สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่ม สุราษฎร์ธานี 1
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 กันยายน 2556
ณ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงสาธิตา  เกิดวัน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริโภคพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสินีนาถ  พลจัตุรัส
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริโภคพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงนุศรา  ขาวมี
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แจ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเมวดี  ลั่นนาวา
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  มุสิกสาร
 
1. นางสาวอรชุมา  กุลศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธิตา  แก้วกาญจน์
 
1. นางสาวจริยา  คงนวล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวโสภาวรรณ  แสดกระโทก
 
1. นางอุษา  ทองแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทรงชัย  นวลปาน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กุลเมฆา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยเมือง
2. นางสาวอรชุมา  กุลศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วคง
 
1. นางณัฐติยา  อ่อนชาติ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 10 1. นายพีรพัฒน์  สกุลแก้ว
 
1. นางจาริณีย์  ชูแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนาวิน  เพ็ชรชู
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 17 1. นายศรายุทธ  แคล่วคล่อง
 
1. นายวันชัย  เรืองทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทิพรส
2. เด็กหญิงรัตนา  สามสีลา
3. เด็กหญิงสุเนตตา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวจรินทร์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวลัดดา  ชัชวาลย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจริยา  ยุระเกตุ
2. นายพงศ์พิสิษฐ์  พระธาตุ
3. นางสาวอลิษา  ใจซื่อ
 
1. นายกฤตภาสณ์  เพชรช่วย
2. นางสาววันดี  คงทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 10 1. เด็กชายรัฐไกร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศุภมาศ  แซ่ฮั่น
3. เด็กหญิงสุภาวี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวซันมา  เหร่าหมัด
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุธิตา  นิยมทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขันแข็ง
 
1. นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน์
2. นางพรศิริ  แซ่ว่อง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฤทธิธรรม
2. เด็กชายเอกราช  สุนทรพัฒนากุล
 
1. นายราษฎร์ธานี  กิมเสาร์
2. นางศิริพร  เกิดจันทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์หุ่น
2. นายศรายุทธ  ขำยินดี
 
1. นางอารัญญา  บุญมาก
2. นางเรวดี  ฮวดเลี้ยง
 
19 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพล  วิชัยดิษฐ
 
1. นายหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
20 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  ดีปัญญา
 
1. นายหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
21 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญพร  ปานอั้ง
 
1. นายหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
22 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรรณภิรมย์  แซ่อุ้ย
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สุขสุด
 
1. นายกิตติพร  หนูจันทร์แก้ว
2. นายหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิพงศ์  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
24 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงศรัญยา  กันภัย
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
25 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  วิชัยดิษฐ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
26 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสุภาวดี  ทองปาน
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
27 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนกรณ์  ยินดี
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
28 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจวง
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ  มาลารัตน์
2. นางสาวชวาลี  คล้ายโสม
3. นางสาววรรณิษา  แจมิตร
4. นางสาวสิริวิมล  พรหมร่ม
5. นางสาวสุกัญญา  เส้งเซ่ง
6. นางสาวสุชาวดี  นาคแก้ว
 
1. นางสาวธัญญณัฐ  ชูวัจนะ
2. นางสาวสายฝน  บุราคร
3. นางสาวอรชุมา  กุลศิริ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปู  แอระ
2. นายภานุวัฒน์  ร่างอ้วน
 
1. นางสาวสายฝน  บุราคร
2. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวณฐมน  แก้วอินทร์
2. นางสาวศศิธร  กมลชิตร
 
1. นายนพสถิตย์  เส้งสุย
2. นางสุภาวดี  บัวจันทร์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายทิชานนท์  ยอดอุลัย
2. เด็กชายอธิวัฒน์  จาดนอก
 
1. นายนพสถิตย์  เส้งสุย
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคง
2. เด็กชายพงษ์ปณต  ปิ่นนัย
 
1. นายนพสถิตย์  เส้งสุย
2. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพศิน  เมืองเกิด
2. เด็กหญิงอังคณา  ทิพย์โลหิต
 
1. นายนพสถิตย์  เส้งสุย
2. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปัญจพร  นิยะกิจ
2. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญธรรม
 
1. นายนพสถิตย์  เส้งสุย
2. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 6 1. นายวิโรจน์  แจ่มจำรูญ
2. นางสาวอัญฐิกา  แสนเจริญ
 
1. นายนพสถิตย์  เส้งสุย
2. นางปาลิดา  เส้งสุย
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสรัลรัตน์  ช่วยรักษา
 
1. นางกัญญารัตน์  ล๊ะหมาด
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 27.33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวประภารัตน์  เซ่งอิ้น
 
1. นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิมลพันธ์  บุญมี
2. เด็กหญิงมานิตา  ไตรโสม
 
1. นางเพียงพิศ  เล็กน้อย
2. นางสาวเสาวคนธ์  หมวดทิพย์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐพงศ์  พรหมจันทร์
2. นางสาวปณัฐดา  เซ่งอิ้น
 
1. นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ
2. นางสาวสุวรรณี  แก้วสลำ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จิตรเจริญ
2. เด็กชายยงยุทธ  ใจซื่อ
3. เด็กชายวิษณุเดช  คงนุ่น
4. เด็กชายศุภกิตติ์  คงนุ่น
5. เด็กชายสิริพงศ์  วิชัยดิษฐ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ชิงวิกิจ
7. เด็กชายอุกฤษฎ์  มาสา
8. เด็กชายเอกราช  แอบมณี
 
1. นายธนพฤทธิ์  นวลเศษ
2. นายราษฎร์ธานี  กิมเสาร์
3. นายวานิช  เรืองวงษ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายมนตรี  ตันสกุล
2. เด็กชายวีรยุทธ  สุขหนู
3. เด็กชายสุเทพ  คีรีเพ็ชร
 
1. นางสาวขวัญใจ  แก้วเกิด
2. นางอุษา  ทองแก้ว
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  รอดแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  อำมะริดตานนท์
3. นางสาวสุจิรา  ขำปรางค์
 
1. นางสาวอรชุมา  กุลศิริ
2. นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร