สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ .9-10 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เครือวัน
 
1. นางภรพิศ  วิภูษิตวรกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายทิฆัมพร  แก้วเล็ก
 
1. นายธีรติ  ล่วนเส้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงศศิืธร  พูลสุทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์  สัตยาสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวฉัตรสุณีภรณ์  คงปาน
 
1. นางสายสุนีย์  วารีรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
 
1. นางอุดมพร  มะนะโส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุสรา  ง่วนสน
 
1. นางรัชนีวรรณ  สุนทรเต็ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69.15 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ศรีวารินทร์
 
1. นายชลอ  พลรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวสุกัญญา  สารักษ์
 
1. นายชลอ  พลรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เยาว์ดำ
2. นายอนุชา  ช่วยรักษ์
 
1. นายกิตติพงศ์   ตรังคธนสิน
2. นางเพลินทิพย์  สงขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิราภรณ์  คงประสม
2. นางสาวศศิทิพย์  สีเมือง
 
1. นายกิตติพงศ์   ตรังคธนสิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทีฆทัศน์  ชุ่มเพ็ง
 
1. นางธันยพัชร์  ทยานศิลป์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปรัชญาพร  เดิมหลิ่ม
 
1. นายสุริวงค์  ลุ้งกี่
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีวะปะ
2. เด็กชายจิตรกร  เกลี้ยงทอง
3. เด็กหญิงสุวิมล  ปั้นทอง
 
1. นางวันดี  แก้วสารทอง
2. นางอิงอร  รักษ์ขาว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกอร  ใจสวรรค์
2. นางสาวจิรัชฌา  เก้าเอี้ยน
3. นายทฤษฎี  พรมบังเกิด
 
1. นางอิงอร  รักษ์ขาว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยผลอินทร์
2. เด็กหญิงวิชญา  วัชรเสรีกุล
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
2. นายพุธินันท์  รัตคาม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญาภัค  กาญจนภิรมย์
2. นายศุภชัย  ศรีสุข
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
2. นายพุธินันท์  รัตคาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เกื้อคง
 
1. นางสาวประไพพร  ถิ่นนัยธร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นายธีระวุฒิ  ราชเดิม
 
1. นางดารารัตน์  พงค์เกื้อ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อัศวรัตนมงคล
2. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงหัสยา  หนูแก้ว
 
1. นายทรงกลด  หุ้นเหี้ยง
2. นางรุ่งทิวา  เชียงสอน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวดวงฤดี  ขวัญนิมิตร
2. นายปริญญา  อนุลินทร์
3. นายผดุงพงษ์  อั้นทอง
 
1. นางสาวจิราพร  ศิริรัตน์
2. นางเมทินี  บุญชัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายอลงกรณ์  อาเส็ม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  สุขโข
3. เด็กชายเจษฎา  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวจิราพร  ศิริรัตน์
2. นางศรุตา  ช่วยดู
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์พิชชา  คงอินทร์
2. นางสาวณัฐนิช  ทับทิม
3. นางสาวรัตนา  เต็มพร้อม
 
1. นางสาวจิราพร  ศิริรัตน์
2. นางสาวพรทิพา  ภูเก็ตรัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  สุดสาคร
2. นายวรพล  จิตใจภักดิ์
3. นายสรศักดิ์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวยุพา  แก้วหนูนวล
2. นางศรุตา  ช่วยดู
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรจกร  รักษ์ธรรม
2. เด็กหญิงอาทิตยากานต์  คงเกลี้ยง
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิรดา  หนูแดง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เอียดเกลี้ยง
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์พันธ์  ดีเบา
2. นายเชาวัฒน์  ทองเรืองรักษ์
3. นายเปรมวุฒิ  สังขาว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
2. นายอนุรักษ์  สุเหร็น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรพน  จริงจิตร
2. นายนัฐพงศ์  เอียดจุ้ย
3. นายพีระพัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
2. นายอนุรักษ์  สุเหร็น
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองคำ
2. เด็กหญิงพรชนก  ต้องชู
3. เด็กหญิงสุรัชดา  พรมสัง
4. เด็กชายอภิวิชญ์  องศารา
5. เด็กหญิงอิสรา  ประสบ
 
