งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 648
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวธัญญรัตน์    จงรักษ์
1. นางสาววิจิตรา    อินนุพัชร
2 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์    หมื่นแก้ว
1. นางสมบูรณ์    จโนภาส
3 โรงเรียนสหมิตรบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายอนุรัตน์    เกตุรัตนัง
1. นางทิพย์ประภา    ไหมสีกรด
4 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงรัตน์ชนก    สังข์แก้ว
1. นายสิทธิศักดิ์    ชัยชนะ
5 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์    วงศ์พรัด
1. นางสาวศมนวรรณ    สุขชุ่ม
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นายสหรัฐ    สุริยะผล
1. นายจรัส    สุขสวัสดิ์
7 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสัณห์สินี    เพ็ชรปาน
1. นางสุนิสา    สงวนถ้อย
8 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวอารียา    อำมาตย์เอก
1. นางอมลพรรณ    สามัคคี
9 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    เหมกัง
1. นางสุมณฑินี    สมัครพงศ์
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงญาธิดา    จันทรรัตน์
1. นายสุบรรณ    เดชเชียร
11 โรงเรียนปากพูน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงอารยา    วิฑูรย์พันธ์
1. นางสมสุข    อรุณจิต
12 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    รอดคง
1. นางวันเพ็ญ    พูลสวัสดิ์
13 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวคัทลียา    สังข์งาม
1. นางจินดา    ไตรภูมิ
14 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายพงศกร    จันทร์แก้ว
1. นางอิงอร    ชัยรัตน์
15 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสุภาวดี    รักบรรจง
1. นางมณฑา    ชูแก้วร่วง
16 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงอรอุษา    ทิพย์อักษร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุญชรัศมิ์    แพ่งกุล
17 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงอริสรา    อ่อนแก้ว
1. นางสาวประนอม    พรหมจันทร์
18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    บำรุงศรี
1. นายวนิต    หมีรักษา
19 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวเมธาวี    บุญพูล
1. นางอุษา    พนังนุวงศ์
20 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงกานตรัตน์    บุญจันทร์
1. นางสาวเย็นฤดี    มากคงแก้ว
21 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ติกขะนา
1. นางจุฑามาศ    ธาระปรีชากุล
22 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงมลฑาวดี    ช่างพูด
1. นางนุสรณ์    จิตพิทักษ์
23 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ไชยสิทธิ์
1. นางเสาวลักษณ์    โกศัย
24 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาววิลาสีนี    รัตนพันธ์
1. นางเอมวรรณ    ศุภศรี
25 โรงเรียนนาบอน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายอดิศร    คำแหง
1. นายวันทยา    ชำนาญกิจ
26 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ปุยนุ่น
1. นางธนาภรณ์    กรรณิการ์
27 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายธนัญชัย    จันทร์คง
1. นางพวงเพชร    เปล่งแสง
28 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวสิตางค์    จันทรัตน์
1. นายอมรินทร์    ชัยประพันธ์
29 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คลอดทองเพชร
1. นายเฉลิมชาติ    ลิ่มกุล
30 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงซานีต๊าร์    ซียง
1. นางสาวภานุช    ไชยพันธ์
31 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    คงนาน
1. นางจุฑาภรณ์    ทองคงแก้ว
32 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กชายปวิณวัฒน์    สุขแก้ว
1. นางวิจิตร    จิตรพิศาล
33 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสุทธิดา    รัตนรัตน์
1. นางสาวละออง    หมื่นรักษ์
34 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสุจิตรา    คาวี
1. นางอรัญญา    ชัยจันดี
35 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์    แก้วกาญจน์
1. นายทัศนัย    ทัศโร
36 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวอรสา    ไชยมุตร
1. นางโสพิน    แก้วสุข
37 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงญานิศา    เกตุแก้ว
1. นางนิ่มนวล    สาระดิษฐ์
38 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    เมืองด้วง
1. นายหยา    ชายภักตร์
39 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นายปฎิวัติ    มณีโชติ
1. นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์
40 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ชลสินธุ์
1. นางสุนันญา    อนันต์ธนานุรักษ์
41 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงฐานิกา    แทนสุวรรณ
1. นางสาวอวยพร    ภัททิยากูล
42 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. นางสาวสุวรรณหงส์    มะหะรัมย์
1. นางสาวอุไร    ขาววงศ์
43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    วิวรรณ
1. นางสุมาลี    ใบธน
44 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงรัตคิยาภรณ์    อินทสุวรรณ์
1. นางสาวนนทพร    วรรณโสภณ
45 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงอรกนก    สุทธิปัญญา
1. นางรำไพ    ทรัพย์มี
46 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงกมลวัทน์    ชูแสง
1. นายมนตรี    คงแก้ว
47 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แก่นอินทร์
1. นางมยุรา    บุญธรรม
48 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ไชยชนะ
1. นางสาวราศรี    เอียดไสย
49 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 12 1. เด็กหญิงรวิวรรณ    อิ้ววังโส
1. นางอุไร    ช่วยเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................