งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3 774
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงกันต์กมล    กลับทอง
1. นายธนายุทธ    เหลื่อมเภา
2 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงปาลิตา    สุทธิ
1. นางพรปวีณ์    จันทรชิต
3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นายกิตติภัฎ    ปานหมี
1. นายวิรัช    แสนเสนาะ
4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายวราวุธ    นิสรา
1. นายธนรัฐ    เกื้อหนุน
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงคณากร    อุ่นเสียม
1. นางพรรณี    อินทรปาน
6 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายอดิศักดิ์    วัฒนะจำนงค์
1. นางปาจรีย์    หนูประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................