หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเมธนิธี เหมะรักษ์ ครู/โรงเรียนเขาชัยสน การเงิน
2 นางสมใจ พรหมรังษี ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน
3 นางทิพย์วาณี บุรีภักดี ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน
4 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน
5 นายศิริ จันทรโชติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง การเงิน
6 นางทิพาพรรณ หนูสิงห์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง การเงิน
7 นางสาวเศาวนิตย์ ด้วงชู ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง การเงิน
8 นางพิมพ์ใจ ด้วงนุ่ม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง การเงิน
9 นางระวิวรรณ สามนตราช ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง การเงิน
10 นางพวงศรี ทองพูลเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง การเงิน
11 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน การเงิน
12 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม ครูโรงเรียนควนขนุน การเงิน
13 นางอรพิน หนูแสง ครูโรงเรียนควนขนุน การเงิน
14 นางสมจิตต์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนควนขนุน การเงิน
15 นางชลธิชา คงรัตน์ โรงเรียนประภัสสรรังสิต การเงิน
16 นางอรัญญา โชโต ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต การเงิน
17 นางวิมล สุวรรณโณ ครู/โรงเรียนเขาชัยสน บันทึกคะแนน
18 นางสาววิชชุนี รัตนะ ครู/โรงเรียนเขาชัยสน บันทึกคะแนน
19 นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวล ครู/โรงเรียนเขาชัยสน บันทึกคะแนน
20 นางธิดา กาฬสุวรรณ ครูโรงเรียนพัทลุง บันทึกคะแนน
21 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง บันทึกคะแนน
22 นางปภาดา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนพัทลุง บันทึกคะแนน
23 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง บันทึกคะแนน
24 นางสาวพีรญา ฉ้วนกลิ่น ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง บันทึกคะแนน
25 นางกิรณา สุวรรณจินดา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง บันทึกคะแนน
26 นางเกสร มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน บันทึกคะแนน
27 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน บันทึกคะแนน
28 นางมาลินี บุญหนุกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน บันทึกคะแนน
29 นางสาวฉัตรชนก เพชรินทร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน บันทึกคะแนน
30 นางธัญญารัตน์ ชูช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต บันทึกคะแนน
31 นางเจริญพร บูรณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต บันทึกคะแนน
32 นางโสภา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต บันทึกคะแนน
33 นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต บันทึกคะแนน
34 นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์ ครู/โรงเรียนเขาชัยสน บันทึกคะแนน
35 นางสาววชิรญาณ์ คงศรี โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ บันทึกคะแนน
36 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพัทลุง บันทึกคะแนน
37 นางสาวศิริพร พลสิน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพัทลุง บันทึกคะแนน
38 นางสาวกรองแก้ว วงษ์สวรรค์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง บันทึกคะแนน
39 นางสาวฉลวย เพ็งคล้าย โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ บันทึกคะแนน
40 นางสาวธนวรรณ บานชื่น โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ บันทึกคะแนน
41 นางเรณุ เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ บันทึกคะแนน
42 นายจิรัฐต์ เมืองสง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับ-ส่งคะแนน
43 นางสาวนารีรัตน์ มัทธุรศ ครูโรงเรียนพัทลุง ประชาสัมพันธ์
44 นายประเทือง รักเกื้อ ครูโรงเรียนพัทลุง ประชาสัมพันธ์
45 นายสุรพล เทพขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง ประชาสัมพันธ์
46 นางวรานันท์ สาครินทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประชาสัมพันธ์
47 นางสาวกันต์กมล หนูเมียน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประชาสัมพันธ์
48 นายมานพ มากนวล ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประชาสัมพันธ์
49 นางสาวเยาวพรรณ แก้วมาก ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประชาสัมพันธ์
50 นายภัสกร นุ่นปาน ครูโรงเรียนควนขนุน ประชาสัมพันธ์
51 นางสุพัฒน์ ทองเกต ครูโรงเรียนควนขนุน ประชาสัมพันธ์
52 นางสาวกฤติยา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนควนขนุน ประชาสัมพันธ์
53 นางอัฉราพรรณ หอยนกคง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน ประชาสัมพันธ์
54 นางพรหัทดา จินา ครูโรงเรียนควนขนุน ประชาสัมพันธ์
55 นางจำวัส หนูหลง ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ประชาสัมพันธ์
56 นางสุพัตรา วงศ์วชิรา ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ประชาสัมพันธ์
57 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
58 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
59 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
60 นางสำรวย ดาวดวง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
61 นางสาวประทุมทิพย์ หกหนู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
62 นายวีระ เสาวโค ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
63 นายดุลภัทร คุรุการเกษตร ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
64 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
65 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
66 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
67 นางสำรวย ดาวดวง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
68 นางสาวประทุมทิพย์ หกหนู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
69 นายวีระ เสาวโค ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
70 นายดุลภัทร คุรุการเกษตร ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
71 เด็กชายปวริศ คงด้วง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
72 นางสาวพัชราภรณ์ ขำแก้ว นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
73 นางสาวสุวิภาวรรณ สุวรรณรัตน์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
74 นางสาวภาวิสาณีกรณ์ มากทองน้อย นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
75 นางสาวสุธิดา แจ้งวัง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
76 นายชาธิป อ่อนจุล นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
77 นางสาวชวัลกร คงเซ็น นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
78 นายทีฆนันท์ คงฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
79 นายสุทธินัย ขุนราช นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
80 นายณัฐพล จรจิตร นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
81 นางสาวบุษราภรณ์ วงศ์บุญ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
82 เด็กหญิงอัญชิสา แก้วดวง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
83 เด็กหญิงญานิกา สิงหพล นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
84 นายภัสกร นุ่นปาน โรงเรียนควนขนุน ประชาสัมพันธ์
85 นางนลิยา เทพศิริ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
86 นางสมโชค ทองวิจิตร โรงเรียนสตรีปากพนัง ประชาสัมพันธ์
87 นางสาววชิรญาณ์ คงศรี โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ประชาสัมพันธ์
88 นายนิพนธ์ เหมียนย่อง ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประชาสัมพันธ์
89 นางสมศรี เมืองทัง ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประชาสัมพันธ์
90 นางเมธนิธี เหมะรักษ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประชาสัมพันธ์
91 นางสาววิชชุนี รัตนะ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประชาสัมพันธ์
92 นายศิรยุทธ์ ขำแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ประชาสัมพันธ์
93 นางวิมล สุวรรณโณ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประชาสัมพันธ์
94 น.ส.จาริยา เกื้อกอบ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
95 น.ส.ชุลีพร สังคานาคิน ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
96 น.ส.หฤทัย สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
97 นางสาวสุชาดา อินทรนุ่ม นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
98 นายทรงธรรม เพ็งอินทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
99 นางสาวรุ่งระวิน กำจัดภัย นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
100 ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร พุทธขาว ครู/โรงเรียนเขาชัยสน เลขาศูนย์ฯ
101 นายวิจิตร ชูช่วย ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต เลขาศูนย์ฯ
102 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง เลขาศูนย์ฯ
103 นายเชวง สุขเล็ก ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เลขาศูนย์ฯ
104 นายเชวง สุขเล็ก ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เลขาศูนย์ฯ
105 นางสาวธัญกร สุมาธะโร โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ เลขาศูนย์ฯ
106 นางอารมย์ มีชนะ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ดำเนินการ
107 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
108 นางชลินาถ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
109 นางเพ็ญศรี พิพัฒน์ดิเรกกุล ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
110 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
111 นางวรานันท์ สาครินทร์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
112 นายฐกฤต อัชญาพิพัฒ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
113 นางจินตนา ชาญณรงค์ ลูกจ้างโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
114 นางสมใจ พรหมรังษี ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
115 นางโสภา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
116 นายคำรณ ทิพพลชัย ครูโรงเรียนกงหราพิชากร ดำเนินการ
117 นางสาวสำรวย ยอดราช ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
118 นางเสาวภา ช่วยจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
119 นางประนอม คงหนู ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
120 นางสาวลิดา เลี่ยมปาน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
121 นางชุลีพร จิตบรรจง ครูโรงเรียนพนางตุง ดำเนินการ
122 นางปิยธิดา อุ่นปลอด ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
123 นางพัชนีย์ เอียดแก้ว ครูโรงเรียนชะอวด ดำเนินการ
124 นางสาริศา คงมี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต ดำเนินการ
125 นางศิรินทร์นา แสงแพง ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
126 นางนงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
127 นางประณีต หมวดจันทร์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
128 นางเนาวรัตน์ ขุนทอง ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
129 นางจริยา สังข์แก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
130 นางสาวสุชานาฎ หนูฤทธิ์ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ดำเนินการ
131 นางสาวขวัญชีวา เยาว์แสง ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
132 นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
133 นางจรวยพร มุคคะตา ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
134 นายโสภณ อินทรภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
135 นายวิโรจน์ หนูทอง ครูโรงเรียนพรหมพินิตชุัยบุรี ดำเนินการ
136 นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
137 นางสวลี มีสวัสดิ์ ครูดรงเรียนวชิรธรรมสถิต ดำเนินการ
138 นางสุปัญญา ทองยก ครูโรงเรียนบางแก้วพัิทยาคม ดำเนินการ
139 นางสุพัฒน์ ทองเกต ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
140 นายวิสุทธิ์ ทองช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
141 นายวิโรจน์ หนูขาว ครูโรงเรียนพรหมพินิตชุัยบุรี ดำเนินการ
142 นายนิคม แสงแพง ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
143 นายโสภณ อินทรภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
144 นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
145 นางสุพัฒน์ ทองเกต ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
146 นางอุบลรัตน์ พราหมพันธ์ ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
147 นายสมนัด หอยนกคง โรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
148 นายดลภัทร คุรุการเกษตร ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
149 นายยุทธนา ศรีวิโรจน์ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดำเนินการ
150 นายธนวัฒน์ จิตต์ภักดี ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ดำเนินการ
151 นายชม รุ่งเรือง ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ดำเนินการ
152 นายประยูร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
153 นายพิเชษฐ์ เส็นติหย๊ะ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดำเนินการ
154 นายดุลภัทร คุรุการเกษตร ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
155 นางสุมิตรา นิลโมจน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
156 นางชุลีพร สังฆานาคิน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
157 นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
158 นางอัมพร จิตเวช ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
159 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ดำเนินการ
160 นายสุภัทร อินทร์แดง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต ดำเนินการ
161 นายเฉลียว ทองเกื้อ ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
162 นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ ครูโรงเรียนปัญญาวุธ ดำเนินการ
163 นายมนัส ไชยนุรักษ์ ครูโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดำเนินการ
164 นายธีธัช เหมือนพรรณราย ครูโรงเรียนพนางตุง ดำเนินการ
165 นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์ ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ดำเนินการ
166 นางบำเพ็ญ งิ้วทอง ครูโรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
167 นายสมศักดิ์ ฤทธิเดช ครูโรงเรียนประชาบำรุง ดำเนินการ
168 นายนิคม เพชรภักดี ครูโรงเรียนกงหราพิชากร ดำเนินการ
169 นายชาญชัย พ่วงแสง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
170 นายธงชัย แก้วชูเสน ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดำเนินการ
171 นายจุฑา หลีวิจิตร ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ดำเนินการ
172 นางธนภรณ์ ผลถาวร ครูโรงเรียนตะแพนพิทยา ดำเนินการ
173 นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
174 นายปองพล ตาแก้ว ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ดำเนินการ
175 นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ดำเนินการ
176 นายจักรชัย สายมณี ครูโรงเรียนปากพนัง ดำเนินการ
177 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ดำเนินการ
178 นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง ดำเนินการ
179 นายณัฐดนัย สายวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ดำเนินการ
180 นายโศภน รัตนะ ครูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ดำเนินการ
181 นางสาววิรัลพัชร บางโรย ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
182 นายบรรเทิง ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดำเนินการ
183 นางวิธวินท์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
184 นายธเนศ คำพรรณ์ ครูโรงเรียนปากพนัง ดำเนินการ
185 นายเสกสิทธิ์ เวชสาร ครูโรงเรียนปากพนัง ดำเนินการ
186 นายประทีป มุขดาร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ดำเนินการ
187 นายมงคล เลาหวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ ดำเนินการ
188 นายจีระพงศ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ดำเนินการ
189 นางพรภิรมย์ ยีสาร์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ดำเนินการ
190 นายศันสนีย แสงชาติ ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
191 นายวีระ เสาวโค ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
192 นางวไลพร เพชรจำรัส ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
193 นางสาวกนิษฐา สมเปลี่ยน โรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
194 นางสาวพนม ช่วยจันทร์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
195 นายบุญเลิศ อักษรเนียม ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
196 นายนฤดล ดาวดวง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
197 นายวิเชียร คำคง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
198 นายวีระ อินทรเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ดำเนินการ
199 นายวัฒนา แก้วนพรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ดำเนินการ
200 นายไพบูลย์ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ดำเนินการ
201 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ดำเนินการ
