หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณีย์ สัตยนนท์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสาวสุปรียา นะนุ้ยโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ พรหมวงษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
5. นางเกสร ศรีราชญาโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายสิทธศักดิ์ ชัยชนะโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางจำรอง จันทร์ดำโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางชะอ้อน ณ พัทลุงโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตตรา ลิ่มกุลโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางวิลญา ชูช่วยโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางสาวทัศวรรณ สงวนการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจำรอง จันทร์ดำโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประพาส หมอกม่วงโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางธันยชนก ปล้องใหม่โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ชูสง่าโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา ศรีโดนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นางอรชร สมประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษภาคใต้กรรมการ
6. นางบุปผา ชื่นปิติกุลโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
7. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพิบูลย์วรรณ กุลประสูติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เมืองทองโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นางกานติมา ไหมคงโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางยุภา สุวรรณมณีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายตา นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางภาวณี สุคนธชาติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรชร ตราชูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมราภรณ์ พลเพชรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพจิตร รัตนสำเนียงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชุลี นุ้ยนุ่นโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางอลิศรา เพชระโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
6. นางนฤมล จุทองโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
7. นางสาวปริศนา พิมดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลากรรมการ
8. นางพิกุล อนันทนุพงศ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี มงคลโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ บุตรกลัดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำเนียร สมพงศ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางปาจรีย์ สุขละเอียดโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
7. นายวราเมษ วัฒนไชยมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลากรรมการ
8. นายเฉลียว วิโสจสงครามโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย เรืองศรีโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจำรัส หนูหลงโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางสโรชา มาแดงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสาวชนาทิพย์ ไชยลึกโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุรณา ท้ายเซ่งโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางพนิดา เจริญศิลป์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. ผศ.วินัย จันทร์พริ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.สงขลากรรมการ
8. นางลัดดา สืบศักดิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา แก้วพูลโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสมจิต บุญโรจน์พงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีโศภิษฐ์ วงศ์เพชรรัตน์โรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. นางพันธรัตน์ สุขสว่างโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภัชชา รักษาแก้วโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นายจรัญ อินทมุสิกโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
7. ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.สงขลากรรมการ
8. นางสุทีป พรหมรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายเสริมธรรม อินเทียรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นางวรรณี ด้วงเอียดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ณ พัทลุงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางกชกร สิริกัญญกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเจติยา ทองบุญโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางจารึก ศรีเพชรโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย โกศลกาญจน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ เพชรทองโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
6. นายไสวย สว่างพรรณโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
7. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ชูกลิ่นโรงเรียนนิคมควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ หนูแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางเจริญพร บูรณะโรงเรียนประภัสสรสังสิตกรรมการ
5. นางอารีย์ ห้องแสงโรงเรียนประภัสสรสังสิตกรรมการ
6. นางอำไพ กาญกิจโรงเรียนประภัสสรสังสิตกรรมการ
7. นางสาวรุจิอร รักใหม่โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ชูกลิ่นโรงเรียนนิคมควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ หนูแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางเจริญพร บูรณะโรงเรียนประภัสสรสังสิตกรรมการ
5. นางอารีย์ ห้องแสงโรงเรียนประภัสสรสังสิตกรรมการ
6. นางอำไพ กาญกิจโรงเรียนประภัสสรสังสิตกรรมการ
7. นางสาวรุจิอร รักใหม่โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ดร.กำธร ไชยลึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. ดร.ยูซุฟ เจะบ่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. ดร.สมพงษ์ ฉุยสุริฉายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
4. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
5. ดร.พริม พลันสังเกตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. ดร.กำธร ไชยลึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. ดร.ยูซุฟ เจะบ่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. ดร.สมพงษ์ ฉุยสุริฉายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
4. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
5. ดร.พริม พลันสังเกตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ดร.กำธร ไชยลึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. ดร.ยูซุฟ เจะบ่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. ดร.สมพงษ์ ฉุยสุริฉายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
4. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
5. ดร.พริม พลันสังเกตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. ดร.กำธร ไชยลึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. ดร.ยูซุฟ เจะบ่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. ดร.สมพงษ์ ฉุยสุริฉายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
4. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
5. ดร.พริม พลันสังเกตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ล่ำวัฒนพรมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นายพีระ ทองมีมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. ดร.จันทวรรณ น้อยศรีมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
6. ดร.ศิวพร แซ่วันมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
7. นางเกษราภรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ล่ำวัฒนพรมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นายพีระ ทองมีมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. ดร.จันทวรรณ น้อยศรีมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
6. ดร.ศิวพร แซ่วันมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
7. นางเกษราภรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นายรงค์ คงรื่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ สุขนวลโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายณตภณ พรหมสมบัติโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางนฐมน กิติยามาศโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นายวิศเนตร เจริญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
10. นางสาวสารภี ศิริอนันทพัฒน์โรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
11. นางเพชรี รัศมีโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยากรรมการ
12. นางสมร บริสุทธิ์โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยากรรมการ
13. นางอรุณรัตน์ เจียมรัตนะโรงเรียนเทพากรรมการ
14. นางสาลี แก้วเชิดโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นางสาวจตุพร สุขยังโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
16. นางจิรา ขาวขำโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
17. นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
18. นายทิวานนท์ สูบผอมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางหยุกฟ้า เทพเกื้อโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
20. นางพัชรี คำมณีโรงเรียนบูรณะรำลึกตรังกรรมการ
21. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
22. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
23. นางสมใจ พรหมรังษีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นายรงค์ คงรื่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ สุขนวลโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายณตภณ พรหมสมบัติโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางนฐมน กิตติยามาศโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอุทัยวรรณ สังคะนาคินทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นายวิศเนตร เจริญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
10. นางสาวสารภี ศิริอนันทพัฒน์โรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
11. นางเพชรี รัศมีโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยากรรมการ
12. นางสมร บริสุทธิ์โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยากรรมการ
13. นางอรุณรัตน์ เจียมรัตนะโรงเรียนเทพากรรมการ
14. นางสาลี แก้วเชิดโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นางสาวจตุพร สุขยังโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
16. นางจิรา ขาวขำโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
17. นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
18. นายทิวานนท์ สูบผอมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางหยุกฟ้า เทพเกื้อโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
20. นางพัชรี คำมณีโรงเรียนบูรณะรำลึกตรังกรรมการ
21. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
22. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
23. นางสมใจ พรหมรังษีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วิชุดา กล้าเวชมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางอานุช คีรีรัฐนิคมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นางเตือนตา ร่าหมานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
5. นางสุนิสา คงประสิทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
6. นางกาญจนา นุ่นเกลี้ยงโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นางคนิพร กาญจนพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
10. นางสาวศิรินาถ ชุมพาทีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.วิชุดา กล้าเวชมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางอานุช คีรีรัฐนิคมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นางเตือนตา ร่าหมานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
5. นางสุนิสา คงประสิทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
6. นางกาญจนา นุ่นเกลี้ยงโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นางคนิพร กาญจนพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
10. นางสาวศิรินาถ ชุมพาทีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.พลากร บุญใสมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.พนิตา สุมานะตระกูลมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ แสงมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางภาณี โอภิธากรณ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางอวยพร เกตุแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางหทัยทิพย์ ทองศรีชุมโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
7. นางยุพดี ภักดีวานิชโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.มณฑล เลิศวรปรีชามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางศิริมณี นวลรัตน์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา จิตจำโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวมนต์ตรา ไกรนราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางจริยา แต้มสีโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นางยุพดี ภักดีวานิชโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึกมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.ศุภลักษณ์ อำลอยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายวิปัศย์ ดำแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมณฑา ศรีชนะโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายธนภูมิวัฒน์ ยังช่วยโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายสัมพันธ์ สังข์เสนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.จตุพร แก้วอ่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ สังข์เสนโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุเรียม พรหมปลัดโรงเรียนกงกราพิชากรกรรมการ
4. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ช่วยแท่นโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
6. นางรัชนีวรรณ ชอบผลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศักดามาศโรงเรียนปากพูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญชิตโรงเรียนอุดมวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางจิตรา สังข์เกื้อโรงเรียนปากพูนกรรมการ
6. นางสาวปิยะรัตน์ นาคสุวรรณโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ศักดามาศโรงเรียนปากพูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญชิตโรงเรียนอุดมวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางจินดา จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายประเสริฐ สุวรรณวงศ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
7. นายปิยะรัตน์ นาคสุวรรณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางจิตรา สังข์เกื้อโรงเรียนปากพูนกรรมการ
9. นางภาวิณี ชัยสงครามโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร พงษ์ธีรวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ สมหวังนักวิชาการอิสระรองประธานกรรมการ
3. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
4. นางสาวเรวดี อนุรักษ์โรงเรียนโสภนคณาภรณ์กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เจริญมากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ สมหวังนักวิชาการอิสระรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรวดี อนุรักษ์โรงเรียนโสภณคุณาภรณ์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เจริญมากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศรองประธานกรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
4. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
6. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพา กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์โรงเรียนเทพา กรรมการ
9. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
10. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
11. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
12. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นางศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
14. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
4. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
6. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
9. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
10. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
11. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
12. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นางศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
14. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ขุนราชโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุลโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงสกุลโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
5. นางสาวดวงแข เพชรเรือนทองโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
8. นายอุรชาติ หนูนุ่นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
9. นายจำนันท์ นาคินทร์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
10. นางมาลี เพชรตีบโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวอมราลักษณ์ ฤทธิเดชโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
12. นายสถาพร สุขบัวแก้วโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
13. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
14. นางกาญจนา ตุละโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
15. นายคำนึง หนูพลอยโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
17. นายอนุวัตร พันธุ์เล่งโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางโสพิศ สืบวงศ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
19. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ขุนราชโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุลโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงสกุลโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
5. นางสาวดวงแข เพชรเรือนทองโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
8. นายอุรชาติ หนูนุ่นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
9. นายจำนันท์ นาคินทร์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
10. นางมาลี เพชรตีบโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
11. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
12. นางกาญจนา ตุละโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
13. นายคำนึง หนูพลอยโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
15. นายอนุวัตร พันธุ์เล่งโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางโสพิศ สืบวงศ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
17. นางสาวอมราลักษณ์ ฤทธิเดชโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
18. นายสถาพร สุขบัวแก้วโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
19. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอภัย คงมานนท์นักแต่งเพลงอิสระประธานกรรมการ
2. นายบุญเลื่อง บุญหนูคล้ายนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายวาทิน กรดเต้นวัฒนธรรม จ.พัทลุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอภัย คงมานนท์นักแต่งเพลงอิสระประธานกรรมการ
