หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มสุราษฎร์ธานี 2
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2556
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2 นายสุเทพ เทโหปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3 นายมนตรี จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
4 นายวินัย กล่อมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5 นายประพาศ พริพล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
6 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
7 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
8 นายสุขโข สาเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
9 นายภานุศักดิ์ พรหมช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10 นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
11 นายเริงชัย ดำสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
12 นางธันปภัส กรงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
13 นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
14 นายสุไรยา สะดียามู ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาตร์ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
15 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
16 นางเพียงแข ขิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
17 นายพีระ อินทร์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
18 นายพีระพงค์ ทรรพคช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา รองประธานกรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
19 นายเกรียงไกร จันทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม รองประธานกรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
20 นางสุกัญญา สังข์ประคอง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
21 นายคณิต หงษ์เกิด ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
22 นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
23 นายพิทยา สังข์ประคอง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
24 นายสุเมธ เวชพราหมณ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
25 นางเสาวนีย์ เฝือชัย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
26 นางสาววรรณดี อักขราภรณ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
27 นางสาวอรุณี ชูนาวา ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระรู้ภาษาต่างประเทศ  
28 นางสาววนิดา คชนาค ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
29 นางหอมหวล สนิทธิเวทย์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
30 นางสุชีพ ชิตกุล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
31 นายเสรี ตะเหลบ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
32 นางญานิกา ซัง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
33 นางลัดดา ชุมจุล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
34 นางสุจารีย์ นิจจันพันธ์ศรี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
35 นางเรณู ตรีอุดม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
36 นางจิราภรณ์ มีล่อง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
37 นางสารภี พงศาปาน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
38 นางสารภี พงศาปาน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
39 นางมิ่งขวัญ ดวงแข ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
40 นางสาวอรอุมา บัวลอย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
41 นางสาวเมธณี อินทชาติ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
42 นางสุวรรณา สมหวัง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
43 นางสาวอมรรัตน์ จงอินตา ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
44 นางพิมพประภา วีระสุนทร ครูโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
45 นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
46 นางเครือพันธุ์ พลโยธา ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
47 นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
48 นางมนฑกานติ์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
49 นางสาวมยุรี จรัญรักษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
50 นางรุ่งทิพย์ พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
51 นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
52 นางสาววิยะดา วิจารณ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
53 นางสาวนงเยาว์ แก้วพิชัย ครูโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
54 นางสาววลัยพร หยูทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
55 นางอุดม ไทยปาน ครูโรงเรียนไขยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
56 นางมาลินี พาหะมาก ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
57 นางวนิดา เกิดนุ้ย ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
58 นางขนิษฐา ไมทอง ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
59 นางวิมลมณี นาเจริญ ครูโรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
60 นางวิมลมณี นาเจริญ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
61 นางสุนารถ จรูญพงศ์ ครูโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
62 นางนันทรัตน์ โรจวิวรรธน์ โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
63 นางภิญญา ศรีรักษา ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
64 นางฟาติหม๊ะ มะหะหมัด ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
65 นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
66 นางสาวอาภร กันตังกุล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
67 นางนิตยา มีศักดิ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
68 นางสาววิไล วรรณศิริ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
69 นางสาวสาวิกา คุณวิจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
70 นางสาวจิรภิญญา พรหมทอง ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
71 นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า ครูโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
72 นางเยาภัค ทองชะอม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
73 นางจันทร์จรัส ม่วงรักษ์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
74 นางกัลญา จันทร์ธนู ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
75 นายบุญเรียง จันทร์ทัน ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
76 นายนิวัฒน์ รักษ์รอด ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
77 นายอดิศร แย่งคุณเชาว์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
78 นางรังสิตา ชุมชอบ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
79 นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวง ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
80 นางอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
81 นางสาวหัสนะ หลำเก็ม ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
82 นางเนาวรัตน์ สังข์ช่วย ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
83 นางสาวกัลยาณี ทองมณี ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
84 นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
85 นางจิตราภรณ์ ใจแก้ว ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
86 นายอนุชา เวชพันธ์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
87 นางรุจิเรศ ทีปะปาล ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
88 นางเฟื่องจิต ไวทยินทร์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
89 นายพารุจ เพชรพริ้ม ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
90 นายสุวิทย์ เชื้อบ้านเกาะ ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