202 นายวรรณวิทย์ ควนวิไลย ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ดำเนินการ
203 นายชูศรี จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ดำเนินการ
204 นายวินิชย์ ทองประศรี ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน ดำเนินการ
205 นายทรงกรด พิพัฒนโสธร ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
206 นายเอกศักดิ์ ประสบสุข ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ดำเนินการ
207 นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยง ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ดำเนินการ
208 นายสมเกียรติ มีสมจิตร ครูโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ดำเนินการ
209 นายใหม่ พลเพชร ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดำเนินการ
210 นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดำเนินการ
211 นายโฆษิต ไกรศิริ โรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
212 นายมงคล สืบวงค์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
213 นายเฉลิมพร คงเพชร ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
214 นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ดำเนินการ
215 นายเกริก รัตนกานดิลก ครูโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ดำเนินการ
216 นายทศพร ไกรศิริ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
217 นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์ ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ดำเนินการ
218 นายจุมพฏ มาแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
219 นายสมยุทธ แสงชาติ ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
220 นายพศวีร์ อินทะโร ครูอัตราจ้างโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
221 นางอุไร เทพเกื้อ ครูโรงเรียนพนางตุง ดำเนินการ
222 นางมณฑิตา สังขรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
223 นายอรพรรณ อาสนวิเชียร ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
224 นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
225 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ดำเนินการ
226 นางแอนนา ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง ดำเนินการ
227 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา ดำเนินการ
228 นางเมษยา ลบลาย ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ดำเนินการ
229 นางนวลระหง หมวดชัยทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินการ
230 นางณัฐกานต์ ศรีทวี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
231 นางสาวชลธิชา สุดเอื้อม ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ดำเนินการ
232 นางสุกัญญา พงศ์นุรักษ์ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ดำเนินการ
233 นางจำเนียร สงพงศ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
234 นางสาวขวัญชีวา เยาว์แสง ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
235 นางชะอุ่ม ยิ้มด้วง ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
236 นางขวัญชนก มงลยาภรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
237 นางจิตตรี ณ นรงค์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
238 นางสาวบุษยา ขันจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
239 นางสาวกนิษฐา เยี่ยมศักดิ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
240 นางสาวคุลิกา สุทธิยา นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
241 นายภีรินทร์ บัวทอง นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
242 นางสาวจันทรา ดำนุ้ย นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
243 นางลัดดา สืบศักดิ์ ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
244 นางรีวีว เส้งนุ่ม ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
245 นางจำรอง จันทร์ดำ ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
246 นางรัตนา ขันทโรจน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
247 นางวาสนา พิเคราะห์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
248 นางจารี บุญราม โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ดำเนินการ
249 นายโสภณ อินทรภักดี โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
250 นางปราณี อักษรนิตย์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
251 นางเตือนใจ นุ่นเอียด โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
252 นางจำเรียง แก้วนาม โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ดำเนินการ
253 นางอุไร เกตุแก่น โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
254 นางสุธางค์ ชัยพรม โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดำเนินการ
255 นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
256 นางลัดดา แก้วพูล โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
257 นางพิบูลย์วรรณ กูลประสูติ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
258 นางกันธมล เพชรคง โรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
259 นายสุเทพ เรืองคล้าย โรงเรียนประชาบำรุง ดำเนินการ
260 นางยุพา กาแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
261 นางสโรชา มาแดง โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
262 นางสาววิรัตน์ จิตรเนียม โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
263 นางศิริรัก บุญโยม โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
264 นางสาวธันยพร หนุนอนันต์ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ดำเนินการ
265 นางสมพิศ เพ็ชรอ่อน โรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
266 นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธุ์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
267 นายดำรงรัฐ เพชรขาวช่วย โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
268 นางประไพพรรณ ณะนุ้ย โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
269 นายกิติพงษ์ ทีปะปาล โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
270 นางทัศนีย์ สังขวงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
271 นางพวงศรี ทองพูลเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
272 นางอัญชลี ยั่งยืน โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
273 นางพิมพ์ใจ ด้วงนุ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
274 นางสาวสวรรค์ ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
275 นางพรพิมง ฤทธิ์เลื่อน โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
276 นางอังคณา ทองศรีนุ่น โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
277 นางทิพย์วาณี บุรีภักดี โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
278 นายเจษฎา เลี่ยนกัตวา โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ดำเนินการ
279 นางประคอง คงสุวรรณ โรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
280 นายสราวุฒิ ลักษณะเดชา โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ดำเนินการ
281 นางสาวหฤทัย สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
282 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
283 นางสาวสำรวย ยอดราช โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
284 นางอารี โชติพืช โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
285 นางปิยธิดา อุ่นปลอด โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
286 นางอารีย์ ห้องแสง โรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
287 นางสาวจตุพร สุกยัง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
288 นางสาวจินตนา พรหมยานนท์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
289 นางลำใย มณีรัตน์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
290 นางสาวจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
291 นางจำลอง ทองทรัพย์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
292 นางปราณี ดำช่วย โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ดำเนินการ
293 นางกัลยา ชุมทอง โรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
294 นางวงเดือน เทพรักษ์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
295 นางสาวนุชนาถ คงจัง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสวรรค์ ดำเนินการ
296 นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่ง โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ดำเนินการ
297 นางกิจจา คุณวัลลี โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
298 นายอัมรินทร์ สิทธิโชคชัย โรงเรียนตะแพนพิทยา ดำเนินการ
299 นางเลขา อนันต์ โรงเรียนกงหราพิชากร ดำเนินการ
300 นางอำพร บุษรานนท์ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ดำเนินการ
301 นางธิดา กาฬสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
302 นางโสภา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินการ
303 นางสมใจ พรหมรังสี โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
304 นายคำรณ ทิพพลชัย โรงเรียนกงหราพิชากร ดำเนินการ
305 นางเสาวภา ช่วยจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
306 นางสมใจ บัวขาว โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
307 นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
308 นางละม้าย เพชรน้อย โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
309 นายชาติชาย ช่วยจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
310 นางชะอ้อน อภัยจิตต์ โรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
311 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
312 นางละออง คงฤทธิ์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
313 นางอรุณ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดำเนินการ
314 นางสาวธมนวรรณ เกื้อเส้ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
315 นางอุดมลักษณ์ เดชสง โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ดำเนินการ
316 นางประไพ มะลิแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินการ
317 นางอรชร บุณยะมาน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
318 นางรานี เทพหนู โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
319 นางสหัส ชูโชติ ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดำเนินการ
320 นายเกรียงไกร หนูนุ่ม ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
321 นางจักรกมล สุจินต์โณ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
322 นางประนอม บุตรดี ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
323 นางประคอง คงสุวรรณ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
324 นางนงเยาว์ สุคตะ ครูโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดำเนินการ
325 นายวิยุทธ์ กาญจนกำเนิด ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
326 นายกันทร ภูนุชอภัย ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
327 นางสาวสมคิด แก้วชนะ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
328 นางพันธ์รัตน์ สุขสว่าง ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดำเนินการ
329 นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์ ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
330 นายจิตร สุวรรณชวลิต ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
331 นางนิทรา นาคะมุกดาพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
332 นางระริ่น ภักดี ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
333 นางวรรณา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
334 นายปราโมทย์ อุศรัตนิวาส ครูโรงเรียนวัดแตระ ดำเนินการ
335 นายอุดม ทองซุ้นห่อ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
336 นางอุไรวรรณ รักจำรูญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ดำเนินการ
337 นางสาวอารี ด้วงสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ดำเนินการ
338 นางพวงน้อย นาคะวิโรจน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ดำเนินการ
339 นายนิพนธ์ เหมียนย่อง ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
340 นางธนิตา รัตนจามิตร ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
341 ว่าที่ ร.ท. อนุวัตร ตันตสถิตานนท์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
342 นายสุวิทย์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
343 นางอรุณี ดวงจินดา ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
344 นางสาวพวงศรี คุณวัลลี ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
345 นายอภินันท์ เกรียงศักดานุกูล ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
346 นายสมปอง คงแก้ว ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ดำเนินการ
347 นายบุญเชษฐ์ ศรีเพ็ชร ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
348 นางสุภาพ เสือพล ครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน ดำเนินการ
349 นางสาวรัตนารมย์ อนุจันทร์ ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
350 นางบำเพ็ญ งิ้วทอง ครูโรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
351 นายสุวิทย์ วัตรคล้าย ครูโรงเรียนตะโหมด ดำเนินการ
352 นางประนาม พุทธขาว ครูโรงเรียนวัดแตระ ดำเนินการ
353 นางอุทัยวรรณ ภูนุชอภัย ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
354 นางจุฑา หลีวิจิตร ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ดำเนินการ
355 นางสุกัญญา พงศ์นุรักษ์ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ดำเนินการ
356 นายมงคล สืบวงศ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
357 นางอรยา สุริยะโชติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
358 นางสาวทิพย์สุดา จิตติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
359 นายศิรยุทธ ขำแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
360 นางวารี ศุภศรี ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
361 นางสาวอันน์กัญญ์กช ขจรจักษณ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
362 นายบันเทิง ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดำเนินการ
363 นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสี ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดำเนินการ
364 นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
365 นายอำนวย ไมตรีจร ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ดำเนินการ
366 นางอัญอร จินดา ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
367 นายภภัสสร พุทธชู ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
368 นางจักรกมล สุจินต์โณ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
369 นางสิริทิพย์ อินฤดี ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
370 นางศิริกาญจน์ ปรีชา ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
371 นางจินตนา อุศรัตนิวาส ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดำเนินการ
372 นายสฤษดิ์ เพชรเรืองสุด ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
373 นางมินตรา รอดกิจ ครูโรงเรียนบ้านท่าควาย ดำเนินการ
374 นายประเสริฐ สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
375 นางมณฑา ฤทธิสุนทร ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดำเนินการ
376 นางบุญคลาด เศียรอุ่น ครูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ดำเนินการ
377 นายประเสริฐ ประทุมศรี ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดำเนินการ
378 นายศุภชัย มากมา ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ดำเนินการ
379 นายโสภา สุขพุ่ม ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ดำเนินการ
380 นางสมศรี พันธุวงษ์ ครูโรงเรียนวัดท่าควาย ดำเนินการ
381 นายธาตรี สารวงศ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต ดำเนินการ
382 นางสาวติรนันท์ ชูรักษ์ ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ดำเนินการ
383 นายวิโรจน์ เจ้ยชุม ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ดำเนินการ
384 นายโสภณ แย้มช่วย ครูโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ดำเนินการ
385 นายสหธรณ์ อินทนะนก ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
386 นางวิมล สุวรรณโณ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ดำเนินการ
387 นายลัด ตีบกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
388 นายไพรัช ขวัญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
389 นายพิเชษฐ์ นุสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
390 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
391 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
392 นางทิพย์วาณี บุรีภักดี ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
393 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
394 นายจำเริญ รัตนบุรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำนวยการ
395 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำนวยการ
396 นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำนวยการ
397 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำนวยการ
398 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีฯ/ประธานศูนย์ฯ นครศรีฯ อำนวยการ
399 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง/ประธานศูนย์ฯ พัทลุง อำนวยการ
400 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ อำนวยการ
401 นายไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์ อำนวยการ
402 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ อำนวยการ
403 นางปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ อำนวยการ
404 นางสุพิชญา เฉลิมวรรณ เลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ นครศรีธรรมราช อำนวยการ
405 นายศิริ จันทรโชติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
406 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
407 นายจำลอง ลาภวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
408 นายสุรพล เทพขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
409 นายสุเมธ ไทรทอง ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำนวยการ
410 นางยินดี วั่นเส้ง ครู โรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
411 นางปราณี เจริญ ครู โรงเรียนพนางตุง อำนวยการ
412 นางสมใจ ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง อำนวยการ
413 นางเอมอร สุวรรณขาว ครู โรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
414 นางสิด๊ะ ชอบงาม ครู โรงเรียนกงหราพิชากร อำนวยการ
415 นางภาณีย์ โชติไพโรจน์ ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อำนวยการ
416 นางถนอม พันธรัตน์ ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำนวยการ
417 นางนพวรรณ เชินดอร์เฟอร์ ครู โรงเรียนปัญญาวุธ อำนวยการ
418 นางพรทิพย์ ฤทธิ์ชู ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
419 นางปารีดา ชัยสุโข ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำนวยการ
420 นางอำไพ เพียรเจริญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง อำนวยการ
421 นางสุรีรัตน์ มณีนิล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต อำนวยการ
422 นางศิริ สุขกรี ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อำนวยการ
423 นางวนิดา เหมะรักษ์ ครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา อำนวยการ
424 นางจิรา จันทร์ทอง ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี อำนวยการ
425 นางสุภัทร คชวงศ์ ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อำนวยการ
426 นางสาวสุจิตรา หนูสิงห์ ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำนวยการ
427 นางสุมาลี บุญพรานชู ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
428 นางสาวจรรยา ชูเมฆ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
429 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
430 นางอุษา บุญทองคง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
431 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง/เลขานุการศูนย์ฯ พัทลุง อำนวยการ
432 นางพวงศรี ทองพูลเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
433 นางระพีพรรณ ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
434 นายภาส วุ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา อำนวยการ
435 นายนิวัฒน์ พูลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
436 นายวิรัตน์ บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อำนวยการ
437 นายวินิต นาควิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
438 นายสุรชาติ คงนาลึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
439 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
440 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ครู รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
441 นางปราณี ศิริครินทร์ ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
442 นายภคพล แสงอุบล ศ.น.สพม.12 อำนวยการ
443 นางสุวิมล ไชยถาวร ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อำนวยการ
444 นางพราวนภา ผลบุญ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำนวยการ
445 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
446 นายประยูร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
447 นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร ครูโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
448 นางกัลยรัตน์ ช่วยสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
449 นายเปรียญ ชูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
450 นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
451 นายสมชาย ลักษณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
452 นางศุภนิตย์ บุญอยู่พงศ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
453 นางจริยา แต้มสี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
454 นายวิสุทธิ์ ทองช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
455 นายมานพ มากนวล ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
456 นายปรมินทร์ อินทรักษา ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
457 นายเชิด ด้วงไพรี ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
458 นายสมศักดิ์ ขาวสุด ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
459 นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง อำนวยการ
460 นายโชติ ไกรศิริ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำนวยการ
461 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำนวยการ
462 นางวรวรรณ พุ่มชูแสง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
463 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำนวยการ
464 นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์ ครูโรงเรียนปากพนัง อำนวยการ
465 นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
466 นางชะมัยพร หนูพุ่ม ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต อำนวยการ
467 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
468 นายสมจิต จุลพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
469 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
470 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
471 นายภาส วุ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา อำนวยการ
472 นายกิตติพันธ์ ติยัพเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต อำนวยการ
473 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
474 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 12 อำนวยการ
475 นายประเสริฐ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนเขาชัยสน อำนวยการ
476 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
477 นายประมวล เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
478 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
479 นายมลตรี ดำช่วย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
480 นางสุกัญญา เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
481 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
482 นางฉลอง ศรีกรด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
483 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
484 นายมานิตย์ อักษรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำนวยการ
485 นายกิตติพันธ์ ติสัพเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต อำนวยการ
486 นายพิทักษ์ เพชรวา ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร อำนวยการ
487 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๒ อำนวยการ
488 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
489 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
490 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
491 นายประมวล เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
492 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
493 นายมลตรี ดำช่วย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
494 นางสุกัญญา เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
495 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
496 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
497 นางฉลอง ศรีกรด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ
498 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๒ อำนวยการ
499 นางสาวอัมพันธ์ จิรายุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๒ อำนวยการ
500 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 12 อำนวยการ
501 นางสาวสัมพันธ์ จิรายุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 12 อำนวยการ
502 นางศิริมณี นวลรัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำนวยการ
503 นายวิปัศย์ ดำแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำนวยการ
504 นางวราภรณ์ ชุมทอง ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำนวยการ
505 นายนิคม ทองบุญ ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
506 นายปรีดี คุณวัลลี ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
507 นางพนิตตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
508 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
509 นางประชิต ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
510 นายกิตติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
511 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
512 นายจำลอง ลาภวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
513 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
514 นายปรมินทร์ อินทรักษา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
515 นางสาวจินดา หวานช่วย ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
516 นางเสาวภา ช่วยจันทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
517 นางสาวลิดา เลี่ยมปาน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
518 นางชลินาถ อาษาชำนาญ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
519 นางละเมิล เลี่ยนกัตวา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
520 นายเจริญ เอียดชุม นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
521 นายเดชดาว ตุลาธน นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
522 นายวิมล จันทร์พูล นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
523 นายสมพร จันทร์แก้ว นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
524 นายวรรณชัย ลั่นซ้าย นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
525 นายสายัณห์ พลายแสง นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
526 นายประพันธ์ สุคนธ์ นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
527 นางหนูพันธ์ มีทำ นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
528 นายสายัณห์ เดชสง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
529 นางระพีพรรณ ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สถานที่
530 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน สถานที่
531 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ครู รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน สถานที่
532 นายสาโรชน์ สายแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
533 นายสมเชษฐ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
534 นายดำรงรัฐ เพชรขาวช่วย ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
535 นายสำเริง พุฒขาว ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
536 นายวิริยะ ไชยโย ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
537 นายธรรมยุต อุทยารักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
538 นายสนอง หมาดเหล่ ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
539 นายนิยม จีนชาวนา พนักงานราชการโรงเรียนควนขนุน สถานที่
540 นายธวัชชัย เทพชุม พนักงานราชการโรงเรียนควนขนุน สถานที่
541 นายชัยรัตน์ แก้วเขียว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน สถานที่
542 นายประยูร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน สถานที่
543 นายมลตรี ดำช่วย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
544 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
545 นายจำรัส พงศาปาน ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
546 นายเกยูร นุ้ยฉิม ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
547 นายคำนึง หนูพลอย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
548 นายอนุวัตร พันธุ์เล่ง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
549 นางเรณู เรืองมาก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
550 นางประนอม คงหนู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
551 นางยุพา กาแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
552 นายจักรพงศ์ สังข์แก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
553 นายถาวร เลาแก้วหนู ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
554 นายณัฐนุกรณ์ เกลาฉีด ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
555 นางสาวสุกัญญา ยะปะเภา ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
556 นางสุทธิดาพร เศียรอุ่น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
557 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
558 นายมลตรี ดำช่วย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
559 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
560 นายจำรัส พงศาปาน ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
561 นางเกยูร นุ้ยฉิม ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
562 นายคำนึง หนูพลอย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
563 นางเรณู เรืองมาก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
564 นางประนอม คงหนู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
565 นางยุพา กาแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
566 นายจักรพงศ์ สังข์แก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
567 นายถาวร เลาแก้วหนู ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
568 นายณัฐนุกรณ์ เกลาฉีด ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
569 นางสาวสุกัญญา ยะปะเภา ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
570 นางสุทธิดาพร เศียรอุ่น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สถานที่
571 นายเฉลียว วิโสจสงคราม ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
572 นายวุฒิชัย โกศลกาญจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง สถานที่
573 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
574 นางบุญเรือน บัวแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
575 นายสุชาติ แก้วสุข ครูโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
576 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
577 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
578 นางสุมณฑา หมวดมณี ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
579 นางแจ่มศรี ปิยะกุล ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
580 นางรัตนาพร จันทร์ดำ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
581 นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
582 นางกิตติพร ชมเชย นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
583 นายประพันธ์ สุคนธ์ นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
584 นายเดชดาว ตุลาธน นักการโรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
585 นางสุนันทา พราหมณพันธุ์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
586 นางประไพพรรณ ณะนุ้ย ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง สวัสดิการ
587 นางเกษร นาควิโรจน์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
588 นางปรียา ชาโนเพ็ญศิริ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
589 นางดุษฎี หวังปาน ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
590 นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
591 นางอาอีฉะ หมานมานะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
592 นางอำไพ กาญกิจ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
593 นางวันเพ็ญ ศรีทวี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
594 นางธนิษฐา บัวผัน ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
595 นางศรีวิมล เกตุชู ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
596 นางสุธา ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
597 นางเพ็ญศรี พิพัฒดิเรกกุล ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
598 นางอารีย์ ห้องแสง ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
599 นางศิริวรรณ ขุนรักษ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
600 นางดารกา เทพทอง ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
601 นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
602 นางสดศรี เศรษฐสุข ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
603 นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ธานี พนักงานขับรถโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
