หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344,345 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344,345 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243,244 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 1,2,3 21 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346,347 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 21 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 21 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2556 09.00-11.30
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องไพฑูรย์ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน1 ห้อง ใต้อาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง 317,318 21 พ.ย. 2556 09.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน4 ชั้น ใต้อาคาร 4 ห้อง ศรีเกสร 21 พ.ย. 2556 09.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน หลังอาคารเรียน1 ห้อง ศาลาไทย 21 พ.ย. 2556 09.00
6 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน3 ชั้น 2 ห้อง 328 21 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนตะโหมด หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
08.30
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตะโหมด แสงเทียน ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้อาคาร 21 พ.ย. 2556 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 333-334 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
2 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 323-324 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
3 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 335-336 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
4 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 331-332 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
5 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
7 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-12.00
8 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 17 - 17
13.00-16.00
9 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 20 - 20
09.00-12.00
10 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 21
13.00-16.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 422 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 24 - 24
09.00-12.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 422 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 25 - 25
13.00-16.00
13 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 28 - 28
09.00-12.00
14 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 29 - 29
13.00-16.00
15 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 432 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 30 - 30
09.00-12.00
16 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 432 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 31 - 31
13.00-16.00
17 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เวทีกลางหน้าศาลากลางพัทลุง ชั้น ม.1-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 39 - 39
09.00-16.00
18 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 44 - 44
09.00-12.00
19 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 45 - 45
12.30-16.00
20 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 46 - 46
09.00-12.00
21 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 47 - 47
12.30-16.00
22 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 48 - 48
09.00-12.00
23 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 49 - 49
09.00-12.00
24 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 50 - 50
12.30-16.00
25 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 51 - 51
12.30-16.00
26 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 เวที 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 123 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 59 - 59
09.00-15.00
27 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 เวที 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ใต้อาคาร 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 61 - 61
09.00-15.00
28 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 เวที 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง เวทีอาคารจอดรถบัส 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 63 - 63
09.00-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 2 ( ลานหน้าเสาธง ) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 3 ( ลานหน้าเสาธง ) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 1 ( ลานหน้าเสาธง ) 21 พ.ย. 2556 09.00-11.00
4 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 121 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 131 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 141 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ใต้อาคาร 1 ห้อง 111 , 112 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 142 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 - 633 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2 ห้อง พุทธรักษา 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-636 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 1 ห้อง ปาริชาติ 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
6 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 127 21 พ.ย. 2556 09.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 126 (ห้องสิลาช) 21 พ.ย. 2556 09.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด (423- 426) 21 พ.ย. 2556 09.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด (423 - 426) 21 พ.ย. 2556 09.00
5 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน สนามฟุตซอล 21 พ.ย. 2556 09.00
6 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน สนามฟุตซอล 21 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 037 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน หอประชุมสวัสดิรักษา 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 038 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน หอประชุมสวัสดิรักษา 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 041 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน หอประชุมสวัสดิรักษา 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 042 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน หอประชุมสวัสดิรักษา 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 181 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 184 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 188 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 190 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 193 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 194 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 195 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 196 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 618 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารอุตสาหกรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
17 217 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง คอม2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 09.00-11.00
19 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 09.00-11.00
20 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 09.00-11.00
21 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 09.00-11.00
22 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 09.00-11.00
23 233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00
24 234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00
25 235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00
26 236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00
27 237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน สวนป่าหลังอาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]