91 นางดวงสุดา วัตฎิสุ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
92 นายอรรถพล ศรีสุข ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
93 นางสาวนงรัตน์ วงศ์ศรี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
94 นายสมญา แพ่งรักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
95 นายศุภชัย เรืองเดช ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
96 นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
97 นางวาสนา วิเศษ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
98 นายชาญณรงค์ พิทักษ์ ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
99 นางสาวนิตยา พิทักษ์คชวงศ์ ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
100 นางสาววิราวรรณ กลางนุรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
101 นางวินีดา ทองบัสโนว์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
102 นางสาวนริศดา ทองสง ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
103 นางพรจิตต์ กลางนุรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
104 นางสาวนันท์นภัส วุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
105 นางจุฑามาศ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
106 นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
107 นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
108 นางสาวศิริรัตน์ บัวชู ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
109 นางสาวปัทมา ยิ่งคำนึง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
110 นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์ ครูโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
111 นายเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
112 นางสาวปอปัทมา จาราช ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
113 นายสุวิทย์ ศรีอิสราวัฒน์ ครูโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
114 นางวราภรณ์ บุญเกตุ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
115 นางสาวเสริมสุข แก้วอำรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
116 นางสาวอุสา บุญเกตุ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
117 นางธิดารัตน์ แซ่เลี้ยว ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
118 นางพเยาว์ สุนกามรัตน์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
119 นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดา ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
120 นายธรรมรัตน์ กลั่นดวง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
121 นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
122 นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
123 นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
124 นางสาวธัญญรัตน์ นุ้ยฉิม ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
125 นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
126 นายวิทย์ รอดสุด ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
127 นายพึงจิต แพวิเศษ ครูโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
128 นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
129 นางอรุณี สุทธินิยม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
130 นางสาวกรชวัล หุนตระณี ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
131 นางเย็นจิตร วงศ์พิทิักษ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
132 นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
133 นางนุสรา สมเขาใหญ่ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
134 นางสาวรัชนี ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
135 นางจิราพร รักดำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
136 นางสาวเบญจมาศ แก้วพิชัย ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
137 นางปริญดา มาเอียด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
138 นางพรทิพย์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
139 นางสาวดวงสมร คำเงิน ครูโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
140 นายสุจินต์ สุทธิวรางกูร ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
141 นางสุนิษา ทองแผน ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
142 นางมารีหยาม อิททรวิเศษ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
143 นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
144 นางสาวรัตติยา รังสรรค์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
145 นางสาววันทนา เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
146 นางพรพนา ฤทธิชู โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
147 นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
148 นางศิริพร ตันสกุล ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
149 นางกชพร ลาเลิศ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
150 นางสาววริษา คงประสิทธิ์ ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
151 นายประยงค์ เหมณี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
152 นางสาววรัญญา จำปามูล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
153 นายมนัสพงษ์ บุญญะ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
154 นายชญณัฐ อิญัญญะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
155 นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ย ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
156 นายทศพร ทองมณี ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
157 นางสาววัชราพร คงสง ครูโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
158 นายวัชรพันธุ์ วิสุทธิ์สิริ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
159 นางสาวมณีรัตน์ แก้วพา ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
160 นายจักรวัฒน์ ชุมแดง ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
161 นายมะนาวี เจ๊ะมูซอ ครูโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
162 นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
163 นายพิศิษฐ์ ล้อมลิ้ม ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
164 นายชัยวัฒน์ ทีปะปาล ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
165 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
166 นางจิระวดี แก้วคงอิน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
167 นางลัดดา ชุมจุล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
168 นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
169 นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝาง ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
170 นายประชัน เภรี ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
171 นางสมจิตร เกื้อด้วง ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
172 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
173 นายกูอุดม สัญญา ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
174 นางสาวอรอนงค์ พุฒนวล ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
175 นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
176 นางอร่ามศรี ไทยเสน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
177 นายสุวิช ชุบำรุง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
178 นางปิยาภรณ์ เอกสุวรรณ ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
179 นางภาวนา สุขเจริญ ครูโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
180 นายชาตรี ชุโลก ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
181 นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
182 นางดรุณี ลาศรีทัศน์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
