ.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมใหญ่ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 312 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 312 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม ห้อง ประชุม 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม2 ห้อง ประชุม2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
20 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
21 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
22 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
23 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
24 285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
25 286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
26 281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
27 282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
28 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
29 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
30 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
31 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
32 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
33 292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ห้องประชุม1 ห้อง ประชุม1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ชั้น 1 ห้อง 313 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ชั้น 1 ห้อง 312 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 3 โรงเรียนวัดบ้านสวน ชั้น 1 ห้อง 311 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
11 173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
12 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
13 172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
14 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
15 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
16 183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
20 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
21 180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
22 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
23 192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
24 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
25 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
26 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
27 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 20 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
28 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 20 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
29 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
30 204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
31 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
32 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
33 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
34 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
35 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
36 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 21 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
37 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
38 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
39 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
40 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
41 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบ้านสวน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 21 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]