604 นางวัลณี จันทร์คงหอม พนักงานบริการโรงเรียนประภัสสรรังสิต สวัสดิการ
605 นางพรทิพย์ เพชรวา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
606 นางเพ็ญศร๊ เลกากาญจน์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
607 นางสาวอิงอร ชัยเพชร ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
608 นางพรรณี วุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
609 นางระเบียบ วัตรุจีกฤต ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
610 นางสมจิต บุญโรจน์พงศ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
611 นางสุกัญญา ยะปะเภา ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
612 นางสาวสุทธิดาพร เศียรอุ่น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
613 นางจันทร์ประดับ บาลทิพย์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
614 นางพรทิพย์ เพชรวา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
615 นางเพ็ญศรี เลกากาญจน์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
616 นางสาวอิงอร ชัยเพชร ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
617 นางพรรณี วุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
618 นางระเบียบ วัตรุจีกฤต ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
619 นางสมจิต บุญโรจน์พงศ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
620 นางสาวสุกัญญา ยะปะเภา ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
621 นางสุทธิดาพร เศียรอุ่น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
622 นางจันทร์ประดับ บาลทิพย์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
623 นายอนุวัตร พันธุ์เล่ง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สวัสดิการ
624 นางปรานี ศิริคะรินทร์ ครูโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
625 นางสาวกมลฉัตร ไชยศรียา นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
626 นางสาวชญปัณฑิกาณ์ อินทร์ด้วง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
627 นางสาวชิดชนก เพ็งแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
628 นางสาวศุภรดา คามิค นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
629 นางสาวอธิชา ไกรพุฒ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
630 นางสาวอัญมณี มณีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
631 นางสาวอิสรีย์ กฤดาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
632 นางสาวพิมพิกา รัตนอาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
633 นางสาวสุทธิดา บูลเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
634 นางสาวสมัญญา เหมริหนี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
635 นางสาวธนพร อนุมณี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
636 นางสาวนภสร ขุนทอง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
637 นางสาวมนรดา เพชรมาก นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
638 นางสาววรดา อนุรักษ์ภูวดล นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
639 นางสาวพัชรพร ขุนแทน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
640 นางสาวณัฐรุจา เกลี้ยงสง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
641 นายพสธร บุญทอย นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
642 นางสาวฐาปนี ศรีอินทร์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
643 นางสาวประภาภรณ์ แสงแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
644 นางสาวปณิฐกานต์ กองเอียด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
645 นางสาวบุษยมาศ ทองฤทธิ์นุ่น นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
646 นางสาวปิยะพร โลหุตางกูร นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
647 นางสาวอนัญญา รัตนพิบูลย์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง สวัสดิการ
648 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
649 นางอุษา บุญทองคง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
650 นางสุมาลี บุญพรานชู ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
651 นางสาวจรรยา ชูเมฆ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
652 นางเสาวนีย์ พรหมโชติชัย ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
653 นางสาวพุทธชาติ ทิวทัศน์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
654 นางสาวสุวลักษณ์ แสงใส ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
655 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
656 นางสาววิรัตน์ จิตเนียม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
657 นายจิรัฐต์ เมืองสง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
658 นายสุเจน ปานจันทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
659 นางสาวพีรญา ฉ้วนกลิ่น ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
660 นางกิรณา สุวรรณจินดา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
661 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
662 นางพวงศรี ทองพูลเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
663 นางระพีพรรณ ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขานุการ
664 นางพูลศรี มณีโลกย์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต เลขานุการ
665 นางรัศมี บุญช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต เลขานุการ
666 นางสาวนงนาฎ ชูขาว ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
667 นางแจ่มพรรณ ธาดาพรรษวุฒิ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
668 นางสาวนันทพร จิตมนัส ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
669 นางนิศากร วงพิมล ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
670 นางกัญญานี บุญเรืองขาว ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
671 นางรัตนา ขันธโรจน์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
672 นางสาวรุจิอร รักใหม่ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
673 นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
674 นางลัดดา แก้วพูล ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ปฎิคม
675 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ครู รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
676 นางสุภา แก้วบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
677 นางสาววณี ณ พัทลุง ครูโรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
678 นางเครือพันธ์ วรศรี ครูโรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
679 นางอุไร สุขวนิช ครูโรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
680 นางสาวจุฑาทิพย์ อุทัยรังษี นศ.ฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน ปฎิคม
681 นางสาวเอมมิกา ชนะสิทธิ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน ปฎิคม
682 นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรักษ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน ปฎิคม
683 นางทัศนีย์ จันทร์สุข ครูโรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
684 นางประไพ มะลิแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
685 นางปิยธิดา อุ่นปลอด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
686 นางเรวดี ดีกล่อม ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
687 นางสาวกาญจนา จิตตะโสภา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
688 นางสาวนีรนุช แก้วทอง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
689 นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
690 นางสาวอุดมลักษณ์ เสนอินทร์ ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
691 นางสาวยามีล๊ะ โซะยุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
692 นางสาวพรพรรณ คชภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
693 นางสาววันวิสาข์ วัฒนสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
694 นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะมิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
695 นางสุมิตรา นิลโมจน์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
696 นางประไพ มะลิแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
697 นางปิยธิดา อุ่นปลอด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
698 นางเรวดี ดีกล่อม ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
699 นางสาวกาญจนา จิตตะโสภา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
700 นางสาวนีรนุช แก้วทอง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
701 นางสาวกนกวรรณ เกือบแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
702 นางสาวอุดมลักษณ์ เสนอินทร์ ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
703 นางสาวยามีล๊ะ โซะยุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
704 นางสาวพรพรรณ คชภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
705 นางสาววันวิสาข์ วัฒนสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
706 นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะมิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
707 นางสุมิตรา นิลโมจน์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปฎิคม
708 นางสาวปรียา อภัยรัตน์ ครูโรงเรียนพัทลุง ปฎิคม
709 นายสุทีป พรหมรัตน์ ครูโรงเรียนพัทลุง ปฎิคม
710 นางสาวกนกกาญจน์ ชุมดวง ครูโรงเรียนคลองพนสฤกษดิ์พิทยา ปฎิคม
711 นายทีฆนันท์ คงฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
712 นายนันทิพัฒน์ จันทร์คงช่วย นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
713 นายปิติ คำพูล นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
714 นางสาวนุสสรี ขาวเผือก นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
715 นางสาวชนปรียา เพชรสง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
716 นางสาวภาวิกา ทองใบ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
717 นางสาวพนิดา สุวรรณรัตน์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
718 นายองอาจ คงฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
719 นางสาวสุภางค์รัตน์ ราชบวร นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
720 นางสาวสวพร คงขาว นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
721 นางสาวนาฏยา มีจันทร นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
722 นางสาวอาภาภรณ์ สมสมัย นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
723 นางสาวญาณิศา กล้าหาญ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
724 นายทีปกรณ์ อุ่นฤกษ์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
725 นางสาวรัญชิดา มาประชุม นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
726 นางสาวบุษราภรณ์ วงศ์บุญ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
727 นางสาวสุธิดา แจ้งวัง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
728 นางสาวภาวิสาณีกรณ์ มากทองน้อย นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
729 นางสาวชวัลกร คงเซ็น นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
730 นางสาววิพัชภรณ์ แก้วคงธรรม นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
731 นางสาวสวรส ศรีสัจจัง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
732 นางสาวกาญจนาพร ตันติสิทธิกร นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
733 นางสาวนภสร สุนทะโร นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
734 เด็กหญิงณัชญา อนันต์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
735 เด็กหญิงเกวลิน ศรีเพชร นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
736 นางสาวอินทุอร มูสิกะปาละ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
737 นางสาวมิญชญา มโนทัศน์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
738 นายปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
739 นายชนกันต์ วีระวรรณโณ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
740 นางสาวอัชรีย์ นวลเลื่อน นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
741 นายชาติศิริ นวลศรีทอง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
742 นางสาวพิจิตรา จิระกุล นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
743 นางสาวกาญจนา เรืองสง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
744 นางสาวรัตติกาล เหล่าเสนา นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
745 นางสาวสิริวรรณ์ ทองเจือ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
746 นางสาวกนกพร เกื้อสุข นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
747 นางนงเยาว์ ภู่สันติ โรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
748 นางสุภาณี คงทองสังข์ โรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
749 นางอุไร สุขวนิช โรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
750 นางกรกานต์ เรืองอินทร์ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ปฎิคม
751 นางสาวศศิธร เศรษฐสุข โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
752 นางปวีณา ฑียาพงศ์ โรงเรียนสตรีปากพนัง ปฎิคม
753 นางเครือพันธ์ วรศรี โรงเรียนควนขนุน ปฎิคม
754 นางอัญอร จินดา ครูโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
755 นางดรุณี จันทร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
756 นางธนิตา รัตนจามิตร ครูโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
757 นางอรยา สุริยะโชติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
758 นางสาวน้องขวัญ สุจินต์โณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
759 นางสาวทิพย์สุดา จิตติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
760 นางละเวง แก้วทิพย์ พนักงานห้องสมุด ร.รเขาชัยสน ปฎิคม
761 นางถนอม ธรรมประดิษฐ์ ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร เขาชัยสน ปฎิคม
762 นางสาวปานตา สุระกำแหง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
763 นางวรรณา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
764 นางสาวอรวรรณ คงแก้ว ครูธุรการโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
765 นางสุจิตรา นุสุข ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
766 นางจรูญ คงเพชร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
767 นางกนิษฐา ธรรมขันธ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
768 นางเนาวรัตน์ ขุนทอง ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
769 นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
770 นางณัฐยา โชคพระสมบัติ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
771 นางประณีต หมวดจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
772 นางศุภวัลย์ พัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
773 นางจินตนา สัจจะบุตร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
774 นางจำลอง ทองทรัพย์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
775 น.ส.พัศยา สันสน ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
776 น.ส.ทิพวัลย์ เพ็ชรเรือง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
777 น.ส.นันทนา พันธฤทธิ์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
778 น.ส.ศศิธร เศรษฐสุข โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
779 น.ส.เบญจมาศ เหมือนเสน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
780 นางจำนัน ศรีทับ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
781 นางภักดี ศรีทับ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
782 นางเพ็ญศรี หอยสกุล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
783 นางปวีณา ทรงเดชะ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
784 นางสาวฐานิกา นวลศรีทอง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
785 นายจิรวัตร รักพวก นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
786 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
787 นายสราวุฒิ สงปล้อง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
788 นางสาวโสภา ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ปฎิคม
789 นางสาวอุษา บัวผุด โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปฎิคม
790 นายวิโรจน์ โสเจยยะ ครูโรงเรียนพัทลุง รับลงทะเบียน
791 ดร.กฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง รับลงทะเบียน
792 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง รับลงทะเบียน
793 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง รับลงทะเบียน
794 นางสุมาลี บุญพรานชู ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
795 นางเสาวนีย์ พรหมโชติชัย ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
796 นางทัศนีย์ สังขวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
797 นางสุภา บุณยะตุลานนท์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
798 นางพิศมัย สามี ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
799 นางสาววิรัตน์ จิตเนียม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
