สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มชุมพร
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวุฐิชล  ฤทธิรุตม์
 
1. นางกิตติพิชญ์  บุณยพิพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีฟ้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐริดา  ภมรนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 78.15 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤต  ยิ้มอนันต์
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางกิตติพิชญ์  บุณยพิพัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธิดา  ภมรนาค
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองปานดี
 
1. นางสาววันวิสา  มหาโคบุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.75 เงิน 7 1. เด็กชายวรภณ  ธุลีวรรณ
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองศิริ
3. เด็กชายวุฒิวรรษ  กำแพงแก้ว
 
1. นางสาวประภัสสร  คงสวี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤตยากร  แปงกลาง
2. เด็กชายกอบเพชร  พรหมดวง
 
1. นายปัณณวัฒน์  ชูมนต์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  ควรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  พรมจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  ดำสนิท
2. นางสาวมติกานต์  ศรีสุบัติ
 
8 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ระเบียบดี
 
1. นางสาวจันจิรา  ยืนนาน
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  นวลศรี
 
1. นางสาวจันจิรา  ยืนนาน
 
10 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินัฐ  สุนทรโฆษิต
2. เด็กหญิงสิริพร  คำหา
 
1. นายจิรทีปต์  สังข์ทอง
2. นายณัฐพงษ์  แสงนิล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  บัวทอง
 
1. นางสมทิพย์  ชัยอารีย์กิจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คล้ายพ้อแดง
 
1. นางสาวสุฐิดา  ละม้ายเมือง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวสุฐิดา  ละม้ายเมือง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  ชินบุรารัตน์
 
1. นางสาวสมทิพย์  ชัยอารีย์กิจ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  ซังธาดา
 
1. นางสาวจันทนา  สอนสุวรรณ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลิมประภานุกูลกิจ
 
1. นางสาวสมทิพย์  ชัยอารีย์กิจ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธวัลพร  กนกดำรง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุกดารัตน์
 
1. นายวิทยา  ชินบุรารัตน์
2. นางสาวสมทิพย์  ชัยอารีย์กิจ