183 นางสาวศินีนาฎ ศักดา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
184 นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
185 นางสาววาสนา สมบัติ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
186 นางสุนันทา ขำแก้ว ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
187 นางรัตนา ภู่ศิลป์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
188 นายคอลิด เจีะกะเส็ม ครูโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
189 นายอเนก หีตแก้ว ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
190 นางสาวจันทณาย์ หีตแก้ว ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
191 นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
192 นายประยูธ ทองอุ่น ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
193 นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยม ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
194 นางสาวสะใบทิพย์ ขุนดำไฟ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
195 นายนิวัฒน์ กาญจนดิฐ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
196 นางนัยณา คูทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
197 นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
198 นางสาวปฐมา ชูศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
199 นางสาวสกุลตลา แย้มเนตร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
200 นายเชษฐศักดิ์ จันทร์ขาว ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
201 นายสันติศักดิ์ ผูดเอียด ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
202 นางราศรี แพวิเศษ ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
203 นายประดับ ณ นคร ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
204 นางนิตย์ประภา เอ้งเหมาะ ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
205 นางมานิตตา ปิ่นกาญจนไพบูลย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
206 ว่าที่ร้อยตรีชัญณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
207 นายสุชาติ ทองกลิ่น ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
208 นางสุชาดา เรืองดำ ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
209 นายกิจทวี เสมียนเพชร ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
210 นางสุภา พิชิตชลพันธ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
211 นายมานะ พันเคี่ยม ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
212 นายศุภาษณ์ ทิพย์รอด ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
213 นายภานุวัฒน์ คงเจาะ พนักงานราชการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
214 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิคม ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
215 นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
216 นายณัฐณฒวุฑ เจริญพร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
217 นายธีระศักดิ์ ไชยชนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
218 นายศักนรินทร์ ใหญ่ไล้บ้าง ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
219 นายกิตติพงค์ นุ่มนวล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
220 นางกันยา หนูอุ่น ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
221 นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วง ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
222 นางสาวอุษา มากอินทร์ ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
223 นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
224 นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
225 นางเสาวนีย์ เฝือชัย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
226 นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
227 นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
228 นางสาวปรีดาพร อินทสุภา ครูโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
229 นางสาวสายกมล บังเกิด ครูโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
230 นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
231 นางสาวอรอุมา บัวลอย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
232 นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
233 นายเกริกเกียรติ จำนง ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
234 นางสาวอรณ์สิริ หนูมี ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
235 นายเจษฎาพร สุขไหม ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
236 นายไพรัตน์ จุลนวล ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
237 นายคงกระพันธ์ สัจจผล ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
238 นายสุธี ดุลยรัตนานนท์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
239 นางเรวดี เจริญทร ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
240 นายฉูอีบ ยาชะรัด ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
241 นายเลอสันต์ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
242 นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูดรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
243 นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
244 นางจงกล รจนา ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
245 นายสุพล จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
246 นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้ง ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
247 นางธนาภัทร เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
248 นายประณต ศักดา ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
249 นางกัณหา ทองสลัก ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
250 นายมาโนช นวลกุล ครูวิทยาลัยอาชีวะบ้านนาสาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
251 นายธีรภาส ทองชะอม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
252 นายสิทธิพล ประดุจพรหม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
253 นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
254 นายวีระ ปุญวัฒโท ครูโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
255 นายวีรยุทธ์ อนุกูล ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
256 นางลดาวัลย์ ฤทธิเดช ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
257 นายอานนท์ นิลวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
258 นายอัจฉริยะ นิ่งราวี ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
259 นางสาวปราณิสา อินท่าทอง ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
260 นายศุภชัย จันทะโสม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
261 นางรัชนี หนูเพ็ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
262 นางสาวธนาภรณ์ ขวัญเมือง ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
263 นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
264 นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
265 นางอัมพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
266 นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
267 นายประณต ศักดา ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
268 นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
269 นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
270 นายมนตรี สารเทพ ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
271 นางจิรา สุทธิเมฆ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
272 นางสาคร ทองกลิ่น ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
273 นางสาวพีริญา ชูตระกูลเกียรติ ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
274 นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
275 นายวิระศักดิ์ จันทรธนู ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
276 นายวิชัย กาตะ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
277 นางอรชร สุทธิชัยเมธี ครูโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
278 นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
279 นางสุมลทิพย์ บุญประสงค์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
280 นางเรณู ตรีอุดม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
281 นางสาวเบญญาภักดิ์ ชัยสิทธ์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
282 นางอรอุมา พิทักษ์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
283 นางศิริ จุนเด็น ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
284 นางเชาวลี ไทยทอง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
285 นายสวัสดิ์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
286 นายภูการ อินทร์ชู ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
287 นายวารินทร์ ชูทิพย์ ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
288 นางอาจิน จันนาป่า ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
289 นางสาวสุมนา ทองนุ้ย ครูโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
290 นางจรรยา กุลชาติ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
291 นางสาวนราภรณ์ กลิ่นด้วง ครูโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
292 นางวรณี ทองเหลือง ครูโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
293 นางสุรีพร เกิดก่อ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
294 นางสุสัญญา เพ็งมรดก ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
295 นางสาวนิตยา หมั่นเพียร ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
296 นางอุษา นิลเอี่ยม ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
297 นางสาวส่งผล ศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
298 นางสาวสรัญพร สุขเวช ครูโรงเรียนบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
299 นางสาวอุมพร ต้อยแก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
300 นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ พนักงานราชการโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
301 Mr. Alexandre Rui Pereira ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
302 นางสุดา เอ้งฉ้วน ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
303 นางพรทิพย์ บัวเพ็ชร ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
304 นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
305 นางทัศนีย์ แก้วสุก ครูโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
306 นางสาวปุนฑ์ทอง ทองกลิ่น ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
307 นางสาวบัณฑิตา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
308 นางสุจิตรา บัวลอย ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
309 นางอัมรี ทองสมุทร ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
310 นายอำนวย แก้วนุ้ย ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
311 นางสาวดวงพร เพชรแสง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
312 Miss Amy Collihole ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
313 นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิทย์ ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
314 นางจารีพร ใสสะอาด ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
315 นางสาวนลินี ยอดดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
316 นางสาวมารศรี สันอี ครูโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
317 นางสาวสาลินี สงขาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
318 นางสาวณัฎฐนิชา ชาญณรงค์ ครูโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
319 นางสาวประทุมพร สุทิน ครูโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
320 นางสารภี พงศาปาน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
321 นางจุไร บุญเลิศกุล ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
322 นางสาวสุกัญญา แก้วมณี ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
323 นางกัญจนา สมชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
324 นางณิชนันท์ วชรกานต์กุล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
325 นายจิตรตรัย ชูหอยทอง ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
326 Miss Sally Thomson ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
327 นางธิดาวัล จรัสศิลป์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
328 นางอุไร เพื่องฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
329 นางอมรรัตน์ เมตตาจิต ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
330 นายณรงค์เดช จงจิตร ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
331 นางอังคณา แก้วเมือง ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
332 นางสาวรอซานี อนุพันธ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
333 นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
334 Miss Joy Jabon ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
335 นางศิริพร เสมียนเพชร ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
336 นายชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
337 นางสาวธัญธิดา เมฆลัย ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
338 Miss Tang Chi ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
339 นางสุดา คงพรศิริ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
340 นางสุภาพร ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
341 นางอุดมลักษณ์ ศรีเมฑ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
342 นางสาวปนัดดา สกุลไทย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
343 นางละออง ใกล้คีรี ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
344 Mr.Yuri Duarte Nunes ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
345 นางปัทมาภรณ์ หล่อวงศ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
346 Miss Huang Linjun ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
347 นางชุดา คงพรศิริ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
348 นางสุภาพร พัฒนรักษา ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
349 นางอุดมลักษณ์ ศรีเมฆ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
350 นางสาวปนัดดา สกุลไทย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
351 นางละออง ใกล้คีรี ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
352 Mr.Yuri Duarte Nunes ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
353 นางปัทมาภรณ์ หล่อวงศ์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
354 นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
355 นางสาวอรุณี ชูนาวา ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
356 นางมิ่งขวัญ ดวงแข ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
357 นางสุกัญญา โชติพนัง ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
358 นายสิทธิพล ลีแสน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
359 นางณัฏฐพร อินทรมณี ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
360 นายวานิช อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
361 นายวณิชย์ บุญเลิศกุล ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
362 นางสาววีณา ไหมคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
363 นางวนิดา ฉิมภักดี ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
364 นายชาติชาย มีชัย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
