หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   21 ส.ค. 2556   22 ส.ค. 2556   23 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 23 ส.ค. 2556 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 23 ส.ค. 2556 09.00-10.30
3 772 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 773 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 769 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-722 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 770 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723-724 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 638 การฟัง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารหอสมุด ชั้น 2 ห้อง สิริรัตน์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 639 การฟัง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประดู่แดง 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 656 คัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-133 23 ส.ค. 2556 09.00-10.30
10 657 คัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-323 23 ส.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233,234,235,236,237 และ 238 (ห้องกรรมการ) 23 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
2 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217,218,219 และ 238 (ห้องกรรมการ) 23 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
3 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีหน้าศูนย์กีฬา 22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
09.00 - 16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เวทีลานกิจกรรม อาคารเรียน 3 22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
09.00 - 16.00
5 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เต็นท์สนามฟุตบอล และ สนามฟุตบอล 22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
09.00 - 16.00
6 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เต็นท์สนามฟุตบอล และ สนามฟุตบอล 22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
09.00 - 16.00
7 754 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน ม.2 ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศูนย์กีฬา (ชั้นบน) 23 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
8 756 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หอประชุม (ชั้นบน) 23 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
9 863 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215,216 และ 214 (ห้องกรรมการ) 23 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จัดแสดงเวทีอาคารโดม, 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จัดแสดงเวทีอาคารโดม, 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ห้อง ราชพฤกษ์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 710 อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 212 - 213, 225 - 226, 231 23 ส.ค. 2556 09.00-10.00
5 712 อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 232 - 236 23 ส.ค. 2556 09.00-10.00
6 713 ท้องถิ่นของเรา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 212 - 213, 225 - 226, 231 23 ส.ค. 2556 10.30-11.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์ (1 หลัง) 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์ (1 หลัง) 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุม 23 ส.ค. 2556 11.00
4 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุม 23 ส.ค. 2556 09.00
5 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุม 23 ส.ค. 2556 09.00
6 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุม 23 ส.ค. 2556 09.00
7 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุม 23 ส.ค. 2556 09.00
8 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมลานเข้าแถว 23 ส.ค. 2556 09.00-10.00
9 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมลานเข้าแถว 23 ส.ค. 2556 10.00-12.00
10 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมลานเข้าแถว 23 ส.ค. 2556 14.00-1600
11 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หอประชุมลานเข้าแถว 23 ส.ค. 2556 13.00-14.00
12 774 การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 904 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 905 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 906 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 907 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 908 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 909 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 910 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 911 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
21 912 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 913 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 914 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 915 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
25 916 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
26 917 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
27 918 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
28 919 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
29 920 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
30 921 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
31 922 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
32 923 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
33 924 การแข่งขันผสมวงตามถนัด ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 13.00-16.30
34 925 การเข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องทิวสน 23 ส.ค. 2556 13.00-16.30
35 810 การแข่งออกพรานมโนราห์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงอาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ห้อง เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ SMTP (หลังโรงฝึกพลศึกษา) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2, 3 ห้อง 223, 224, 225, 235 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
6 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง 21 ส.ค. 2556
22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
09.00-16.00
7 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง 21 ส.ค. 2556
22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
09.00-16.00
8 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง 21 ส.ค. 2556
22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
09.00-16.00
9 636 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532, 533 23 ส.ค. 2556 09.00-10.00
10 637 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532, 533 23 ส.ค. 2556 11.00-12.00
11 684 การแข่งขันตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ห้อง เรียนเขียนแบบ 23 ส.ค. 2556 09.00-09.40
12 685 การแข่งขันตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ห้อง เรียนเขียนแบบ 23 ส.ค. 2556 10.00-10.40
13 699 การแข่งขันงานถาดขนม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ห้อง ช่างเชื่อมไฟฟ้า 23 ส.ค. 2556 09.00-11.00
14 706 การแข่งขันถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ห้อง เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 711 การแข่งขันถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ห้อง ช่างไฟฟ้า 23 ส.ค. 2556 09.00-10.30
16 834 การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แข่งขัน 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
17 835 การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แข่งขัน 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
18 848 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีเกษตร 1 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 849 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีเกษตร 1 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 857 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-636 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
21 858 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-636 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร7 ชั้น 4 ห้อง 747 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 748 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 737 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742-743 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 748 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744-745 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 759 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 762 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 746 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 717 การแข่งขันโต้วาที ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 23 ส.ค. 2556 09.00
2 719 การแข่งขันโต้วาที ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 23 ส.ค. 2556 09.00
3 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 23 ส.ค. 2556 09.00
4 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 23 ส.ค. 2556 11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 149 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 151 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 616 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 164 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 165 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6 ชั้น 3 ห้อง 636 23 ส.ค. 2556 09.30-10.30
2 227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6 ชั้น 3 ห้อง 636 23 ส.ค. 2556 09.30-10.30
3 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6 ชั้น 3 ห้อง 636 23 ส.ค. 2556 09.30-10.30
4 230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6 ชั้น 3 ห้อง 636 23 ส.ค. 2556 09.30-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แข่งขัน 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
5 234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แข่งขัน 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
6 235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แข่งขัน 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
7 236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แข่งขัน 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
8 237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แข่งขัน 23 ส.ค. 2556 09.00-14.00
9 860 การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 23 ส.ค. 2556 10.00-12.30
10 861 การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 23 ส.ค. 2556 10.00-12.30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (กลุ่มนครศรีธรรมราช)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ trirong_sa@hotmail.com ,rladynst@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]