งานการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 321
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงชนิสรา    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงศิรินภารัตน์    มุสิกพันธ์
3. เด็กหญิงอรวรรยา    มุสิกะสังข์
4. เด็กหญิงฐิตาพร    ชูช่วย
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ศรีนวล
1. MissSherifer    Canda
2 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ    จิตจำนง
2. เด็กหญิงคันธนีรา    สงคง
3. เด็กหญิงณัฐธิศา    มากแก้ว
4. เด็กหญิงสัตตกมล    ขวัญละมูล
5. เด็กหญิงอารียา    สงรักษ์
1. นางนพวรรณ    เชินดอร์เฟอร์
2. นางรัญจวน    นิลสุข
3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวสุภาวดี    แก้วจันทร์
2. นางสาวปิยะรัตน์    ช่วยแก้ว
3. นางสาวพนิดา    ทุ่มแก้ว
4. เด็กหญิงชินภัทร    เหรียญขำ
5. เด็กหญิงภัททิยา    ดำช่วย
1. นางสำรวย    ดาวดวง
2. นางเรวดี    ดีกล่อม
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงลักษิกา    สีอุ่น
2. เด็กหญิงธาริณี    ดำน้อย
3. เด็กหญิงวัชรี    ช่วยไกร
4. เด็กหญิงพจนกร    ช่วยธรรมกิจ
5. เด็กหญิงภาวดี    ชุมแก้ว
1. นางปาริดา    ชัยสุโข
2. นายไพรินทร์    จิตพงศ์
5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงกมลชนก    กลิ่นนุ่น
2. เด็กหญิงลลิตา    โรจนพงศ์สถาพร
3. เด็กหญิงปิ่นนภา    มีเลื่อนลอย
4. เด็กหญิงปิยานุช    ธรรมวงศา
5. เด็กหญิงชนาพร    แก้วชูช่วย
1. Mr.Tommie    -
2. นางละม่อม    อินทร์ชุมนุม
6 โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายอนาวิล    กล้าแข็ง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ    หมาดเส็น
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สุวรรณศิริ
4. เด็กหญิงอรัญญา    ไพชำนาญ
5. เด็กหญิงใยแก้ว    ศิริ
1. นางสาวประสาทพร    ด้วงคต
2. นางสาวสมใจ    ชนะสิทธิ์
7 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มหันตมรรค
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ยกบัตร
3. เด็กหญิงสมิตา    เสนาทิพย์
4. เด็กหญิงวรรณดี    เส้งสุข
5. เด็กหญิงอังคณา    หมื่นสุข
1. นางสิรีทิพย์    อินฤดี
2. นางสาวสุจิตรา    หนูสิงห์
8 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงซอฝีหยะ    ตุงเหยต
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    เหล็มปาน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุนเศษเกื้อ
4. เด็กหญิงอัญชิตฐา    ขำนุรักษ์
5. เด็กหญิงจุริญญา    ราป้อม
1. MissFonya Marelice    Aminde
2. นายวรพจน์    สั้นดำ
9 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายปฏิพัฒน์    เสียงแจ้ว
2. เด็กชายณัฐวัตร    รามมณี
3. เด็กหญิงวิมลธิรา    ธรรมชาติ
4. เด็กหญิงปวีณา    รามแก้ว
5. เด็กหญิงญานิศา    เสนแก้ว
1. นางถนอม    พันธรัตน์
2. นางสุจรรยา    ประทุมมาศ
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายต้องการ    กิตตินนทิกร
2. เด็กหญิงบุญนิธิดา    อภิรักษ์
3. เด็กหญิงสิรีวสุ    แก้วขำ
4. เด็กหญิงเจษฏาพร    เศรษฐ์ธรรมธัช
5. เด็กชายรัฐวิทย์    กิตตินนทิกร
1. นางฉันทนา    ภู่เจริญ
2. นางปฏิญญา    เกตุแก้ว
11 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายธนกร    ตันตสถิตานนท์
2. เด็กหญิงนันทินี    คงหนู
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    อักษรสว่าง
4. เด็กชายเอื้ออังกูร    อินทกูล
5. เด็กชายพศิน    เอื้องลพันธ์
1. นางพวงศรี    ทองพูลเอียด
2. นางรัตนาพร    จันทร์ดำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................