2. นายบุญเลื่อง บุญหนูคล้ายนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายวาทิน กรดเต้นวัฒนธรรม จ.พัทลุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอ้อม ประนอมข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ พงศ์จันทร์เสถียรข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
3. นายสันติ มีจิตรเกษรข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอ้อม ประนอมข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ พงศ์จันทร์เสถียรข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
3. นายสันติ มีจิตรเกษรข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเชาวัฒน์ ใฝ่ฝันธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
2. นางสาวนันทิ เมฆศิริวรรณผลิต/กำกับและตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
3. นางสาวพิชญา ฉวีนิลผลิต/กำกับและตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายบุญเชิด สว่างเพชรโรงเรียนคูเต่าวิทยากรรมการ
2. นายจรัล ไพฤทธิ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางละมัย ไล่กสิกรรมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวธนภรณ์ แสนอ้ายมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ โชติมูลโรงเรียนกรรมการ
3. นายกิตติดน ณ พัทลุงประธานกรรมการบริษัทpp&โปรโมชั่นจำกัด ตรังกรรมการ
4. นายยงกฤติ สายเนตรโรงเรียนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหาอนันต์ .วัดถ้ำพระนอนประธานกรรมการ
2. พระครูสมธิรายุ .วัดโคกคีรีกรรมการ
3. พระมหาโสภณ ..กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. พระมหาอนันต์ .วัดถ้ำพระนอนประธานกรรมการ
2. พระครูสมธิรายุ .วัดโคกคีรีกรรมการ
3. พระมหาโสภณ ..กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี พรมมากสำนักวัฒนธรรม จ.พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ ชูช่วยสำนักวัฒนธรรม จ.พัทลุงกรรมการ
3. นางตินารักษ์ มณีรัตน์สำนักวัฒนธรรม จ.พัทลุงกรรมการ
4. นางกาญจนา เรืองช่วยสำนักวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา ครุฑทองสำนักวัฒนธรรม จ.พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ ชูช่วยสำนักวัฒนธรรม จ.พัทลุงกรรมการ
3. นางอภิญญา สุวรรณสำนักวัฒนธรรม จ.พัทลุงกรรมการ
4. นางกาญจนา เรืองช่วยสำนักวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโรวัดแก่งป่าสักประธานกรรมการ
2. Mr.Tommie Immelmanปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นางเครือพันธ์ วรศรีโรงเรียนควนขนุนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมหมาย กรดเต็มโรงเรียนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. ผศ.จีรวรรณ ภักดีฉนวนสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังรองประธานกรรมการ
3. ผศ.วราภรณ์ จินตสกุลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
4. นางสาวอนุทิน เพชรอุทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
5. นายชะรัตน์ เทพสิงห์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นายเจริญ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังกรรมการ
7. นายวินัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวิสูตร คงเพิ่มโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวะ พลนินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางวิภา สุวรรณรัตน์โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลากรรมการ
5. นางสมพิศ คงเวชโรงเรียนวัดนิคมประสาท มิตรภาพที่ 149 จ.สงขลากรรมการ
6. นายโรจน์รวี ชัยรัตน์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
7. นางสาวอมราลักษณ์ ฤทธิเดชโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะโรงเรียนตะโหมดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวะ พลนินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางวิภา สุวรรณรัตน์โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลากรรมการ
5. นางสมพิศ คงเวชโรงเรียนวัดนิคมประสาท มิตรภาพที่ 149 จ.สงขลากรรมการ
6. นายโรจน์รวี ชัยรัตน์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
7. นางสาวอมราลักษณ์ ฤทธิเดชโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะโรงเรียนตะโหมดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เสนละเอียดโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายธเนศพล สุขสดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นายอมรินทร์ หัตถกิจสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
4. นางสาวจำเป็น เกิดคำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
5. นายพงศา แสงเกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมนูญ เสนละเอียดโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายธเนศพล สุขสดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นายอมรินทร์ หัตถกิจสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
4. นางสาวจำเป็น เกิดคำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
5. นายพงศา แสงเกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนิยม ปรีชาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ธนสีลังกูลโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจำลอง เพ่งบุญโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาววิรัลพัชร บางโรยโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนิยม ปรีชาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ธนสีลังกูลโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจำลอง เพ่งบุญโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาววิรัลพัชร บางโรยโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองหนูนุ้ยโรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายณัฐดนัย สายวิจิตรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองหนูนุ้ยโรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายณัฐดนัย สายวิจิตรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ อินทรักษาโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิยาคมกรรมการ
4. นายยุคล อรุณฤกษ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปรมินทร์ อินทรักษาโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุคล อรุณฤกษ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมานพ มากนวลโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายคำแหง จันทร์เขียวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรชัย สายมณีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะแพนพิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมานพ มากนวลโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายคำแหง จันทร์เขียวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิยาคมกรรมการ
3. นายจักรชัย สายมณีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมพร เจริญคำโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
4. นางวิลาศ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นายสยาม เมฆาวรรณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นายสยาม เมฆาวรรณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พ่วงแสงโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ คงฤทธิ์โรงเรียนควนเนียงวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
4. นายเสรี สมภูเวชโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายนิคม เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย พ่วงแสงโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายโศภน รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
4. นายเสรี สมภูเวชโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายนิคม เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์ครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์ครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์ครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์ครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายทรงพล เลิศกอบกุลคณะดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลกรรมการ
3. นายอานนท์ ไกรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลิศกอบกุลคณะดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลกรรมการ
3. นายอานนท์ ไกรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.ปาหนัน คำฝอยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายทรงพล เลิศกอบกุลคณะดุรืยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายอานนท์ ไกรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.ปาหนัน คำฝอยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายทรงพล เลิศกอบกุลคณะดุรืยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายอานนท์ ไกรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขครูโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขครูโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขครูโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ศิวะตรีศรศิลป์ครูโรงเรียนบางระโหง จ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ศิวะตรีศรศิลป์ครูโรงเรียนบางระโหง จ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ ศิวะตรีศรศิลป์ครูโรงเรียนบางระโหง จ.นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ ศิวะตรีศรศิลป์ครูโรงเรียนบางระโหง จ.นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการ
3. ดร.ปาหนัน คำฝอยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการ
3. ดร.ปาหนัน คำฝอยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ ศิวะตรีศรศิลป์โรงเรียนบางระโหง จ.นนทบุรีกรรมการ
6. นายอานนท์ ไกรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
8. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ ศิวะตรีศรศิลป์โรงเรียนบางระโหง จ.นนทบุรีกรรมการ
8. นายทรงพล เลิศกอบกุลคณะดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายภัทรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายทรงพล เลิศกอบกุลคณะดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลกรรมการ
8. ดร.ปาหนัน คำฝอยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขครูโรงเรียนทวีธาภิเศก กทม.กรรมการ
3. ดร.ปาหนัน คำฝอยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการ
4. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายภัทรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอานนท์ ไกรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
8. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.ประเสริฐ ขุนทองจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายพูนสุข ทวีช่วยอาชีพอิสระกรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.ประเสริฐ ขุนทองจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายพูนสุข ทวีช่วยอาชีพอิสระกรรมการ
5. นางสาวทิชากาญ จารุสิทธิโชคโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมภาศ ไฝ่ฝันห้องบันทึกเสียงประธานกรรมการ
2. นายชยพล ทองแก้วนักแต่งเพลงอิสระกรรมการ
3. นายสามารถ ฤทธิเดชนักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายพูนสุข ทวีช่วยอาชีพอิสระกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิติครอง พัชรดำรงกุลห้องบันทึกเสียงประธานกรรมการ
2. นายนิคม เอียดทวีนักแต่งเพลงอิสระกรรมการ
3. นายฉพรรณ์ เพชรคงนักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายพูนสุข ทวีช่วยอาชีพอิสระกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉพรรณ์ เพชรคงนักแต่งเพลงอิสระประธานกรรมการ
2. นายปิติครอง พัชรดำรงกุลห้องบันทึกเสียงกรรมการ
3. นายทรงพล แก้วลุขวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โครตสุโนผู้บริหารโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการ
3. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ์ วุ่นขุนวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ แก้วเอียดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จันทร์สุขวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนาวุฒิ สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ เอียดปุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ธำรงรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายทยา เตชะเสน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ธำรงรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายทยา เตชะเสน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงพล แก้วสุขวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายปกพงศ์ จันทร์สว่างวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายศรายุทธ์ วุ่นขุนวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสุทธิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ จันทร์สุขวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ แก้วเอียดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายปิโยรส รักเกื้อห้องบันทึกเสียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ สุตระข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี โครตสุโนผู้บริหารโรงเรียนดนตรีชลประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ เอียดปุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลากรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ เอียดปุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอภัณตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางนิลยา สารอักษรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางนิลยา สารอักษรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางอริยา มิตรพัฒน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธีรศักดิ์ ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ แก้วเอียดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธีรศักดิ์ ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ ทองมีขวัญวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ แก้วเอียดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา รานวลวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายศรายุทธ ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมควนขนุนกรรมการ
4. นางภัทรภร เพชรานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
5. นายดนัย บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพัฒน์พงศ์ หนูเพรา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา รานวลวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
3. นายอำมร คงวุ่นวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมกรรมการ
4. นางศุภศรี นิกูโนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ(ปัตตานี)กรรมการ
5. นายณรงค์ ทองเทพโรงเรียนพนางตุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสประธานกรรมการ
2. นางมลชนก ทองศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ(สงขลา)กรรมการ
3. นายสำเริง พุฒขาวโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางอรพรรณ สุขุมทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชัย หงษ์ษา โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สายแก้วโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ สุขุมทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางมลชนก ทองศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ(สงขลา) กรรมการ
4. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายวิรัตน์ หวังปาน โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ เพชรกาฬข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุนา สุรัตนเมธากุลวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
3. นางสาคร สันสน โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวยินดี อินทรสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ(ปัตตานี)กรรมการ
5. นางสาวแน่งน้อย ทองแหล่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุคนธ์ เพชรกาฬข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุนา สุรัตนเมธากุลวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
3. นางเสงี่ยม ไชยศิลป์สังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ(ปัตตานี)กรรมการ
4. นางส่องแสง อินทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการ
5. นางกัญหา ศรีหนารถโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมโนธรรม ชนะสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิภา ไอยราคมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริพร หนูคง โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววริสา สาครินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ(ปัตตานี)กรรมการ
5. นางมณฑา ฤทธิสุนทรโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญรัตน์ สุภาพรเหมินทร์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจงขจร ศรีเพชรทองวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมกรรมการ
3. นางยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสุภา สมุหเสนีโตโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางรำไพ บุณยะตุลานนท์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.โชคดี ชเลิศเพ็ชรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิชิต หนูผุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม(สงขลา)กรรมการ
3. นายประเสริฐ ประทุมศรี โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิม เรืองอร่ามโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายวิชิต บุญศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.โชคดี ชเลิศเพ็ชรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทินกร เสนาะกัณฑ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายประมวล เตี้ยนวลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางทรงศรี กาญจนานันท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ(ปัตตานี)กรรมการ
5. นายสมนึก เวชสิทธิ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางชุติมาส จันทร์น้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางประนอม กรดเต็มโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางเจียรนัย ทองสีราชข้าราชการบำนาญ(ปัตตานี)กรรมการ
5. นางสุนันทา พรามณ์พันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางชุติมาส จันทร์น้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเกษร นาควิโรจน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางประนอม กรดเต็มโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ยกเส้งโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"กรรมการ
5. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวริยา สงเนียมโรงเรียนปัญญาวุธ ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ กลับศรี โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางสุดา เทพเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยาวาเห เสกหวังโรงเรียนบ้านตะโละมีญอ(นราธิวาส)กรรมการ
5. นางสุดา วงศ์จารุสถิตย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางปัญญา หนูราช โรงเรียนพนางตุง ประธานกรรมการ
2. นางสุริยา โรจนพุทธิโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางจินตนา นิยมชาติโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางรัชดา รอดเนียมวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กรรมการ
5. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัชดา รอดเนียมวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ คงเรืองโรงเรียนเรียนวรนารีเฉลิม(สงขลา)กรรมการ
4. นางสุมณฑา หมวดมณีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางปรียา หนูเอียดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปัญญา หนูราชโรงเรียนพนางตุง ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาศ จิตต์มั่น โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการ
3. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นางละออ เหลือมปุ๋ยข้าราชการบำนาญ(นราธิวาส)กรรมการ
5. นางปรียา หนูเอียดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย ธรรมเจริญวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวนิดา อุไรรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดใจ ขวัญศรี โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย ธรรมเจริญวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวนิดา อุไรรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดใจ ขวัญศรี โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ โชติการมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ สุนทรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายวุฒิพร เรืองเนียมมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ ละม้ายนิลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายกฤษฎา คงหนูมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายญาณวุฒิ สุนทรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายภูริพล สุวลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายกฤษฎา คงหนูมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏ์ แซ่แต้มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลภัสสร์ แซ่แต้มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ไฝขาวมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิลักษณ์ ละม้ายนิลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ชีช้างมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ขุนเพชรมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายฤษฎา คงหนูมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จินดามณีมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพลชัย บินหมูดมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอัตพล เทพสงมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายลัคน์ มูสิกะนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพลชัย บินหมูดมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอัตพล เทพสงมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายลัคน์ มูสิกะนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพลชัย บินหมูดมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอัตพล เทพสงมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายลัคน์ มูสิกะนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏ์ แซ่แต้มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลภัสสร์ แซ่แต้มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ไฝขาวมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายญาณวุฒิ สุนทรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายภูริพล สุวลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ชูเสือหึงมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ชีช้างมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายคิสตอน ปาทานมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ชีช้างมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ ละม้ายนิลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ขุนเพชรมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จินดามณีมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกรประธานกรรมการ
2. นายมณฑป ไชยบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ จันทร์สุวรรณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกรกรรมการ
4. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ดำนุ้ยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
6. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางอัญชลี สุทธิสว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกรประธานกรรมการ
2. นายมณฑป ไชยบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ จันทร์สุวรรณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกรกรรมการ
4. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ดำนุ้ยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
6. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
10. นางอัญชลี สุทธิสว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. ดร.มนต์ทิวา ไชยบัณฑิตโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ธรรมรัตน์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรนุช บุญสนองโรงเรียนสิริวัณวรี ๒กรรมการ
7. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านลูกหินช้างกรรมการ
8. นางจิระพร เวทยาวงศ์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
9. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ธรรมรัตน์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
4. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
6. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางอรนุช บุญสนองโรงเรียนสิริวัณวรี ๒กรรมการ
8. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านลูกหินช้างกรรมการ
9. นางจิระพร เวทยาวงศ์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
10. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรประธานกรรมการ
2. นายมณฑป ไชยบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ จันทร์สุวรรณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
4. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ดำนุ้ยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
6. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
10. นางอัญชลี สุทธิสว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ทองขุนดำมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธีร์วิช ว่องทวีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
4. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
6. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ทองขุนดำมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธีร์วิช ว่องทวีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
4. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
6. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี หอยสกุลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท บัวชุมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางสาวนวลทิพย์ มหามงคลมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวพรธันวา โสตถิพันธุ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. Mr.Paul Jason Patridgeโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางจิรา จันทร์ทองโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
7. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางจุลาพร สุขรักษ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ศรีทองเทศโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสุภัทร์ คชวงศ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. นางสาวนวลทิพย์ มหามงคลมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวพรธันวา โสตถิพันธุ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. MissRozanne Clive Ruthvenโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางปราณี เจริญโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
7. นางวนิดา เหมะรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
8. นางอรสา ชูรักษ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ มณีนิลโรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน นิลสุขโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ไชยรัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวธินัฐดา โกมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. Mr.Jonathan Majumderโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางปัณฑิตา ไกรทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางนพวรรณ เชินเดอร์เฟอร์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
8. นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวพนม ช่วยจันทร์โรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นางศิริ สุขกรีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ไชยรัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวธินัฐดา โกมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. Mr.David Israelssonโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางพรรณพ สิกกะโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางพรทิพย์ ฤทธิ์ชูโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
8. นางสาวรุ่งระวี สาเหล็มโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอังคณา ทองศรีนุ่นโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางสุจรรยา ประทุมมาศโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุรีภรณ์ มะเลโลหิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวกิตติยา พิศุทธางกูรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. MissChantel Fourieโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพุทธชาติ ทิวทัศน์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางพิมพ์พิศา สังฆะประดิษฐ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสมใจ ชนะสิทธิ์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยพุทธิ กิตติสุภารัตน์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางปารีดา ชัยสุโขโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจุรีภรณ์ มะเลโลหิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวกิตติยา พิศุทธางกูรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. Mr.Ronil D. Idiasโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ มัทธุรศโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางจุไรพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นายมู่ห่ำหมัด หีมเขียวโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางชูสิน อ่อนคงโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายสมเชษฐ์ คงสองเมืองโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ โอมณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