1. นางสาวธัญญชล  บุญเวช
2. นางสุวิมล  ศรีทองเชื้อ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  นวลมะโน
2. นางสาวชลธิชา  ชูสุวรรณ
3. นางสาวดวงหทัย  ทิพย์จันทา
4. นางสาววรรณวิษา   คงสถิต
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญเสริม
 
1. นางสาวธัญญชล  บุญเวช
2. นางสุวิมล  ศรีทองเชื้อ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทักษพร  กาญจนเกียรติกุล
2. นายรณภพ  จิตรประดิษฐ์
3. นางสาววรดา  ลิ่มเส็ง
4. นางสาววรรณวิษา   นิลละออ
5. นายเฉลิมเกียรติ  ธารอำมฤต
 
1. นายศักดิ์เลิศ  รักจริง
2. นางอุดมพร  มะนะโส
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวีกานต์  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงกัณฑมาส  สังงาม
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญนิมิตร
4. เด็กหญิงชนกชนม์  เข็มดี
5. เด็กหญิงชลธิชา  โยชุม
6. เด็กหญิงณัฐกุล  กาญจนาศรีโรจน์
7. เด็กชายทีฆทัศน์  ชุ่มเพ็ง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอ่อน
9. เด็กหญิงนลินี  คงแก้ว
10. เด็กชายนิธิพงษ์  ช่วยเมือง
11. เด็กหญิงบุษกร  กองการ
12. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กองมี
13. เด็กหญิงพิมลนาฏ  นวนแก้ว
14. เด็กหญิงมนธิชา  ดำเนินผล
15. เด็กหญิงวนัชพร  หนูหมาด
16. เด็กหญิงวรินดา  พิชัยรัตน์
17. เด็กชายศรายุทธ์  สามทิศ
18. เด็กหญิงศิมิลัน  กังแฮ
19. เด็กหญิงอมราวดี  กลับใหม่
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
2. นายศรชัย  ไกรปราบ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายวุฒิภัทร  เงินสี
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวสุรางคนา  ศรีทุมมา
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กชายก้องฟ้า  ศรีวะปะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  อานันทสฤษฎ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายชนาธิป  เชยชื่นจิตร
2. นางสาวพัชรี  โกเอี้ยน
 
1. นางนิดา  จินตนปัญญา
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กาญจนามัย
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  แป้นนวล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์อินทร์
4. เด็กหญิงถวิกา  ทิพย์จันทา
5. เด็กชายธีรภัทร  โสธานิตย์
6. เด็กหญิงนันทนา  ขาวคง
7. เด็กหญิงวนิชา  เก้าเอี้ยน
8. เด็กหญิงวริศรา  วงค์มาก
9. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่โอ้ว
10. เด็กหญิงสมปรารถนา  ศรีเทพ
11. เด็กหญิงสุปราณี  พลแสง
12. เด็กหญิงหัสกานต์  คงแก้ว
13. เด็กหญิงอัญชลี  ชิตแก้ว
14. เด็กหญิงอารียา  หลงขาว
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน  เสนี
 
1. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
4. นางอรพิน  อักษเรศ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ชนก  เจี๊ยวก๊ก
2. นางสาวฉัตรฤดี  อิ้วสู
3. นางสาวดวงสุดา  ประมวลศิลป์
 
1. นายยุทธชัย  แก้วสารทอง
2. นายสมโชค  ศรีพล
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายภากร  พิทักษ์ปกรณ์
2. เด็กหญิงสุธาศิน  แก้วน่วม
 
1. นางสาวบุษยา  สัตถาภรณ์
2. นายศุภฤกษ์  จันทวี
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นายขจรยศ  อึ่งทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  มอบพิจิต
 