800 นางสาวปิยวรรณ รอดยัง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
801 นางสาวดรุณวรรณ คงนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
802 นางสาวจรรยา ชูเมฆ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
803 นายวินิต นาควิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
804 นางนงเยาว์ ภู่สันติ ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
805 นางอวยพร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
806 นางสุจรรยา เพชรขาวช่วย ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
807 นางอรพิน หนูแสง ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
808 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
809 นางโสภิศ สืบวงศ์ ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
810 นางวันดี ยอดราช ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
811 นางพรศรี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
812 นางสุภาณี คงทองสังข์ ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
813 นางสุภาวดี คงหนู ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
814 นางสาวปิ่นอนงค์ พฤทธิพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
815 นางสาวธวัลรัตน์ พราหมณพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
816 นางสาวสุภาพร หนูวงศ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ ร.ร.ควนขนุน รับลงทะเบียน
817 นางจุฑาทิพย์ คงแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน รับลงทะเบียน
818 นางพรรณี ศรีนวล ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
819 นางพรทิพย์ ฤทธิ์ชู ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
820 นางสาวธิดารัตน์ คงศรี นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
821 นางสาวอมรรัตน์ ลออเอี่ยม นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
822 นางสาวสุพรรณษา ชนะการณ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
823 นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีชูทอง นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
824 นางสาวสุไวบะห์ กุโน นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
825 นางสาวยูรีนา สติรักษ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
826 นายอลงกรณ์ ไข่ช่วย นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
827 นายปริญญา ดำเม็ง นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต รับลงทะเบียน
828 นางสาวพรสุดา หนูชู นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รับลงทะเบียน
829 นางสาวสุดาวรรณ สุขศรีวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
830 นายพงษ์พิพัฒน์ วีระประทุม โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
831 นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
832 นางสงวน มณีนิล ครูโรงเรียนพัทลุง รับลงทะเบียน
833 นางอรุณี ดวงจินดา ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
834 นางหัสหมะ มุเส็มสะเดา ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
835 นายจเร เหมะรักษ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
836 นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวล ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
837 นางวรรณา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
838 นางสาวอัญญ์กันน์กช ขจรจักษณ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
839 นางสมศรี เมืองทัง ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
840 นางอุทัยวรรณ ภูนุชอภัย ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
841 นางสาวน้องขวัญ สุจินต์โณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
842 นายบารูดิน ดอเลาะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
843 นางประคอง คงสุวรรณ ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
844 นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน รับลงทะเบียน
845 นายประสบโชค คงนาลึก ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
846 นายวิเวก คงจันทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
847 นายสัมพันธ์ สังข์เสน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
848 นายจิรัฐต์ เมืองสง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
849 นายเฉลียว ทองเกื้อ ครูโรงเรียนควนขนุน โสตทัศนูปกรณ์
850 นายสำเริง พุฒขาว ครูโรงเรียนควนขนุน โสตทัศนูปกรณ์
851 นายโชคชัย มาละมัย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน โสตทัศนูปกรณ์
852 นายทีปกร มูสิกะปาละ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต โสตทัศนูปกรณ์
853 นายมนูญ บูรณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต โสตทัศนูปกรณ์
854 นายวินิตย์ ศรีทวี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต โสตทัศนูปกรณ์
855 นางจรวยพร มุคคะตา ครูโรงเรียนพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
856 นายกิตติพนธ์ ชูส่งแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสตรีพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
857 นายกษิดิศ บูรณะ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
858 นายธีระวัฒน์ ทองทวี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
859 นายปริญญา นวลแป้น นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
860 นายฐปนัท เกลาฉีด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
861 นายปภาวิน หนูดุก นักเรียนโรงเรียนพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
862 นางสาวณิชกานต์ แป้นด้วง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง โสตทัศนูปกรณ์
863 นายสมพล หอยสกุล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
864 ประภาส ชูสิริ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
865 นายจักรพงค์ เส้งช่วย นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
866 นายบัณฑิต ศรียวง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
867 นายสิรวงค์ ชุมนุม นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
868 นายนพรัตน์ มณีรัตน์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
869 นายสุชัจจ์ หนูชู นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
870 นายฐานันท์ เรืองมณี นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
871 นายยุทธภูมิ แสงแก้ว นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
872 นายชาติศิริ นวลศรีทอง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โสตทัศนูปกรณ์
873 นางวรานันท์ สาครินทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประเมินผล
874 นางทิพย์วัน สุกดำ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประเมินผล
875 นางกาญจนา คงเกิด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประเมินผล
876 นางสุภา บุณยะตุลานนท์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประเมินผล
877 นางระพีพรรณ ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ประเมินผล
878 นางนุจรี ชายเกตุ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ประเมินผล
879 นางสุจิรา พูลสุทธิ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ประเมินผล
880 นางนงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ประเมินผล
881 นางเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
882 นางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
883 นายทิวานนท์ สูบผอม ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
884 นายนฤดล ดาวดวง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
885 นางจำเริญศรี หนูฤกษ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
886 นางเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
887 นางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
888 นายทิวานนท์ สูบผอม ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
889 นายนฤดล ดาวดวง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
890 นางจำเริญศรี หนูฤกษ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประเมินผล
891 นางสุุภาณี คงทองสังข์ โรงเรียนควนขนุน ประเมินผล
892 นางอวยพร เกตุแก้ว โรงเรียนควนขนุน ประเมินผล
893 นางเกสร มาละมัย โรงเรียนควนขนุน ประเมินผล
894 นางลำใย มณีรัตน์ โรงเรียนควนขนุน ประเมินผล
895 นางมาลินี บุญหนูกลับ โรงเรียนควนขนุน ประเมินผล
896 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วแหร้ วิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนเขาชัยสน ประเมินผล
897 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
898 นายพันธชาติ คำเจริญ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
899 นายสุทัศน์ ด้วงเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
900 นายสมไชย ขวัญสุวรรรณ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
901 นายนิทัศน์ วันสม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
902 นายเสริม สีดำ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
903 นางสาวปราณี ดวงภักดี ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
904 นายฉัตรชัย กุลประสูติ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง จราจรและรักษาความปลอดภัย
905 นายสุรชาติ คงนาลึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
906 นายจุมพฎ มาแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
907 นายวาสนา สุขสง ครูโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
908 นายสมเชษฐ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
909 นายดำรงรัฐ เพชรขาวช่วย ครูโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
910 นายสมคิด สิทธิชัย ครูโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
911 นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน ครูโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
912 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ควนขนุน สภ.ควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
913 นายทวีเดช พรหมนุ่น ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
914 นายอำนวย สงกลิ่น ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
915 นายสมพร พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนควนขนุน จราจรและรักษาความปลอดภัย
916 ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร พุทธขาว ครูโรงเรียนเขาชัยสน จราจรและรักษาความปลอดภัย
917 นายสุวิทย์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน จราจรและรักษาความปลอดภัย
918 นายประหยัด วรรณรัตน์ พนักงานการศึกษา จราจรและรักษาความปลอดภัย
919 นายธีรวัฒน์ ฟองสุวรรณ พนักงานรักษาความปลอดภัย จราจรและรักษาความปลอดภัย
920 นายจิตร สุวรรณชวลิต ครูโรงเรียนเขาชัยสน จราจรและรักษาความปลอดภัย
921 นายธีรวัฒน์ ฟองสุวรรณ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนเขาชัยสน จราจรและรักษาความปลอดภัย
922 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
923 นางสาวอรชร ตราชู ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
924 นายทวี อินถิติ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
925 นางบำเพ็ญฤดี บุญยัง ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
926 นางพรศรี ชูสังข์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
927 นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
928 นายทวีป บุญญานุวัตร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
929 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
930 นายเชวง สุขเล็ก ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
931 นางณาตยา มโนทัศน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
932 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
933 นางหนูพัช หิรัญกร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
934 นางสาวนิศาชล สูบผอม ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
935 นายเสรี เสนเกตุ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
936 นายทวีป บุญญานุวัตร ครู โรงเรียน พัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๑
937 นายทวีป บุญญานุวัตร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๑
938 นายวีระพงษ์ พาหุสกุล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๑
939 นายเอิบ อักษรทอง ครู โรงเรียน หานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๑
940 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๑
941 นายโกวิทย์ อินทร์แก้ว ครู โรงเรียน พนางตุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๑
942 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๑
943 นางพรศรี ชูสังข์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
944 นางอรุณี ชูช่วย ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
945 นางสาวแน่งน้อย ทองแหล่ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
946 นางวนิดา อุไรรัตน์ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
947 นางวริยา สงเนียม ครู โรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
948 นางประนอม กรดเต็ม ครู โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
949 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
950 นางสวลี มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
951 นางอัญอร จินดา ครู โรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
952 นางสุกุล แซ่แต้ ครู โรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
953 นางปัญญา หนูราช ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
954 นางศิริพร หนูคง ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
955 นางกัลยา นามสังข์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
956 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๒
957 นายศักดิ์ทรัพย์ ฉิมพงษ์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
958 นายวิไลลักษณ์ ลาภวงศ์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
959 นายชอุ่ม สุขรักษ์ ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
960 นายกำพล เศรษฐ์ช่วย ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
961 นางถนอมศรี แก้วดีพร้อม ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
962 นายพฤทธิพงศ์ จุลพูน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
963 นายฉลอง ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
964 นายธำรง หลวงคง ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
965 นายวินัย เอี่ยมระยับ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มที่ ๓
966 นายจิรัฐต์ เมืองสง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
967 นายณัฐ นนทะเสน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
968 นางดาวใจ เลียดรักษ์ ครู โรงเรียสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
969 นายวิโรจน์ เจ้ยชุม ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
970 นายจเร เหมะรักษ์ ครู โรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
971 นายกิตติพันธ์ ติยัพเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
972 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
973 นายสมใจ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
974 นายสุจิน อักษรชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
975 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
976 นางสาวอรชร ตราชู ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
977 นายสาโรชน์ สายแก้ว ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
978 นางอรวรรณ มาทอง ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
979 นางพรศรี ชูสังข์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
980 นายวิชัย หงษ์ษา ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
981 นายประมวล เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
982 นายชอุ่ม สุขรักษ์ ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
983 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
984 นางเบญจวรรณ รัตนะ ครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
985 นายพฤทธิพงษ์ จุลพูน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
986 นางวนิดา อุไรรัตน์ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
987 นายเชวง สุขเล็ก ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
988 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
989 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
990 นางณาตยา มโนทัศน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
991 นางสาวนิศาชล สูบผอม ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
992 นายยุทธนา ขำเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
993 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
994 นายบัวทอง ผลามิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
995 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
996 นางอุไร พรหมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
997 นายภาส วุ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
998 นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
