สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่ม นราธิวาส
ณ โรงเรียนนราธิวาส และโรงเรียนนราสิกขาลัย
วันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เอียดน้อย
 
1. นางสาวอารีย์  หน่อแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวปราญชลี  ศิลปวาทกุล
 
1. นางสาวอารีย์  หน่อแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวภัทร  พันธ์โภชน์
 
1. นางสาวสุนิกุล  เวชสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฟารีนุช  วิชิตพงค์
 
1. นางสาวสุนิกุล  เวชสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เข็มทอง
 
1. นางละออง  พรหมเพศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัฑริตา   ปรานช่วย
 
1. นายสุชาติ  พิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา    รอดพล
 
1. นางวรัญญา  พู่พงศ์ไพบูลย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอามีน  จิ
 
1. นางวรัญญา  พู่พงศ์ไพบูลย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดลรวี  มากบุญ
2. เด็กหญิงมานิตา  เหลือมปุ่ย
 
1. นางโสภา  ปาลพันธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววชิราภรณ์   ทิมเทพ
2. นายวรินทร  ง่ายดี
 
1. นางรัชฎาพรรณ   ไชยโป
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายฟาฮาน  เนตรไมตรี
 
1. นางสาวราชชฎาวรรณ   ทองรักษา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพชรพรรณ  สังข์แก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  ชีวัยยะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีริสรา  มิ่งเรื่องสกุล
2. เด็กหญิงภัทราวดี    ไชยมงคล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   เพ็ชรพูล
 
1. นางสาวกัลยา   ปาสอ
2. นางสาวจันทร์จิรา  เทพสุวรรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวันมุขคลิศ  วันฮุสเซนต์
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ทองไชย
 
1. นางนูรีมาน  สือรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกณิกนันต์  ถิระโชติ
2. นางสาวณัฐพร   ดำรงพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภดล  จินตประสาท
2. นางนูรีมาน  สือรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัสรีย์  บินเซ็ง
 
1. นายสุเพียร  บินมะแดแฮ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายอัชรอฟ  อาแวปาโอะ
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรไอนีย์   ยะโกะ
2. เด็กชายปณต  ณ ปานแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาพร   ชีวมงคลกานต์
 
1. นางสาวรายหาน๊ะห์  อิสอ
2. นางสายนที  แก้วมหากาฬ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฟาตีฮา  ผดุงรักษ์ศาสตร์
2. นางสาวฮาวา  ยา
3. นางสาวเพชรพรรณ  เพชรพิมล
 
1. นางนิลุบล  ดำทองเสน
2. นางยัยนับ  เด็งมายอ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชารีฟ   ภควันต์
2. นายพัชรพล  มาสิก
3. นายอัซฟัร   เจ๊ะนิ
 
1. นายประกอบ   เส้งสีแดง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา   วงศ์น้อย
2. นางสาวฐาปนี   ชินพงษ์
3. นางสาวนาเดียร์   เล๊าะยีตา
 
1. นายคฤหัส  ดำทองเสน
2. นางสาวลลิตา   เอียดนุสรณ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรซูรูก  หะยียูโซะ
2. เด็กหญิงภัทรนิธิ์  กาญเดชกุล
3. เด็กหญิงโรสรีน  เจ๊ะโซ๊ะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์วัชระบุตร
2. นางภัทรภร   นิลวัน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  หะยีแวสะแลแม
2. นางสาวนภาพรรณ  สมาแอ
3. นางสาวบัยตูลย์  มามะ
 
1. นางสาวมารีเยาะ   แซมะแซ
2. นางสาวอัสนีดา  สาแม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนสรณ์   บุญนรากร
2. เด็กชายปานกริช  กริชเกียรติศักดิ์
 
1. นางดาราวรรณ  ยอดเสาร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  เดือนเพ็ญ
2. นายนนลวัตร  พันทนาคง
 
1. นางสาวซูไวดา  ลาหะมะ
2. นางสาววัลภา  มะเอียด
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   ไหมเต็ม
2. นางสาวพัชรีดา  สะนิ
3. นางสาวมุกติ   แสงฤทธิ์
4. นางสาวสุทธิฌลา   ทองแท่ง
5. นางสาวอนัญญา   คงสุวรรณ
 
