หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 333-334 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 333-334 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 323-324 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 323-324 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 335-336 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 335-336 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 224, 225 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 331-332 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 331-332 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ใต้อาคารเรียน 3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
-
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-12.00
-
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 15 - 15
13.00-16.00
-
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-12.00
-
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 17 - 17
13.00-16.00
-
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 18 - 18
09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 19 - 19
13.00-16.00
-
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 20 - 20
09.00-12.00
-
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 21
13.00-16.00
-
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 422 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 22 - 22
09.00-12.00
-
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 422 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 23 - 23
13.00-16.00
-
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 422 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 24 - 24
09.00-12.00
-
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 422 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 25 - 25
13.00-16.00
-
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 26 - 26
09.00-12.00
-
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 27 - 27
13.00-16.00
-
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 28 - 28
09.00-12.00
-
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 29 - 29
13.00-16.00
-
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 432 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 30 - 30
09.00-12.00
-
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 432 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 31 - 31
13.00-16.00
-
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 432 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 32 - 32
09.00-12.00
-
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 432 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 33 - 33
13.00-16.00
-
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 34 - 34
09.00-12.00
-
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน3 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 35 - 35
13.00-18.00
-
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 3 ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน3 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 36 - 36
09.00-12.00
-
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 1 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 37 - 37
13.00-18.00
-
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เวทีกลางหน้าศาลากลางพัทลุง ชั้น ม.1-ม.6 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 38 - 38
09.00-16.00
-
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เวทีกลางหน้าศาลากลางพัทลุง ชั้น ม.1-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 39 - 39
09.00-16.00
-
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 40 - 40
09.00-12.00
-
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 41 - 41
09.00-12.00
-
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 42 - 42
12.30-16.00
-
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 43 - 43
12.30-16.00
-
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 44 - 44
09.00-12.00
-
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 45 - 45
12.30-16.00
-
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 46 - 46
09.00-12.00
-
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 47 - 47
12.30-16.00
-
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 48 - 48
09.00-12.00
-
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 49 - 49
09.00-12.00
-
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 1 ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น ม.1-ม.3 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 50 - 50
12.30-16.00
-
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 2 ใต้อาคารเรียน 100 ปี ชั้น ม.4-ม.6 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 51 - 51
12.30-16.00
-
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 52 - 52
09.00-12.00
-
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 53 - 53
09.00-12.00
-
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที 3 ห้องเรียน 246 ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 54 - 54
12.30-16.00
-
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เวที 4 ห้องเรียน 247 ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 55 - 55
12.30-16.00
-
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนพัทลุง(โรงยิม) ชั้น ม.1-ม.3 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 56 - 56
09.00-12.00
-
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนพัทลุง(โรงยิม) ชั้น ม.4-ม.6 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 57 - 57
12.30-16.00
-
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวที 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 123 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 58 - 58
09.00-15.00
-
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 เวที 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 123 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 59 - 59
09.00-15.00
-
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวที 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ใต้อาคาร 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 60 - 60
09.00-15.00
-
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 เวที 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ใต้อาคาร 1 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 61 - 61
09.00-15.00
-
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวที 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีอาคารจอดรถบัส 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 62 - 62
09.00-15.00
-
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 เวที 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง เวทีอาคารจอดรถบัส 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 63 - 63
09.00-15.00
-
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวที 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ใต้อาคาร 1 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 64 - 64
09.00-15.00
-
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 เวที 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง เวทีอาคารจอดรถบัส 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 65 - 65
09.00-15.00
-
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 เวที 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง 123 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 66 - 66
09.00-12.00
-
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 เวที 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง 123 22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 67 - 67
13.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]