999 นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1000 นายธวัชชัย พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1001 นายธีรวุฒิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1002 นางเพ็ญศรี แสงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1003 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1004 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1005 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1006 นางชะอ้อน บุญยก ครูโรงเรียนพัทลุง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1007 นายสมจิต จุลพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รองประธานกรรมการ อำนวยการ
1008 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ อำนวยการ
1009 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รองประธานกรรมการ อำนวยการ
1010 นายปราโมทย์ บุญยัง ครูโรงเรียนพัทลุง รองประธานกรรมการ อำนวยการ
1011 นายสมพร กาญจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม รองประธานกรรมการ อำนวยการ
1012 นายชาติ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
1013 นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
1014 ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร พุทธขาว ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
1015 นางจงจิตร นิลวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
1016 นางณาตยา มโนทัศน์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
1017 นางสาวนิศาชล สูบผอม ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
1018 นางพิกุล อนันทนุพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
1019 นายวิโรจน์ พิเคราะห์ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
1020 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
1021 นายธันวพล พิณเขียว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1022 นายพิวิทธยา เพชรมณี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1023 นายสุเจน ปานจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
1024 ว่าที่ร้อยตรีศักย์ทรัพย์ ฉิมพงษ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1025 นายพิศิษฐ์ สัจจาพันธุ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1026 นางสมพงษ์ สาระอาภรณ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1027 นายสุรพล ยอดรัตน์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1028 นายอดุลย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1029 นายสมชาติ กองเอียด ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1030 นายชูสิน เดชดี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1031 นายเดชา ช่วยมั่ง ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1032 นายอุทัย ชาโนเพ็ญศิริ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1033 นายทนงศักดิ์ อนันต์ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1034 นายปรเมศวร์ เกตุนิ่ม นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1035 นายสมมาติ หนูหลง พนักงานบริการโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1036 นายสมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ พนักงานบริการโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1037 นายถัน ปราบปรี พนักงานบริการโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1038 นายสมปอง หนูรัตน์ พนักงานบริการโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายสถานที่
1039 นายสำเริง ตาแก้ว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
1040 นายบารูดิน ดอเลาะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายสถานที่
1041 นายเทียบ ปราบปัญจะ พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายสถานที่
1042 นายประหยัด วรรณรัตน์ พนักงานการศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่
1043 นายศิรยุทธ ขำแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายสถานที่
1044 นายเทียบ ปราบปัญจะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายสถานที่
1045 นายประหยัด วรรณรัตน์ พนักงานการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายสถานที่
1046 นายไพเราะ ก้อนเรือง ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-ม.3
1047 นางเกสร มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-ม.3
1048 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-ม.3
1049 นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1050 นายจเร เหมะรักษ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1051 นายชำนาญ เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1052 นายไพเราะ ก้อนเรือง ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1053 นางสาวนันทิดา เอียดเฉลิม ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1054 นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1055 นางจารุวรรณ จุลพูน ครูโรงเรียนนิคมควนขนุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1056 นางสาววรัญญา แก้วล่องลอย ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1057 นางสาวนันทิดา เอียดเฉลิม ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1058 นายวิโรจน์ เจ้ยชุม ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1059 นางสาวฐาวนาตย์ คงแก้ว ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3
1060 นางเสาด๊ะ หีมโตะเตะ ครูโรงเรียหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3
1061 นางสาวมณฑิตา แสงเดช ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3
1062 นางมุกดา อรุณรังษี ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3
1063 นางสาวมณฑิตา แสงเดช ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3
1064 นายพัฒนา ทิพย์กิ้ม ครูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1065 นายสุวิทย์ ไกรพุฒ ครูโรงเรียนตะแพนพิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1066 นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรม ครูโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1067 นางจินตนา เหน็บบัว ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1068 นางวนิดา ดมเด็น ครูโรงเรียนกงหราพิชากร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1069 นายสันติชัย เสมือนใจ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1070 นางสาวสุภาวดี จันเกื้อ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1071 นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์ ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1072 นายวินิช ทองประศรี ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท CMS ม.1-ม.3
1073 นางสาววชิรญาน์ รักทอง ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการเขียน Web Page ประเภท CMS ม.1-ม.3
1074 นายสมบัติ ชูเล็ก ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1075 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1076 นายไพเราะ ก้อนเรือง ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1077 นายสหธรณ์ อินทนะนก ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1078 นายสมบัติ ชูเล็ก ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1079 นางจงจิตร นิลวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1080 นายธาตรี สารวงค์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต กรรมการฝ่ายจัดการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-ม.3
1081 นายโสภณ แย้มช่วย ครูโรงเรียนศรีบรรพต กรรมการฝ่ายจัดการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-ม.3
1082 นางสุคล เสมือนใจ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-ม.3
1083 นางดาวใจ เลียดรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายจัดการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-ม.3
1084 นายโชคชัย มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6
1085 นางสาวปริยาภัทร ช้างกลาง ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6
1086 นางสาวมณฑิตา แสงเดช ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6
1087 นางอรวรรณ นกหมุด ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1088 นายมุกตาด สาเหล็ม ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1089 นายสมศักดิ์ สุขนุ้ย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1090 นายประเสริฐ สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1091 นายสหธรณ์ อินทนะนก ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1092 ว่าที่ ร.ท.อนุวัตร ตันตสถิตานนท์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1093 นายภภัสสร พุทธชู ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1094 นางสาวนันทพร จิตมนัส ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายบริการ/ต้อนรับ
1095 นางศุกร์ศรี จรูญศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายบริการ/ต้อนรับ
1096 นายวิยุทธ์ กาญจนกำเนิด ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายประเมินผล/รายงานผล
1097 นางสาวพวงศรี คุณวัลลี ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายประเมินผล/รายงานผล
1098 นางนิทรา นาคะมุกดาพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายประเมินผล/รายงานผล
1099 นางทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายประเมินผล/รายงานผล
1100 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1101 นางจริยา สังข์แก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1102 นางศิริพร ราชเมืองขวาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1103 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1104 นางจรวยพร ชุมชู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1105 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1106 นางจริยา สังข์แก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1107 นางศิริพร ราชเมืองขวาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1108 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1109 นางจรวยพร ชุมชู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม การเงิน บัญชีและพัสดุ
1110 นางสุมานา รักบุรี ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน บัญชีและพัสดุ
1111 นายสุดชาย สุวรรณมณี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1112 นายธัวพล พิณเขียว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1113 นางสาวอุไร นิตย์ปราณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1114 นางสาวพัฒนี มากนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1115 นายพิวิทธยา เพชรมณี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1116 นางยุภา สุวรรณมณี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1117 นางสาวศิริพร กลับแป้น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1118 นางเรณู เรืองมาก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1119 นางกนิษฐา ศรีทองช่วย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1120 นายสุดชาย สุวรรณมณี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1121 นายธันวพล พิณเขียว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1122 นางสาวอุไร นิตย์ปราณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1123 นางสาวพัฒนี มากนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1124 นายพิวิทธยา เพชรมณี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1125 นางยุภา สุวรรณมณี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1126 นางสาวศิริพร กลับแป้น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1127 นางเรณู เรืองมาก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1128 นางกนิษฐา ศรีทองช่วย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สารสนเทศข้อมูลระบบรายงานผลและบันทึกภาพ
1129 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1130 นางสุกัญญา เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1131 นางวิลาวัณย์ อ่อนแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1132 นางยุพดี ภักดีวานิช ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1133 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1134 นางฉลอง ศรีกรด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1135 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1136 นางสุกัญญา เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1137 นางวิลาวัณย์ อ่อนแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1138 นางยุพดี ภักดีวานิช ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1139 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1140 นางฉลอง ศรีกรด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประสานงานและจราจร
1141 นางเพ็ญศรี แสงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน ประสานงานและจราจร
1142 นางวารี ศุภศรี ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประสานงานและจราจร
1143 นางสาวอันน์กัญญ์กช ขจรจักษณ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประสานงานและจราจร
1144 นางสาวอรวรรณ คงแก้ว ครูธุรการโรงเรียนเขาชัยสน ประสานงานและจราจร
1145 นายกันทร ภูนุชอภัย ครูโรงเรียนเขาชัยสน ประสานงานและจราจร
1146 นายธีรภัชร์ ชูส่งแสง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายพยาบาล
1147 นางสุนันทา ชูส่งแสง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายพยาบาล
1148 นางจินตนา สุพรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายพยาบาล
1149 นายธีรภัชร์ ชูส่งแสง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายพยาบาล
1150 นางสุนันทา ชูส่งแสง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายพยาบาล
1151 นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1152 นายวิรัตน์ ปุ่ยกระโทก ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1153 นายเสนีย์ ศรีมณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1154 นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ ครู โรงเรียนเทพา กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1155 นายสถาพร เพ่งพิศ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1156 นายลำพอง ชมอิ่ม นักวิชาการอิสระ กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1157 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1158 นางจำรวย ทองสินธุ์ ครู โรงเรียนเทพา สงขลา กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1159 นายสินมหัต ฝ่ายลุย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1160 นายเกษมสิน วรรณธนะ ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1161 นางสุจิตรา พิชัย พนักงานธุรการ สพฐ. กรรมการที่ปรึกษาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