1. นายสมพงษ์   สกุลจีน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณพงศ์   รัตนรักษ์ติยา
2. นายยืนยง   อรรถกุล
3. นายวรพล   พรหมแก้ว
4. นางสาวสุกานดา    เปียนขุนทด
5. นายอิสซัน   อับดุลรอมัน
 
1. นายณัฐพล  ยอดจันทร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    ยอดรัก
 
1. นางสาวสุนีย์   พุ่มพวง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญานุช   ศรีสังข์
 
1. นางสาวสุนีย์   พุ่มพวง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เพชรจำรัส
2. เด็กชายวริทธิ์   มณีมาศ
 
1. นางสาวรัชดาวดี   ศักดิ์นราวงศ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพเกสร   แสงศรี
2. นายธนัท   ศรีเอียด
 
1. นางสาวรัชดาวดี   ศักดิ์นราวงศ์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐัษนีมฌ์  สะแลแม
2. เด็กหญิงอรุณฉาย  อามีเราะ
 
1. นางวิไล  มโนสันต์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  วงศ์น้อย
2. นางสาวพัสตราภรณ์  แดงคงรอด
 
1. นางจินตนา   นิลละเอสงฆ์
 
34 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันต์  ราชมา
 
1. นางวีรนุช  กูบาเล๊าะ
 
35 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมูฮำมัดฮัมการ์   อัซการี
 
1. นางวีรนุช  กูบาเล๊าะ
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรวีร์   สาแล
 
1. นางวีรนุช   กูบาเล๊าะ
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสนั่น  รัตนพรหม
 
1. นางวีรนุช    กูบาเล๊าะ
 
38 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  วงศ์ศิริทัศน์
 
1. นางวีรนุช   กูบาเล๊าะ
 
39 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโรสนี  เล๊าะยีตา
 
1. นางวีรนุช  กูบาเล๊าะ
 
40 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภานัน  ปุ่มอารี
 
1. นางวีรนุช  กูบาเล๊าะ
 
41 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล   หลงราม
 
1. นางวีรนุช  กูบาเล๊าะ
 
42 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรีชาพล   สอนเรือ
 
1. นางวีรนุช  กูบาเล๊าะ
 
43 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเอมีมัสตูรา  บีรู
 
1. นางวีรนุช  กูบาเล๊าะ
 
44 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรศักดิ์   แซ่ลิ่ม
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
45 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  อัมพันศิริรัตน์
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
46 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  หมั่นสกุล
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
47 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชารีฟ  หะยีมะ
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
48 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายซีรีน  พงษ์รัตนศักด์
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
49 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  อัมพันศิริรัตน์
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
50 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยามีละห์  ยะปา
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายซีรีน  พงษ์รัตนศักด์
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายธรรมศักดิ์   จันทร์ทอง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก   หมั่นสกุล
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชารีฟ  หะยีมะ
 
1. นายธรรมศักดิ์   จันทร์ทอง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์   ทองคุปส์
 
1. นายธรรมศักดิ์   จันทร์ทอง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหัทยา  หนูจันทร์แก้ว
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยามีละห์   ยะปา
 
1. นายธรรมศักดิ์   จันทร์ทอง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา   เสาร์เพชร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   บุญรัตน์
3. เด็กหญิงปติญญา  เทพโซะ
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  ไชยธงรัตน์
5. เด็กหญิงสัณฐิติ   แก้วทอง
6. เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวแก้ว
 
1. นางจันธิรา   จันทโฆษ
2. นางสาววิลัยวรรณ   ศรีสุวรรณ
3. นางสุจินต์   ชินพงษ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์   ศรีสุข
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เสาร์ทอง
3. เด็กหญิงกัลยกร   จุนรัชฎ์
4. เด็กหญิงขวัญภิรมย์    อินทะสร้อย
5. เด็กหญิงจารุพิชา   โฉมอุทัย
6. เด็กหญิงจุฑามาศ   คงทอง
7. เด็กหญิงชลดา   ทองเนื้อขาว
8. เด็กหญิงนรินธร   เปนาละวัด
9. เด็กหญิงรุ้งทิพย์   สุขแดง
10. เด็กหญิงวนัชพร   ไฝขาว
11. เด็กหญิงวรรณวิษา   สุขสถาน
12. เด็กหญิงวรางคณา   เพ็ชรพันธ์
13. เด็กหญิงวันวิสาข์   โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงสมิตา   ขานโบ
15. เด็กหญิงสุนิตา   เสาร์ทอง
16. เด็กหญิงโสรญา   เพ็ชร์พันธ์
 
