หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 , 345 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344,345 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243,244 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 1,2,3 20 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346,347 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 433 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 435 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 20 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 20 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 20 พ.ย. 2556 09.00-11.30
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องไพฑูรย์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 30
08.00-18.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนตะโหมด หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
08.30
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารแสงเทียน ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้อาคาร 20 พ.ย. 2556 08.30
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารแสงเทียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมลานขรี 20 พ.ย. 2556 09.00
4 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตะโหมด อาคารแสงเทียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมลานขรี 20 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 333-334 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
4 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 323-324 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
5 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 335-336 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
6 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 224, 225 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
7 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 331-332 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
8 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-12.00
9 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 15 - 15
13.00-16.00
10 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 18 - 18
09.00-12.00
11 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 19 - 19
13.00-16.00
12 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 422 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 22 - 22
09.00-12.00
13 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 422 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 23 - 23
13.00-16.00
14 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 26 - 26
09.00-12.00
15 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 27 - 27
13.00-16.00
16 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 432 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 32 - 32
09.00-12.00
17 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 432 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 33 - 33
13.00-16.00
18 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 40 - 40
09.00-12.00
19 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 41 - 41
09.00-12.00
20 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 42 - 42
12.30-16.00
21 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 43 - 43
12.30-16.00
22 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 52 - 52
09.00-12.00
23 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 53 - 53
09.00-12.00
24 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 54 - 54
12.30-16.00
25 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 55 - 55
12.30-16.00
26 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนพัทลุง(โรงยิม) ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 56 - 56
09.00-12.00
27 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนพัทลุง(โรงยิม) ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 57 - 57
12.30-16.00
28 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวที 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 123 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 58 - 58
09.00-15.00
29 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวที 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ใต้อาคาร 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 60 - 60
09.00-15.00
30 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวที 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีอาคารจอดรถบัส 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 62 - 62
09.00-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 1 ( ลานหน้าเสาธง ) 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 3 ( ลานหน้าเสาธง ) 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง 20 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 2 ( ลานหน้าเสาธง ) 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 121 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 131 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 142 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ห้อง 141 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ใต้อาคาร 1 ห้อง 111 , 112 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-633 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2 ห้อง พุทธรักษา 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-636 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 1 ห้อง ปาริชาติ 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน สนามฟุตบอลทางทิศใต้ ห้อง สนามฟุตบอล 20 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน สนามฟุตบอล ทางทิศเหนือ 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 127 20 พ.ย. 2556 09.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน หอประชุมโรงเรียน 20 พ.ย. 2556 09.00 -15.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน หอประชุมโรงเรียน 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 149 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 151 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 616 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 164 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 165 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 215 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 20 พ.ย. 2556 10.30-11.30
2 216 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 20 พ.ย. 2556 13.00-14.00
3 218 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 20 พ.ย. 2556 09.00-10.00
4 219 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 20 พ.ย. 2556 13.00-14.00
5 221 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 20 พ.ย. 2556 10.30-11.30
6 222 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 20 พ.ย. 2556 14.30-15.30
7 226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง กระดังงา 20 พ.ย. 2556 09.00-10.00
8 227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง กระดังงา 20 พ.ย. 2556 13.00-14.00
9 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 20 พ.ย. 2556 09.00-10.00
10 230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 20 พ.ย. 2556 13.00-14.00
11 231 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 20 พ.ย. 2556 09.00-10.00
12 232 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาชัยสน อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 20 พ.ย. 2556 14.30-15.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน โรงอาหาร 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน โรงอาหาร 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน โรงอาหาร 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน โรงอาหาร 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน โรงอาหาร 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 145 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 146 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 147 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 617 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารคหกรรม ห้อง อาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง คอม1 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง คอม2 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง คอม2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง คอม1 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาชัยสน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง คอม2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]