4. นางสาวฐิตินาร์ถ คำยอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. Mr.Heinrich Van Asโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุพรรณชนะบุรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจรูญ เพชรคงโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ โอมณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
4. นางสาวฐิตินาร์ถ คำยอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลากรรมการ
5. Mr.Paul Jason Patridgeโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวสำรวย วงศ์มุนีวรโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางยินดี วั่นเส้งโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา หนูสิงห์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวยรื่น พาหุจินดามหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวพัลลภา คทายุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลากรรมการ
5. Mr.Kinbuc Helmet Gassโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางวรรณทัย เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสาวจรรยา ชูเมฆโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางสาวสุนีย์ ทองไซร้โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปฎิญญา เกตุแก้วโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ สันดำโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางสาวรวยรื่น พาหุจินดามหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
4. นางสาวพัลลภา คทายุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลากรรมการ
5. MissFonya Marelice Amindeโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นางสุมนรัชต์ ลักษณะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
7. นายถาวร ศรีละมุลโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
8. นางระพีพรรณ ทรัพย์สินโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจาริยา เกื้อกอบโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ รัตน์พันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ พนาวสันต์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายวชิระ ภัทรโพธิกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานีกรรมการ
5. MissValérie TREPIEมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานีกรรมการ
6. นางสาววิรัตน์ จิตเนียมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สังขวงศ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัสรพี คงศรีทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวแตงเถา กุ้งแก้วสถาบันขงจื้อ มอ.หาดใหญ่ สงขลากรรมการ
4. Mr.Yi Honggangสถาบันขงจื้อ มอ.หาดใหญ่ สงขลากรรมการ
5. Mr.Li Feiruiสถาบันขงจื้อ มอ.หาดใหญ่ สงขลากรรมการ
6. นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สังขวงศ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวแตงเถา กุ้งแก้วสถาบันขงจื้อ มอ.หาดใหญ่ สงขลากรรมการ
4. Mr.Yi Honggangสถาบันขงจื้อ มอ.หาดใหญ่ สงขลากรรมการ
5. Mr.Li Feiruiสถาบันขงจื้อ มอ.หาดใหญ่ สงขลากรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางปนัดดา ศิริพานิชมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. MissTakayuki Kakizakiมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
5. MissChiaki Murayamaมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางปนัดดา ศิริพานิชมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. MissTakayuki Kakizakiมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
5. MissChiaki Murayamaมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลากรรมการ
6. นางสุภัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจรวย ชูช่วยโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ เพียรเจริญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางกัลยา เวทยาวงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสุภา บุณยะตุลานนท์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. Mr.Andrew William Lushโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางถนอม พันธรัตน์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิโรจน์ พิเคราะห์โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
8. นางเรวดี ดีกล่อมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางปรีดา ตุ้นด้วงโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางแจ่มศรี ปิยะกุลโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางภาณีย์ โชติไพรัตน์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสารูป ฤทธิ์ชูนักวิชาการชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
4. นายสมชาย ผลชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. Mr.Heinrich Van Asโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสุนิสา เจ้ยงานโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางสิด๊ะ ชอบงามโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
8. นางปรียา ชาโนเพ็ญศิริโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นางอุทัยวรรณ ภูนุชอภัยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังสีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสุวิมล ไชยถาวรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายเฉลิม บัวเกตุโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการ
8. นายโสภณ อินทร์ภักดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นายวิโรจน์ หนูขาวโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
10. นางจันทรพร เจริญผลโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นางสุพัฒน์ ทองเกตโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ บุญช่วยโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ทองช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
5. นางสุพัฒน์ ทองเกตโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายบรรเทิง วัชรเสรีกุลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางยุวเรศ จันทร์แก้วโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางมนชญา นาวากาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ เสนประดิษฐ์โรงเรียนสะทิงพระวิทยา สพม.16กรรมการ
5. นายสมคิด สิทธิชัยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นายประยูร ชูรักษ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี วัฒนศิริโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรพิน เพชรอาวุธโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางละมัย สังข์นิตย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางชุลีพร สังฆานาคินโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เส็นติหย๊ะโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนอรุณโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางอรสา บุญรินทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรวมพิศ ภิญโญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุมิตรา นิลโมจน์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชยาภรณ์ พูลเกตุมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ นุ่นเอียดโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุพา กาแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจำเรียง แก้วนามโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นางปราณี อักษรนิตย์โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกีรกิต จิตสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นางกันธมล เพชรคงโรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ เรืองคล้ายโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นางอุไร เกตุแก่นโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธางค์ ชัยพรมโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
6. นายอาคม โพชสาลีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม.13กรรมการ
7. พันจ่าเอกแดงรัตน์ คงสมสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ,กรรมการ
8. นางจันทร์จิรา ฤทธิ์ศักดิ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา จันทวีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาคร แรกคำนวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ มะลิแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญษณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นายอาคม โพชสาลีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม.13กรรมการ
6. พันจ่าเอกแดงรัตน์ คงสมสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ,กรรมการ
7. นางสาวธมนวรรณ เกื้อเส้งโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยกุล บุญญาศรีรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ชนะกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางพวงผกา ตลึงจิตต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวอรชร บุญยะมานโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ เดชสงโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน ไชยจงมีมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมและภาคีเครือข่ายประธานกรรมการ
2. นางสุดสาย บุญช่วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมและภาคีเครือข่ายรองประธานกรรมการ
3. นางมาลินี บุญหนูกลับโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกรโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยปรง สพป.ตรัง เขต2กรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธุ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นายวิสุทธิ์ ทองช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
10. นางสุปัญญา ทองยกโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
11. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
12. นายโสภณ อินทรภักดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
13. นางวันนา ไชยโยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
14. นางปราณี อักษรนิตย์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
15. นายวิโรจน์ หนูขาวโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
16. นางสุพัฒน์ ทองเกตโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงเดือน ไชยจงมีมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมและภาคีเครือข่ายประธานกรรมการ
2. นางสุดสาย บุญช่วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมและภาคีเครือข่ายรองประธานกรรมการ
3. นางมาลินี บุญหนูกลับโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกรโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยปรง สพป.ตรัง เขต2กรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธุ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นายวิสุทธิ์ ทองช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
10. นางสุปัญญา ทองยกโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
11. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
12. นายโสภณ อินทรภักดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
13. นางวันนา ไชยโยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
14. นางปราณี อักษรนิตย์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
15. นายวิโรจน์ หนูขาวโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
16. นางสุพัฒน์ ทองเกตโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อุศรัตนิวาสโรงเรียนวัดแตระประธานกรรมการ
2. นางพันธ์รัตน์ สุขสว่างโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ บัณฑิตพนาลัยโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ธาระปรีชากุลโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
5. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ อุศรัตนิวาสโรงเรียนวัดแตระประธานกรรมการ
2. นางพันธ์รัตน์ สุขสว่างโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ บัณฑิตพนาลัยโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
4. นางวรรณา บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
5. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนิศาชล มัธยมโรงเรียนควนพระสาครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด แก้วชนะโรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
4. นายกันทร ภูนุชอภัยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวนิศาชล มัธยมโรงเรียนควนพระสาครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด แก้วชนะโรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
4. นายกันทร ภูนุชอภัยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี นวลเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ประณีตโรงเรียนวัดหัวเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ยา รัชวการโรงเรียนสวนศรีชุมพรกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ชลสาครโรงเรียนสวนศรีชุมพรกรรมการ
5. นายจิตร สุวรรณชวลิตโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางผุสดี นวลเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ประณีตโรงเรียนวัดหัวเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ยา รัชวการโรงเรียนสวนศรีชุมพรกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ชลสาครโรงเรียนสวนศรีชุมพรกรรมการ
5. นายจิตร สุวรรณชวลิตโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปรัศมา เส็นติหย๊ะโรงเรียนมัธยมเกาะหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านวังปริงรองประธานกรรมการ
3. นางปรีญา ยอดเพ็ชรโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจำเรียง ทรัพยาสารโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวรรณา แสงจันทร์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางปรัศมา เส็นติหย๊ะโรงเรียนมัธยมเกาะหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านวังปริงรองประธานกรรมการ
3. นางปรีญา ยอดเพ็ชรโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจำเรียง ทรัพยาสารโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวรรณา แสงจันทร์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร สิงหวงศ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนุสิฎา ด้วงรุ่งโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
3. นายวิยุทธ์ กาญจนกำเนิดโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่งโรงเรียนมัธยมเกาะหมากรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
4. นางวรรณเพ็ญ ทองจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
5. นายวิยุทธ์ กาญจนกำเนิดโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปราโมทย์ อุศรัตนิวาสโรงเรียนวัดแตระประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ บัณฑิตพนาลัยโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
3. นางวรรณา บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
4. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิศาชล มัธยมโรงเรียนควนพระสาครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด แก้วชนะโรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
4. นายกันทร ภูนุชอภัยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผุสดี นวลเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ประณีตโรงเรียนวัดหัวเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ยา รัชวการโรงเรียนสวนศรีชุมพรกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ชลสาครโรงเรียนสวนศรีชุมพรกรรมการ
5. นายจิตร สุวรรณชวลิตโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรัศมา เส็นติยะโรงเรียนมัธยมเกาะหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านทุ่งนารีรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ ทองจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
4. นางเกศินี หนูอุดมโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขัตติยา ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนควนพระสาครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางระริ่น ภักดีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี แสงแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางเกศินี หนูอุดมโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิทรา นาคะมุกดาพันธ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายอมร เฉลิมศรีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นางออนสา อ่อนเกลี้ยงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี แสงแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางระริ่น ภักดีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายอมร เฉลิมศรีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นางออนสา อ่อนเกลี้ยงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนัฐชกมล ฤทธิรณโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร หนูนุ่มโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจักรกมล สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุพิศ เนื้อเอี่ยมโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประนอม บุตรดีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางนัฐชกมล ฤทธิรณโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร หนูนุ่มโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจักรกมล สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุพิศ เนื้อเอี่ยมโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวน้องขวัญ สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร หนูนุ่นโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ลักษณะคชาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางสาวน้องขวัญ สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร หนูนุ่นโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ลักษณะคชาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางสาวน้องขวัญ สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางประคอง คงสุวรรณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางประคอง คงสุวรรณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสหัส ชูโชติโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ เพชรจำรัสโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายศรัณย์ ยาชะรัดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสหัส ชูโชติโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ เพชรจำรัสโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายศรัณย์ ยาชะรัดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิชชุนี รัตนะโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธน ประดับศรีโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ยี่หวังกองโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี ลักษณะคชาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางอัญชลี อออิปกโรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุธน ประดับศรีโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ยี่หวังกองโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี ลักษณะคชาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางอัญชลี อออิปกโรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจักรกมล สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายสุธน ประดับศรีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางประนอม บุตรดีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางจักรกมล สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายสุธน ประดับศรีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางประนอม บุตรดีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไรวรรณ รักจำรูญนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางธนิตา รัตนจามิตรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสาวพวงศรี คุณวัลลีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภินันท์ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ดวงจินดาโรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นายอุดม ทองซุ้นห่อโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางธนิตา รัตนจามิตรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
5. นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ณ พัทลุงโรงเรียนหาดใหญ๋วิทยาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพวงน้อย นาคะวิโรจน์นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ รักจำรูญนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี ด้วงสุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี พินกลับนักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอเขาชัยสนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ณ พัทลุงโรงเรียนหาดใหญ๋วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญศรี พินกลับนักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองซุ้นห่อโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสาวโสภา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายบุญเชษฐ์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสุภา ทองประทีปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุภาพ เสือพลโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการ
5. นางประณาม พุทธขาวโรงเรียนวัดแตระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายบุญเชษฐ์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสุภา ทองประทีปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุภาพ เสือพลโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการ
5. นางประณาม พุทธขาวโรงเรียนวัดแตระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายบุญเชษฐ์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสุภา ทองประทีปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุภาพ เสือพลโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการ
5. นางประณาม พุทธขาวโรงเรียนวัดแตระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายบุญเชษฐ์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสุภา ทองประทีปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุภาพ เสือพลโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการ
5. นางประณาม พุทธขาวโรงเรียนวัดแตระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายบุญเชษฐ์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสุภา ทองประทีปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุภาพ เสือพลโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการ
5. นางประณาม พุทธขาวโรงเรียนวัดแตระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายบุญเชษฐ์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางสุภา ทองประทีปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสุภาพ เสือพลโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการ
5. นางประณาม พุทธขาวโรงเรียนวัดแตระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรังสิต เพชรานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐานิภา ชุมมิ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งตำเสากรรมการ
4. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
5. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายรังสิต เพชรานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลารองประธานกรรมการ
3. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 11 จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียนกรรมการ
5. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิภา ชุมมิ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิภา ชุมมิ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียนกรรมการ
5. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียนกรรมการ
5. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิภา ชุมมิ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิภา ชุมมิ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียนกรรมการ
5. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ คงทองสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางนิตธิญา ศรีราชโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวไอยคุปต์ กิ่งกล่อมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียนกรรมการ
5. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายมนต์ชัย จันทร์ธำรงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ สงขลากรรมการ
5. นายวิชวินทร์ บุญรัตน์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายมนต์ชัย จันทร์ธำรงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ สงขลากรรมการ
5. นายวิชวินทร์ บุญรัตน์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายมนต์ชัย จันทร์ธำรงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ สงขลากรรมการ
5. นายวิชวินทร์ บุญรัตน์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายมนต์ชัย จันทร์ธำรงค์โรงเรียนเทศบาล 3 สงขลากรรมการ
4. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายวิชวินทร์ บุญรัตน์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายมนต์ชัย จันทร์ธำรงค์โรงเรียนเทศบาล 3 สงขลากรรมการ
5. นายวิชวินทร์ บุญรัตน์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
5. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูวนารถ ไหมคงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิรยุทธ ขำแก้วโรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเมธนิธี เหมะรักษ์โรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ รอดเอียดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร วงศ์สุวรรณโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสิรีทิพย์ อินฤดีโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมศรี พันธุวงษ์โรงเรียนวัดท่าควายกรรมการ
6. นางมินตรา รอดกิจโรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางเมธนิธี เหมะรักษ์โรงเรียนเขาชัยสนรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางผกาแก้ว ตุลารักษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางเมธนิธี เหมะรักษ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสฤษดิ์ เพชรเรืองสุดโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางสิริทิพย์ อินฤดีโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจักรกมล สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภภัสสร พุทธชูโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ ปรีชาโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปัญญา ทองยกโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนวย ไมตรีจรโรงเรียนควนพระสาครินท์ประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เมืองสงโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสฤษดิ์ เพชรเรืองสุดโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจักรกมล สุจินต์โณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางมณฑา ฤทธิสุนทรโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโสภณ แย้มช่วยโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจเร เหมะรักษ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสหธรณ์ อินทนะนกโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย มากมาโรงเรียนควนพระสาครินท์กรรมการ
3. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสหธรณ์ อินทนะนกโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย มากมาโรงเรียนควนพระสาครินท์กรรมการ
3. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมโรงเรียนพรหมพินิจชัยบุรีประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายโสภณ แย้มช่วยโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคารกรรมการ
4. นายไพเราะ ก้อนเรืองโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสหธรณ์ อินทนะนกโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย มากมาโรงเรียนควนพระสาคริท์กรรมการ
3. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ ประทุมศรีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญคลาด เศียรอุ่นโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางโสภา สุขพุ่มโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
5. นางสมศรี พันธุวงษ์โรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี พันธุวงษ์โรงเรียนวัดท่าควายประธานกรรมการ
2. นายบุญคลาด เศียรอุ่นโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประทุมศรีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
5. นางโสภา สุขพุ่มโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญคลาด เศียรอุ่นโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ประทุมศรีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา สุขพุ่มโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชกรรมการ
5. นางสมศรี พันธุวงษ์โรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ ประทุมศรีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญคลาด เศียรอุ่นโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางโสภา สุขพุ่มโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นางสมศรี พัทธุวงษ์โรงเรียนวัดท่าควายกรรมการ
5. นางมาลีวรรณ องอาจโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]