1162 นางสาวจิรนันท์ นมนาน นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1163 นางสาวพิมพ์ใจ หรนจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1164 นางสาวณัชชา พงศานุวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1165 นางสาวชมิศา เตียวอนันต์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1166 นางสาวทิพย์สุรีย์ ตุลยนิษก์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1167 นางสาวปฎิมาภรณ์ จันทรเสน นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1168 นางสาวศิริมา จันทรศร นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1169 นางสาวณฐพร สมุหเสนีโต นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1170 นางสาวทิพยวรรณ เกิดมี นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1171 นางสาววิรดา โครตชมภู นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1172 นางสาวศศิธร แป้นเอียด นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1173 นางสาวเกวลี ยอดเกื้อ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1174 นางสาวอภิชญา จันทร์ดำ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1175 นางสาวนวกชมน จันทร์เทพ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1176 นางสาวอารดา สงผอม นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1177 นางสาวจุฑามาศ ขวัญแก้ว นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1178 นางสาวผกามาศ สุบรรณวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1179 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมา นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1180 นางสาวกมลชนก ชูไข่หนู นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1181 นางสาวกัญจนา บรรณกิจ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1182 นางสาวจิรัฐิติกาล จุลภักดิ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1183 นางสาวชฎาภรณ์ รัชชนะ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1184 นายชนาธิป ชูทอง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1185 นายทัศนัย หาญใจ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1186 นางสาวพิมพ์พิศา ภัทร์จิรโสภณ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1187 นางสาวเพ็ญนภา เจนชูบัว นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1188 นางสาวประกายแก้ว อินทร์นาค นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1189 นางสาวปิยะธิดา สันหนู นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1190 นางสาวพรรณภัค รุ่งทอง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1191 นางสาวฐิติกาญจน์ เพ็งแก้ว นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1192 นางสาวสุพัตรา แก้วหนู นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1193 นางสาวเหมรัตน์ นักการรอง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1194 นางสาวอลิสา ช่อสม นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1195 นางสาวนลินนิภา ขำนุรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1196 นายเดชอนันต์ สว่างรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1197 นายนรัตน์สมนต์ จิตณรงค์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1198 นางสาวนพเก้า บุญฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1199 นางสาวชวัลนุช ลือลั่น นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1200 นางสาวสุทธิกานต์ พรมนุ่น นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1201 นางสาวสุนิสา สมสุข นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1202 นางสาวผาณิตา ถนัดพจนามาตย์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1203 นางสาวฟ้าใส สุทธิ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1204 นางสาวฐิติมน พรหมมาก นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1205 นายนลธวัช มะชัย นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1206 นางสาววิภาวี หนูแสง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1207 นางสาวฐิตาภา หนูแสง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1208 นายฉัตรชัย สามทอง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1209 นายอัครเดช บุตุรทอง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1210 นางสาวจิรารัตน์ รักษ์จำรูญ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1211 นางสาวกัณฑิมา พรมแก้ว นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1212 นางสาวเมธาวดี ทองขุนดำ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1213 นางสาวณัฐสิริ แก้วภิบาล นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1214 นางสาวดลฤทัย ไชยทองรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1215 นางสาวมัณฑนา รักษ์พุทธิ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1216 นางสาวรุ่งฤดี แก้วล่องลอย นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1217 นางสาววิลาวัณย์ หกหนู นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1218 นางสาวอาริตา หลำสะ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1219 นางสาวอมลรดา เซ้งอิ้น นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1220 นางสาวเบญจวรรณ บัวบุตร นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1221 นางสาวเมธาวี อินทรสนิท นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1222 นางสาวกานต์ธิดา เมืองแก้ว นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1223 นางสาวปรางทิพย์ ปุรินทราภิบาล นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1224 นางสาวอรอนงค์ เผ่าชู นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1225 นายธีรพล สักขจง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1226 นายกตัญญู ขวัญสกุล นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1227 นายปคุป อาภาพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1228 นายสรยุทธ แก้วสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1229 นายเมฆารยางค์กูร อยู่เกตุ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1230 นายพงศ์เสถียร เพชรเดชะ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1231 นายพิชญ์พงศ์ ศิริวรรณ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1232 นายธีรเดช ทองชั้น นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1233 นายนพดล อินริสพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1234 นายศราวุฒิ เกิดตลอด นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1235 นางสาวมาริษา ปานช่วย นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1236 นางสาวกนกชนม์ หนูยก นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1237 นางสาวแพรพรรณ ชัยศรี นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1238 นางสาววันทนาพร รามจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1239 นางสาวสุหัชชา หล่อศรี นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1240 นางสาวรสนันท์ ช่วยมั่ง นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1241 นางสาวกชกร เจ้ยชุม นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1242 นางสาวกนกวรรณ เส้งเอียด นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1243 นางสาวกรองกาญจน์ จันทร์มล นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1244 นางสาวจริยากร พูนสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1245 นางสาวชญาดา เรืองณรงค์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1246 นางสาวภาวดี หรีมหนก นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1247 นางสาววิลาวัณย์ หนูรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1248 นางสาวสุนิตา สำเภารัตน์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1249 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองบุญนุ้ย นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1250 นางสาวเสาวลักษณ์ สงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เจ้าหน้าที่บริการ
1251 นายชาธิป อ่อนจุล นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1252 นายทศพล ศศิธร นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1253 นายณัฐกานต์ ทองเกลี้ยง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1254 นายนิติพงษ์ จันทร์แดง นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1255 นายสราวุฒิ เมืองพูล นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1256 นายวุฒิชัย แช่มช้อย นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1257 นางสาวกมลรัตน์ เฉื่อยฉ่ำ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1258 นางสาวเบญจมาศ จันทร์บัว นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1259 นางสาวเบญจพร ทองอินทร์ นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริการ
1260 นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้น ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1261 นางธนิตา สิงห์เนี่ยว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1262 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1263 นายสันติชัย เสมือนใจ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1264 นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1265 นายชูชาติ หมื่นคง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1266 นางภัทรา เขียวจีน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1267 นายอนุกูล ชุมทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1268 นายสุชาติ เทพเกื้อ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1269 นายสำเริง ตาแก้ว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1270 นายสุธรรม ศรีมาบาล ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1271 นายจารุเดช มากช่วย ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1272 นายสถาบัน บุญเรือง ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1273 นางสุคล เสมือนใจ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1274 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ สพม.12 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1275 นายศักการิยา นกหมุด ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
1276 นายเสน่ห์ พรหมแก้ว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการและเลขานุการ
1277 นายสัญญา แก้วสม ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1278 นายทวี ทองเมฆ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1279 นายมู่ห่ำหมัด หีมเขียว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1280 นางอรวรรณ นกหมุด ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1281 นายมุกตาด สาเหล็ม ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1282 นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1283 นายสุธรรม ศรีมาบาล ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1284 นายสนิท สุวรรณขาว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1285 นายสุวิทย์ วัตรคล้าย ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1286 นายขรรค์ชัย เหน็บบัว ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1287 นายสมปอง คงแก้ว ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1288 นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้น ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1289 นายชุมพล กลับแป้น ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1290 นายพงศา แสงเกื้อหนุน ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1291 นางสาวศศินา ช่อเพชร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1292 นางยุพา พิทักษ์ฉนวน ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายปฏิคม
1293 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายปฏิคม
1294 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายปฏิคม
1295 นางนงเยาว์ คงนาลึก ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายปฏิคม
1296 นางสาวโสภา ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
1297 นางภาวิณี ทองรักษ์ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอาหาร
1298 นางศศิธร ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอาหาร
1299 นางสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอาหาร
1300 นางสมใจ แสงอำไพ ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอาหาร
1301 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
1302 นางสาวจุฑาพร แสงเกื้อหนุน ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
1303 นางวิจิตร พรหมบุญแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
1304 นายวินัย แก้วหนู ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1305 นายสุชาติ หนูคง ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1306 นายชัยวิวัฒน์ แก้วเพ็ง ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1307 นายประยูร อินทมี ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1308 นายวีระ นักการรอง ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1309 นายอำนวย อุคติ ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1310 นายวิเชียร จินดาราม ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1311 นายสาครินทร์ บุญราม ลูกจ้าง โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1312 นายสงบ ใหม่สวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1313 นายปิติ ด้วงชาย ลูกจ้างประจำ โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1314 นายจารุเดช มากช่วย ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
1315 นางธนิตา สิงห์เนี่ยว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประเมินผล
1316 นางสาวพันธุ์นิภา อินทพัฒน์ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประเมินผล
1317 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประเมินผล
1318 นางวันเพ็ญ วังช่วย ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประเมินผล
1319 นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
1320 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
1321 นายสมหมาย กรดเต็ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนประชาบำรุง รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
1322 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1323 นางฉลอง ศรีกรด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1324 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1325 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1326 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1327 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1328 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1329 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1330 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1331 นางสาวเกษรา อินนุรักษ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1332 นางยุพดี ภักดีวานิช ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1333 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ดำเนินงาน
1334 นางปรีดา เปาะทองคำ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ดำเนินงาน
1335 นางสาวคนางค์ สันแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1336 นางสาวนพวรรณ พรรณราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1337 นายสุวิวัฒน์ นวลพลับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1338 นางสาวอัสมะห์ มะรานอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1339 นายอภิสิทธิ์ เยาว์ด้วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1340 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1341 นางจรวยพร ชุมชู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1342 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1343 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1344 นางฉลอง ศรีกรด ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1345 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1346 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1347 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1348 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1349 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1350 นางสาวเกษรา อินนุรักษ์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1351 นางยุพดี ภักดีวานิช ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1352 ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา ดำเนินงาน
1353 นางสาวไมตรี สุดเรือง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินงาน
1354 นายปริญญา นุ่มน้อย ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ดำเนินงาน
1355 นายสัญญา ขยายวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ดำเนินงาน