365 นางสาวอัญชนา หีตเพชร ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
366 นางสาววิภารัตน์ อินทร์ปาน ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
367 นางสาวสรัญญา ชูแช่ม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
368 นายปรีชา ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
369 นางสาวจาริยา อินทร์เทพ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
370 นางจงกลนี แพน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
371 นางสาวอรทัย ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
372 นางสาวมัลลิกา ชัยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
373 นางสาวสุธารัตน์ รัตนคช ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
374 นางชูใจ สกุลไทย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
375 นางอมรศรี ใสสะอาด ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
376 นางเรขกานต์ ลือชัย ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
377 นางสาวชนดาภา จันทร์มีศรี ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
378 นางอุษา สำลี ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
379 นางวิมลมณี นาเจริญ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
380 นางสาววชิราวัลย์ เพชรชัย ครูโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
381 นางเยาวดี ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
382 นางอรุณี คำสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
383 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ สุขมาก ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
384 นางสาวกชพรรณ คงวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
385 นางสาวอัจฉรา ฉิมพลัด ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
386 นางศิริรัตน์ สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
387 นายธรรมรัตน์ กลิ่นดวง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
388 นางสาววิไลวรรณ หิรัญรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
389 นายพิชิตพล ผดุงพล ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
390 นางสาวกาญจนา จีนชูแก้ว ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
391 นางจรุงพร ลิมปนารมณ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
392 นางกัญจนาพัต บุญพา ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
393 นางภัทรพร ช่วยชนะ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
394 นางสาวจริยา เสถียรบุตร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
395 นางสาววรารัตน์ สุขก้อนทอง ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
396 นางสาววิภารัตน์ ชูวิชัย ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
397 นางอังจิมา ทองจีน ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
398 นายเทวัญ มินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
399 นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
400 นางอร่ามศรี ไทยเสน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
401 นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุน กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
402 นายสำรวย ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
403 นางสาวกัลยาณี ข้ามสาม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
404 นางสาวสกุนตลา แย้มเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
405 นางสาวพนิดา บุญช่วยแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
406 นางสาวเจนจรินทร์ ห่วงเอี่ยม ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
407 นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
408 นางสาววิมลรัตน์ แสงระวี ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
409 นางสาวชาลิสา เพ็งดำ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
410 นางสาวธิดา แก้วเจริญ พนักงานราชการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
411 นางสาวภาสิตา สุทธิเมฆ อัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
412 นางสาวสุวิญชา หีตทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
413 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
414 นางสาวอาภรทิพย์ บุญแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
415 นายธีระพร ทองปลอด ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
416 นางอาริตา ฝอยทอง ธุรการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
417 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
418 นางสาวสุพัตรา จิตราภิรมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
419 นางสาวสุุพัตรา จิตตราภิรมณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
420 นายธีระพร ทองปลอด ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
421 นายมนตรี จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการอำนวยการ  
422 นายประสงค์ ศรีสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมแบกศึกษา กรรมการอำนวยการ  
423 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการอำนวยการ  
424 นายภานุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
425 นายสุขโข สาเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
426 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการอำนวยการ  
427 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ กรรมการอำนวยการ  
428 นายเทวัญ มินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา กรรมการอำนวยการ  
429 นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
430 นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการอำนวยการ  
431 นายถาวร รังสีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการอำนวยการ  
432 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการอำนวยการ  
433 นายประพาศ พริพล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ  
434 นายวินัย กล่อมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการอำนวยการ  
435 นายพีระ อินทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการอำนวยการ  
436 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการอำนวยการ  
437 นายณรงค์ กาญจนศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันธศึกษา กรรมการอำนวยการ  
438 นางวนิดา พันธุนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการอำนวยการ  
439 นางสุวรรณา สมหวัง ครูึโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรมการฝ่ายการเงิน  
440 นางสาวอรจิรา มีศรี ครูึโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรมการฝ่ายการเงิน  
441 นางสมจิตต์ แจ้งอักษร ครูึโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรมการฝ่ายการเงิน  
442 นางเพ็ญจันทร์ บุรพัฒนานนท์ ครูึโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรมการฝ่ายการเงิน  
443 นางสาววนิดา เซี่ยงฉิน ครูึโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรมการฝ่ายการเงิน  
444 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร  
445 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายจราจร  
446 นางมิ่งขวัญ ดวงแข ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
447 นายชาติชาย มีชัย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
448 นางสาวจุฑาทิพย์ นาคเสนา ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
449 นางสุมิตรา ชนะทัพ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
450 นางเพชรา ทรายขาว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
451 นางสาววนิดา เซี่ยงฉิม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
452 นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
453 นางอรพรรณ สมบัติไทย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
454 นางจิรา สุทธิเมฆ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
455 นางเรณู ตรีอุดม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
456 นางพวงเพ็ญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
457 นางลัดดา ชุมจุล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
458 นายพนมกร ทองคลอด ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
459 นายณัฐวุฑ เจริญพร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร  
460 นายสมชาย วิเชียรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
461 นายอภินันท์ หมันกลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
462 นางสุรีพร เกิดก่อ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
463 นายสมคิด ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
464 นายสุเทพ เทโหปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
465 นางสาวฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ  
466 นางโสภาค ศรีฟ้า ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ  
467 นางสาววนิดา คชนาค ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ  
468 นางสุกัญญา สังข์ประคอง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ  
469 นายประสงค์ ศรีสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ประธานกรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
470 นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รองประธานกรรมการเด็กพิเศษเรียนร่วม  
471 นางสาวนนท์นภัส ยิ้มย่อง ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
472 นางตรี บรรจงด้วง ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
473 นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งคำ ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
474 นางจริญญา จันทรธนิษ์ ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
475 นางกาญชนา ผุดผ่อง ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
476 นางวิภาดา วุฒิพงษ์ ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
477 นางสาวทัศนีย์ เสนาะกลิ่น ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
478 นางสุวรรณี บุญเพชร ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
479 นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
480 นายอุดม กาวชู ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
481 นางอมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์ ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
482 นายอัมพร เศษธนู ครูโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
483 นางสาวปิยะธิดา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
484 นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
485 นางศุภลักษณ์ พลเพชร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
486 นางสาวจันทร์จิราพร เสนาซิว ครูโรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
487 นางสาวณาตยา กระวินทร์ ครูโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
488 นางสาวฐานิกา นวลคล้าย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
489 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
490 นางสาวพันธิมา เชาวลิต ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
491 นางโสฬส เมืองแมน ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
492 นายฉัตรชัย ตำแหน่งจีน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
493 นางสุมาลี มีลักษณ์ ครูโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
494 นายกิตติพงศ์ ณ นคร ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
495 นางสาววิจิตรา ชูพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
496 นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
497 นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
498 นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
499 นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
500 นายวิวัฒน์ เรืองนรา ครูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
501 นางสาวอรจิรา มีศรี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
502 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
503 นางเกษสุนีย์ จันทร ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
504 นายไพรัช กาทอง ครูโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
505 นายพนมกร ทองสอน ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
506 นางเยาวลักษณ์ ญาโน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
507 นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
508 นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์ ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
509 นายจรุง กัณรงค์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
510 นายมาโนช ทิพย์บรรพต ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
511 นายกิตติ วิเศษ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
512 นายอุดม กาวชู ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
513 นางวราภรณ์ มณีนพรัตน์ ครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
514 นางสาวมณฑกานดิ์ เพชรอักษร ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  
515 นายอภินันท์ หมันหลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการอำนวยการ  
516 นายสมคิด ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการ  
517 นายสุเทพ เทโหปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
518 นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
519 นายสำรวย ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
520 นางสาวฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
521 นางสาวฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
522 นายประยงค์ เหมณี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
523 นางศุภลักษณ์ พลเพชร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
524 นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
525 นางอร่ามศรี ไทยเสน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
526 นางสาวอรจิรา มีศรี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
527 นายมาโนช ทิพย์บรรพต ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
528 นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
529 นางสาวฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
530 นางสาวเพ็ญประภา ตันติเวชวงศ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
531 นางสุรีพร เกิดก่อ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
532 นางจิราภรณ์ มีล่อง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
533 นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
534 นายพนมกร ทองคลอด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
535 นางสาวสุดถนอม แท่นนิล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
536 นางอรพรรณ สมบัติไทย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
537 นายสุเมธ เวชพราหมณ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
538 นางอรพรรณ วัฒนประดิษฐ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
539 นางสุรีพร เกิดก่อ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
540 นางจิรวรรณ บัวเผียน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
541 นายชาติชาย มีชัย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
542 นายฉูอีบ ยาชะรัด ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการฝ่ายสถานที่  
543 นางลัดดา ชุมจุล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
544 นายนริศ พุ่มอยู่ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิติพร บุญษร โทร. 0881816041
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]