1. นายศักย์สรณ์  วรรญรัศมี
2. นางสาวสุนารี  ธรรมราช
 
40 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัยแป้น
 
1. นางสาวพัชรี  รักสะอาด
 
41 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกันต์ธีรา  สงคราม
 
1. นางสาวพัชรี  รักสะอาด
 
42 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายมนต์ชัย  จันทร์พุ่ม
 
1. นางสาวพัชรี  รักสะอาด
 
43 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายกิตติพร  จันด้วง
 
1. นางสาวพัชรี  รักสะอาด
 
44 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐพัชญ์  ทองมา
2. เด็กชายวิรุฬห์  กุลบุญ
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  หงส์รัตนาวรกิจ
 
1. นางสาวพัชรี  รักสะอาด
2. นายสุวิทย์  แสงรัตน์
 
45 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - 1. นายพัสกร  ณ นคร
 
1. นายชัยวัฒน์  สุขสมบูรณ์
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวกรพิสุทธิ์  ลิปิกรณ์
 
1. นายชัยวัฒน์  สุขสมบูรณ์
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายอนุชา  ช่วยรักษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  สุขสมบูรณ์
 
48 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
49 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชยาพร  น้อยหนู
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
50 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 59.3 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  นวลมะโน
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
51 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชยาพร  น้อยหนู
 
1. นายปริญญา  แก่นเมือง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฏ์ติฌา  จิตบุญ
 
1. นายปริญญา  แก่นเมือง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  ช่วยรักษ์
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
54 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชยาพร   น้อยหนู
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
55 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐฏ์ติฌา  จิตบุญ
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
56 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินี  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงพัณนิภา  วุ่นคง
3. เด็กชายภูมิวนัส  ดำหนู
4. เด็กชายวีระพงษ์  พลพัง
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  กิจปกรณ์สันติ
6. เด็กชายสกุลชัย  ชัยศิริ
7. เด็กหญิงสุธิดา  ขาวคง
8. เด็กชายอรรถพร  หนูเ้หมือน
9. เด็กชายอาทร  เที่ยงธรรม
10. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตุลยสุข
 
1. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
57 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพันธ์  อุ้ยน้ำเที่ยง
2. นายธนวัฒน์  นาสิทธิ์
3. นางสาวธนัฏฐา  ครุฑธาโรจน์
4. นายนรากรณ์  จิตตัง
5. นางสาวประภิญญา  สุขใส
6. นายพัฒนพงศ์  นวนศรี
7. นางสาวฟารีดา  ลอตันหยง
8. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
9. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
10. นายเจษฎา  เอียดชะตา
 
1. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
58 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  เทพพูลผล
2. เด็กหญิงนลินี  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงพัณนิภา  วุ่นคง
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  กิจปกรณ์สันติ
5. เด็กหญิงสุธิดา  ขาวคง
6. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตุลยสุข
 
1. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
59 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัฏฐา  ครุฑธาโรจน์
2. นางสาวบุษกร  ทองบัว
3. นางสาวประภิญญา  สุขใส
4. นางสาวฟารีดา  ลอตันหยง
5. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
6. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.7 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมุนเวียน
2. เด็กหญิงสุธาศิน  แก้วน่วม
3. เด็กหญิงสโรชา  วิไลศรี
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายจิรวัฒน์  จิตบุญ
2. นายฉัตรชนม์  ศกุนตะฤทธิ์
3. นายภูริเดช  เรียบร้อย
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิทธิสุข
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณัฐวัฒน์  จันฝาก
2. นายพงศ์กฤษณ์  โพธิ์พิชญกุล
3. นายพิสิษฐ์  คงวัฒนานนท์
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิทธิสุข
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  ลัทธิธรรม
2. นางสาวขวัญตา  จิตตัง
3. นางสาวชนนิกานต์  กรดเต็ม
 