1. นางลักษณากร    คงสุวรรณ
2. นางวิไล   ขันธ์เงิน
 
60 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญรัตน์
2. นางสาวฐาปนี    ชินพงศ์
3. นางสาวนัฐกานต์   สินชู
4. นางสาวปติญญา  เทพโซะ
5. นางสาวปัจชิมา   สีสุวรรณ์
6. นางสาวพรธิดา   สัยวัตร์
7. นางสาวพิมพิศา   ขำเล็ก
8. นางสาวภัณฑิลา  ไชยธงรัตน์
9. นางสาวมณิศา   ชินพงศ์
10. นางสาวรัตติกาล   ศรีสุข
11. นางสาววรัชญา   ชูคง
12. นางสาวสมัชญา   พลานุพัฒน์
13. นางสาวอรุณโรจน์   อ่วมทอง
14. นางสาวอุบลวดี   ขุนภิบาล
 
1. นางจันธิรา   จันทโฆษ
2. นางสาววิลัยวรรณ   ศรีสุวรรณ
3. นางสุจินต์   ชินพงษ์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ศรีหมั่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สาระวัน
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ลิ่มเจริญ
4. เด็กหญิงวาทินี   พึ่งตำบล
5. เด็กหญิงศุภนุช   นงรัตน์
6. เด็กหญิงสกุนา   เปียนขุนทศ
 
1. นางสาวนิราภร   ตามาดี
2. นางสุภาวดี   อัมภรัตน์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกำชัย   ไชยยาว
2. นางสาวณัฐภัสสร    วิสัยโสภณกุล
3. นางสาวธีรกานต์   พงษ์พานิช
4. นางสาวมัลลิกา   หลีสวัสดิ์
5. นางสาวอภิสรา   ศรีสุวรรณ
6. นางสาวเบญญาภา   เพ็งเจริญ
 
1. นางสาวนิราภร   ตามาดี
2. นางสุภาวดี   อัมภรัตน์
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชาญ   เทพพรหม
2. เด็กชายราฟี   แวเด็ง
3. เด็กชายฮันนาน   หลงไหม
 
1. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน   จารงค์
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนูรุดดีน   มารือสะ
2. นายศุภณัฐ   เศวตมาสานนท์
3. นายสุรศักดิ์   แซ่ลิ่ม
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน  จารงค์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร   เซ่งสีแดง
2. เด็กหญิงนันทลี   แซ่หลี
3. เด็กหญิงนูรเอนดิล   หะยีดอเลาะ
 
1. นางสาวนิราภร  ตามาดี
2. นางสุภาวดี   อัมภรัตน์
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมณฑ์   ปิ่นศิโรดม
2. นางสาวปาจรีย์   รัตนพงค์
3. นางสาวสุกัญญา   วาสนามงคล
 
1. นางสาวมะลิ  แววทองคำ
2. นางสุภาวดี   อัมภรัตน์
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรมล   เย็นบุตร
2. เด็กหญิงอรจิรา   วรรณลักษณ์
 
1. นางพิฌาณิกา   ไทยจินดา
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรินทร   เล่าพิทักษ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย   รอดแถม
 
1. นายกฤษฎา   ขวัญนาคม
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐวี   ชุติกาญจน์
2. เด็กชายอิทธิชัย   พลอินทร์
 
1. นายอิมรอน   จารงค์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   มิตรทะจิตร์
2. เด็กชายนราวิชญ์   ขวัญดี
 
1. นายกฤษฎา  ขวัญนาคม
2. นางสุกัญญา   จันทร์ทอง
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์   เพ็ชรพันธ์
2. นายศิรทัช   หัวแท้
 
