เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2556
17 พ.ย. 2556
18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการดำเนินการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63


 
 

แจ้งแก้ไขชื่อ(ตัวสะกดผิด) ในเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 (สพป.) แจ้งได้ทาง mail : sutanyawe@gmail.com โดยให้ระบุรายละเอียด 1.กลุ่มสาระ  2. ชื่อกิจกรรม  3.ชื่อเดิม  4. ชื่อที่ขอเปลี่ยนแปลง

 
 

***ประกาศ***
เรื่อง เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร


  ขณะนี้ สพป.พัทลุง เขต 1 ได้เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดพัทลุง แล้ว  ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการสั่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยศึกษาขั้นตอน และวิธีการจากคู่มือ 1.การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  2. การพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน  3. การพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการจัดการแข่งขัน

 
 

ประกาศ สพฐ.
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

 
 

***ประกาศ***
จาก Admin ภาคใต้
เรื่อง การบันทึกคะแนนผลการแข่งขัน


เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันทุกศูนย์การแข่งขัน  ขอแก้ไขการบันทึกคะแนนกรณีนักเรียนที่มีชื่อเข้าแข่งขัน แต่ไม่ได้มารายงานตัวเข้าแข่งขัน การบันทึกคะแนน ให้ใส่เครื่องหมาย  " -  "  นั้น  ขอแก้ไขเป็น ให้กรอก  -1 ในช่องคะแนน

 
 

 
   
   
  แจังผลการจัดสรรนักเรียนตามโปรแกรมการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ จังหวัดพัทลุง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง ดูรายละเอียด  
 
***ประกาศ***
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สพป. : ระดับประถมศึกษา)

          ด้วยหลักเกณฑ์การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ
ป. ๑-๓ , ป. ๔-๖
, การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ , ป.๔-๖ , ม.๑-๓  และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ม.๑-๓ 
กรรมการจะเรียกนักเรียน
แข่งขันทีละคน  และมีการเก็บตัวนักเรียนที่รอการแข่งขัน
          ดังนั้น นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน  และรอการแข่งขันที่ห้องเก็บตัว  ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู ๒๕๐๐)  จึงซักซ้อมมาเพื่อความเข้าใจ
 
 

*** ประกาศ ***

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ "กิจกรรมคอมพิวเตอร์" ขอแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบว่า  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันได้ติดตั้งโปรแกรม Window xp office 2007 กรณีที่ต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลให้ใช้ USB Flash drive ในการสำรอง/ถ่ายโอนข้อมูล 
 
 

กำหนดพิธีเปิด และ พิธีปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ณ จังหวัดพัทลุง

 
 

*** ประกาศ ***

ด้วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมจะจัดโอนเงินค่าพาหนะให้กับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี (สพป.)  ทั้ง 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จึงขอให้โรงเรียนดังกล่าวจัดเตรียมเอกสารให้คณะกรรมการ ในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน (21 พ.ย. 56) ณ โรงเรียนควนขนุน ประกอบด้วย
1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน  จำนวน 1 ฉบับ

 

 
 

*** ประกาศ ***
แจ้งเปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน

ดาว์นโหลด
หนังสือแจ้งเปิดระบบ 
คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัว

 
 

***ประกาศ***

  • "มายากล ม.1-6" โรงเรียนขยายโอกาสฯ  เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
  • "การแสดงตลก ม.1-6" โรงเรียนขยายโอกาสฯ  เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.
 
 
***ประกาศ***

แจ้งประเด็นการกำหนดชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 จังหวัดพัทลุง ดูรายละเอียด
 
  ***ประกาศ***  ปรับตาราง เวลาการแข่งขันศิลปะ รายการที่ 377การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]จากเดิมวันทีี่ 21 พย. 56 เป็นวันที่ 20 พ.ย. 2556 เวลา และสถานที่คงเดิม  
 

 การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

ดาว์นโหลดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับใช้ในการแข่งขัน

 

 
 
ข้อมูลการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการแข่งขันฯ 

          - รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
          - รายชื่อศูนย์การแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ
 
 
เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการแข่งขัน

                               - เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
                               - เอกสารการขอแก้ไขชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน (DOC.5)
                               - เอกสารรับรองความพิการ
 
 

ประกาศ!!! กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน ที่ต้องจัดส่งเอกสารล่วงหน้า คลิกดูรายละเอียด 

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 แผนผังกิจกรรมลานวัฒนธรรมถิ่นใต้

 
 

งานสัมมนาและเสวนาวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓
ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

                     เชิญร่วมงานสัมมนาและเสวนาวิชาการ
                     - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง "การศึกษาไทย ก้าวอย่างไร?...สู่อาเซียน"
                       โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์
                     - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง "สร้างความสุขให้เด็กไทย...ก้าวไกลสู่สากล"
                       โดย อาจารย์อุสมาน  ลูกหยี  และ อาจารย์อนุสรณ์  หนองนา

***รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร***

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,857
จำนวนทีม 5,621
จำนวนนักเรียน 17,352
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 9,395
จำนวนกรรมการ 1,357
ครู+นักเรียน 26,747
ครู+นักเรียน+กรรมการ 28,104
ประกาศผลแล้ว 292/292 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 75
เมื่อวาน 181
สัปดาห์นี้ 1,606
สัปดาห์ที่แล้ว 4,730
เดือนนี้ 5,757
เดือนที่แล้ว 10,095
ปีนี้ 81,556
ทั้งหมด 1,144,224