1. นายรังสรรค์  เบญจกุล
2. นายสมทบ  ช่วยเรือง
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายกิตติภัทท์  หะหมาน
2. นางสาวภัทรภรณ์  ชูศรีดำ
3. นางสาววิชิตา  ใจสมุทร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา
2. นางสาววริฎฐา   รักหอม
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มีสุข
2. เด็กหญิงพรชนก  สงวนเขียว
3. เด็กชายอินทร  ใจจาริม
 
1. นางบุปผา  บุญมี
2. นางยินดี  ขวัญนิมิตร
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์วิมล  ลิ้นหล่อ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไกรเทพ
3. นายวีระโชค  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางบุปผา  บุญมี
2. นางยินดี  ขวัญนิมิตร
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสโรช  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงอักษราพันธ์  ตรังภควัต
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นางสาววริฎฐา   รักหอม
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตภาศ  ชูบาล
2. เด็กชายคณิน  ภาคภูมิเจริญ
 
1. นางสาววริฎฐา   รักหอม
2. นายสุเทพ  ศรีไตรรัตน์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  ศรีสุข
2. นางสาวภาวิดา  เพชรเล็ก
 
1. นางสาววริฎฐา   รักหอม
2. นายสุเทพ  ศรีไตรรัตน์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัท  กั่นกล้า
2. เด็กชายไชยวัฒน์  มะโนรมย์
 
1. นางสาววริฎฐา   รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 5 1. นางสาวชฎารัตน์  ภู่สันติ
2. นางสาวณัฐณิชา  บุญศิริ
 
1. นางสาววริฎฐา   รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอธิราช  ทองสิน
2. เด็กชายเจตริน  ทองชู
 
1. นางยินดี  ขวัญนิมิตร
2. นางสาววริฎฐา   รักหอม
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานดิศ  รัตนสุรการย์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เล็กมาก
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีผอม
2. เด็กหญิงนวกานต์  นววิศิษฎ์กุล
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา   รักหอม
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายภูภัฎ  ทองอยู่
2. นางสาวโอบบุญ  อินทรักษ์
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรศิรินทร์  เอียดเรือง
2. นายวัชรากร  จิรโสภณ
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติชน  จริงจิตร
2. นางสาวเวธกา  ลีละสกุลมีเกียรติ
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา   รักหอม
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เล็กมาก
2. เด็กชายวรัญญู  คงชัย
3. เด็กชายวัชรากร   ไชยแก้ว
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา   รักหอม
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณัฐวุฒิ  บุตรเหลบ
2. นายธีรเมธ  บุณยนิธิโชติ
3. นายเฉลิมเกียรติ  ธารอำมฤต
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา   รักหอม
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 11 1. นางสาวฐานิสร  สันตะวัน
2. นางสาวธนารีย์  โมรา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา
2. นายสุเทพ  ศรีไตรรัตน์
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สิทธิชัย
2. เด็กชายจิรกิตต์  หยังหลัง
3. เด็กหญิงธันวรักษ์  เหล็มปาน
 
1. นายวีรยุทธ  เหล็มปาน
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  ทองโอ
2. นายปกรณ์  อุยสุย
3. นายพิชชาพงศ์  เพทาย
 
1. นายวีรยุทธ  เหล็มปาน
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สองหลง
2. เด็กชายอนันต์ชัย  คงศร
3. เด็กชายอิทธิเดช  พานิชกุล
 
1. นายวีรยุทธ  เหล็มปาน
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  เอียดจุ้ย
2. นายพีรศิลป์  เส็นขาว
3. นายเชาว์วัฒน์  ทองเรืองรักษ์
 
1. นายวีรยุทธ  เหล็มปาน
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติกร  บุญเจริญ
2. นายธีรพนธ์  จริงจิตร
3. นายนิรัตศัย  เล่งจิ้ว
4. นายปุณยวัจน์  คำทอง
 
1. นายวีรยุทธ  เหล็มปาน
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงระวิพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวธรรมชาติ  สุขมาก
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยมิตตา  สุนทรประทุม
 
1. นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  โคกเขา
 
1. นางสาวปัทมา  เสรีรักษ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 4 1. นายณัฐนันท์  สะดะ
 
1. นางกฤษณา  แสนเกื้อ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลภัส  ศรีนคร
 
1. นางวรรณ์ลี  ศรีชัย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐิดา  เจือกโว้น
 
1. นางสุวรรณา  เกียรติเมธา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปวีณนุช  วิเศษสินธุ์
 
1. นางสาวนิจมาศ  ผดุงเศรษฐกิจ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายอริยะ  ฉิมพาลี
 
1. นายสมคิด  ปานทน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีวะปะ
2. เด็กหญิงจิรพัชร  จิวสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนากานต์  เอมเอก
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่จัง
5. เด็กหญิงสุวิมล  ปั้นทอง
 
1. นางอัจจิมา  ขมิ้นทอง
2. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขจีพรรณ  สมแสง
2. นางสาวจารุภา  เดชประสิทธิ์
3. นางสาวฑิตฐิตา  แสงมณี
4. นางสาวพัชรพรรณ  มัณฑนาสุวรรณ
5. นางสาวอรภัทรา  ทองรักษ์
 
1. นางอัชนี  บุญชัย
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศารัตน์  เสียมไหม
 
1. Mr.David  Julien
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดีเบา
 
1. Mrs.An  Ruchun
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวครองขวัญ  อินทร์อ๋อง
 
1. Mrs.Lan  Qian
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรัณย์พร  วงศ์สิริโสภณ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  แซ่ลี้
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมลภัส  ศรีนคร
2. เด็กชายศรุต  สมุทรสาร
 
1. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุภา  เดชประสิทธิ์
2. นางสาวอัจฉรา  คนเที่ยง
 
1. นางอัจจิมา  ขมิ้นทอง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  แสงรัตน์
2. นายธีรนัย  ขาวดี
3. นายพีรพัฒน์  บัวมาก
4. นายวงศกร  ไชยทองรักษ์
5. นายวรางกูล  รอดแก้ว
6. นายศักดิ์พล  เพชรมณี
 
1. นายธีระ  บุญชัย
2. นายศรชัย  ไกรปราบ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายชลัมพล  จันทร์พุ่ม
2. เด็กหญิงชาลิสา  สองหลง
3. เด็กหญิงนุชวรา  วุ่นพันธ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
2. นางสาววาสนา  พลายเพ็ชร
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวฐิติวรฎา  ช่วยช่วง
2. นางสาวรุ้งไพลิน  ทองชุม
3. นางสาวสุมลรัตน์  ยิ้มเส้ง
 
1. นายธีรติ  ล่วนเส้ง
2. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  ขาวสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัคสังข์
3. นางสาวสโรชา  วิไลศรี
 
1. นายธีรติ  ล่วนเส้ง
2. นางอุดมพร  มะนะโส
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกรุณา  ไตรบุญ
2. นางสาวอทิติยา  ฤทธิ์เดช
3. นายเศรษฐกิจ  ข่ายม่าน
 
1. นายกิตติพงศ์   ตรังคธนสิน
2. นางสาวอาภรณ์  เทพอักษร
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนิชดา  ก้งจี้
2. เด็กหญิงอาซีซะห์  อาบูบาเกอร์
 
1. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวเยาวพาณี  ลุ้งบ้าน
 
1. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายพชร  ณ พัทลุง
2. เด็กชายพีระวุฒิ  เก้าเอี้ยน
 
1. นายธเนศ  สมาพงษ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพชร  ว่องไวยุทธ์
 
1. นายธเนศ  สมาพงษ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญสุดา  เอียดชะตา
2. เด็กหญิงธิยายุ  ชัยเพชร
 
1. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธันย์เทพ  ทองเยาว์
 
1. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงลักษมณ  จุลจ้าย
 
1. นางสาวเสาวณิต  ซินมุข
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวอาภาพัชร์  ยอดทอง
 
1. นางสาวเสาวณิต  ซินมุข