1. นางสาวพรสุพพัต   คงศรี
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบารณี   บำรุง
2. นายวรพงษ์   พรหมแก้ว
 
1. นายอิมรอน   จารงค์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรณินทร์   นงรัตน์
2. นายทักษิน   อรรคฮาด
 
1. นางพิฌาณิกา   ไทยจินดา
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิจฉรา   เศวตมาลานนท์
2. นางสาวสุทธิดา   ทองบุญเรือง
 
1. นางพิราวรรณ   แก้วมาก
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัซรา  ฉาฉ่ำ
 
1. MissMarjorrie  Giva
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นายอิรฟาน  เจ๊ะมะ
 
1. นางสุธารัตน์   ฉาฉ่ำ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัสรูน   อาแว
 
1. นางประภา   วรรณพานิช
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ 1. นายซอบรีย์   สือรี
 
1. นางมาริสา   ศึกศักดิ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัซรีน   ฉาฉ่ำ
 
1. นางสาวนูรไนนี  บินสาและ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลิซา   บาโล่ะ
 
1. นางสาวอาริตา  มาทวี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดัสรีนทร์   เมืองประชา
 
1. Mr.Future  M.Bisu
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกูฮัรฟาล   กูจิ
 
1. นางสาวรอปีอ๊ะ   หะยีบีดิง
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยานี    ทองคง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริพร
3. เด็กหญิงซัลวานี   วุธางกูร
4. เด็กหญิงมัรฟัตต์   สาเมาะ
5. เด็กหญิงเจมีณ่า  จั่นเพิ้ง
 
1. Mr.Dinah  M. Monteclaro
2. นายสุทธิพร   เพ็งลาย
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิมูฮัมหมัด   เจ๊ะเลาะ
2. นางสาวนูรมี   อูมา
3. นางสาววิลาสินี   มามะ
4. นายอิบราฮิม   ดาโอ๊ะ
5. นางสาวโซฟียาณี   แยนา
 
1. MissMarjorrie  Giva
2. นายมะรอมือลี  วาหลง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณนุช  แซแยะ
 
1. นางสาวฮาซียะห์  มายิ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวเซลีก้า   นิมิตไมตรีกุล
 
1. นางสาวเจ๊ะรอฮานิง   หะยียะโก๊ะ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์ณภัทร  วิภัคจิรานนท์
2. เด็กหญิงกามีล่า  อาดุลยพัฒน์
 
1. นางโนรซาลีฮา   เจ๊ะมิ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาว กศภรณ์   อาดุลยพัฒน์
2. นางสาวอาเซียน  เจะอีแต
 
1. นายมะรอมือลี  วาหลง
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไฮลา  บืองาฉา
2. เด็กหญิงนัจมีย์  อาแซ
3. เด็กหญิงนูรไลลี    อะมะ
 
1. นางกิตติมา   จันทรพิมพ์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรี  เคราะห์ดี
2. นางสาวศุภิสรา  หมั่นสกุล
3. นายเสกสรร   ยะสุข
 
1. นางกิตติมา   จันทรพิมพ์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตตระกานต์   แก้วละเอียด
2. เด็กชายรัชชานนท์   เพ็ชรสุข
 
1. นางสาวสุภาวดี   สาศรีสุข
2. นางสาวเพ็ญพันธุ์   พัฒนศิลป์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายเจฟฟรี่   จันเพิ้ง
 
1. นางสาวสุภาวดี   สาศรีสุข
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรณัญช์  จงแจ่มใส
2. เด็กชายฮิลมีย์   แวสแลแม
 
1. นางพิพิศพร   โอภาศรีโรจน์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชารีฟ  พัฒนปรีชาวงศ์
2. นายทศพล    เพ็ญจำรัส
 
1. นางพิพิศพร   โอภาศรีโรจน์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  บุญสนอง
2. เด็กหญิงบุษกร   ถาวรพลศิริ
 
1. นางสาวอาพัฒน์ษร  บุญมาละ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดลพร  บุญละเอียด
2. นางสาวนัซมีย์   อามีเราะ
 
1. นางสาวอาพัฒน์ษร  บุญมาละ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเบียนนาร์ด   ศึกแสนพ่าย
 
1. นางสาวอิศรา   นราวงค์