1356 นายมณฑป ไชยบัณฑิต ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1357 นางสาวคนางค์ สันแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1358 นายสุวิวัฒน์ นวลพลับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1359 นางสาวอัสมะห์ มะรานอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1360 นางสาวนพวรรณ พรรณราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1361 นายอภิสิทธิ์ เยาว์ด้วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1362 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1363 นางจรวยพร ชุมชู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1364 นางสาวสุมิตา แก้วทอง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1365 นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1366 นางสาวข้าวหอม คงหนู นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1367 นางสาวปฏิมา เม่าน้ำพราย นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1368 นางสาวกิตติการต์ เกื้อชู นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1369 นางสาวกาญจนา สุขสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1370 นางสาวเบญจวรรณ พันธุ์คง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1371 นางสาวปิ่นมณีภรณ์ เรืองฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1372 นางสาวผุสรัตน์ หมื่นลึก นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1373 นายสุริยะ เมาน้ำพราย นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1374 นายกิติศักดิ์ ปานแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1375 นายพงศธร สงรักษ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1376 นายศุภชัย มีศรี นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1377 นายหาญณรงศ์ ยอดแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1378 นายธรพงศ์ ยอดแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1379 นายวิรัตน์ อินทองช่วย นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1380 นางสาวศิริการดา อินทร์สวน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1381 นางสาวเบ็ญจมาศ ทองอ่อน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1382 นางสาวเสาวภา ชัยด้วง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1383 นางสาวเปรมวดี เชื้อชาติ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1384 นางสาวศศิราภรณ์ ปล้องอ่อน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1385 นายฉัตรชัย ขาวหวาน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1386 นางสาวสุรีรัตน์ พงศาปาน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1387 นางสาวสริตา เกษรินทร์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1388 นางสาวธารารัตน์ บุญสมพร นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1389 นายจตุพร อำไพพรวัฒนพงศ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1390 นายณัฐพล ฤทธิ์ช่วย นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1391 นายทศพร เรืองศรี นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1392 นายธวัชชัย ศรีบุญ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1393 นายธีรพงษ์ แป้นเพ็ง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1394 นางสาวพัชธิภรณ์ นุ่นนา นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1395 นางสาวเบญจพร ชูเลื่อน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1396 นางสาวกมลวรรณ จันทร์แจ่ม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1397 นายพิสิทธิ์ ตันติเสวี นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1398 นางสาวจุฑารัตน์ รามหนู นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1399 นางสาวภัทรสุดา จันทร์ขุน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1400 นายปุรินทร เทพทวี นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1401 นายปิยะวิทย์ บัวแหลม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1402 นางสาวอภิตา เกื้อขาว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1403 นายวหา สุนทรานุรักษ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1404 นางสาวอุมารี สุขนุ่ม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1405 นายวีรชาติ ทองศรีนุ่น นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1406 นางสาวเจนจิรา หล่อพงศ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1407 นายอายุทัย นาคเกลี้ยง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1408 นายศักดิ์ชัย ขำเพชร นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1409 นางสาวณัฏฐ์ศิมา จันทร์เสียม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1410 นายชลธี ชุมขำ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1411 นางสาวปณัฐดา สงแป้น นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1412 นายประเวศน์ เศียรอุ่น นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1413 นางสาวภัทราภรณ์ เกตวิสิทธ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1414 นางสาวอาภาภรณ์ รักพันธ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1415 นางสาวรัตติกานต์ ทรัพย์ดำ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1416 นายวัชราพณ ขาวนาค นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1417 นางสาวสุภาวดี ศรีแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1418 นางสาวธนัฐฎา คชภักดี นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1419 นางสาวสุดารัตน์ คงเหลือ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1420 นายทศพร เรืองศรี นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1421 นายน้ำเพชร ชูกรงมวล นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1422 นายพงศธร ช่วยสุข นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1423 นางสาวเบญจมาศ พรมทอง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1424 นายวีรชาติ ทองศรีนุ่น นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1425 นายปฏิภาณ ด้วงชุม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1426 นางสาวสุภิสรา สุวรรณขาว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1427 นางสาวพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1428 นายอายุทัย นาคเกลี้ยง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1429 นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1430 นายศักดิ์ชัย ขำเพชร นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1431 นางสาววริสรา ศรสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1432 นายณัฐชัย ชูไข่หนู นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1433 นายชลธี ชุมขำ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1434 นายศรเพชร ชุมไชโย นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1435 นายประเวศน์ เศียรอุ่น นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1436 นายเริงฤทธิ์ ฉิมรักษ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1437 นางสาวอาภาภรณ์ รักพันธ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1438 นางสาวปัทมา พิทักษ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1439 นางสาวศุภวรรณ นุ่นนา นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1440 นายวัชราพณ ขาวนาค นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1441 นางสาวสุภาวดี ศรีแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1442 นายชวกร ช่วยเมือง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1443 นายธนธรณ์ ดีกล่อม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1444 นายธนวัณน์ นวลเกื้อ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1445 นายภัทรพล มีประไพ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1446 นายเสกสรร สุขราม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1447 นางสาวจุฑารัตน์ ทองนวล นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1448 นางสาวชฎากรณ์ ชัยฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1449 นางสาวปลายฟ้า สาครินทร์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1450 นางสาวปิยธิดา สงคง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1451 นางสาวพัชรี ไกรชุมพล นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1452 นางสาววราพัชร จันทร์มล นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1453 นางสาวสุพรรษา แป้นโคตร นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1454 นางสาวดวงฤทัย สุขราม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1455 นางสาววรางคณา พงศาปาน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1456 นางสาวสิรินทร์ เกิดแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1457 นายธีรพงศ์ ชัยฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1458 นางสาวศิโรรัตน์ เพชรรักษ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1459 นายเกียรศักดิ์ โคตรชมภู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1460 นายจิรศักดิ์ นุ่นทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1461 นายชนชิต ชูสุวรรณ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1462 นายฐานันต์ ทองชิต นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1463 นายไทยคม สมเพชร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1464 นายธีระ ดำหนู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1465 นายปกรณ์ วัฒนวิจิตร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1466 นายมติ กาญจนพันธุ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1467 นายสันติสุข จันทร์งาม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1468 นายภูวน สุขวงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงาน
1469 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองทะวัย นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1470 นางสาวสกาวเนตร เทพสง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1471 นางสาวภักตร์จิรา ทองคำ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1472 นางสาวนิตยารัตน์ จันสุข นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1473 นางสาวกาญจนา ชูพล นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1474 นางสาวธัญลักษณ์ เกลาฉีด นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1475 นางสาวชุติมากร เล่งอี้ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1476 นางสาวฐานิชยา เหลือนุ่นขาน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1477 นางสาวจตุพร เพชรนาค นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1478 นางสาวเพ็ญนภาภรณ์ ปานสุด นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1479 นางสาวเพ็ญนภาภรณ์ ปานสุด นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1480 นางสาวเพ็ญนภาภรณ์ ปานสุด นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1481 นางสาวชลธิชา คงสงด้วง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1482 นางสาววัลลี เยาว์ด้วง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1483 นางสาวคนึงนิจ จันทะวงษา นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1484 นางสาวน้ำฝน อินทยาวงศ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1485 นางสาวอัญชลี จันทร์ปาน นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1486 นายวรฉัตร เลกากาญจน์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1487 นายยุทธพิชัย ช่วยเต้า นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1488 นายธีรพล หนูพลับ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1489 นายน้ำเพชร ชูกรงมวล นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1490 นายปิยะณัฐ สงเดช นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1491 นางพงศธร ช่วยสุข นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1492 นางสาวเจนจิรา หล่อพงศ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1493 นางสาวณัฏฐ์ศิมา จันทร์เสียม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1494 นางสาวณัฐกานต์ ช่วยปลอด นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1495 นางสาวณัฐริกา จันทร์เมือง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1496 นางสาวธัญญลักษณ์ เหตุทอง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1497 นางสาวเบญจมาศ พรมทอง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1498 นางสาวปณัฐดา สงแป้น นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1499 นางสาวปภาพินท์ เรืองนิ่ม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1500 นางสาวภัทราภรณ์ เกตวิสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1501 นางสาวรัตติกานต์ ทรัพย์ดำ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1502 นางสาวศิริรัตน์ ดีประวัติ นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1503 นางสาวสุชานันท์ ขุนคต นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1504 นางสาวเสาวณีย์ สุขราม นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1505 นางสาวจุฑาทิพย์ พูลสง นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1506 นางสาวอรวรรณ แสงแก้ว นักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ดำเนินงาน
1507 นายสมจิต จุลพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประธานศูนย์ฯ
1508 นายประเกียรติ สุวรรณโณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1509 นายทรงกรด พิพัฒน์โสทร โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1510 นางนลิยา เทพศิริ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1511 นางถนอม แสงแก้ว โรงเรียนปัญญาวุธ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1512 นางสาวเบญจมาศ เหมือนเสน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1513 นางสุนันทา ขวัญเมือง โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1514 นายวีระ แสงเพชร โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1515 นางสาวสานิยา วิทยานิพนธ์ โรงเรียนเขาชัยสน คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1516 นายวีระ แสงเพชร โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม
1517 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
1518 นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
1519 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
1520 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
1521 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
1522 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
1523 นายมณี เรืองแก้ว โรงเรียนเขาชัยสน ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
1524 นายเสรี เสนเกตุ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ผู้ดูแลระบบ
1525 นายจเร เหมะรักษ์ ครู/โรงเรียนเขาชัยสน ผู้ดูแลระบบ
1526 นางสาวฐาวนาตย์ คงแก้ว ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต ผู้ดูแลระบบ
1527 นายสันติชัย เสมือนใจ ครู โรงเรียนตะโหมด ผู้ดูแลระบบ
1528 นายไพเราะ ก้อนเรือง ครู โรงเรียนตะโหมด ผู้ดูแลระบบ
1529 นายสุเจน ปานจันทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง ผู้ดูแลระบบ
1530 นางสาววชิรญาณ์ คงศรี โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ผู้ดูแลระบบ
1531 นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต ผู้ดูแลระบบ
1532 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน ผู้ดูแลระบบ
1533 นายโชคชัย มาละมัย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน ผู้ดูแลระบบ
1534 นายไกรสร ขุนวิเศษ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ผู้ดูแลระบบ
1535 นางสาวอรวรรณ คงแก้ว ธุรการ/โรงเรียนเขาชัยสน พิมพ์เกียรติบัตร
1536 นางวันนา ไชยโย ครูโรงเรียนควนขนุน พิมพ์เกียรติบัตร
1537 นางอุษา จันทร์วงศ์ ครูโรงเรียนควนขนุน พิมพ์เกียรติบัตร
1538 นางสาวกันยกานต์ โรจน์สุวรรณ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพัทลุง พิมพ์เกียรติบัตร
1539 นายจเร เหมะรักษ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน พิมพ์เกียรติบัตร
1540 นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน พิมพ์เกียรติบัตร
1541 นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวล ครูโรงเรียนเขาชัยสน พิมพ์เกียรติบัตร
1542 นางสาววิชชุนี รัตนะ ครูโรงเรียนเขาชัยสน พิมพ์เกียรติบัตร
1543 นางหัสหมะ มุเส็มสะเดา ครูโรงเรียนเขาชัยสน พิมพ์เกียรติบัตร
1544 นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ประธาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1545 นางสาวนาตยา เตมะศิริ โรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1546 นายสมเสริม ชูรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1547 นางสาวสิริมา รองชูเพ็ง โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1548 นางกรองกาญจ์ ตุลโน โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1549 นางโชติรส หลีวิจิตร โรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1550 นางปราณี หนูทอง โรงเรียนปัญญาวุธ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1551 นางสาววิกา แสงขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1552 นายพชร มั่นคง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1553 นางประทีป ศรีวุ่น โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1554 นางสาวฤทัยวรรณ สุวพนาวิวัฒน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1555 นายภูมินทร์ คำเขียว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม
1556 นายพิเชฎ เพ่งบุญ โรงเรียนนาขยาดพิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น
1557 นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น
1558 นายโชคชัย มาละมัย โรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น
1559 นายศุภณัฐ เนียมรัตน์ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น
1560 นายสมพงศ์ ใฝ่ฝัน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น
1561 นายประสบโชค คงนาลึก โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น
1562 นางสาวหทัยกาญจ์ นิลพันธ์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น
1563 นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดละครคุณธรรม
1564 ส.ต.ท.เชิญ จีนชาวนา โรงเรียนกงหราพิชากร คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดละครคุณธรรม
1565 นางสุมิตรา ชูเกิด โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดละครคุณธรรม
1566 นางสาวมัสยา ศรีสมัด โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดละครคุณธรรม
1567 นางสาวพวงศรี คุณวัลลี โรงเรียนเขาชัยสน คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดละครคุณธรรม
1568 นางสมบูรณ์ คงสองเมือง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1569 นางวิรัตน์ พูลจันทร์ โรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1570 นางสาวอมร ชูมี โรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1571 นายอรัญญิก คชวงศ์ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1572 นางอาภรณ์ เศรษฐช่วย โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1573 นางอนงนาฏ ขำนุรักษ์ โรงเรียนกงหราพิชากร คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1574 นายกิตติพันธ์ ทองดีเพ็ง โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1575 นางสาวนาตยา อนุวัฒนวงค์ โรงเรียนปัญญาวุธ คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1576 นางสาวชุลีพร สังคานาคิน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1577 นางสาวเพ็ญแข ใหม่อ่อน โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม